Geen nieuw Sociaal Huurakkoord

20 september 2018

Na weken intensief onderhandelen hebben corporatiekoepel Aedes en de Woonbond de onderhandelingen over een Sociaal Huurakkoord afgebroken.

Houd huren betaalbaar

Het eindbod van Aedes betekent dat het mogelijk blijft dat de huren boven inflatie stijgen. Er zou een ‘inflatievolgend’ huurbeleid komen, maar het breekpunt was dat Aedes het effect van de huurverhoging bij verhuizingen buiten het inflatievolgend huurbeleid wilde houden.

Nu wel rem op huurverhoging bij verhuizing

In het huurakkoord dat in 2015 werd afgesloten, was afgesproken dat corporaties de huursom, alle huren van een corporatie bij elkaar, maximaal 1% boven inflatie mochten laten stijgen. Dat was inclusief de huurverhogingen bij het opnieuw verhuren van een vrijgekomen woning. Door deze huurstijgingen buiten beschouwing te laten zou de feitelijke ruimte voor huurverhoging voor zittende huurders ongeveer gelijk blijven aan de huidige situatie, en kunnen nieuwe huurders tegen enorme huurstijgingen oplopen. Vaak gaat de huur dan met  zo’n vijftig tot tweehonderd euro omhoog. Omdat de inkomens van de meeste corporatiehuurders de inflatie volgen en ze de afgelopen zes jaar al 10% méér huur gingen betalen bovenop de inflatie is dat voor de Woonbond onacceptabel.

Druk door Haags beleid

De onderhandelingen over het sociaal huurakkoord stonden onder zware druk door de stapeling van belastingen voor corporaties door politiek Den Haag. Op prinsjesdag werd bekend dat deze tussen 2016 en 2021 verder stijgen van €1,9 naar €3 miljard.

Verlagen woonlasten

De inzet voor de Woonbond was het verlagen van woonlasten bij huurders, door bij verduurzaming van huurwoningen een verlaging van de energierekening te realiseren. De maximaal toegestane jaarlijkse huurstijging moest verder omlaag. Alhoewel Aedes de zorgen om de betaalbaarheid van het huren deelt en adviseur RIGO doorrekende dat het eindbod van de Woonbond ook betaalbaar was, wilden de corporaties niet meegaan in een echt inflatievolgende huursomontwikkeling. Dat heeft wellicht ook te maken met de grote verschillen tussen corporaties qua financiën en maatschappelijke opgave.

Betaalbaarheid moet verbeteren

Woonbonddirecteur Paulus Jansen: ‘De wil om er samen uit te komen was er. Voor de Woonbond was het echter niet mogelijk een akkoord te ondertekenen waarbij de betaalbaarheid van het huren niet substantieel wordt verbeterd. Daarbij spelen de corporaties een belangrijke rol, maar ook het kabinet. Dat moet stoppen met de sociale huursector als melkkoe te behandelen, zodat we echt kunnen inzetten op betaalbaar wonen, verduurzaming én nieuwbouw om de woningnood aan te pakken.’


Bron: Woonbond


Onderhoud en vervanging blokverwarming onder servicekosten

10 september 2018

Door een wijziging in de Warmtewet vallen huurders en verhuurders met blokverwarming daar niet meer onder. Minister Ollongren wil het mogelijk maken aanschaf en onderhoud van de ketel en de leidingen voor collectieve verwarming zoals blokverwarming onder de servicekosten te laten vallen.

Hoge stookkosten

Na een lobby door de verhuurders wil de minister het dus mogelijk maken de kosten voor de installaties en buizen apart bij de huurders in rekening te brengen. Dat een geleverde dienst, zoals het leveren van warmte onder servicekosten valt, is logisch. Maar onderhoud en aanschaf van installaties die onderdeel zijn van een complex of woning horen in de huurprijs te zitten. De huur is de vergoeding voor het gebruik van het gehele onroerende goed. Daar horen de installaties en de buizen gewoon bij. Met dit voorgestelde besluit maakt de minister een rommeltje van het huurrecht.

Hogere woonlasten 

De Woonbond is in een reactie op het voorstel (externe link)dan ook ronduit negatief over de voorgenomen wijziging van de servicekosten. Het is onduidelijk hoe hoog de kosten kunnen oplopen voor huurders met blokverwarming. Wij voorzien dat huurders te maken kunnen krijgen met een extra verhoging van de woonlasten, zonder dat daar enige verbetering van de woning tegenover staat.

Complexe geschillen

Huurders kunnen met een geschil over de servicekosten naar de Huurcommissie. De servicekostenafrekeningen zijn nu al relatief zware en ingewikkelde dossiers bij de huurcommissie en dat wordt op deze manier alleen maar erger. De Woonbond voorziet een administratieve puinhoop als deze maatregel wordt doorgevoerd.


Bron: Woonbond


Sociale huursector steeds meer domein van lage inkomens

11 september 2018

De sociale huursector is steeds meer het domein van mensen met een laag inkomen geworden; mensen met een wat hoger inkomen zoeken een woning in de particuliere en commerciële sector. Dat staat in de gisteren verschenen Sociale staat van Nederland 2018 van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Hoge huurprijs

Jonge mensen (tot 35 jaar) betalen aanzienlijk meer voor een woning dan oudere. Dit heeft te maken met aangescherpte financieringsvoorwaarden voor koopwoningen, (abrupte) huurverhogingen en de toevlucht van jongeren tot (relatief dure) particuliere huurwoningen.

Huren sterk gestegen

De woonlasten van vooral corporatiehuurders stegen vooral na 2012. In 2013 en 2014 waren er forse huurverhogingen vergeleken met de jaren ervoor en erna. Deze konden voor iets hogere inkomens oplopen tot 6,5% per jaar. Vorige week maakte het CBS bekend dat de huren de afgelopen zes jaren met gemiddeld 18,5% zijn gestegen. Veel meer dan de stijging van 8,5% van de consumentenprijzen

Minder corporatiewoningen, grotere doelgroep

Ongeveer een derde van de Nederlandse huishoudens woont in een corporatiewoning. Dit aantal nam het afgelopen decennium af, doordat de woningcorporaties meer woningen verkochten of sloopten dan er bijgebouwd werden. Corporatiewoningen worden vooral bewoond door lagere en middeninkomens. Terwijl het aantal corporatiewoningen afnam, nam het aandeel huurders met een laag inkomen toe. Ongeveer 10% van de woningen zijn particuliere en commerciële huurwoningen, 60% van de huishoudens heeft een eigen woning.

Tevreden over woning en woonomgeving

In Nederland ligt de tevredenheid met de woning hoog; in totaal is bijna 90% tevreden of zeer tevreden. Bewoners zijn tevredener naarmate hun inkomen, leeftijd en, in mindere mate, hun opleiding hoger zijn. Wat betreft de woonomgeving zijn woningeigenaren het meest tevreden en corporatiehuurders het minst. De tevredenheid over de woonomgeving ligt in de meest stedelijke gemeenten lager dan in de rest van Nederland, maar het verschil neemt geleidelijk af: de stad zit in de lift. Daarentegen is in krimpgemeenten de leefbaarheid in het algemeen hoog, maar tanende. In de zogenaamde krachtwijken is de tevredenheid het laagst.


Bron:Woonbond


Onvoldoende geld naar verduurzamen huurwoningen

4 september 2018

Er gaat onvoldoende geld naar de verduurzaming van huurwoningen. Dat zegt de Woonbond in reactie op het bericht van RTL Nieuws dat er slechts 100 miljoen extra naar het verduurzamen van huurwoningen gaat. 

Jaarlijks betalen sociale huurders 1,7 miljard aan verhuurderheffing. Dit is een heffing die corporaties betalen over de waarde van hun sociale huurwoningen, en die via hoge huurstijgingen verhaald wordt op de huurders. De Woonbond wil dat deze heffing wordt geschrapt.

Verhuurderheffing van tafel 

‘Huurders van sociale huurwoningen blijven op deze manier aan het rijk én voor de verduurzamingsslag betalen. De verhuurderheffing moet volledig van tafel zodat corporaties dit kunnen investeren en kunnen inzetten op betaalbare huren,’ reageert Paulus Janssen, directeur van de Woonbond.

‘Belastingdruk te hoog’

Ook corporatiekoepel Aedes heeft kritiek, al spreekt voorzitter Marnix Norder ook van een stap in de goede richting. ‘Als dit inderdaad uit de Rijksbegroting zou blijken, is het goed nieuws. Sinds heel lange tijd wordt er dan in Den Haag weer gesproken over lastenverlichting. Een belangrijk signaal, dat lijkt op een breuk met het beleid van vorige kabinetten.’  Volgens Norder is de belastingdruk op woningcorporaties echter veel te hoog. ‘We willen meer nieuwe woningen bouwen en betaalbare huren. En meer energiezuinige en duurzame huizen. Ook het kabinet vindt dit belangrijke opgaven. Hetzelfde kabinet dat woningcorporaties ruim een miljard euro aan belasting oplegt. Onze huurders betalen dus belasting, terwijl kopers geld toe krijgen. Dat kan niet zo doorgaan.’


Bron: Woonbond


Huur stijgt fors boven inflatie

5 september 2018

De afgelopen zes jaren stegen de huurprijzen gemiddeld 18,5%, blijkt uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Veel meer dan de stijging van 8,5% van de consumentenprijzen. In 2013 werd het beleid dat de huurprijzen van sociale huurwoningen maximaal met inflatie stegen losgelaten, met een huurexplosie als gevolg.

De laatste jaren is de huurverhoging bij corporaties nog enigszins geremd, door het Sociaal Huurakkoord dat corporatiekoepel Aedes en de Woonbond in 2015 sloten.  Woonbonddirecteur Paulus Janssen: ‘Maar door de enorme stijging in eerdere jaren betalen mensen fors te veel. Het is hoog tijd dat de woonlasten van huurders omlaag gaan. Daarnaast moet de huurprijsstijging in de vrije sector ook aan banden worden gelegd.’


Bron: Woonbond


Stijgende WOZ-waarde problematisch voor huurders

27 augustus 2018

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen is in 2018 voor het derde jaar op rij gestegen. Op 1 januari 2018 bedroeg de gemiddelde WOZ-waarde 230 duizend euro per woning, 6,5 procent meer dan een jaar eerder. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Stijgende huurprijzen

In Amsterdam groeide de gemiddelde woningwaarde met ruim 17 procent. De gemiddelde WOZ-waarde steeg daar van 290 duizend euro per woning in 2017 naar 340 duizend euro in 2018.

Stijgende maximale huurprijs

Sinds 2015 speelt de WOZ-waarde een grote rol in het bepalen van de maximale huurprijs van een sociale huurwoning via het woningwaarderingsstelsel (wws). Hoe hoger de WOZ-waarde, hoe hoger de maximale huurprijs. Daardoor is de maximaal toegestane huurprijs voor woningen, juist op plekken waar schaarste is, hard gestegen. Wanneer een huurwoning vrij komt en opnieuw wordt verhuurd, kan de prijs fors omhoog. 

Meer woningen geliberaliseerd

Omdat de maximale huurprijs bij veel huurwoningen stijgt, kunnen ook meer sociale huurwoningen weglekken uit de sociale sector en in de vrije sector belanden. Wanneer een woning volgens het wws een huurprijs boven de €710,68 kan krijgen, mag de woning in de vrije sector worden verhuurd. Er geldt dan geen enkele huurprijsbescherming meer. Een woning die €711,- waard is volgens het wws, kan dan ook voor €1000,- in de maand worden verhuurd. De liberalisatiegrens is vanaf 2015 bevroren, terwijl de maximale huurprijs juist hard steeg. Steeds meer woningen komen zo in de vrije sector terecht.

Betere huurprijsbescherming nodig

De Woonbond vindt dat de WOZ-waarde de maximale huurprijs veel te hard opdrijft. Hierdoor is de huurprijsbescherming bij veel woningen buitenspel gezet en dat moet worden teruggedraaid. Daarnaast wil de Woonbond dat er ook een vorm van huurprijsbescherming komt voor de vrije sector. Ook deze huurders verdienen bescherming tegen woekerprijzen.


Bron: Woonbond

Ouderen willen vaker verhuizen

8 augustus 2018

Ouderen dachten in 2015 vaker over een verhuizing na dan in voorgaande jaren. Het aandeel 65-plus huishoudens dat aangaf eventueel te willen verhuizen steeg van 6 procent in 2009 naar 16 procent in 2015.

verhuisdozen

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Gezondheid

Gezondheid is de voornaamste reden voor 65-plussers om te willen verhuizen. Ouderen willen dan naar een woning die beter past, omdat de woning bijvoorbeeld gelijkvloers is of beter geschikt is om zorg in te ontvangen.

Hoge huur en zorgkosten een drempel

In ons Meldpunt Huuralarm geven veel ouderen aan wel te willen verhuizen, maar voor hen is het vaak moeilijk een betaalbare huurwoning te vinden. De woningen die beschikbaar komen zijn vaak veel duurder dan hun huidige woning, en het gaat om een groep die ook toenemende zorgkosten verwacht te maken.


Bron: Woonbond


Veel vragen schadevergoeding Gluurverhoging

26 juli 2018

Huurders die een schadeclaim hebben ingediend bij de Belastingdienst, krijgen een standaard antwoord van het ministerie van Financiën. Hierin staat dat de Belastingdienst in hoger beroep is gegaan en de uitkomst van dat beroep afwacht.

Gluren 

De brief leidt tot veel vragen van huurders aan de huurderslijn.

Schadevergoeding

De rechtbank oordeelde eerder dit jaar dat de Belastingdienst een schadevergoeding moet betalen aan een huurder die van 2013 tot april 2016 een inkomensafhankelijke huurverhoging betaalde. Er was in deze periode namelijk geen wettelijk grondslag voor het delen van inkomensgegevens van huurders met verhuurders. De belastingdienst deed dit wel, en moet de huurder daarom compenseren voor de extra huur. De Woonbond heeft een modelbrief en een rekenmodule gemaakt waarmee huurders die in deze periode ook een inkomensafhankelijke huurverhoging hebben betaald, dit kunnen terugvorderen.

Hoger beroep

Het ministerie van Financiën stuurt huurders een standaardantwoord. Daarin vermeldt het ministerie dat de Belastingdienst in beroep is gegaan tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag. Tot de uitspraak in het beroep (door de Raad van State) volgt, hoeft de Belastingdienst inderdaad nog geen beslissing te nemen over het eventuele uitbetalen van de geclaimde schadevergoeding. Het is niet bekend wanneer deze uitspraak volgt. Huurders hoeven niet te reageren op de brief. Wij zullen over de uitkomst van het hoger beroep publiceren op onze website. Huurders die nog geen vordering hebben gestuurd, kunnen dat alsnog doen. Kijk voor meer informatie in onze veelgestelde vragen over de Gluurclaim.


Bron: Woonbond


Veel starters tussen wal en schip

19 juli 2018

Voor veel middeninkomens is het erg moeilijk om een geschikte huurwoning te vinden. Voor woningzoekenden die iets meer verdienen dan €41.056,- per jaar zit de sociale huursector op slot. Huurwoningen in de vrije huursector zijn vaak te duur of niet bereikbaar omdat verhuurders erg hoge inkomenseisen stellen aan nieuwe huurders.

Speuren naar een woning

Het Parool(externe link) zette afgelopen zaterdag uiteen tegen welke drempels woningzoekenden aanlopen in een zoektocht naar een huurwoning in de vrije sector.

Hoge inkomenseisen

Zo verhuurt commerciële verhuurder Vesteda appartementen van 43 vierkante meter voor €970,- per maand. Als woningzoekende moet je minimaal €4.410,- bruto per maand verdienen om een woning te kunnen krijgen. Ook bij het aanbod van woningcorporaties in de vrije sector, is er vaak sprake van een inkomenseis van  drie tot vier keer de maandhuur.  

Maximum aan inkomenseis 

Wethouder Wonen in Amsterdam Laurens Ivens geeft in de krant aan in gesprek te zijn met projectontwikkelaars over het inperken van de inkomenseisen voor huurwoningen die in Amsterdam gebouwd gaan worden.

Vrije sector te duur

Voor een deel van de middeninkomens zijn huurwoningen in de vrije sector veel te duur. Het PBL(externe link) becijferde eerder dat een derde van de middeninkomens helemaal geen huurprijs boven de sociale huurgrens (€710,68) kan betalen. Omdat zij uitgesloten zijn van de sociale huursector, kunnen zij geen betaalbare huurwoning vinden.

Meldpunt Huuralarm

Op ons Meldpunt Huuralarm komen ook geregeld signalen binnen van woningzoekenden voor wie de sociale huursector op slot zit, maar voor wie een huurwoning in de vrije sector onbetaalbaar of onbereikbaar is. ‘We vallen tussen wal en schip’ concludeert een melder uit Zwolle. Er komen overigens ook veel meldingen binnen van woningzoekenden die geen betaalbare sociale huurwoning kunnen vinden. Ook in de sociale huursector is een groot tekort aan woningen, waardoor woningzoekenden tegen lange wachttijden aanlopen. Geldt dit ook voor U als woningzoekende? Meld het op Meldpunt Huuralarm


Bron: Woonbond


Controleer de servicekosten

22 juni 2018

Veel huurders betalen een voorschot voor servicekosten (bijvoorbeeld gas, water en elektriciteit) aan hun verhuurder. Uiterlijk 30 juni 2018 hoort u de jaarafrekening te krijgen over de kosten van 2017.

Voor servicekosten geldt dat de verhuurder alleen werkelijk gemaakte kosten in rekening mag brengen. Om te kunnen controleren of u niet te veel betaald hebt, is het dus van belang om een duidelijke jaarafrekening te krijgen, waar per post in staat welke kosten er gemaakt zijn.

Geen afrekening ontvangen?

Weigert de verhuurder om (tijdig) een jaarafrekening te sturen? Via de Huurcommissie kunt u dat alsnog afdwingen. U kunt ook bij de Huurcommissie terecht als u een onvolledige of onduidelijke afrekening heeft gekregen. Tot twee jaar nadat u de jaarafrekening had moeten ontvangen, kunt u hier een procedure over starten. Voor de afrekening over 2017, die u uiterlijk 30 juni 2018 hoort te ontvangen,  heeft u dus tot 1 juli 2020 de tijd.

Servicekosten te hoog?

De Huurcommissie kan ook uitspraak doen over de hoogte van de servicekosten. Als het oordeel is dat kosten onredelijk zijn, kunt op basis van deze uitspraak het te veel betaalde terugvorderen bij de verhuurder.

Alles over servicekosten

Servicekosten zijn in de praktijk een bron van conflicten tussen verhuurders en huurders. Het onlangs herziene Woonbondboek over servicekosten geeft uitgebreide informatie die huurders (en hun organisaties) nodig hebben om in zo’n conflict goed beslagen ten ijs te komen. U kunt dit boek als papieren uitgave bestellen, of als voordelige pdf.  Leden van de Woonbond krijgen korting op de aanschafprijs.

Bron: WoonbondMaak voor 1 juli bezwaar tegen de huurverhoging

15 juni 2018

Bent u het niet eens met de huurverhoging die op 1 juli 2018 ingaat? Dan kunt u de komende dagen nog bezwaar maken. Na 30 juni kan het niet meer. 

Bezwaar maken tegen de huurverhoging kan op twee manieren. U stuurt uw verhuurder een brief met de reden(en) van uw bezwaar en blijft -als u dat wilt- de oude huurprijs betalen. Of u stuurt géén brief, maar maakt bezwaar door de oude huurprijs te blijven betalen.

Maak voor 1 juli bezwaar

Schriftelijk bezwaar maken kan tot en met 30 juni. Uw bezwaarschrift moet vóór 1 juli in de brievenbus of mailbox van uw verhuurder belanden. De oude huurprijs blijven betalen kan tot het moment dat de huur van juli betaald moet zijn. Bij de meeste verhuurders is dat ook 1 juli. Als u per automatische incasso betaalt, zult u uw incasso-opdracht moeten intrekken, anders wordt het verhoogde bedrag automatisch van uw rekening afgeschreven. Na het intrekken van de incasso-opdracht moet u er natuurlijk wel aan denken de huur op een andere manier te betalen, bijvoorbeeld via een periodieke overschrijving.

Controleer of uw bezwaar kans maakt

Voor u bezwaar maakt, raden we u aan om te controleren of uw bezwaar kans op succes heeft. Met de digitale check Controleer de Huurverhoging(externe link) kunt u nagaan of het huurverhogingsvoorstel aan alle wettelijke vereisten voldoet. Als u met succes bezwaar kunt maken, toont het programma een bezwaarbrief die u kunt opsturen aan uw verhuurder.

Huurt u gereguleerd?

De digitale check geldt voor zelfstandige woningen met een door de overheid gereguleerde (niet-geliberaliseerde) huurprijs. Meestal zijn dit woningen met een huur die lager is dan € 710,68 per maand. Maar er zijn ook woningen die niet geliberaliseerd zijn, en toch een hogere huur hebben. Is uw huur hoger dan € 710,68 en weet u niet hoe het zit bij u? Controleer dan of u geliberaliseerd huurt.  Als uw huur lager is dan € 710,68  hoeft u dat niet te doen. U huurt dan zeker gereguleerd. Het soort verhuurder (woningcorporatie, commerciële belegger, particulier) doet er daarbij niet toe.

Bezwaar maken vóór ingangsdatum huurverhoging

Tegen een huurverhoging die op 1 juli ingaat moet u vóór 1 juli bezwaar maken. Voor huurverhogingen met een latere ingangsdatum hebt u uiteraard langer de tijd. Als uw huurverhoging bijvoorbeeld op 1 augustus ingaat, hebt u nog tot 1 augustus om bezwaar te maken.

Persoonlijk advies nodig?

Wilt u persoonlijk advies over bezwaar maken tegen de huurverhoging? Neem dan contact op met de Huurderslijn (020-5517755), de ledenservice van de Woonbond. Om advies te krijgen van de Huurderslijn moet u wel lid zijn (of worden) van de Woonbond.


Bron:Woonbond                                   


Woonbond kritisch over kosten verduurzaming

14 juni 2018

Woningcorporaties hebben in kaart gebracht hoe ze vóór 2050 hun sociale huurwoningen gasloos en CO2-neutraal kunnen maken. Volgens Aedes is er voor het aanpakken van ruim 2 miljoen huurwoningen 108 miljard euro nodig. Dat hebben corporaties niet voorhanden. De Woonbond vindt dat deze kosten in geen geval bij huurders neergelegd mogen worden.

Investeren in energiebesparing

Op basis van de zogenaamde Aedes-routekaarten is een eerste raming gemaakt. Daaruit blijkt dat er voor het verduurzamen en gasloos maken van alle corporatiewoningen 108 miljard euro nodig is, bijna 52.000 euro per huis. Dat geld is nodig om een huis duurzaam te renoveren, gasloos te maken en verbeteringen aan te brengen die voortkomen uit de forse ingrepen, bijvoorbeeld een nieuwe badkamer en/of keuken. Dat is binnen de financiële mogelijkheden van woningcorporaties volgens Aedes echter niet haalbaar.

Extra belasting per sociale huurder

De verhuurderheffing -de belasting op verhuren van goedkope woningen- gaat met dit kabinet namelijk omhoog van 1,8 naar 2 miljard euro. Daarnaast zijn er plannen om de vennootschapsbelasting voor woningcorporaties met 900 miljoen te  verhogen. Samen dreigt de rekening uiteindelijk 2,9 miljard per jaar te worden. Dat is meer dan €1.300 per sociale huurder.  De Woonbond is fel tegen deze heffing. Dit geld zou niet gebruikt moeten worden voor spekken van de Staatskas,  maar voor duurzaam maken van woningen, zonder woonlastenstijging voor huurders. Daarmee kan voorkomen worden dat de kosten voor de verduurzaming bij huurders worden neergelegd.

Routekaarten van Aedes

De Aedes-routekaarten tonen grofweg aan dat corporaties drie van de vier woningen willen verduurzamen door ze te renoveren tot nul-op-de-meter-woning (38 procent) of door ze maximaal te isoleren en er zonnepanelen op te plaatsen (38 procent). Voor de overige half miljoen woningen bestaan de plannen uit isoleren binnen dan wel buiten de schil van het huis. De maatregelen aan de woning die corporaties kunnen nemen, leveren een CO2-reductie op van 70 procent. De andere 30 procent moet komen van verduurzaming van de externe energiebronnen voor de huizen, bijvoorbeeld warmtenetten.

Woonbond-routekaart geeft inzicht in woonlasten

Wat de Aedes-routekaarten niet laten zien, is wat deze scenario’s betekenen voor de woonlasten van huurders. Daarom heeft de Woonbond zelf ook een routekaart ontwikkeld die daar wél inzicht in biedt.


Bron:Woonbond

Nieuw plan voor ‘passend wonen’ lost woningtekort niet op

7 juni 2018

Huurders jaarlijks onderwerpen aan een ‘passendheidstoets’. Daarvoor pleiten woningcorporaties in een plan dat zij vandaag hebben aangeboden aan minister Ollongren van Wonen. Volgens huurdersorganisaties kan het plan beter de prullenbak in.

Grote stapel papierwerk
Het plan voor 'passend wonen' zorgt voor extra bureaucratie

Op 7 juni presenteerde een samenwerkingsverband van verschillende woningcorporaties, waaronder Stadgenoot uit Amsterdam,  de minister een plan voor het invoeren van ‘passend wonen’. Huurgenoot, de huurdersorganisatie die opkomt voor huurders van Stadgenoot, liet in een persbericht weten zware kritiek te hebben op dit plan. De Woonbond deelt die kritiek.

Jaarlijkse toets op inkomen en samenstelling huishouden

Met ‘passend wonen’ bedoelen de opstellers van plan dat corporaties jaarlijks willen gaan controleren wat het inkomen van huurders is, en met hoeveel mensen de woning bewoond wordt. Woont een huishouden naar oordeel van de verhuurder te goedkoop? Dan is dat aanleiding voor extra huurverhoging.  Is de woning naar oordeel van de verhuurder te groot voor het aantal bewoners? Dan krijgt de huurder voorrang bij het zoeken naar een kleinere woning.

Stigmatiserend

Het plan om huurders aan een jaarlijkse toets te onderwerpen helpt volgens de opstellers bij het efficiënter benutten van de beschikbare woningvoorraad. Maar volgens Huurgenoot is het idee achter deze jaarlijkse ‘passendheidstoets’ zeer stigmatiserend.  Woordvoerder Huurgenoot Wim Ringe: "Er wordt gesteld dat huurders misbruik maken van een voorziening als zij groter of goedkoop wonen. Zij zouden anderen de mogelijkheid onthouden om passend en betaalbaar te wonen."

Aantasting woonzekerheid

Ringe stelt dat uitvoering van dit plan de woonzekerheid aantast, en bij huurders voor stress en onrust zorgt. Omdat zij bij ieder kind dat het huis uitgaat en bij iedere salarisaanpassing moeten gaan nadenken over het effect op hun huurprijs en hun plek op de wachtlijst. Verder meent hij dat uitvoering van dit plan huurders die willen doorstromen ook nog eens onnodig gevangen houdt in de huursector. "Als je inkomen stijgt, stijgt je huur direct mee. Daardoor kun je nooit meer voldoende kapitaal opbouwen om een woning te kopen."

Woningmarkt vastgelopen

Volgens Huurgenoot en de Woonbond is de kern van het probleem dat de woningmarkt volledig is vastgelopen. Het overheidsbeleid van de afgelopen tien jaar heeft geleid tot een tekort aan woningen in het hele land, vooral in grote en middelgrote steden. Er is vrijwel niet gebouwd, mede doordat geld dat voor bouw beschikbaar had moeten zijn in de schatkist is verdwenen.

Meer bouwen dringend nodig

Huurgenoot en de Woonbond zien het vergroten van de woningvoorraad als de enige structurele oplossing. Er moet véél meer gebouwd worden, voor alle inkomens en huishoudtypes. Als dat gebeurt  kunnen de tekorten en daarmee ook de wachttijden,  snel slinken. Woonbondwoordvoerder Bastiaan van Perlo:  "De focus zou op bouwen moeten liggen, niet op verzinnen van nieuwe bureaucratische regels die het huurrecht verder uithollen en meer kosten en stress veroorzaken."


Bron: Woonbond

    
KORT VERSLAG VAN DE HUURDERSVERGADERING VAN 4 JUNI 2018

Op maandag 4 juni jl. is de eerste huurdersvergadering als Stichting Bewonersrijk gehouden op de locatie van de S.E.O.
Doordat er veel aandacht besteed was aan de aankondigen hiervan, middels een advertentie in de Huis aan Huis, op onze website en facebook pagina en een flyer, was de opkomst in vergelijking met vorige jaren goed te noemen.
Ook was Domijn met drie man aanwezig voor het vragenuurtje, waarvan flink gebruik is gemaakt.
De vragenstellers hebben inmiddels een reactie van Domijn gehad en de eerste problemen zijn opgelost.

Na de opening van de vergadering door de voorzitter, volgde er een korte terugblik op het afgelopen jaar, waarin het één en ander gebeurd is. O.a. het opheffen van de Huurderskoepel, het ondertekenen van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Domijn en het overstappen van een vereniging naar een stichting.
Het vervolg van de vergadering is gemoedelijk en zonder problemen verlopen.
In de pauze werden er voor het eerst vier waardebonnen van € 25,- verloot. Dit werd zeer gewaardeerd en zal dan ook de komende jaren herhaald worden.

De aanwezige huurders die zijn of haar emailadres heeft ingevuld, krijgen voor een volgende vergadering de uitnodiging per email en de aanwezige huurders zonder emailadres krijgen deze per post.

Bewonersrijk hoopt op deze ingeslagen weg verder te kunnen gaan en heeft er dan ook alle vertrouwen in. Wij hopen u volgend jaar (weer) te ontmoeten op onze huurdersvergadering.

Mocht u ook de uitnodiging en/of ander belangrijk nieuws van Bewonersrijk willen ontvangen geef dan uw email adres door via info@bewonersrijk.nl of bel met 06-33920323. Wij zullen in het kader van de privacywet zorgvuldig met uw gegevens omgaan en deze niet met derden delen en alleen gebruiken voor bovenstaande doeleinden.

Het bestuur van Stichting Bewonersrijk.


HUURVERHOGINGKORT VERSLAG VAN DE HUURDERSVERGADERING VAN 4 JUNI 2018


Op maandag 4 juni jl. is de eerste huurdersvergadering als Stichting Bewonersrijk gehouden op de locatie van de S.E.O.
Doordat er veel aandacht besteed was aan de aankondigen hiervan, middels een advertentie in de Huis aan Huis, op onze website en facebook pagina en een flyer, was de opkomst in vergelijking met vorige jaren goed te noemen.
Ook was Domijn met drie man aanwezig voor het vragenuurtje, waarvan flink gebruik is gemaakt.
De vragenstellers hebben inmiddels een reactie van Domijn gehad en de eerste problemen zijn opgelost.

Na de opening van de vergadering door de voorzitter, volgde er een korte terugblik op het afgelopen jaar, waarin het één en ander gebeurd is. O.a. het opheffen van de Huurderskoepel, het ondertekenen van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Domijn en het overstappen van een vereniging naar een stichting.
Het vervolg van de vergadering is gemoedelijk en zonder problemen verlopen.
In de pauze werden er voor het eerst vier waardebonnen van € 25,- verloot. Dit werd zeer gewaardeerd en zal dan ook de komende jaren herhaald worden.

De aanwezige huurders die zijn of haar emailadres heeft ingevuld, krijgen voor een volgende vergadering de uitnodiging per email en de aanwezige huurders zonder emailadres krijgen deze per post.

Bewonersrijk hoopt op deze ingeslagen weg verder te kunnen gaan en heeft er dan ook alle vertrouwen in. Wij hopen u volgend jaar (weer) te ontmoeten op onze huurdersvergadering.

Mocht u ook de uitnodiging en/of ander belangrijk nieuws van Bewonersrijk willen ontvangen geef dan uw email adres door via info@bewonersrijk.nl of bel met 06-33920323. Wij zullen in het kader van de privacywet zorgvuldig met uw gegevens omgaan en deze niet met derden delen en alleen gebruiken voor bovenstaande doeleinden.

Het bestuur van Stichting Bewonersrijk.
2018
Het huurbeleid van de Rijksoverheid is een kopie van het vorige jaar.
Het huurbeleid van de Rijksoverheid is een kopie van het vorige jaar.
• Inflatie 1,4 %
• Maximale huursomstijging voor corporaties van 2,4 % (inflatie + 1 %)
• Maximale individuele huurverhoging corporaties bedraagt 3,9 % (inflatie + 2,5 %)
• Maximale huurverhoging gereguleerde particuliere huursector 3,9 % (inflatie + 2,5%)
• De maximale inkomensafhankelijke huurverhoging bedraagt 5,4 % (inflatie + 4 %)

Inkomensafhankelijke huurverhoging
Er is nog maar één inkomensafhankelijke huurverhoging.
In 2018 is een inkomensafhankelijke (hogere) huurverhoging toegestaan indien het gezamenlijke inkomen in 2016 van alle huidige bewoners hoger is dan € 41.056.


Huishoudens van 4 of meer personen en huishoudens waarvan minstens één lid de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt ZIJN UITGEZONDERD van de inkomensafhankelijke huurverhoging.
De inkomensgrens van €41.056 is gelijk aan de (hoogste) inkomensgrens bij toewijzing van een sociale huurwoning door woningcorporaties aan de doelgroep.


Onder huishoudinkomen wordt verstaan:
Alle inkomens van de huurder en de overige bewoners van de woonruimte.
Dit noemt men ook wel het verzamel-inkomen of gezamenlijk inkomen.


Belastingdienst: kennisgeving aan huurders.
Sinds 2014 stuurt de belastingdienst aan de huurders een mededeling dat hun verhuurder voor hun woning een huishoudverklaring heeft aangevraagd en ontvangen.
De huishoudverklaring mag alleen voor de huurverhoging worden gebruikt, niet voor andere doeleinden. (bijv: koopaanbod, marketing, ander inkomensbeleid, etc.)


De liberalisatiegrens blijft € 710,68
De maximale huurverhogingen gelden niet voor geliberaliseerde huurovereenkomsten.


Voorwaarden voor huurtoeslag 2018
Om huurtoeslag te krijgen, moeten u, uw eventuele (toeslag)partner en medebewoners voldoen aan de volgende voorwaarden.
U bent 18 jaar of ouder;
U huurt een zelfstandige woonruimte;
U en de verhuurder hebben een huurcontract getekend;
(bij tijdelijke woonruimte, bij opvang daklozen of in een blijf van lijfhuis woont, krijgt u
geen huurtoeslag)
U, uw (toeslag)partner of medebewoners staan bij de Gemeente ingeschreven op uw woonadres;
U, uw (toeslag)partner of mede bewoners hebben de Nederlandse Nationaliteit, of een geldige verblijfsvergunning;
Uw huur (gezamenlijk) inkomen en vermogen zijn niet te hoog.
Verhoging AOW - leeftijd.
In de Wet op de huur Toeslag (WhT) is de leeftijd van <65 jaar> gewijzigd in
PENSIOENGERECHTIGDE LEEFTIJD.
De pensioengerechtigdeleeftijd is voor 2018 – 66 jaar. Bepalend voor het ouderenhuishouding is de pensioengerechtigde leeftijd op 1 januari van het berekeningsjaar.
In 2018 gaat het dus om de leeftijd van 66 jaar op 1 januari 2018.


Maximum inkomens grenzen huurtoeslag.
Huishoudens 2016 2017 2018
Een persoons 22.100 22.200 22.400
Meer persoons 30.000 30.150 30.400
Een persoons ouderen 22.100 22.200 22.375
Meer persoons ouderen 30.050 30.175 30.400


In het regeerakkoord is aangekondigd dat de maximum-inkomensgrenzen komen te vervallen. De beoogde invoering hiervan is 2020.


Hoeveel vermogen mag ik hebben
Om huurtoeslag te krijgen mag het vermogen per persoon in uw huishouden niet hoger zijn dan € 30.000 .


Mijn situatie Maximaal vermogen op 1 januari 2018
Ik heb GEEN toeslagpartner € 30.000
Ik heb een toeslagpartner € 60.000


Hebt u een medebewoner voor de huurtoeslag?
Een medebewoner mag ook niet meer dan € 30.000 vermogen hebben.


Vraag: Ik heb thuiswonende kinderen met inkomen?
Hebt U, uw (toeslag)partner of uw medebewoners een (pleeg)kind dat jonger is dan 23 jaar, dan tellen wij € 4827,= van het inkomen van dit kind niet mee bij de berekening van uw huurtoeslag. Studiefinanciering telt niet als inkomen.
Noot: wel het hele inkomen van uw kind doorgegeven. Met de vrijstelling wordt automatisch rekening gehouden. Er wordt automatisch rekening gehouden met de vrijstellin


Inkomensgrens Huurtoeslag.
Ik woon alleen.
Ik ben jonger dan 18 jaar = € 22.400.
Rekenhuur is € 225,08 - maximaal € 417,34
Ben 18 jaar of ouder maar jonger dan 23 jaar = € 22.400.
Rekenhuur is € 225,08 - maximaal € 417,34.


Ik ben 23 jaar of ouder maar jonger dan de AOW leeftijd = € 22.400.
Rekenhuur is € 225,08 - maximaal € 710,68.
Ik heb de AOW leeftijd = € 22.375. Hier geldt een bepaald bedrag aan vermogen.
Rekenhuur is € 223,26 – maximaal € 710,68.


Ik woon niet alleen.
inkomen partnertoeslag en mede bewoners tellen mee.
Ik ben jonger dan 18 jaar, gezamenlijk inkomen € 30.400.
Rekenhuur is €225,08 – maximaal € 417,34


Heeft u een kind dan mag de huur hoger zijn, max € 710,68.
Ben 18 jaar en ouder, maar jonger dan 23 jaar, gezamenlijk inkomen € 30.400.
Rekenhuur is € 225,08 – maximaal € 417,34.


Heeft u een kind dan mag de huur hoger zijn, max € 710,68.
Ik ben 23 jaar en ouder, maar jonger dan de AOW leeftijd = € 30.400.
Rekenhuur is € 225,08 – maximaal € 710,68.


Ik heb de AOW leeftijd = € 30.400.
Reken huur is € 221,45 – maximaal € 710,68.


Huurtoeslag servicekosten
Voor bepaalde servicekosten kunt u huurtoeslag krijgen. Het gaat om de volgende 4 posten, ieder voor maximaal € 12,00 per maand.
* Schoonmaak kosten voor gemeenschappelijke ruimten.
* Energiekosten voor gemeenschappelijke ruimten.
* Huismeesterkosten.
* Kosten voor diensten en recreatie ruimtes.
Deze servicekosten vormen samen met de “kale huur” de zogeheten – rekenhuur – die mede bepalend is voor de hoogte van de huurtoeslag.


Geen huurtoeslag meer voor recreatiewoning.
Door een wijziging in de WhT hebben huurders die permanent in een recreatiewoning wonen/verblijven sinds 1 juli 2016 geen recht meer op huurtoeslag.
De wet is gewijzigd, het stoppen van de huurtoeslag geldt voor alle recreatiewoningen, ook die waar permanente bewoning door de Gemeente wordt/is toegestaan.

Hoe kom ik achter de WOZ-waarde
De gemeente, die de WOZ-waarde jaarlijks vaststelt, hoort u in de eerste 8 weken van het jaar een brief te sturen over de WOZ-waarde van uw woning.
Dit heet een WOZ-beschikking.
Het kan zijn dat de gemeente de WOZ-waarde van uw woning heeft vermeld op het aanslagbiljet dat u toch krijgt vanwege de gemeentelijke belastingen (zoals de afvalstoffenheffing en het rioolrecht) en de waterschaplasten (zuiverings- verontreinigings- en watersysteemheffing) die u als huurder jaarlijks moet betalen.
Dan geldt dit biljet (mede) als WOZ beschikking.


Huurders in de problemen.
Veel huurders hebben geldzorgen, uit het onderzoek van de Volksbank en de Federatie Opvang blijkt dat 44% van de huurders zich zorgen maakt om de financiën en bij huiseigenaren is dat 30%.
Het gemiddelde huishouden, dat in Nederland in armoede leeft, spendeert ± 48 %
Van haar inkomen aan wonen. Na Denemarken is dit het hoogste Europese percentage.


Wat betekent het nieuwe puntensysteem voor de huurverhoging.
Met de nieuwe woningwet 2015 is er ook een nieuw puntenstelsel gekomen om de hoogte van de huur vast te stellen. Per 1 oktober 2015 is het puntenstelsel, officieel woonwaar-deringsstelsel (WWS), veranderd. Een aantal rubrieken, zoals de woonomgeving, de woonvorm, de aftrekpunten zijn afgeschaft en vervangen door een puntenaantal dat is afgeleid van de WOZ-waarde van de woning. Dit betekent dat voor alle zelfstandige
woonruimte per 1 oktober 2015 een nieuwe puntentelling kan worden gemaakt, die in een (hogere of lager) puntentotaal kan resulteren


Waaraan moet een huurverhoging voldoen
Artikel 7:252 BW
Een voorstel tot wijziging van de huurprijs moet tenminste twee (2) maanden voor de voorgestelde dag van ingang van de wijziging schriftelijk worden gedaan.
Het in lid 1 bedoelde voorstel dient te vermelden:
a. De geldende huurprijs;
b. Het percentage of het bedrag van de wijziging van de huurprijs;
c. De voorgestelde huurprijs;
d. onderafdeling verbindt aan het niet doen blijken van bezwaren.
e. De voorgestelde dag van ingang van de voorgestelde huurprijs;
De wijze waarop en het tijdvak waarbinnen de huurder, wanneer hij bezwaren heeft tegen het voorstel, daarvan kan doen blijken, en de gevolgen die deze Voor het doen van een voorstel tot verhoging van de huurprijs en voor een voorstel tot huurverlaging van de huurprijs dient gebruik te worden gemaakt van een krachtens artikel 47 lid 1, onder c, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte vastgesteld formulier.
Indien een overeenkomst tot wijziging van de huurprijs tot stand komt naar aanleiding van een voorstel daartoe, die niet voldoet aan lid 1 en lid 2 aanhef onder b, d, of e danwel aan het in lid 3 bepaalde, blijft de voordien geldende huurprijs verschuldigd, tenzij blijkt dat degene tot wie het voorstel was gericht niet door het verzuim is benadeeld.


Kan ik op, een andere manier bezwaar maken tegen de huurverhoging dan met een bezwaarschrift aan de verhuurder.
Ja, dat kan:
U kunt na de verhuurverhogingsdatum de “oude huur “ blijven betalen, dus zonder de voorgestelde huurverhoging, waarbij u geen bezwaarschrift naar de verhuurder stuurt.
De verhuurder zal u dan mogelijk een brief sturen over een betalingsachterstand die moet inlopen, Maar dat is niet juist.
U heeft het recht om op deze wijze bezwaar te maken. Als de verhuurder het hier niet mee eens is moet hij binnen 3 maanden na de voorgestelde ingangsdatum van de huurverhoging (dus voor 1 oktober) per aangetekend (rappel)brief verzoeken alsnog met de voorgestelde huurverhoging in te stemmen.
Als u de aangetekende brief niet op tijd ontvangt hoeft u de huurverhoging niet te betalen.
Ontvangt u die wel op tijd, maar gaat u nog steeds niet akkoord met de huurverhoging, dan zult u binnen 4 maanden na de ingangsdatum – dus vóór 1 november – zelf een bezwaarschrift bij de huurcommissie moeten indienen.
Laat u dit achterwege, dan zult u de huurverhoging moeten betalen.


Verhuiskostenvergoeding.
De minimale verhuiskostenvergoeding is met ingang van 1 maart 2018 verhoogd naar
€ 5981,= . Huurders krijgen deze vergoeding als ze moeten verhuizen vanwege sloop en ingrijpende renovatie.
Verhuurders zijn verplicht 0m deze verhuiskosten te betalen aan huurders van zelfstandige woningen, woonwagens en standplaatsen.


Uitspraak Hoge Raad.
Huurder heeft altijd recht op verhuiskostenvergoeding bij renovatie
De Hoge Raad (HR) heeft eind april 2016 bepaald dat huurders vanwege renovatie(tijdelijk) hun huis uit moeten recht op een verhuiskostenvergoeding hebben.
Bronvermelding: Ned woonbond, Mijn Overheid, Belastingdienst, BZK-wonen.


Lange adem nodig voor bezwaar tegen hoge WOZ-waarde
13 maart 2018
Als je huur door een onjuiste WOZ-waarde te hoog is, heb je een lange adem nodig. Huurders ervaren dat de bezwaarprocedure tegen een WOZ-beschikking ellenlang duurt. Dat bleek uit de uitzending van BNN VARA Kassa afgelopen zaterdag. 

Voor sociale huurwoningen geldt een 'maximaal toegestane huurprijs' op basis van het puntenstelsel. Die is sinds 2016 deels afhankelijk van de WOZ-waarde. Gemiddeld bepaalt de WOZ-waarde ongeveer 25% van de maximaal toegestane huurprijs. 

Bezwaarprocedure ingewikkeld en tijdrovend

De WOZ-beschikking valt in de eerste twee maanden van het jaar op de mat. Daarna heb je zes weken de tijd om bezwaar te maken. Maar in veel gemeenten lukt het niet om tijdig uitspraak te doen. Vaak moeten bezwaarmakers daar maanden op wachten. Als de WOZ-waarde dankzij je bezwaar omlaag gaat, is de volgende stap dat je de verhuurder een voorstel tot huurverlaging moet doen. Dat kan alleen als je feitelijke huurprijs hoger is dan de 'maximaal toegestane huurprijs' op basis van de nieuwe WOZ-waarde.  Gaat je verhuurder niet akkoord met je huurverlagingsvoorstel? Dan moet de Huurcommissie nog uitspraak doen. ‘Dat is een enorm traject, na die maanden aan WOZ-bezwaar’ zegt Marcel Trip van de Woonbond in de uitzending van Kassa. Het stapelen van bezwaarprocedures heeft het voor huurders enorm ingewikkeld en tijdrovend gemaakt om huurverlaging te regelen. Bovendien hebben huurders al die maanden te veel betaald. En kan het nodig zijn hun bezwaar tegen de WOZ-waarde een volgend jaar te herhalen.

Rekenvoorbeeld

Gemiddeld genomen ging de WOZ-waarde na bezwaar de afgelopen jaren 11% omlaag. Een rekenvoorbeeld:

  • Een huurder betaalt €690 voor een woning van 65 m2 met een klein tuintje. 
  • De WOZ-waarde van deze woning is €150.000. Volgens de huurprijscheck van de Huurcommissie hoort daar een maximaal toegestane huurprijs van €694,23 bij.
  • Als de WOZ-waarde met 11% omlaag gaat zou de nieuwe waarde €134.000 worden. Voor dezelfde woning levert dat een maximaal toegestane huurprijs van €673,48 op.

Betaalt u nu een huur die dicht in de buurt komt van wat maximaal is toegestaan? Dan heeft het zin om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde. Als uw feitelijke huurprijs hoger is dan de 'maximaal toegestane huurprijs' bestaat er recht op huurverlaging. In bovenstaand rekenvoorbeeld zou de huurprijs van €690,- omlaag moeten naar €673,48.

Gratis modelbrief

Betaalt u een huurprijs die dicht in de buurt komt van wat maximaal is toegestaan én meent u dat de WOZ-waarde van uw woning te hoog is? Gebruik dan de gratis modelbrief van de Woonbond om bezwaar te maken. Lees meer over de bezwaarprocedure in ons dossier 'WOZ-waarde en huurprijs'.

Bron: Woonbond

Huurder met recht op toeslag steeds armer
6 maart 2018
Met het vermogen van huiseigenaren gaat het prima, maar huurders met een inkomen dat recht geeft op huurtoeslag zijn juist armer geworden. Het spaarpotje dat zij nodig hebben om -bijvoorbeeld- een kapotte wasmachine te kunnen vervangen is steeds vaker leeg.


Minder dan € 1.100,- euro spaargeld. Niet genoeg om je gebit te laten repareren, je kind met schoolreis te laten gaan of een kapotte wasmachine te vervangen. Laat staan dat er geld is voor 'luxe uitgaven' als een dagje uit of nieuwe kleren. Voor de helft van de huishoudens met recht op huurtoeslag is dat de realiteit. Het vermogen van huishoudens met toeslag is in 2016 geslonken. Terwijl huizenbezitters hun vermogen juist fors zagen toenemen. Dankzij de opleving van de economie en stijgende huizenprijzen steeg het vermogen van huiseigenaren met gemiddeld € 14.000,-. 

Geen 'conjuncturele opleving'

Hoogleraar Jan Latten, hoofddemograaf bij het Centraal Bureau voor Statistiek, wijdde er een column(externe link) aan op stadszaken.nl. "Het toch al geringe vermogen van huurders met een huurtoeslag steeg in 2016 niet met de conjuncturele opleving mee", concludeert hij op basis van cijfers van zijn eigen CBS. Hij spreekt van een 'sluipende marginalisering van de sociale huurder'.

Hoge huren verhinderen sparen

De Woonbond heeft wel enig idee wat aan die 'sluipende marginalisering' heeft bijgedragen. Sinds 2013 hebben sociale huurders met een jaarlijkse huurverhoging te maken die ver boven de inflatie ligt. Ook sociale huurders met een inkomen dat recht geeft op huurtoeslag. Veel geld om spaarpotjes te vullen blijft er dan niet over. Alles wat binnenkomt gaat op aan vaste lasten en eerste levensbehoeften.

Sociaal isolement

Op het Meldpunt Huuralarm van de Woonbond melden huurders wat dat voor hun leven betekent.  Sociaal isolement vooral, maar ook besparen op eerste levensbehoeften.  Een van de melders verwoordt het zo: "Al 7 jaar eenzame opsluiting. Steeds meer inleveren, geen kapper, geen uitjes, geen verjaardagen of kerst. Ziekenhuisbezoek is een welkom uitje geworden en een mogelijkheid even iemand te spreken.''

Voorgenomen bezuiniging huurtoeslag schrappen

De Woonbond durft de voorspelling wel aan dat de ‘sluipende marginalisering’ bij ongewijzigd kabinetsbeleid scherp zal doorzetten. Vanaf 2019 heeft het kabinet een nieuwe bezuiniging op de huurtoeslag in petto. De eigen bijdrage -het deel van de huur dat toeslagontvangers volledig zelf betalen- zou daarmee jaar op jaar een beetje hoger worden. Dat betekent dat het overlevingsbudget van huurders met recht op toeslag ieder jaar weer een beetje lager wordt.

Stoppen met huurverhoging boven inflatie

Bovendien staat het kabinet toe dat de huren per 1 juli 2018 opnieuw fors boven inflatie kunnen stijgen. Voor een sociale huurder met een laag inkomen kan dat een huurstijging van 3.9% betekenen. Een maandhuur van € 623,40 in plaats van € 600,-. Als het kabinet wat wil doen aan het tegengaan van sluipende marginalisering is stoppen met deze huurverhogingen een eerste stap.

Huren moeten omlaag

Helaas hebben de jaren van extreme huurverhoging hun tol al geëist. Niet alleen bij huurders met recht op toeslag, ook bij mensen met een inkomen net daarboven. En bij bescheiden middeninkomens die ten onrechte als 'scheefwoner' zijn weggezet. Om huren weer betaalbaar te krijgen, is over de hele linie een huurverlaging nodig van gemiddeld 10%.

Actie en Meldpunt

                                  

De Woonbond roept huurders dan ook op om mee te doen aan de Actie Huurverlaging(externe link). Huurders die willen vertellen welke problemen de hoge huur met zich meebrengt, kunnen terecht bij het Meldpunt Huuralarm.

Bron: Woonbon


                                                           

Herziene Warmtewet aangenomen

7 maart 2018

De Tweede Kamer nam op dinsdag 6 maart een gewijzigde Warmtewet aan. Die wet raakt huurders (en huiseigenaren) die zijn aangesloten op een collectief warmtesysteem.


De Warmtewet is in 2014 ingevoerd, om gebruikers van collectieve verwarming te beschermen tegen hoge stookkosten. De bekendste voorbeelden van collectieve verwarming zijn blokverwarming, stadsverwarming en WKO-installaties, warmtesystemen waarbij gebruikers niet zelf hun energieleverancier kunnen kiezen. Helaas leverde de toepassing van de Warmtewet in de praktijk veel knelpunten op, en bij blokverwarming vaak hogere -in plaats van lagere- kosten voor huurders. Daarom kwam er een aangepaste Warmtewet. Die is op 6 maart door de Tweede Kamer aangenomen. De aangepaste wet gaat waarschijnlijk in 2019 in.

Belangrijkste wijzigingen

  • Blokverwarming valt straks niet meer onder de Warmtewet. Voor huurders met blokverwarming betekent dit dat hun afrekening stookkosten niet meer aan het maximale tarief van ACM wordt getoetst, maar dat er op basis van werkelijke en redelijke kosten afgerekend gaat worden. Wat daarbij redelijk is ligt in het huurrecht vast.
  • Voor huurders met een WKO-installatie (een systeem dat zowel warmte als koude levert) is de belangrijkste wijziging dat straks ook de koude onder een maximumtarief valt. Leveranciers kunnen daardoor geen extreem hoge prijzen meer vragen voor het leveren van koude.
  • Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) vallen straks niet meer onder de Warmtewet. Een VvE die warmte afneemt van bijvoorbeeld een stadsverwarmingsleverancier en die warmte doorlevert aan bewoners wordt straks niet meer als warmteleverancier gezien.

Motie over koppeling maximumtarief aan gasprijs

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) blijft –net als nu- het maximale warmtetarief vaststellen voor stadsverwarming en WKO-installaties. Dit tarief is vergelijkbaar met de (gemiddelde) kosten van een aansluiting op gas. In het Kamerdebat leverde die koppeling aan de gasprijs wel een motie op. Minister Wiebes wordt daarin opgeroepen op zoek te gaan naar alternatieven voor de koppeling van het warmtetarief aan de gasprijs. Die motie is aangenomen.

Wijziging Besluit Servicekosten

Minister Ollongren heeft op een ander moment de Tweede Kamer toegezegd dat zij het Besluit Servicekosten gaat wijzigen, om kosten voor afschrijving en onderhoud van blokverwarming er in onder te brengen. Volgens de Woonbond is dat een zorgelijke ontwikkeling. Dit is in strijd met het principe dat kosten voor onroerende zaken vanuit de kale huur worden betaald. Ondanks het vervallen van de Warmtewet bij blokverwarming dreigt nu, dat huurders via een andere route alsnog extra lasten opgelegd krijgen.

Zienswijze Woonbond

Omdat er een aantal knelpunten voor huurders mee worden opgelost staat de Woonbond niet afwijzend tegenover de herziene Warmtewet. Wel vraagt de Woonbond nadrukkelijk aandacht voor het volgende:

  • De kosten voor ‘afleversets’ (de apparaatjes die in woningen worden geplaatst om aansluiting op de collectieve verwarming te realiseren) moeten voor rekening van de verhuurder zijn, want daar betaalt de huurder al voor in de huur. Die zijn immers onroerend onderdeel van de installatie.
  • Kosten voor afschrijving en onderhoud van blokverwarming horen niet in de servicekosten thuis.
  • Om ervoor te zorgen dat gebruikers van blokverwarming niet te veel betalen, moet het huurrecht worden aangepast. Er moet goed worden vastgelegd dat huurders jaarlijks informatie krijgen over het rendement van de ketel, dat verhuurders verplicht zijn om de installatie periodiek goed in te regelen, en dat de stookkos
  • Bron: Woonbond

                                                                    PERSBERICHT


22 februari 2018
                                                    

Weer een stapje dichter bij het Nieuwe Zuiderspoor
Bestemmingsplan vastgesteld door de gemeente Enschede
Het bestemmingsplan voor het Nieuwe Zuiderspoor is door de gemeenteraad van Enschede vastgesteld. De voorbereidingen voor de nieuwe entree van Enschede zijn in volle gang. Maandag 26 februari begint Kamphuis Sloopwerken met de sloop van de huidige Zuiderspoorflat. Plegt-Vos start in de zomer van 2018 met de bouw van het Nieuwe Zuiderspoor. 

De Zuiderspoorlocatie is niet te missen als je de afslag Enschede-Zuid neemt richting de stad. Het nieuwe gebouw bestaat uit 45 appartementen voor de sociale huur. Geschikt voor één- en tweepersoonshuishoudens. Daarnaast worden er 15 eengezinswoningen voor de sociale huur gebouwd. Het gebouw heeft een vriendelijke uitstraling en vormt een warm welkom voor de bezoekers van de stad. 

Licht en levendigheid
De appartementen zijn in de breedte georiënteerd. In de appartementen wordt geleefd aan de voorzijde, dus aan de kant die zichtbaar is wanneer je de stad binnenrijdt. Aan de voorzijde bevinden zich de woonkamer en keuken. Er is dus volop leven aan die kant én er valt bijzonder veel licht binnen. Iets waar de bewoners elke dag weer van profiteren. De gevel zorgt voor levendigheid door de wisselende hoogtes en dieptes. Je kunt van de buitenkant niet zien waar de ene woning begint en de andere ophoudt.

Duurzaam en comfortabel
De appartementen worden zonder gasaansluiting gebouwd. Koken gebeurt elektrisch en de woningen worden verwarmd door bodemwarmte. Op de daken komen zonnepanelen om energie op te wekken. De woningen zijn bovendien erg goed geïsoleerd. Zo gaan de energiekosten omlaag, wordt een bijdrage geleverd aan het milieu en wordt wonen nog comfortabeler. 

De eengezinswoningen worden eveneens uitgevoerd zonder gas en traditionele CV-installatie, maar mét een installatie die energie opwekt. Dit worden EPV-woningen genoemd.

Verhuizing bewoners
In juni 2016 werden de bewoners van de flat geïnformeerd over de sloop- en nieuwbouwplannen en over wat dat voor hen zou betekenen. De maanden erna werden ze nog eens persoonlijk bezocht door Domijn om in alle rust individuele vragen te beantwoorden en hun persoonlijke situatie te bespreken. Daarnaast werden regelmatig spreekuren gehouden in de Zuiderspoorflat. 

Samen met de bewoners werd een sociaal plan opgesteld. Iedereen kreeg de kans terug te keren naar de nieuwbouw en het recht op voorrang bij andere huurwoningen van Domijn. Inmiddels hebben alle bewoners de Zuiderspoorflat verlaten. Naar verwachting krijgen de bewoners van het Nieuwe Zuiderspoor in het najaar van 2019 de sleutel.

Samenwerkende partijen
Plegt-Vos uit Hengelo is in samenwerking met LKSVDD architecten uit Enschede verantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie van het nieuwbouwproject. Bijzonder is dat Plegt-Vos ook het onderhoud voor de komende 25 jaar voor haar rekening neemt. De gemeente Enschede bepaalde de ruimtelijke uitgangspunten en is nauw betrokken bij de plannen. 

Bron: Woonbond

Ontwerp: LKSVDD architecten uit Enschede