Kom ik voor huurtoeslag in aanmerking ????

 

De AOW-leeftijd  heet nu de PENSIOENGERECHTIGDE  LEEFTIJD.

 

In 202 gaat het dus om de leeftijd van 66 jaar en 4 maanden op 1 januari 2020.

Tevens geldt bij het bereiken van die leeftijd dat een percentage van de rekenhuur boven de aftoppingsgrens wordt vergoed. Bepalend voor dit vergoedingspercentage boven de aftoppingsgrens is het bereiken van die leeftijd in het kalender jaar.

 

Per 1 januari 2020 vervallen de maximale inkomensgrenzen in de huurtoeslag.

Met deze wijziging verdwijnt de situatie waarbij een beperkte stijging van het inkomen ineens de volledige huurtoeslag vervalt. Met veelal (hoge) terugvorderingen tot gevolg.

Door het vervallen van de maximale inkomensgrenzen loopt de huurtoeslag door tot bij een hoger inkomen.

 

Minimum-inkomensijkpunt en referentie-inkomensijkpunten

Huishoudens met een inkomen ONDER of GELIJK aan het minimum-inkomensijkpunt betalen een minimum-eigen bijdrage en ontvangen het maximale bedrag aan huurtoeslag.

Vanaf dit inkomen loopt de eigenbijdrage op en de huurtoeslagbijdrage af.

 

Minimum-inkomensijkpunt 2020

Huishouden                        2019                        2020

Eenpersoons                      16.300                     16.650

Meerpersoons                   21.100                     21.575

Eenpersoonsouderen       17.875                     18.350              

Meerpersoonsouderen    23.900                     24.475

 

Het referentie-inkomen is nodig om de hoogte van de eigen bijdrage voor huishoudens met een bovenminimaal inkomen vast te stellen.

 

Referentie-inkomensijkpunt 2020

Huishoudens                           2019                    2020                           

Eenpersoons                           23.850                 24.400

Meerpersoons                        31.000                 31.700

Eenpersoonsouderen            24.275                 25.000

Meerpersoonsouderen         32.100                 32.925

 

 

 

De basishuur  is de normhuur verhoogd met een vaste opslag die per 1 januari

2020  €16,94 bedraagt

Minimum norm- en basishuur 2020

Huishoudens                         Min.Normhuur        Verhoging       Min. Basishuur

                                                    2020                           2020                2020

Eenpersoons                           215,71                         16,94             232,65      

Meerpersoons                        215,71                         16,94             232,65

Eenpersoonsouderen           213,89                          16,94             230,83       

Meerpersoonsouderen        212,08                          16,94             229,02      

 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de normhuren per huishoudcategorie der per 1 januari 2019 gelden bij de referentie-inkomensijkpunten.

 

Referentie normhuur 2020

Huishoudens                            2019                   2020    

Eenpersoons                           429,48                 436,66

Meerpersoons                        426,67                 434,85

Eenpersoonsouderen            428,03                 436,21

Meerpersoonsouderen         425,76                 433,94     

 

Maximale huurgrenzen huurtoeslag, aftoppingsgrenzen en kwaliteits-kortingsgrens.

Het recht op huurtoeslag vervalt echter NIET bij overschrijding van de maximale huurgrens als iemand in de maand voor overschrijding al voor de zelfde woning huurtoeslag heeft ontvangen.

Huurtoeslag wordt dan verstrekt tot aan de maximale huurgrens.

 

De maximale huurgrens huurtoeslag (liberalisatiegrens) is voor 2020, €737,14.

 

Basishuur

Eenpersoons                   232.65          Kwaliteitskortingsgrens :   432,51

Meerpersoons                 232.65          Lage aftoppingsgrens:       619,01

Eenpersoonsouderen      230,83          Hoge aftoppingsgrens :     663,40  

Meerpersoonsouderen    229,02          Huurtoeslaggrens :            737,14 

 

Normen en grenzen huurtoeslag

 

Het huurdeel onder de kwaliteitskortingsgrens komt in aanmerking voor 100% susidiëring. Indien de huur deze kortingsgrens overstijgt, zal boven de grens (tot aan de aftoppingsgrenzen) voor 65% huurtoeslag worden verstrekt.

 

Het gedeelte van de huur dat boven de aftoppingsgrens uitkomt, wordt bij meerpersoonshuishouds niet meegenomen voor het vast stellen van de hoogte van de huurtoeslag.

Huishoudens met een oudere, alleenstaanden en gehandicapten krijgen van het huurdeel boven de aftoppingsgrens 40% vergoed.

 

In onderstaande tabel zijn de maximale inkomens opgenomen waarbij bij verschillende huurniveaus nog huurtoeslag kan worden ontvangen.

Meerpersoonshuishoudens krijgen voor de huur boven de aftoppingsgrens geen huurtoeslag, dus is het maximale inkomen bij de aftoppingsgrens en de maximale huurgrens gelijk.

Maximale inkomen bij verschillende huurniveaus

 

 

Maximale inkomen                              EPHH    MPHH(2p))    MPHH(3p)  EPOHH       MPOHH

Kwaliteistkortingsgrens (432,51)     23.762     30.931         30.931          24.467        32.322

Aftoppingsgrens laag (619,01)         28.950     37.761         37.761          28.892        37.951

Aftoppingsgrens hoog (663,40)       30.061     37.761         39.223          29.840        39.157

Maximale huurgrens (737,14)          31.826     37.761         39.223          31.346        41.075  

 

EPHH = Eeenpersoonshuishouden

MPHH = Meerpersoonshuishouden 2 personen

MPHH = Meerpersoonshuishouden 3 personen

EPOHH = Eeen persoonshuishpouden

MEPOHH = Meerpersoonsouderen huishouding

 

Hoeveel vermogen mag ik hebben op 1 januari 2020.

Per 1 persoon € 30.846         Samen  € 61.692

Mede bewoner € 30.846.

 

U heeft € 3 0.846 en uw zoor heeft € 7000.  Samen dus 37.846.

Dan heeft U geen recht op huurtoeslag.

 

U heeft € 20.000 en uw medebewoner heeft €35.000.   Samen dus € 55.000.

Dan heeft u geen recht op huurtoeslag.

 

Huurtoeslag voor sommige servicekosten

Voor bepaalde servicekosten kunt u huurtoeslag krijgen. Het gaat om de volgende vier posten, ieder voor maximaal € 12,= per maand

·        Schoonmaakkosten van de gemeenschappelijke ruimten.

·        Energiekosten van gemeenschappelijke ruimten.

·        Huismeesterkosten

·        Kosten voor diensten en recreatieruimten.

Deze servicekosten vormen samen met de “kale huur” de zogeheten rekenhuur, die medebepalend is voor de hoogte van de huurtoeslag


 

Meer bevoegdheid Gemeenten in aanpak overlast.

Per 1 juli 2017 is de Wet aanpak woonoverlast in werking getreden.

Boete overlast, wanneer gebruikers van een woning (koop of huur) na waarschuwing en bemiddelingspogingen overlast blijven veroorzaken kan een burgemeester boetes opleggen op overlast veroorzakende gedrag.

Wat te doen bij overlast?

Ervaart u zelf overlast door een van uw buren? Kijk dan op de website van het Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CVV).

Met de WEBTOOL van het CVV kunt u zien wat u kunt ondernemen tegen overlast in uw buurt.

 

Huurcontracten vaak onbegrijpelijk

Bijna de helft van de Nederlanders tekent wel eens  een  huurcontract dat ze niet begrijpen. Dat blijkt uit een onderzoek van IPSOS in opdracht van juridische dienstverlener DAS.