Laagste huurstijging sinds 1960

14 september 2021

Huurverhogingen waren sinds 1960 nog nooit zo laag, meldde het CBS vorige week. De huur ging met gemiddeld 0,8 procent omhoog. De huren van sociale huurwoningen stegen met 0,3 procent. Huren in de vrije sector met 2,2 procent. 

Daling en stijging
De gemiddelde huurstijging was dit jaar historisch laag. Voor 2022 heeft de overheid weer huurstijgingen in petto.

Dat de gemiddelde huurstijging dit jaar zo laag was komt door het volgende:

 • Veel huurders van een vrijesectorwoning (ongeveer een half miljoen huurders) kregen een lagere huurverhoging dan in voorgaande jaren. Want voor het eerst gold er een wettelijk maximum voor de jaarlijkse huurverhoging in de vrije sector. 
 • Huurders van een sociale huurwoning (ongeveer 2,5 miljoen huurders) kregen huurbevriezing. De jaarlijkse huurverhoging ging voor deze groep dus niet door.
 • Huurders met een laag inkomen die in een veel te dure sociale huurwoning van een woningcorporatie wonen kregen huurverlaging.
 • Nieuwe huurders gingen dit jaar wél een hogere huur betalen dan de vertrekkende huurders. Voor nieuwe huurders steeg de gemiddelde huur met 7,2 procent.  

Nog lang niet betaalbaar

Dat er huurbevriezing, eenmalige huurverlaging en een wettelijk maximum voor de vrije sector kwam is mede te danken aan inzet van de Woonbond. We zijn blij dat de gemiddelde huurstijging daardoor laag uitpakt dit jaar, maar constateren ook dat er véél meer moet gebeuren om huren weer betaalbaar te krijgen.

 • De huurbevriezing voor sociale huurwoningen geldt alleen voor dit jaar. Voor 2022 heeft de overheid forse huurstijgingen in petto. Als die doorgaan zijn we volgend jaar terug bij af.
 • Het wettelijk maximum voor huurverhogingen in de vrije sector geldt voor drie jaar. Als die drie jaar zijn afgelopen gaan de huren dus weer sneller stijgen. Tenzij de overheid ingrijpt.
 • De huurverlaging voor huurders met een laag inkomen geldt alleen in 2021. Wie volgend jaar een laag inkomen heeft en een veel te hoge huur betaalt heeft nergens recht op. Tenzij de overheid deze wettelijke regeling verlengt.

 • Er moeten véél meer woningen bij met betaalbare starthuren. Ook woningzoekenden hebben recht op een betaalbaar huis.

Voor recht op betaalbaar wonen

Ben je huurder, of op zoek naar een betaalbare woning die er niet is? Laat je stem dan ook horen in de woonprotesten. Jouw volgende kans om de overheid te laten weten dat het echt anders moet is 17 oktober in Rotterdam (externe link). Om de Woonbond te steunen in zijn lobbywerk, hulp te krijgen bij problemen met je huisbaas en goed geïnformeerd te worden over jouw rechten als huurder kun je lid worden van de Woonbond.


Bron: Woonbond

Huurders vaker financieel in de knel dan kopers

10 september 2021

Huurders zitten vaker in geldnood dan kopers, blijkt uit een vandaag gepubliceerd onderzoek van de Rabobank.

Vanwege de hoge woonlasten ten opzichte van het inkomen moeten zowel huurders in de vrije als de sociale sector vaker spaargeld aanspreken of betalen ze rekeningen te laat vanwege financiële problemen. Ook staan huurders vaker rood dan kopers. De Woonbond geeft aan dat dit onderzoek (externe link) opnieuw duidelijk maakt dat huren voor veel huurders onbetaalbaar is.

Geldgebrek

37 procent van de vrije sector huurders moest de afgelopen 12 maand spaargeld aanspreken om vaste lasten te betalen. Hetzelfde geldt voor 27 procent van de sociale huurders, terwijl dit bij kopers slechts om 13 procent gaat. Ook betalen huurders vaker rekeningen te laat door geldgebrek (15 procent van de sociale huurders en 19 procent van de vrije sector huurders) dan kopers (drie procent). Huurders staan ook vaker rood dan kopers.

Bron: Woonbond

Woningzoekende met beperking achteraan in rij

7 september 2021

Steeds meer gemeenten kiezen in hun woonruimteverdeling voor voorrangsregels voor beroepsgroepen waar een tekort aan is. Toch moeten woningzoekenden met een beperking hierdoor nog langer dan voorheen op een schaarse huurwoning wachten.

Woningzoekenden met een beperking dreigen de dupe te worden door tekorten op de arbeidsmarkt. Gemeenten wijzen steeds vaker met voorrang woningen toe aan woningzoekenden uit beroepsgroepen waar een tekort aan is. Politiepersoneel, leerkrachten en zorgverleners komen met voorrang in aanmerking voor een sociale huurwoning in steden als Amsterdam en Den Helder.

Keerzijde

Dat is om meerdere redenen zinvol beleid. Maar het heeft ook een keerzijde, zo meldt Anneke van der Vlist, beleidsmedewerker wonen van Ieder(in) in een blog op Sociaalweb.nl (externe link). ‘Gemeenten kiezen voor ingrepen op de woningmarkt om hun problemen op de arbeidsmarkt op te lossen. En dat op een woningmarkt waar grote schaarste heerst.’

Verdeling van schaarste

Want met een woningtekort betekent bevoorrechting van de een, achterstelling van de ander. ‘Mensen zonder baan (of zonder de juiste baan) worden op de wachtlijst gepasseerd door werkenden (met de juiste baan). Dit treft relatief vaak woningzoekenden met een beperking. Zij zijn namelijk vaker niet in staat om te werken of om passend werk te vinden. Het gevolg is dat ze nog langer dan voorheen op een schaarse huurwoning moeten wachten. Met andere woorden, de voorrangsregels leiden tot achterstelling van woningzoekenden met een beperking. Dit riekt naar discriminatie’, schrijft Van der Vlist.

Onderzoek Woonbond en Ieder(in)

Uit het recente onderzoek van Ieder(in) samen met de Woonbond blijkt dat er meer toewijzingsregels zijn waar woningzoekenden met een beperking door worden gedupeerd. Er is een groot tekort aan toegankelijke woningen voor mensen met een beperking. Het aanpassen van woningen verloopt moeizaam en nieuwbouw voldoet niet aan de toegankelijkheidseisen.

Vooral jongeren en gezinnen de sjaak

Het tekort aan toegankelijke woningen speelt vooral voor jongeren en gezinnen. Zij willen wel aanpassingen doen aan hun woning of willen wel verhuizen naar een andere, toegankelijke woning, maar gemeenten werken niet of onvoldoende mee. Bovendien zijn veel toegankelijke woningen ‘55+ woningen’ en daar kunnen jongeren met een beperking niet eens op reageren.

Urgentie voor wie een zelfstandige woning achterlaat?

‘Een andere route naar een toegankelijke woning loopt via het aanvragen van een medische urgentie. Maar ook dat is in de praktijk vaak geen oplossing, laat het onderzoek zien. Er is niet alleen sprake van een strenge medische selectie. Een voorwaarde voor het toekennen van een medische urgentie is ook dat je een zelfstandige woning achterlaat! Jongeren en starters met een beperking die vanuit het ouderlijk huis op zichzelf willen gaan wonen, vallen daardoor buiten de boot’, schrijft Van der Vlist.

Belangrijkste oorzaak

‘De optelsom van nadelige toewijzingsregels maakt jongeren en volwassenen onder de 55 jaar met een lichamelijke beperking bijna kansloos voor een geschikte woning. De belangrijkste oorzaak van het probleem ligt natuurlijk in het woningtekort zelf. Er zijn zo veel groepen urgente woningzoekenden dat er “concurrentie op urgentie” ontstaat.’ Van der Vlist vraagt gemeenten hun toewijzingsregels onder de loep te nemen en te toetsen aan het VN-verdrag Handicap.

Bron: Woonbond

Woningnood raakt ook spoedzoekers hard

2 september 2021

Door het nijpende tekort aan sociale huurwoningen worden gemeenten steeds strenger bij het verstrekken van urgentie.

Als je met spoed een woning nodig hebt -bijvoorbeeld als je na een scheiding samen met je minderjarige kinderen dakloos raakt-  is het heel lastig of vaak zelfs onmogelijk om een urgentieverklaring te krijgen waarmee je voorrang krijgt op andere woningzoekenden. 

Onderzoek RTL Nieuws

RTL nieuws maakte een rondgang langs sociaal advocaten, scheidingsbemiddelaars en onderzoeksorganisaties. In dit artikel (externe link) vertellen deskundigen dat het steeds lastiger is geworden om urgentie te krijgen. Dat het actief wordt ontmoedigd om urgentie aan te vragen. Dat gemeenten extra eisen stellen die in strijd zijn met de Huisvestingswet. En ook dat aanvragen lang niet altijd in behandeling worden genomen, zodat urgent woningzoekenden ook niet de kans krijgen om bezwaar te maken tegen een afwijzing.

Beleid overheid: steeds minder sociale huur

Het aantal sociale huurwoningen neemt al jaren af. In 2011 waren er nog 2,4 miljoen van, inmiddels zijn dat er iets meer dan 2,2 miljoen. Het aantal mensen dat een sociale huurwoning nodig heeft, is ondertussen flink gestegen. Sinds 2014 met meer dan 100.000. Omdat de vraag naar sociale huurwoningen véél groter is dan het aanbod wordt het aan alle kanten moeilijker om de schaars geworden koek nog eerlijk te verdelen.

Schaarste heeft pijnlijke gevolgen

Het pijnlijke gevolg is dat mensen die dringend een woning nodig hebben nergens terecht kunnen. En dat groepen woningzoekenden zich tegen elkaar uitgespeeld voelen. Mensen die soms al vijftien jaar op een wachtlijst staan merken dat urgent woningzoekende voorgaan. En spoedzoekers zien dat andere urgent woningzoekenden eerder aan de beurt zijn.

Situatie urgent, maar geen urgentieverklaring

Bij het Meldpunt Huuralarm van de Woonbond meldden zich honderden mensen die de eigen situatie als zeer urgent ervaren en bij de gemeente tegen een muur opliepen. Urgentieverklaringen werden om uiteenlopende redenen geweigerd. Bijvoorbeeld:

 • Te jong. Melder woont met 8 personen op 60m2. Inclusief dochter van 22 die 2 kleine kinderen heeft. Urgentie voor dochter wordt geweigerd vanwege haar leeftijd.
 • Te vaak. Melder is in grote psychische nood omdat de dader van het huiselijk geweld dat ze heeft meegemaakt in dezelfde flat is komen wonen. Urgentie wordt geweigerd omdat ze 5 jaar geleden ook al eens urgentie kreeg.
 • Te laat. Melder gaat door ziekte in rolstoel belanden. Urgentie wordt geweigerd omdat gemeente meent dat melder jaren geleden ook al wist dat situatie zou verslechteren en op dat moment zelf op zoek had moeten gaan naar andere woning.

Wél urgentieverklaring, maar geen woning

In een urgentieverklaring kun je niet wonen. Bij de Woonbond melden zich ook mensen die ondanks de strenge regels een urgentieverklaring kregen, maar vervolgens toch geen woonruimte kunnen vinden. Bijvoorbeeld omdat zij vanwege hun lage inkomen uitsluitend kunnen reageren op huurwoningen met een huurprijs onder de aftoppingsgrens. Zij merken -net als andere woningzoekenden- dat sociale huurwoningen niet alleen schaarser, maar ook nog veel duurder zijn geworden.

Zeer urgent: meer betaalbare sociale huur

Volgens de Woonbond is het van groot maatschappelijk belang dat de afbraak van de sociale huisvesting wordt gestopt.  Door jarenlang falend overheidsbeleid is er schaarste gecreëerd die niet alleen funest is voor woningzoekenden, ook voor de samenleving als geheel.  Daarom doet de Woonbond mee aan de landelijke demonstraties tegen de woningnood op 12 september en 17 oktober. We denken dat het naast een aanhoudende politieke lobby hard nodig is dat huurders en woningzoekenden ook op straat van zich laten horen.


Bron: Woonbond

Vraag op tijd huurverlaging aan

30 augustus 2021

Huur je bij een woningcorporatie? En is je inkomen in 2020 of 2021 gedaald? Misschien heb je recht op eenmalige huurverlaging. Dit moet je zelf aanvragen, vóór het eind van dit jaar.

Dit kalenderjaar (2021) geldt er een wettelijke regeling die corporatiehuurders met een laag inkomen en een hoge huur eenmalig recht op huurverlaging geeft. Huurders die in 2019 een laag inkomen hadden hebben die huurverlaging al gekregen. Maar wat nou als je inkomen daarna is gekelderd, bijvoorbeeld door de coronacrisis?

Zelf aanvragen

Als je inkomen na 2019 is gedaald, moet je de huurverlaging zelf aanvragen. Je woningcorporatie heeft bij de Belastingdienst gecheckt of je vanwege je inkomen in 2019 huurverlaging moest krijgen. Maar je inkomen van 2020 was op dat moment nog niet bekend. Jouw woningcorporatie weet dus niet wat je nu voor inkomen hebt.

Wanneer heb je recht op huurverlaging?

In de volgende situaties heb je er recht op:

 • Je woont alleen. Je kale huur is hoger dan €633,25 per maand en je jaarinkomen is lager dan €23.725. Of lager dan €23.650 als je AOW hebt.
 • Je woont met iemand samen. De kale huur is hoger dan €633,25 en jullie gezamenlijke inkomen is lager dan €32.200. Of lager dan €32.075 als jij -of degene met wie je samenwoont- al AOW heeft.
 • Je woont met z’n drieën of met nog meer. De kale huur is hoger dan €678,66 en jullie gezamenlijke inkomen is lager dan €32.200. Of lager dan €32.075 als minstens één van jullie al AOW heeft.

Hoe vraag je huurverlaging aan?

Een brief sturen naar je woningcorporatie. Daarvoor kun je deze voorbeeldbrief van de Woonbond gebruiken. Maar kijk ook op de website van je woningcorporatie. Sommige corporaties hebben een eigen online procedure voor het aanvragen van huurverlaging.

Wat moet je meesturen?

Bewijsstukken over je/jullie inkomen, zoals salaris- of uitkeringsspecificaties. Plus een verklaring over het aantal personen in je huishouden. In de wet staat dat dit een verklaring mag zijn die je zelf hebt opgesteld. Maar in de praktijk eisen veel woningcorporaties dat je een uittreksel uit de basisregistratie koopt bij je gemeente en dat opstuurt. Volgens de Woonbond werpt dat een onnodige horde op.

Wat als je inkomen pas in 2021 is gedaald?

Zodra je inkomen daar minstens zes maanden laag genoeg voor is, kun je de huurverlaging aanvragen. Je moet aanvragen vóór het einde van dit kalenderjaar. 

Is er na 2021 niets geregeld?

Helaas niet. Huurders die pas later te maken krijgen met een langdurige inkomensdaling gaan buiten deze eenmalige (voor één kalenderjaar geldende) regeling vallen. Tenzij de overheid alsnog besluit dat de regeling wordt voortgezet.

Bron: Woonbond

Vier op de tien huurders zit vast
26 augustus 2021

Vier op de tien Nederlanders is ontevreden over zijn of haar huurwoning en zou graag verhuizen. Vooral gezinnen met kinderen jonger dan achttien jaar zijn hun huidige woning ontgroeid, maar verhuizen is lastig. Dat blijkt uit onderzoek van Kadasterdata.nl onder 1.004 Nederlanders met een huurwoning.Bron: Getty Images

Woonlasten drukken zwaar op huurders en woningnood beperkt verhuismogelijkheden voor huurders. Van de door Kadasterdata.nl ondervraagde personen geeft 37% aan een andere woning te willen. Onder hen vooral dertigers, veelal mensen die hun gezin zagen groeien en daarmee behoefte krijgen aan meer woonruimte. Ruimte die er niet is.

Veel particuliere verhuur
Van de dertigers huurt bijna de helft (46%) van een particuliere verhuurder. Deze groep betaalt gemiddeld meer huur per maand en heeft daardoor minder financiële ruimte. Bekijk zelf alle grafieken op Kadasterdata.nl.(externe link)


Falend beleid
Het zijn niet alleen jonge gezinnen die grote moeite hebben om grotere, passender woonruimte te vinden. Ook voor starters, mensen van middelbare leeftijd en senioren is het lastig om een passende, betaalbare huurwoning te vinden. De Woonbond constateert dat de woningnood onverminderd groot is. Oorzaak hiervan is volgens woordvoerder Marcel Trip van de Woonbond falend overheidsbeleid: 'Jarenlang slecht woonbeleid heeft gezorgd voor hoge huurprijzen en een tekort aan betaalbare huurwoningen, deels veroorzaakt door bijvoorbeeld de verhuurdersheffing, een belasting op sociale huur. De Woonbond vindt het daarom heel goed dat huurders en woningzoekenden binnenkort demonstreren tegen dit overheidsbeleid in Amsterdam en Rotterdam. “Het is hoog tijd dat huurders en woningzoekenden van zich laten horen”, aldus Trip.

Bron: Woonbond

Corporaties willen meer tijdelijke huurwoningen inzetten 

19 februari 2020

Woningcorporaties verwachten de komende jaren meer tijdelijke flexibele woningen te bouwen. Dat blijkt uit een enquête onder 86 corporaties door corporatiekoepel Aedes. De Woonbond is kritisch op de voornemens meer flexwoningen te gaan bouwen.

Tijdelijke studentenhuisvesting in Utrecht (De Uithof).

Corporaties bouwden zowel in 2017 als 2018 rond de 1.500 tijdelijke woningen. De ambitie is om te groeien naar 10.000 tijdelijke flexibele woningen per jaar.

Noodgedwongen

In de afgelopen vijf jaar ontwikkelde één op de vijf corporaties tijdelijke woningen, de helft verwacht dat in de komende vijf jaar te doen. Die keuze is deels noodgedwongen: de druk op de woningmarkt in een aantal regio’s vraagt om snelle oplossingen voor spoedzoekers. Tijdelijke woningen worden ook gebruikt als wisselwoningen bij renovaties. Overigens kiest bijna drie van de tien corporaties bewust niet voor tijdelijke woningen; zij richten zich uitsluitend op permanente woningen. ‘Waarom tijdelijk bouwen terwijl de behoefte permanent is?’, hanteren zij als principieel argument.

Woonzekerheid

De Woonbond geeft de voorkeur aan vaste woningen. Mensen zijn immers op zoek naar een woning die zekerheid biedt, ook voor de lange termijn. Bovendien kun je een euro maar één keer uitgeven, en staan investeringen in tijdelijke woningen het vergroten van de structurele voorraad in de weg. Tijdelijke  woningen zijn in verhouding tot de korte tijd dat ze ingezet worden bovendien relatief duur. Voor spoedzoekers en doorstroming vanuit de maatschappelijke opvang kunnen tijdelijke woningen op de korte termijn soelaas bieden. Maar er moeten dan wel plannen gemaakt worden voor structurele oplossingen om de woningnood echt op te lossen.

Bron: Woonbond


Maak te hoge huurprijzen strafbaar

18 februari 2020

De Woonbond wil dat het vragen van een te hoge huur wettelijk als een economisch delict gaat gelden. Het wordt dan mogelijk foute verhuurders actief op te sporen en een boete te geven voor het rekenen van te hoge huurprijzen.

Via een puntensysteem wordt er op dit moment al een maximale huurprijs berekend voor sociale huurwoningen en voor kamerverhuur. Met een te hoge huurprijs kun je naar de Huurcommissie stappen. Die zal in dat geval een bindende uitspraak doen om de huur te verlagen.  

Boete voor foute verhuurders

‘Op dit moment verbinden we verder geen enkele consequentie aan het vragen van een te hoge huur. Verhuurders kunnen het dus gewoon elke keer weer proberen. Als de huurder in actie komt, is de enige sanctie dat ze de huur moet verlagen,’ zegt Woonbonddirecteur Paulus Jansen. ‘Dat moet anders. Met boetes kunnen we foute verhuurders juist een prikkel geven om zich wél aan de regels te houden.’

Commerciële huursector

Zeker in de commerciële huursector gebeurt het veel dat er te hoge huurprijzen worden gevraagd. Op ons Meldpunt commerciële verhuurders komen er veel meldingen binnen over hoge huurprijzen. Ook wordt er veel gesproken over intimidatie en dreigingen wanneer de huurder naar de Huurcommissie wil stappen. Geldt dit ook voor jou? Doe een melding op ons meldpunt.

Bron: Woobond

Persbericht

Woonbond: zet mes in belastingdruk corporaties en zorg voor meer betaalbare huurwoningen

19 februari 2020

In een brief aan de Kamer roept de Woonbond de politiek op om het mes te zetten in de oplopende belastingdruk bij corporaties. Door de stapeling van belastingen de afgelopen tien jaar, lekken er jaarlijks miljarden weg uit de sociale huursector. Hierdoor wordt er veel te weinig in volkshuisvesting geïnvesteerd. De Kamer debatteert vandaag over de woningnood met minister van Veldhoven.

De nieuwbouw is gekelderd sinds de invoering van de verhuurderheffing, een heffing die verhuurders betalen over de waarde van hun sociale huurwoningen. In 2013 werden er nog zo’n 30.000 woningen gebouwd door corporaties. In 2018 waren dat er nog geen 13.000. Inmiddels zitten we middenin een wooncrisis. Zonder ingrijpen van het Kabinet zal het tekort aan betaalbare huurwoningen alleen maar toenemen, waarschuwt de Woonbond.

Woonbonddirecteur Paulus Jansen; ‘Vanuit de landelijke politiek wordt er druk gepraat met gemeenten, maar de landelijke kaders zijn nu een blok aan het been van gemeenten en corporaties die voor meer betaalbare huurwoningen willen zorgen. Het roer moet echt om.’

Ook pleit de bond ervoor om de verkoop, sloop en liberalisatie van sociale huurwoningen aan banden te leggen. Een sociale huurwoning mag alleen worden verkocht als er minimaal één, maar liever twee voor in de plaats komen.

Bron: Woonbond
  

Let op bericht over WOZ-waarde

14 februari 2020

Huurders ontvangen binnenkort een nieuwe 'WOZ-beschikking' van de gemeente. Huurt u een sociale huurwoning? Bekijk het bericht dan goed. De 'maximaal toegestane huurprijs' van uw woning hangt mede af van de WOZ-waarde die wordt vermeld.

Gemeenten stellen de WOZ-waarde van woningen ieder jaar opnieuw vast. De meeste huurders ontvangen in de eerste maanden van 2020 bericht over de WOZ-waarde op peildatum 1 januari 2019. Tegen die waarde kunt u bezwaar maken. Dat kan tot zes weken na ontvangst van de beschikking. 

Wat is een WOZ-beschikking?

In de meeste gemeenten krijgen huurders geen brief die uitsluitend over de WOZ-waarde gaat. De gemeente stuurt u bericht over de gemeentelijke heffingen die u moet betalen, zoals afvalstoffenheffing. In dat bericht staat ook vermeld wat de WOZ-waarde van uw woning is. Dat is uw 'WOZ-beschikking'.  Hebt u ervoor gekozen om berichten van de overheid uitsluitend digitaal te ontvangen? Dan krijgt u geen papieren post over uw WOZ-waarde. Let in dat geval goed op uw Berichtenbox van MijnOverheid.

Sociale huurder? Bezwaar maken kan lonen

Voor huurders van sociale huurwoningen kan het lonen om bezwaar te maken tegen een hoge WOZ-waarde. Als het bezwaar succesvol is gaat de 'maximaal toegestane huurprijs' van de woning omlaag. Met de huurprijscheck van de Huurcommissie (externe link) kunt u berekenen hoeveel punten uw woning heeft en wat de maximaal toegestane huurprijs is die daarbij hoort. Hoe lager de WOZ-waarde, hoe minder punten. En hoe lager de maximaal toegestane huurprijs. Dit geldt dus ook voor huurders van sociale huurwoningen van particuliere aanbieders. Weet u niet zeker of u geliberaliseerd of sociaal huurt? Doe onze check 'huur ik geliberaliseerd'.

Huurverlaging kan gevolg zijn

Betaalt u op dit moment al een huurprijs die dicht in de buurt komt van wat maximaal is toegestaan? Dan loont bezwaar maken zeker de moeite.  Een lagere WOZ-waarde kan dan zorgen voor een ‘maximaal toegestane huurprijs’ die lager is dan de huur die u nu betaalt.  Uw verhuurder moet dan huurverlaging geven. Als uw verhuurder dit weigert kunt u via de Huurcommissie huurverlaging afdwingen.

Geen bericht ontvangen? Bekijk website gemeente

Niet iedere gemeente verstuurt de WOZ-beschikking op hetzelfde moment. Op de website van uw gemeente kunt u nakijken op welk moment uw gemeente dat gaat doen. Ook leest u daar wat u kunt doen als u de beschikking niet op tijd krijgt.

Hoe kunt u bezwaar maken?

De Woonbond heeft op een rijtje gezet waar u als huurder op moet letten om te kijken of u succesvol bezwaar kunt maken tegen een hoge WOZ-waarde. Ook hebben wij een gratis modelbrief voor het maken van bezwaar. Huurders die lid zijn van de Woonbond kunnen met vragen ook terecht bij de Huurderslijn.

Bron: Woonbond


Loden leidingen in huurwoningen

13 februari 2020

Veel huurders maken zich zorgen over de kwaliteit van het water in hun woningen. De Gezondheidsraad schat dat er nog zo'n honderd- tot tweehonderdduizend huizen met loden leidingen zijn.

In woningen die voor 1960 zijn gebouwd komen soms nog oude loden waterleidingen voor. In de meeste oude woningen zijn de loden leidingen al eens vervangen, maar niet altijd.

Controleer de leidingen

Of je wel of niet loden leidingen in je huis hebt, is dus niet een, twee, drie duidelijk. De Woonbond zet in dit artikel 'Lood in drinkwater'  uiteen hoe huurders kunnen controleren of ze loden leidingen hebben, en of er te veel lood in hun drinkwater zit. Te hoge concentraties lood zijn vooral schadelijk voor baby’ s, ongeborenen en jonge kinderen. 

Gebrek aan de woning

Als er te veel lood in het drinkwater zit, is er volgens de definities van de Huurcommissie sprake van een gebrek aan de woning. De verhuurder moet dit dus verhelpen. Doet de verhuurder dit niet nadat je dit hebt gevraagd? Dan kun je naar de Huurcommissie (externe link) stappen. Je moet de loodverontreiniging dan wel kunnen aantonen. De Huurcommissie kan voor woningen met gebreken een lagere huur opleggen, zolang de gebreken niet zijn verholpen. Een goede stok achter de deur om de leidingen toch te laten vervangen.

Bron: Woonbond


Vooral veel langdurige leegstand particuliere huurmarkt

7 februari 2020

Op 1 januari 2019 stonden 91,5 duizend woningen administratief leeg, waarvan 36 procent, ongeveer 33 duizend woningen, langdurig. Dat wil zeggen dat de woning langer dan een jaar leeg stond.

Het percentage leegstaande woningen was onevenredig groot bij huurwoningen in de particuliere huursector. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS, bekostigd door het Interprovinciaal Overleg en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Krimpregio’ s en grote gemeenten

Op 1 januari 2019 hadden 33 van de 40 gemeenten in krimpregio’s te maken met een langdurige leegstand van 1 procent of hoger. In de overige regio’s was dat het geval bij een kwart van de gemeenten. In twee vijfde van de gemeenten met minder dan 30 duizend inwoners stond 1 of meer procent van de woningen langdurig leeg. In de gemeenten met meer dan 100 duizend inwoners was dit minder vaak het geval: 1 op 5. Onder deze grote gemeenten met relatief veel langdurige leegstand vallen de drie grootste gemeenten; Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.

Onevenredig veel particuliere huurwoningen leeg

Meer dan een derde van de leegstaande woningen en 42 procent van de langdurig leegstaande woningen vielen binnen deze categorie, die bestaat uit alle huurwoningen die niet van woningcorporaties zijn. Dat is niet evenredig met het aandeel van overige huur in de gehele woningvoorraad, namelijk 13 procent op 1 januari 2019. In totaal gaat het om bijna 32 duizend leegstaande woningen in de overige huursector, waarvan 13,6 duizend een jaar eerder ook al leegstonden.

Bron: Woonbond


Website verdient aan onhaalbare urgentieverzoeken

4 februari 2020

De website mijnurgentie.nl claimt nogal makkelijk dat mensen ‘recht’ zouden hebben op urgentie waarmee ze met voorrang een sociale huurwoning krijgen toegewezen. Terwijl het er maar van afhangt of een gemeente een urgentieregeling heeft, en welke groepen hierin zijn opgenomen, of je recht hebt op voorrang bij een sociale huurwoning in verband met urgentie.

wachtenden in de rij

De simpele voorstelling op de website dat je ‘recht’ hebt op urgentie, als je bijvoorbeeld vanwege een relatiebreuk een woning nodig hebt, klopt dus niet.

Dubieuze zaak

De Woonbond ontving vanuit verschillende urgentiecommissies (de gemeentelijke commissies die urgentieverzoeken behandelen) signalen dat er via mijnurgentie.nl verzoeken binnen kwamen voor urgentie, van mensen die helemaal niet binnen de gemeentelijke regels voor urgentie vielen. Het bedrijf achter mijnurgentie.nl laat zich wel betalen voor de gemaakte uren. ‘Die mensen hebben er wel voor betaald, terwijl ze helemaal niet in aanmerking komen voor urgentie. Dat is natuurlijk een dubieuze zaak,’ zegt Woonbondwoordvoerder Marcel Trip in de uitzending (externe link)  van consumentenprogramma Kassa.

Oude bekende van Kassa

BNNVARA KASSA bleek al eerder aandacht te hebben besteed aan StatEmpire B.V, het bedrijf achter de website. Dit bedrijf zit namelijk ook achter mijnverklaring.nl, een website die al eerder in opspraak raakte wegens slechte dienstverlening. Consumenten voelden zich misleid door niet-duidelijke communicatie over de totaalprijs. In een verklaring zegt StatEmpire onder meer dat de punten van kritiek ter harte zijn genomen en dat men druk is met het aanpassen van de websites en het aanscherpen van de dienstverlening. De Woonbond adviseert woningzoekenden die willen weten of ze urgentie kunnen krijgen zelf contact op te nemen met hun gemeente of woningcorporatie in de regio.

Bron: Woonbond


Pak kwetsbare wijken aan met brede sociale huursector

3 februari 2020

De leefbaarheid in buurten met veel corporatiewoningen gaat harder achteruit dan verwacht, blijkt uit vandaag verschenen onderzoek in opdracht van corporatiekoepel Aedes.

De instroom van mensen met een laag inkomen in wijken met corporatiewoningen blijft groeien. Daar komt bij dat huurders met een hoger inkomen steeds vaker de wijken verlaten. De concentratie van mensen die vaker hulp en ondersteuning nodig hebben is daardoor nóg groter dan verwacht. Het aantal mensen met een licht verstandelijke beperking en met psychiatrische problemen, neemt fors toe, schrijven de onderzoekers.

Brede sociale huursector

In een recent gepubliceerd 'plan voor de volkshuisvesting' pleit de Woonbond voor een brede sociale huursector. Woonbonddirecteur Paulus Jansen: 'Door de inkomensgrenzen voor sociale huurwoningen te verhogen, zodat middeninkomens hier ook terecht kunnen, kies je ook voor sterke gemengde wijken waar lage en middeninkomens kunnen wonen. Ook moet de inkomensafhankelijke huurverhoging, die bedoeld is om huurders die net een beetje meer zijn gaan verdienen uit hun huurwoning te jagen, van tafel.' 

Meer begeleiding en investeringen leefbaarheid

Ook pleit de bond voor betere zorg en begeleiding voor de groeiende groep kwetsbare mensen die in de sociale huursector woont en moeten corporaties weer meer ruimte krijgen om te investeren in leefbaarheid in de wijk.

Bron: Woonbond


Meer mensen recht op huurtoeslag

30 januari 2020

Kreeg u voorheen geen huurtoeslag omdat uw inkomen daar net iets te hoog voor was? In 2020 komt u mogelijk wel in aanmerking. Hoe vraagt u huurtoeslag aan en waar moet u dan om denken?

Foto: man gebruikt laptop
Gebruik online rekenhulp om te checken of u toeslag kunt krijgen.

De regels voor huurtoeslag zijn dit jaar anders dan vorig jaar. De harde inkomensgrens bestaat niet meer. Voor huurtoeslagontvangers die iets meer gaan verdienen is dat prettig. Wie net boven de grens raakt verliest niet meer meteen alle toeslag. Maar het is ook fijn voor huurders die tot nu toe geen toeslag konden krijgen omdat hun inkomen net boven de grens lag. Die komen in 2020 ook in aanmerking.

Online rekenhulp

Om te controleren of u in 2020 toeslag kunt krijgen kunt u een proefberekening maken (externe link) op de website van de Belastingdienst. Dat doet u met een rekenhulp die u anoniem kunt invullen. U hoeft niet in te loggen met DigiD. U vult uw jaarinkomen en overige gegevens in en de rekenhulp vertelt of u huurtoeslag kunt krijgen en zo ja, hoeveel. De rekenhulp heeft ook een link naar een scherm waarmee u een inschatting kunt maken van uw inkomen in 2020 (uw toetsingsinkomen).

Aanvragen bij Belastingdienst

Vraag uw huurtoeslag aan bij de Belastingdienst. En dus niet bij een dienstverlener of website die geld vraagt om dit voor u te doen. Om toeslag aan te vragen moet u uiteraard wél inloggen met DigiD, op Mijn Toeslagen van de Belastingdienst (externe link).

Huurtoeslag is een voorschot

Het toeslagbedrag dat huurders krijgen is lang niet altijd meteen het juiste. Dat komt omdat toeslagen voorschotten zijn, betalingen vooraf dus. Op hoeveel toeslag u daadwerkelijk recht hebt weet de Belastingdienst pas op het moment dat uw inkomen over 2020 definitief bekend is. Maar dan hebt u het voorschot al gekregen. Als dat te veel was moet u daarna weer terugbetalen.

Voorkomen dat je moet terugbetalen

Lijkt achteraf terugbetalen u niks? Maak dan meerdere proefberekeningen. Zo kunt u uitvinden welk toeslagbedrag er hoort bij een inkomen dat iets hoger is dan dat van u. Als u toeslag aanvraagt op basis van dat hogere inkomen krijgt u een lager voorschot. Blijkt achteraf dat u daardoor te weinig toeslag kreeg? Dan ontvangt u een nabetaling. Veel mensen vinden dat fijner dan achteraf terugbetalen.

Achteraf aanvragen kan ook

Wat u ook kunt doen is wachten met aanvragen tot uw inkomen over 2020 definitief bekend is. Het bedrag dat u dan krijgt is gelijk goed. Huurtoeslag voor 2020 kunt u nog aanvragen tot 1 september 2021. Maar soms zijn er goede redenen om juist niet te wachten. Bijvoorbeeld: u verwacht dat uw huurprijs -door de huurverhoging van 1 juli 2020- boven de huurtoeslaggrens van € 737,14 uit gaat komen. In dat geval kunt u beter nu al een aanvraag doen.

Bron: Woonbond


Onbetaalbaar wonen voor middeninkomens

29 januari 2020

Vandaag hield de Tweede Kamer een Rondetafel over de slechte positie van middeninkomens op de Woningmarkt.

Ook de Woonbond was aanwezig, en pleitte voor een grotere sociale huursector met hogere inkomensgrenzen, zodat ook middeninkomens in een sociale huurwoning kunnen wonen.

Onbetaalbare vrije sector

Voor veel middeninkomens is de een woning boven de sociale huurgrens van €737,- niet te betalen. De inkomensgrens moet daarom omhoog. In een voorstel van het huidige kabinet wordt de inkomensgrens juist verlaagd. Zo komen meer mensen in de problemen.

Meer huurprijsbescherming

Daarnaast moet de liberalisatiegrens omhoog, zodat meer woningen onder de huurprijsbescherming vallen. Nu is het zo dat een woning, zo gauw die boven de liberalisatiegrens van €737,- aangeboden kan worden, in de vrije sector valt en verhuurders kunnen vragen wat ze willen. Dat leidt tot woekerprijzen.

Meer betaalbare woningen

Omdat er veel meer sociale huurwoningen nodig zijn pleit de Woonbond ook voor het afschaffen van de verhuurderheffing. Zo kunnen corporaties veel meer betaalbare huurwoningen bouwen.

Bron: Woonbond


Eerste Kamer stemt in met lagere huurstijging corporaties

28 januari 2020

Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wijziging huursomstijging aangenomen. De wetswijzing gaat in voor de maximale huursomstijging van 2020 (en volgende jaren).

Hiermee is de lagere huursomstijging (de gemiddelde huurstijging van alle sociale huurwoningen van een corporatie) die de Woonbond en Aedes af hebben gesproken in het Sociaal Huurakkoord, verankerd in de wet. De gemiddelde huurverhoging bij sociale huurwoningen van een corporatie ligt maximaal op inflatie (in 2020 is dat 2,6%). Tenzij corporaties hier in samenspraak met lokale huurdersorganisaties van afwijken. De huursomstijging mag dan maximaal 1% boven inflatie liggen, om noodzakelijke investeringen in nieuwbouw of herstructurering te doen.

Huren stijgen minder hard

Minister van Veldhoven (Milieu en Wonen): “De huren voor veel zittende huurders van een sociale huurwoning gaan met deze wetswijziging minder snel omhoog. Zo dragen we bij aan betaalbare huren voor huurders met een laag inkomen.”

Particuliere huurmarkt buiten schot

“Het is goed dat de jaarlijkse huurstijging bij corporaties hiermee verder aan banden is gelegd. De betaalbaarheid van het huren in de sociale huursector staat al lange tijd onder druk,” stelt directeur Paulus Jansen van de Woonbond. “Jammer genoeg is een vergelijkbare beperking niet opgelegd voor particuliere aanbieders van sociale huurwoningen. Deze verhuurkoepels wilden niet met ons in gesprek, en hun weigering om betaalbaarheid serieus te nemen wordt nu beloond.” Naast beperking van huurstijging van sociale huurwoningen, zou de Woonbond ook graag paal en perk stellen aan de stijging in de vrije sector. Voor veel middeninkomens zijn deze woningen onbetaalbaar. Morgen houdt de Tweede Kamer een rondetafel over de positie van middeninkomens op de woningmarkt.

Naast deze wettelijke beperking maakten de Woonbond en corporatiekoepel Aedes ook afspraken over huurverlaging en bevriezing. Deze afspraken zijn niet verankerd in de wet, maar corporaties hebben wel beloofd zich hier aan te houden.

Bron: Woonbond


Corporaties krapper bij kas door forse belastingen

23 januari 2020

Corporaties zitten krapper bij kas nu ze proberen de huurprijzen betaalbaar te houden en de belastingdruk -onder andere door de verhuurderheffing- toeneemt. Dat blijkt uit onderzoek van Finance Ideas. 


De investeringscapaciteit van corporaties komt hierdoor onder druk te staan. In 2018 daalde de kasstroom van corporaties met 19%, ten opzichte van het voorgaande jaar.

Stijgende belastingdruk

Na een enorme huurexplosie in 2013 en 2014 maakten de Woonbond en corporatiekoepel Aedes in 2015 en 2018 afspraken over beperken van de huurstijgingen. De huuropbrengsten stegen hierdoor minder hard (in 2018 met gemiddeld 1,5%). Tegelijkertijd stegen de uitgaven aan de verhuurderheffing, in 2018 met gemiddeld 12%. De uitgaven aan de vennootschapsbelasting stegen met 68%.

Problemen lopen op

De gestegen bouwkosten in combinatie met de hoge belastingen zorgen ervoor dat corporaties minder kunnen investeren in nieuwbouw en verduurzaming. Volgens de onderzoekers wordt dit probleem alleen maar groter. ‘De exploitatiekosten, de verhuurderheffing en de vennootschapsbelasting zullen sterk blijven toenemen. Deze voortdurende daling van de operationele kasstroom zet de investeringen van woningcorporaties onder zware druk.’ 

Afschaffen verhuurderheffing

Woonbonddirecteur Paulus Jansen: ‘Dit toont opnieuw aan dat het volstrekt onverantwoord is de verhuurderheffing in stand te houden terwijl er een enorme woningnood is en duizenden huurwoningen verduurzaamd moeten worden. De politiek houdt de wooncrisis in stand door de belastingdruk voor corporaties te verhogen.’ De Woonbond wil dat de verhuurderheffing wordt afgeschaft zodat corporaties meer kunnen investeren in nieuwbouw en verduurzaming.

Bron: WoonbondLagere verbruikskosten, hogere vaste kosten voor warmte

21 januari 2020

Huurders met stadsverwarming of een WKO-installatie betalen in 2020 minder voor de warmte die zij verbruiken. Maar de vaste kosten gaan juist omhoog.

De Warmtewet werd onlangs gewijzigd. Dit brengt per 1 januari 2020 ook nieuwe ‘maximale tarieven’ met zich mee. Die tarieven worden vastgesteld door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Er zijn maximale tarieven voor zowel verbruikskosten als vaste kosten. Méér dan dit maximum mogen warmteleveranciers niet vragen.

Vaste kosten omhoog

Door de wijziging van de Warmtewet zijn de vaste kosten die warmteleveranciers maximaal mogen vragen gestegen. Als je ook de huur van de afleverset meerekent gaat het in 2020 om € 621,99 per jaar.

Verbruikskosten omlaag

De kosten voor gebruik van warmte gingen juist omlaag.  Het maximumtarief dat ACM voor 2020 heeft vastgesteld is € 26,06 per GigaJoule.  In 2019 was dat nog € 28,47.

Werkelijke tarieven

De Woonbond zette de werkelijke tarieven voor 2020 van vijf grote warmteleveranciers op een rij. Daarna berekenden we wat je betaalt als je 35 GJ per jaar verbruikt.  Want dat is het gemiddelde verbruik van een hurend huishouden.

Kosten voor warmte bij verbruik 35 GJ
  2019 2020 daling t.o.v. maximaal
ACM  €  1.543,03 €  1.534,09 -0,6% 100%
Vattenfall  €  1.390,86 €  1.382,11 -0,6% 90%
Eneco  €  1.477,40 €  1.405,52 -4,9% 92%
SVP  €  1.514,76 €  1.416,09 -6,5% 92%

Ennatuurlijk

 €  1.458,58 €  1.339,14 -8,2% 87%
HVC  €  1.470,83 €  1.333,55 -9,3% 87%

Warmteleveranciers rekenen gemiddeld 10% minder dan het maximumtarief van ACM.  En de verschillen tussen warmteleveranciers werden kleiner. Mogelijk omdat consumentenorganisaties -zoals de Woonbond- veel druk uitoefenden op warmteleveranciers om hun tarieven te verlagen. Ook minister Wiebes deed daar zijn best voor.

Hogere vaste kosten nadelig voor veel huurders

Dat de verbruikskosten dalen is natuurlijk mooi, maar dat de vaste kosten stijgen is de Woonbond een doorn in het oog.  Zuinige warmtenetgebruikers zijn daardoor alsnog duurder uit dan mensen die zuinig zijn met gas.  

Bron: Woonbond


Onterecht stopzetten huurtoeslag zorgt opnieuw voor Kamervragen

20 januari 2020

Eind vorig jaar bleek uit een uitspraak van de Raad van State dat de Belastingdienst ten onrechte huurders met een hoge huur huurtoeslag weigerde of stopzette. De ministeries van Financiën en Binnenlandse zaken willen gedupeerde huurders niet compenseren. Het CDA vraagt in Kamervragen om dit toch te doen.


Het ging om huurders bij wie de huurprijs door huurverhogingen tot boven de huurtoeslaggrens steeg.

Verworven recht

Huurders met een huurprijs boven de huurtoeslaggrens (dit jaar €737,-) kunnen geen huurtoeslag krijgen. Er is een uitzondering voor huurders die al huurtoeslag ontvangen als de huurprijs door huurverhoging boven de grens uitkomt. Dit heet het ‘verworven recht’.  Bij huurders die tijdelijk een hoger inkomen hadden waarmee er geen recht was op huurtoeslag, maar die daarna weer een inkomen hadden waarmee ze wel weer recht hadden op huurtoeslag, oordeelde de Belastingdienst dat ze hun verworven recht kwijt waren geraakt. Onterecht, zo blijkt uit de uitspraak van de Raad van State.

Huurders in de knel

Honderden huurders liepen zo huurtoeslag mis, of moeten de huurtoeslag terugbetalen. Aan de huurderslijn van de Woonbond kwam een verhaal binnen van een huurster die zo’n 6.000 euro moet terugbetalen, terwijl uit de uitspraak van de Raad van State bleek dat ze wel degelijk recht had op huurtoeslag. Woonbonddirecteur Paulus Jansen: ‘Het is zo krom als een hoepel om huurders duizenden euro’s terug te laten betalen op basis van een foute interpretatie van de Belastingdienst.  Hier moet de politiek ingrijpen. Deze schulden moeten kwijtgescholden en huurders die huurtoeslag misliepen moeten worden gecompenseerd.’

Kamervragen

Dat wil het CDA ook. Op eerdere Kamervragen antwoordden de ministers van Binnenlandse zaken en van Financiën dat ze vinden dat er door de uitspraak van de Raad van State een ‘nieuwe interpretatie’ van de regeling is ontstaan, waardoor ze huurders niet met terugwerkende kracht tegemoet hoeven te komen. Dat is onzin, stelden belastingdeskundigen afgelopen zaterdag bij BNNVARA Kassa. De regel is altijd hetzelfde geweest maar werd verkeerd toegepast door de Belastingdienst. Reden voor het CDA om opnieuw vragen te stellen over het verworven recht. Zo willen ze onder andere weten of er geen aanleiding is om ‘het nieuwe beleid, dat helemaal niet nieuw blijkt te zijn, met terugwerkende kracht toe te passen? En hoe gaat u dit aanpakken?’

Bron: Woonbond


Energienota voor veel mensen lager

10 januari 2020

In 2020 valt de energierekening voor veel huishoudens lager uit.  Dat komt vooral omdat de heffingskorting op de energiebelasting omhoog gaat.

Veel mensen hadden in 2019 een fors hogere energierekening dan in het jaar ervoor. Een van de oorzaken: hogere belastingen op energie.

Heffingskorting omhoog

Voor particuliere aansluitingen geldt een 'heffingskorting' op de energiebelasting. Die korting -een teruggave- is voor ieder huishouden hetzelfde bedrag. In 2019 verlaagde de overheid die heffingskorting. Maar in 2020 gaat de korting juist flink omhoog. Ook zijn de basisenergieprijzen iets lager dan eind 2019.

Gemiddeld huishouden goedkoper uit

Wat je merkt van die hogere teruggave hangt van je energieverbruik af. Hoe lager je energieverbruik, hoe hoger het voordeel. Volgens de overheid gaat een ‘gemiddeld huishouden’ ongeveer € 100 minder energiebelasting betalen. Die gaat ervan uit dat een ‘gemiddeld huishouden’ jaarlijks 1.179 m3 gas verbruikt en 2.525 kWh stroom. Huurders verbruiken vaak minder dan het gemiddelde.

Check je energierekening

Met de rekentool van Milieu Centraal (externe link) kun je nagaan hoe de veranderde energiebelasting uitpakt voor je eigen huishouden. Ga je dit jaar meer of juist minder betalen als je verbruik gelijk zou blijven? Bij Milieu Centraal kun je ook terecht voor tips om energie te besparen.

Ook overstappen kan lonen

Loopt je energiecontract binnenkort af? Dan kun je nog op een andere manier besparen op je energierekening. Overstappen is bijna altijd goedkoper dan je huidige contract verlengen. Energieleveranciers bieden nieuwe klanten vaak kortingen die voor bestaande klanten niet gelden.


Ledenpanel Woonbond: zorgen over brandveiligheid

9 januari 2020

Bijna twee derde van de deelnemers aan het Woonbond ledenpanel heeft soms of vaak zorgen over de brandveiligheid van hun woning of complex. Ze maken zich vooral zorgen over de vluchtmogelijkheden bij brand.

Brandweer

In totaal deden 300 persoonlijke Woonbondleden mee aan een enquête over brandveiligheid. De deelnemers zijn bijna allemaal ouder dan vijftig en de helft is 70-plus. De resultaten zijn gepubliceerd in het winternummer van Huurwijzer.

Vooral ouderen maken zich zorgen

Veel panelleden, onder wie dus heel veel ouderen, maken zich zorgen over de brandveiligheid en de vluchtmogelijkheden in hun huis. Ruim driekwart moet één of meer trappen af om het huis te kunnen ontvluchten bij brand. Toch heeft slechts een derde wel eens geoefend hoe ze moeten vluchten. Andere zaken waar de panelleden zich zorgen over maken zijn de veiligheid van de elektra en  het gedrag van de buren. Opvallend is  dat ruim twee derde geen koolmonixidemelder of een brandblusser in huis heeft. Ruim driekwart neemt rond de jaarwisseling geen extra maatregelen om te voorkomen dat er brand uitbreekt.

Verhuurder zorgt meestal voor onderhoud cv-ketel

Twee derde van de paneldeelnemers huurt van een woningcorporatie en de rest van een particuliere of commerciële verhuurder. Ook twee derde woont in een flat of etagewoning. Driekwart heeft individuele verwarming en vijf procent stookt nog met een gaskachel. In 88 procent van de woningen met individuele verwarming zorgt de verhuurder voor het onderhoud. Dat gebeurt in 87 procent van de gevallen minimaal eenmaal in de twee jaar.

Bron:Woonbond


Meer mensen recht op huurtoeslag

6 januari 2020

Dit jaar hebben meer huurders recht op huurtoeslag. 115.000 extra huishoudens kunnen huurtoeslag aanvragen.

Eurobiljet in puzzelstukjes

Dat komt doordat de harde inkomensgrenzen vanaf 1 januari 2019 zijn vervallen.

Inkomensgrens

Tot 1 januari 2019 was het zo wanneer je een euro boven de inkomensgrens verdiende, je gehele recht op huurtoeslag verviel. Dat leidde tot een grote armoedeval, en tot het moeten terugbetalen van grote bedragen aan de Belastingdienst. In plaats van er door een iets hoger inkomen wat op vooruit te gaan, gingen deze huurders er dus op achteruit. Daar is met het vervallen van de inkomensgrenzen in de huurtoeslag een eind aan gekomen. Nu loopt de huurtoeslag bij een stijgend inkomen langzaam terug naar nul. De Woonbond heeft zich hier jaren voor ingezet, en is blij met deze verbetering van de huurtoeslag.

Controleer of u recht heeft op huurtoeslag

Meer weten over de verandering van de inkomensgrens? Lees meer in ons webartikel ‘normen en grenzen huurtoeslag’.  Wilt u weten of u nu in aanmerking komt voor huurtoeslag? Maak een proefberekening (externe link) op de website van de Belastingdienst.

Bron: Woonbond