Corporaties krapper bij kas door forse belastingen

23 januari 2020

Corporaties zitten krapper bij kas nu ze proberen de huurprijzen betaalbaar te houden en de belastingdruk -onder andere door de verhuurderheffing- toeneemt. Dat blijkt uit onderzoek van Finance Ideas. 

De investeringscapaciteit van corporaties komt hierdoor onder druk te staan. In 2018 daalde de kasstroom van corporaties met 19%, ten opzichte van het voorgaande jaar.

Stijgende belastingdruk

Na een enorme huurexplosie in 2013 en 2014 maakten de Woonbond en corporatiekoepel Aedes in 2015 en 2018 afspraken over beperken van de huurstijgingen. De huuropbrengsten stegen hierdoor minder hard (in 2018 met gemiddeld 1,5%). Tegelijkertijd stegen de uitgaven aan de verhuurderheffing, in 2018 met gemiddeld 12%. De uitgaven aan de vennootschapsbelasting stegen met 68%.

Problemen lopen op

De gestegen bouwkosten in combinatie met de hoge belastingen zorgen ervoor dat corporaties minder kunnen investeren in nieuwbouw en verduurzaming. Volgens de onderzoekers wordt dit probleem alleen maar groter. ‘De exploitatiekosten, de verhuurderheffing en de vennootschapsbelasting zullen sterk blijven toenemen. Deze voortdurende daling van de operationele kasstroom zet de investeringen van woningcorporaties onder zware druk.’ 

Afschaffen verhuurderheffing

Woonbonddirecteur Paulus Jansen: ‘Dit toont opnieuw aan dat het volstrekt onverantwoord is de verhuurderheffing in stand te houden terwijl er een enorme woningnood is en duizenden huurwoningen verduurzaamd moeten worden. De politiek houdt de wooncrisis in stand door de belastingdruk voor corporaties te verhogen.’ De Woonbond wil dat de verhuurderheffing wordt afgeschaft zodat corporaties meer kunnen investeren in nieuwbouw en verduurzaming.

Bron: Woonbond


Lagere verbruikskosten, hogere vaste kosten voor warmte

21 januari 2020

Huurders met stadsverwarming of een WKO-installatie betalen in 2020 minder voor de warmte die zij verbruiken. Maar de vaste kosten gaan juist omhoog.

De Warmtewet werd onlangs gewijzigd. Dit brengt per 1 januari 2020 ook nieuwe ‘maximale tarieven’ met zich mee. Die tarieven worden vastgesteld door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Er zijn maximale tarieven voor zowel verbruikskosten als vaste kosten. Méér dan dit maximum mogen warmteleveranciers niet vragen.

Vaste kosten omhoog

Door de wijziging van de Warmtewet zijn de vaste kosten die warmteleveranciers maximaal mogen vragen gestegen. Als je ook de huur van de afleverset meerekent gaat het in 2020 om € 621,99 per jaar.

Verbruikskosten omlaag

De kosten voor gebruik van warmte gingen juist omlaag.  Het maximumtarief dat ACM voor 2020 heeft vastgesteld is € 26,06 per GigaJoule.  In 2019 was dat nog € 28,47.

Werkelijke tarieven

De Woonbond zette de werkelijke tarieven voor 2020 van vijf grote warmteleveranciers op een rij. Daarna berekenden we wat je betaalt als je 35 GJ per jaar verbruikt.  Want dat is het gemiddelde verbruik van een hurend huishouden.

Kosten voor warmte bij verbruik 35 GJ
  2019 2020 daling t.o.v. maximaal
ACM  €  1.543,03 €  1.534,09 -0,6% 100%
Vattenfall  €  1.390,86 €  1.382,11 -0,6% 90%
Eneco  €  1.477,40 €  1.405,52 -4,9% 92%
SVP  €  1.514,76 €  1.416,09 -6,5% 92%

Ennatuurlijk

 €  1.458,58 €  1.339,14 -8,2% 87%
HVC  €  1.470,83 €  1.333,55 -9,3% 87%

Warmteleveranciers rekenen gemiddeld 10% minder dan het maximumtarief van ACM.  En de verschillen tussen warmteleveranciers werden kleiner. Mogelijk omdat consumentenorganisaties -zoals de Woonbond- veel druk uitoefenden op warmteleveranciers om hun tarieven te verlagen. Ook minister Wiebes deed daar zijn best voor.

Hogere vaste kosten nadelig voor veel huurders

Dat de verbruikskosten dalen is natuurlijk mooi, maar dat de vaste kosten stijgen is de Woonbond een doorn in het oog.  Zuinige warmtenetgebruikers zijn daardoor alsnog duurder uit dan mensen die zuinig zijn met gas.  

Bron: Woonbond


Onterecht stopzetten huurtoeslag zorgt opnieuw voor Kamervragen

20 januari 2020

Eind vorig jaar bleek uit een uitspraak van de Raad van State dat de Belastingdienst ten onrechte huurders met een hoge huur huurtoeslag weigerde of stopzette. De ministeries van Financiën en Binnenlandse zaken willen gedupeerde huurders niet compenseren. Het CDA vraagt in Kamervragen om dit toch te doen.

Het ging om huurders bij wie de huurprijs door huurverhogingen tot boven de huurtoeslaggrens steeg.

Verworven recht

Huurders met een huurprijs boven de huurtoeslaggrens (dit jaar €737,-) kunnen geen huurtoeslag krijgen. Er is een uitzondering voor huurders die al huurtoeslag ontvangen als de huurprijs door huurverhoging boven de grens uitkomt. Dit heet het ‘verworven recht’.  Bij huurders die tijdelijk een hoger inkomen hadden waarmee er geen recht was op huurtoeslag, maar die daarna weer een inkomen hadden waarmee ze wel weer recht hadden op huurtoeslag, oordeelde de Belastingdienst dat ze hun verworven recht kwijt waren geraakt. Onterecht, zo blijkt uit de uitspraak van de Raad van State.

Huurders in de knel

Honderden huurders liepen zo huurtoeslag mis, of moeten de huurtoeslag terugbetalen. Aan de huurderslijn van de Woonbond kwam een verhaal binnen van een huurster die zo’n 6.000 euro moet terugbetalen, terwijl uit de uitspraak van de Raad van State bleek dat ze wel degelijk recht had op huurtoeslag. Woonbonddirecteur Paulus Jansen: ‘Het is zo krom als een hoepel om huurders duizenden euro’s terug te laten betalen op basis van een foute interpretatie van de Belastingdienst.  Hier moet de politiek ingrijpen. Deze schulden moeten kwijtgescholden en huurders die huurtoeslag misliepen moeten worden gecompenseerd.’

Kamervragen

Dat wil het CDA ook. Op eerdere Kamervragen antwoordden de ministers van Binnenlandse zaken en van Financiën dat ze vinden dat er door de uitspraak van de Raad van State een ‘nieuwe interpretatie’ van de regeling is ontstaan, waardoor ze huurders niet met terugwerkende kracht tegemoet hoeven te komen. Dat is onzin, stelden belastingdeskundigen afgelopen zaterdag bij BNNVARA Kassa. De regel is altijd hetzelfde geweest maar werd verkeerd toegepast door de Belastingdienst. Reden voor het CDA om opnieuw vragen te stellen over het verworven recht. Zo willen ze onder andere weten of er geen aanleiding is om ‘het nieuwe beleid, dat helemaal niet nieuw blijkt te zijn, met terugwerkende kracht toe te passen? En hoe gaat u dit aanpakken?’

Bron: Woonbond


Energienota voor veel mensen lager

10 januari 2020

In 2020 valt de energierekening voor veel huishoudens lager uit.  Dat komt vooral omdat de heffingskorting op de energiebelasting omhoog gaat.

Veel mensen hadden in 2019 een fors hogere energierekening dan in het jaar ervoor. Een van de oorzaken: hogere belastingen op energie.

Heffingskorting omhoog

Voor particuliere aansluitingen geldt een 'heffingskorting' op de energiebelasting. Die korting -een teruggave- is voor ieder huishouden hetzelfde bedrag. In 2019 verlaagde de overheid die heffingskorting. Maar in 2020 gaat de korting juist flink omhoog. Ook zijn de basisenergieprijzen iets lager dan eind 2019.

Gemiddeld huishouden goedkoper uit

Wat je merkt van die hogere teruggave hangt van je energieverbruik af. Hoe lager je energieverbruik, hoe hoger het voordeel. Volgens de overheid gaat een ‘gemiddeld huishouden’ ongeveer € 100 minder energiebelasting betalen. Die gaat ervan uit dat een ‘gemiddeld huishouden’ jaarlijks 1.179 m3 gas verbruikt en 2.525 kWh stroom. Huurders verbruiken vaak minder dan het gemiddelde.

Check je energierekening

Met de rekentool van Milieu Centraal (externe link) kun je nagaan hoe de veranderde energiebelasting uitpakt voor je eigen huishouden. Ga je dit jaar meer of juist minder betalen als je verbruik gelijk zou blijven? Bij Milieu Centraal kun je ook terecht voor tips om energie te besparen.

Ook overstappen kan lonen

Loopt je energiecontract binnenkort af? Dan kun je nog op een andere manier besparen op je energierekening. Overstappen is bijna altijd goedkoper dan je huidige contract verlengen. Energieleveranciers bieden nieuwe klanten vaak kortingen die voor bestaande klanten niet gelden.


Ledenpanel Woonbond: zorgen over brandveiligheid

9 januari 2020

Bijna twee derde van de deelnemers aan het Woonbond ledenpanel heeft soms of vaak zorgen over de brandveiligheid van hun woning of complex. Ze maken zich vooral zorgen over de vluchtmogelijkheden bij brand.

Brandweer

In totaal deden 300 persoonlijke Woonbondleden mee aan een enquête over brandveiligheid. De deelnemers zijn bijna allemaal ouder dan vijftig en de helft is 70-plus. De resultaten zijn gepubliceerd in het winternummer van Huurwijzer.

Vooral ouderen maken zich zorgen

Veel panelleden, onder wie dus heel veel ouderen, maken zich zorgen over de brandveiligheid en de vluchtmogelijkheden in hun huis. Ruim driekwart moet één of meer trappen af om het huis te kunnen ontvluchten bij brand. Toch heeft slechts een derde wel eens geoefend hoe ze moeten vluchten. Andere zaken waar de panelleden zich zorgen over maken zijn de veiligheid van de elektra en  het gedrag van de buren. Opvallend is  dat ruim twee derde geen koolmonixidemelder of een brandblusser in huis heeft. Ruim driekwart neemt rond de jaarwisseling geen extra maatregelen om te voorkomen dat er brand uitbreekt.

Verhuurder zorgt meestal voor onderhoud cv-ketel

Twee derde van de paneldeelnemers huurt van een woningcorporatie en de rest van een particuliere of commerciële verhuurder. Ook twee derde woont in een flat of etagewoning. Driekwart heeft individuele verwarming en vijf procent stookt nog met een gaskachel. In 88 procent van de woningen met individuele verwarming zorgt de verhuurder voor het onderhoud. Dat gebeurt in 87 procent van de gevallen minimaal eenmaal in de twee jaar.

Bron:Woonbond


Meer mensen recht op huurtoeslag

6 januari 2020

Dit jaar hebben meer huurders recht op huurtoeslag. 115.000 extra huishoudens kunnen huurtoeslag aanvragen.

Eurobiljet in puzzelstukjes

Dat komt doordat de harde inkomensgrenzen vanaf 1 januari 2019 zijn vervallen.

Inkomensgrens

Tot 1 januari 2019 was het zo wanneer je een euro boven de inkomensgrens verdiende, je gehele recht op huurtoeslag verviel. Dat leidde tot een grote armoedeval, en tot het moeten terugbetalen van grote bedragen aan de Belastingdienst. In plaats van er door een iets hoger inkomen wat op vooruit te gaan, gingen deze huurders er dus op achteruit. Daar is met het vervallen van de inkomensgrenzen in de huurtoeslag een eind aan gekomen. Nu loopt de huurtoeslag bij een stijgend inkomen langzaam terug naar nul. De Woonbond heeft zich hier jaren voor ingezet, en is blij met deze verbetering van de huurtoeslag.

Controleer of u recht heeft op huurtoeslag

Meer weten over de verandering van de inkomensgrens? Lees meer in ons webartikel ‘normen en grenzen huurtoeslag’.  Wilt u weten of u nu in aanmerking komt voor huurtoeslag? Maak een proefberekening (externe link) op de website van de Belastingdienst.

Bron: Woonbond


Kamer evalueert woningwet

12 december 2019

De Tweede kamer evalueert vandaag de Woningwet. In een gezamenlijke brief met corporatiekoepel Aedes, de vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en VTW de vereniging van toezichthouders woningcorporaties (VTW) pleiten we voor meer ruimte voor lokaal maatwerk, én eerlijkere grenzen voor toegang tot sociale huur.

Het is de bedoeling van de Woningwet dat gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties samen afspraken maken over lokaal woonbeleid. En juist daarvoor krijgen ze vervolgens van diezelfde Woningwet te weinig ruimte.

Regionale verschillen

In sommige regio’s is dringend behoefte aan meer middeldure huurwoningen. Op andere plekken is het belangrijk om de eenzijdige samenstelling van wijken te doorbreken om de leefbaarheid te verbeteren. Daarom kunnen landelijke grenzen beter worden vervangen door bandbreedtes waarbinnen gemeenten, corporaties en huurders afspraken kunnen maken.

Alleenstaanden en gezinnen

Minister Van Veldhoven maakt de landelijke inkomensgrens bij toewijzing van sociale huurwoningen voortaan afhankelijk van de grootte van het huishouden. Aedes en Woonbond pleitten hiervoor eerder ook al en deden een gezamenlijk voorstel. Het criterium moet zijn of een huishouden een betaalbaar alternatief heeft in de vorm van een huur- of koopwoning op de vrije markt. Alleenstaanden met een inkomen tot 38.000 euro moeten in aanmerking komen voor een sociale huurwoning, tweepersoonshuishoudens tot 42.000 euro. Voor huishoudens met drie of meer personen moet de inkomensgrens op 52.000 euro liggen.

De minister neemt dit breed gedragen voorstel echter niet over. Hierdoor komen minder mensen in aanmerking voor een sociale huurwoning en vallen alleenstaanden en gezinnen buiten de boot.


Bron: Woonbond

Aedes en Woonbond: Verduurzaming moet betaalbaar zijn voor huurder

9 december 2019

Uitvoering van het klimaatakkoord is belangrijk, maar mag niet ten koste gaan van huishoudens met de laagste inkomens. Dat schrijven Aedes en Woonbond aan Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, in antwoord op zijn verzoek het Klimaatakkoord te onderschrijven.

Energielabel
Het energielabel geeft met de klassen A (groen, zeer zuinig) tot en met G (rood, zeer onzuinig) aan hoe energiezuinig een woning is. 

Aedes en Woonbond zijn doordrongen van de klimaatproblematiek en willen zeker een bijdrage leveren aan de oplossing daarvan. Maar voor de woonsector staan betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen voorop.

Vraagtekens financiering

Aedes en Woonbond hebben vanaf het begin laten weten dat uitvoering van het verduurzamingsprogramma alleen mogelijk is als er iets verandert aan de fiscale aanslagen op de sociale huursector. Als de fiscale lasten van woningcorporaties lager zijn, is er ruimte om woningen te verduurzamen, nieuwe woningen te bouwen en woningen betaalbaar te houden voor huurders. Daarmee komt ondertekening van dit Klimaatakkoord pas aan de orde, als blijkt dat de financiering werkelijk op orde is.

Eerlijke verdeling lusten en lasten

Uitvoering van het Klimaatakkoord is in ieders belang. Een eerlijke verdeling tussen lusten en lasten is dan ook niet meer dan redelijk. Aedes en Woonbond steunen het Klimaatakkoord van harte maar zullen de uitwerking daarvan door het kabinet kritisch volgen, met name als het gaat om de verdeling van kosten voor verduurzaming.


Bron: Woonbond

Huurverlaging en bevriezing voor lagere inkomens

7 december 2019

Aedes en de Woonbond hebben voor 2020 nieuwe afspraken uitgewerkt voor huurbevriezing of verlaging voor sociale huurders met een laag inkomen en relatief hoge huur.

Eind 2018 sloten Aedes en woonbond een Sociaal Huurakkoord. Daar werden afspraken gemaakt over een gematigde huurstijging en over huurverlaging en bevriezing. Eind dit jaar zijn die afspraken geëvalueerd, en zijn er voor 2020 nieuwe afspraken gemaakt.

Kijken naar gezinsgrootte

De inkomenscategorieën die in aanmerking komen voor huurbevriezing en verlaging zijn verdeeld naar huishoudgrootte. De grens ligt bij gezinnen hoger dan bij alleenstaanden. Daarbij is gekeken naar de bestedingsnormen van het Nibud.

Wie komt in aanmerking?

Of een huishouden in aanmerking komt, hangt af van het aantal personen, het inkomen en de huurprijs. Huurverlaging is mogelijk bij huishoudens met een laag inkomen en een huur boven 737 euro (de zogeheten liberalisatiegrens). De verlaging van de rekenhuur tot onder de liberalisatiegrens zorgt er ook voor dat deze huurders weer in aanmerking komen voor huurtoeslag. Huurbevriezing kan bij lage inkomens met een huurprijs boven de aftoppingsgrens. Lees ons webartikel huurbevriezing en verlaging in 2020 voor meer informatie. 

Meer huurders bereiken

Een kwart van de corporaties verlaagde of bevroor huurprijzen in 2019. Door onduidelijkheid over de uitvoering en doordat de regeling bij veel huurders onbekend was, hebben niet alle huurders in de doelgroep in 2019 huurverlaging of bevriezing kunnen krijgen. Daarom zijn er voor 2020 duidelijkere afspraken over de uitvoering én actieve communicatie door corporaties aan hun huurders gemaakt.

Bron: Woonbond

Meerderheid coalitie wil van verhuurderheffing af

26 november 2019

Coalitiepartij ChristenUnie nam afgelopen zaterdag op het partijcongres een motie aan om zo snel mogelijk de verhuurderheffing af te schaffen. Het is de derde coalitiepartij die afstand neemt van de verhuurderheffing.

Kamerleden ontvangen een bundeling van wooncrisis-verhalen van Sandra Hofstra. Zij had jarenlang haar dochten en kleindochter bij haar in huis wonen, omdat haar dochter al die tijd moest wachten op een sociale huurwoning. Zij deelden hun verhaal op wooncrisis.nl.

Kort geleden lieten zowel CDA als D66 weten dat de belasting op sociale huur wat hen betreft zijn langste tijd heeft gehad.

Woonakkoord

De ChristenUnie gaat iets verder. De ruim aangenomen motie  spreekt over het op zo' n kort mogelijke termijn afschaffen van de heffing. Op deze manier komt er sneller structureel geld vrij voor de bouw van voldoende sociale huurwoningen en verduurzaming. De ruim aangenomen motie stelt ook dat er in 2020 een ‘woonakkoord’ gesloten moet worden over het bouwen van voldoende sociale huurwoningen en het verduurzamen van de huursector.

Steeds meer kritiek op heffing

Een paar week terug nam het CDA op hun congres het visiestuk 'zij aan zij' aan, waarin ook duidelijk afstand werd genomen van de heffing. Jessica van Eijs, Kamerlid van D66, liet onlangs op de verengingsraad van de Woonbond weten dat de verhuurderheffing ‘niet is uit te leggen.’ De VVD is daarmee de enige voorstander van de verhuurderheffing en een kleinere sociale huursector. De oppositie is al langer voor het afschaffen van de heffing.

‘Stop met plunderen corporatiekas’

De Woonbond vindt het goed nieuws dat coalitiepartijen afstand nemen van de heffing. Directeur Paulus Jansen: 'We zitten midden in een wooncrisis, corporaties moeten bouwen, de huren betaalbaar houden en honderdduizenden huurwoningen verduurzamen. Dan kun je niet als Kabinet tegelijkertijd de corporatiekas plunderen om je begrotingsoverschot op peil te houden.'


Bron: Woonbond


Sociaal huurakkoord dempt huurstijging in corporatiesector

21 november 2019

Dankzij het Sociaal huurakkoord tussen Aedes en de Woonbond is de huurstijging in de corporatiesector per 1 juli beperkt gebleven tot inflatie (1,7 procent). Commerciële verhuurders verhoogden de huur met meer dan 3 procent.

Dit blijkt uit de ‘Monitoring huurbeleid 2019’ van adviesbureau Companen (in opdracht van het ministerie van BZK). De huurstijging in het ‘middenhuursegment’ (€ 720,- tot € 1.000,-) bedroeg gemiddeld 3,2 procent en in de dure sector 3,5 procent. De gemiddelde huur in de gereguleerde sector ligt inmiddels op € 548,- en die in de geliberaliseerde sector op € 1.006,-.  Het gemiddelde over beide sectoren bedraagt € 615,-.

Gluurverhoging

Door de inkomensafhankelijke huurverhoging kunnen huurders met een hoger inkomen (meer dan € 42.436) in de gereguleerde sector een grotere huurstijging krijgen. Bij corporaties bedroeg deze ‘gluurverhoging’ dit jaar gemiddeld 4,4 procent en bij commerciële verhuurders 4,9 procent. Bij de corporaties kreeg 9 procent van de huurders (met een hoger inkomen in de gereguleerde sector) de maximale gluurverhoging en bij commerciële huurders maar liefst 81 procent.

Ook huurverlaging

Er zijn ook huurders die op 1 juli een huurverlaging hebben gekregen, maar niet veel. Slechts 2 procent van de zittende huurders zagen hun huur dalen. Na een bewonerswissel ging de huur vaker omlaag: in de corporatiesector in 23 procent van de gevallen en in de commerciële sector 10 procent.

Harmonisatie- en renovatie-effect

Het huurharmonisatie-effect, de huurverhoging na een bewonerswissel, bedraagt dit jaar 0,3 procent in de gereguleerde sector en 0,7 procent in de geliberaliseerde sector.  Ook woningverbetering heeft een effect op de huurontwikkeling, gemiddeld 0,1 procent. Na een renovatie stijgt de huur van gereguleerde huurwoningen met gemiddeld € 50,- per maand.


Bron: Woonbond

Steeds meer huishoudens in energiearmoede

19 november 2019

Honderdduizenden huishoudens in Nederland kunnen hun energierekening amper betalen. Die groep dreigt de komende jaren alleen maar te groeien. Dat blijkt uit een onderzoek van Ecorys in opdracht van Milieudefensie.

Energielabel
Het energielabel geeft met de klassen A (groen, zeer zuinig) tot en met G (rood, zeer onzuinig) aan hoe energiezuinig een woning is. 

Er zijn op dit moment 650.000 huishoudens die leven met ‘energiearmoede’. Dat is het geval als een gezin minstens 10% van het besteedbaar inkomen uitgeeft aan de energierekening.  Dat is vooral bij huishoudens met een relatief laag inkomen vaak het geval. Volgens de onderzoekers neemt het aantal energiearme huishoudens toe tot 1,5 miljoen in 2030. Dat staat in het rapport ‘De financiële gevolgen van de warmtetransitie (externe link)’. Ecorys rekende uit dat Nederlandse huishoudens over tien jaar gemiddeld 258 euro extra per jaar kwijt zijn aan hun energie- en investeringslasten.

Woonlasten       

Een grote groep huurders in de sociale sector heeft moeite om maandelijks rond te komen. Hun lasten stijgen al door hogere energieprijzen en het verhogen van de gasbelasting door de overheid. Maar ook wanneer corporaties woningen verduurzamen, kunnen huurders daarmee op kosten gejaagd worden. Renovaties gaan immers meestal gepaard met een huurverhoging. Een hogere huur in ruil voor een lagere energierekening kan in de praktijk negatief uitpakken. Daarom is de Woonbond samen met corporatiekoepel Aedes bezig met afspraken over een nieuwe vergoedingstabel voor verduurzamende renovaties. Dat is een uitwerking van het Sociaal Huurakkoord, waarin door Aedes en de Woonbond is afgesproken dat de gemiddelde reële besparing bij verduurzaming op de energierekening hoger is dan de stijging in huur of servicekosten. 

Maatregelen

Daarnaast pleit de Woonbond voor een speciale compensatiemaatregel voor huurders met een hoge energierekening en een laag inkomen. Verhoog bijvoorbeeld de huurtoeslag van huurders met één of meer kinderen. Pak de slechtste woningen als eerste aan en bevries huurprijzen met de meest onzuinige labels F en G. Een andere optie, waar steeds meer draagvlak voor komt, is het afschaffen van de verhuurderheffing. Daarmee ontstaat er ruimte om te investeren in woningen zonder dat huurders daar de rekening voor moeten betalen.


Bron: Woonbond

115.000 extra huishoudens in aanmerking voor huurtoeslag

18 november 2019

Door een wijziging in de Wet op de huurtoeslag krijgen vanaf 1 januari 2020 115.000 extra huishoudens recht op huurtoeslag. Dit komt door het wegvallen van de harde inkomensgrenzen.

Envelop Belastingdienst Toeslagen

Nu is het zo dat je vanaf een bepaald inkomen elk recht op huurtoeslag verliest. Voor eenpersoonshuishoudens ligt die grens bijvoorbeeld dit jaar op €22.700,- .  Verdien je een euro meer? Dan heb je geen recht meer op huurtoeslag. Vanaf 1 januari 2020 loopt de huurtoeslag geleidelijk terug bij een hoger inkomen. Vanaf vandaag kunnen huurders op de website van de Belastingdienst controleren of ze in aanmerking komen voor huurtoeslag in 2020.

Voorkomen armoedeval

De Woonbond heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor het afschaffen van de harde inkomensgrenzen. Woonbonddirecteur Paulus Jansen: ‘Niet alleen krijgen straks 115.000 huishoudens die nu net buiten de boot vallen, toch recht op huurtoeslag, ook voorkomt dit een armoedeval. We zagen dat huishoudens die een klein beetje meer gingen verdienen, er financieel op achteruit gingen omdat ze het gehele recht op huurtoeslag daardoor kwijtraakten.’ Voor de huurders die nu al huurtoeslag ontvangen heeft de maatregel bij een gelijkblijvend inkomen geen effect.

De precieze hoogte van de huurtoeslag

Of, en hoeveel huurtoeslag iemand krijgt, hangt onder andere af af van het inkomen, het huishoudtype en de hoogte van de huurprijs. Om zeker te weten of u in aanmerking komt voor de huurtoeslag, kunt u de check doen op de website van de Belastingdienst.


Bron: Woonbond

Drie op tien huishoudens moet toeslagen terugbetalen

15 november 2019

Meer dan de helft van de uitbetaalde huurtoeslagen moet achteraf gecorrigeerd worden. En nog steeds maakt tien procent van de huurders die er recht op hebben géén gebruik van huurtoeslag.

Veel minima moeten iedere cent omdraaien om de huur nog te kunnen betalen.

Dat meldt het Centraal Planbureau naar aanleiding van een recent verschenen onderzoek. In 2018 ontvingen ongeveer 6 miljoen huishoudens zo’n 12 miljard euro aan inkomensondersteuning via toeslagen (huurtoeslag, kindgebonden budget, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag).

Niet-gebruik van toeslagen

Om uiteenlopende redenen maken nog steeds veel mensen geen gebruik maken van de toeslagen waar zij recht op hebben. Tien procent van de huurtoeslaggerechtigden vraagt geen huurtoeslag aan. En 15 procent van de rechthebbenden doet geen beroep op het kindgebonden budget.

Verklaringen voor hoge aantal correcties achteraf

Het Centraal Planbureau (CPB) analyseerde voor de periode 2011-2016 mogelijke verklaringen voor terugvorderingen, nabetalingen en niet-gebruik van de huurtoeslag en het kindgebonden budget. Meer dan de helft van deze toeslagen moet achteraf gecorrigeerd worden. Drie op de tien huishoudens vraagt teveel toeslag aan en moet daarom achteraf terugbetalen.

Onzekerheid over het jaarinkomen

Het blijkt voor veel huishoudens lastig om vooraf in te schatten op hoeveel toeslag het recht heeft. Daardoor ontvangen ze regelmatig te veel of juist te weinig toeslag. Dat leidt tot terugvordering van toeslagen of tot nabetalingen. Onzekerheid over het jaarinkomen is hiervoor de belangrijkste verklaring.

Niet-gebruik soms langdurig

Ook de hoogte van de toeslag blijkt een rol te spelen: hoe kleiner het recht op toeslag, hoe groter de kans op niet-gebruik. Daarnaast zijn de hoogte van het inkomen en het vermogen belangrijke factoren. Ook blijkt niet-gebruik soms langdurig: een groep huishoudens ontvangt meerdere jaren achtereen geen huurtoeslag of kindgebonden budget, terwijl zij daar waarschijnlijk wel recht op hebben.

Bron: Woonbond

Huurders en woningzoekers roepen Kamer op tot actie tegen wooncrisis

11 november 2019

De Woonbond, woningcorporaties en vele huurders en woningzoekenden vroegen vandaag in de Tweede Kamer om oplossingen voor de Wooncrisis. 

Kamerleden ontvangen een bundeling van wooncrisis-verhalen van Sandra Hofstra. Zij had jarenlang haar dochten en kleindochter bij haar in huis wonen, omdat haar dochter al die tijd moest wachten op een sociale huurwoning. Zij deelden hun verhaal op wooncrisis.nl.

De afgelopen weken verzamelden de Woonbond samen met woningcorporaties honderden persoonlijk wooncrisisverhalen. Een bundeling van deze verhalen werd vandaag door huurders en woningzoekenden aangeboden aan de Kamerleden. Daarna gingen de Kamerleden in debat over de problemen op de Woningmarkt.

'Wij willen wonen' 

Honderden huurders en woningzoekenden waren met een groot ‘wij willen wonen’ spandoek naar de Kamer gekomen om de Kamerleden op te roepen tot actie. ‘Een duidelijk signaal’, zegt Woonbonddirecteur Paulus Jansen. ‘Schrap de verhuurderheffing zodat corporaties meer kunnen investeren in de nieuwbouw van betaalbare huurwoningen. Het is hoog tijd om de wooncrisis echt aan te pakken.’


Bron: Woonbond

Miljardeninvestering nodig voor woningaanpassing ouderen

7 november 2019

Verreweg het grootste deel van alle ouderen (90 tot 95 procent) woont zelfstandig thuis. Maar veel van hun woningen zijn niet levensloopbestendig en liggen ver van voorzieningen, zoals een bushalte, supermarkt en huisarts. Er zijn vele miljarden euro’s nodig om hun woonsituatie te verbeteren.

Dit blijkt uit een onderzoek naar langer thuis wonen door ouderen, van ouderenorganisatie ANBO en koepel van zorgorganisaties ACTIZ.

In 2040 3,8 miljoen ouderen

Op dit moment zijn er in Nederland bijna 2,8 miljoen ouderen (65-plussers), van wie 270.000 ouder dan 85 jaar. In twintig jaar tijd zal hun aantal met bijna 40 procent toenemen tot 3,8 miljoen, van wie 578.000 85-plussers. Het aantal alleenstaande ouderen zal groeien van 920.000 nu tot 1,7 miljoen in 2040.

13,5 miljard nodig voor aanpassingen

Met het klimmen der jaren neemt ook het aantal ouderen met mobiliteitsbeperkingen toe: van 630.000 nu tot 1 miljoen over twintig jaar. Aangezien het overgrote deel van de ouderen zelfstandig thuis zal blijven wonen, vergt het volgens ANBO en ACTIZ miljarden aan aanpassingen om mensen goed oud te laten worden. Landelijk kost het 7,5 miljard om woningen die nu in de buurt van voorzieningen liggen, aan te passen. En nog eens 6 miljard is nodig om woningen aan te passen voor ouderen die willen verhuizen naar plekken waar meer voorzieningen zijn.

Opgave per gemeente in kaart gebracht

Volgens beide organisaties moeten gemeenten volop aan de slag om nieuwe woonconcepten voor ouderen te ontwikkelen en te investeren in voorzieningen in wijken. Tegelijk met het landelijke beeld hebben ANBO en ACTIZ de investeringsopgave ook per gemeente (externe link) in kaart gebracht. Dit is handig voor huurdersorganisatie die bezig zijn met het maken van lokale prestatieafspraken over ouderenhuisvesting en zorg.

Aedes wil lokale afspraken

Eind oktober heeft koepel van woningcorporaties Aedes gepleit voor lokale afspraken over ouderenwoningen met zorg en begeleiding. Deze zijn nu nog afwezig of weinig concreet. Aedes wil een gerichte bijdrage vanuit het ministerie van VWS om innovatie in woonzorgconcepten te bevorderen.

Zware druk op mantelzorgers

Ook ouderenorganisatie KBO-PCOB heeft onlangs onderzoek gedaan naar langer thuis wonen. Bijna een kwart van alle senioren blijkt daar tegenaan te hikken, zo blijkt uit het onderzoek Langer Thuis. Door het sluiten van verzorgingshuizen wordt een te zware druk op mantelzorgers gelegd. De helft van de senioren voelt zich bezwaard om mantelzorgers in te schakelen en ruim veertig procent van de ouderen vindt dat de reguliere zorg taken als koken, schoonmaken, persoonlijke verzorging en verpleging moet overnemen van mantelzorgers. Dit zou via de zorgverzekering geregeld moeten worden.


Bron:Woonbond


Huurders komen niet aan sparen toe

28 oktober 2019

Omdat huurders een groter deel van hun inkomen kwijt zijn aan woonlasten, komen ze minder toe aan sparen.

Dat bleek vorige week uit een enquête van de Rabobank onder hun klanten.

Onvoldoende buffer

Zowel sociale huurders als huurders  in de vrije huursector komen minder aan sparen toe dan woningbezitters. De kans dat zij minder dan 2.500 euro spaargeld hebben, ruim onder het minimumbedrag dat het NIBUD adviseert als reservepotje, is zelfs twee keer zo groot als voor huiseigenaren. Vanwege de hoge vrije sector huurprijzen, hebben huurders in deze sector de grootste kans om niet voldoende te kunnen sparen.

Meldingen

Dat veel huurders niet aan sparen toekomen blijkt ook wel uit meldingen uit ons Meldpunt Huuralarm, waar huurders aangeven onvoldoende opzij te kunnen leggen om bijvoorbeeld een kapotte wasmachine te kunnen vervangen.


Bron: Woonbond

3.000 huurders in 2018 uit huis gezet wegens huurschuld

22 oktober 2019

Onlangs maakte Aedes, koepel van woningcorporaties, bekend dat vorig jaar 3.000 huishoudens uit hun corporatiewoning zijn gezet, bijna 20% minder dan in 2017. In een reactie pleit het CDA voor een verbod op huisuitzettingen. 

Stop huisuitzettingen

Het aantal huisuitzettingen door woningcorporaties neemt al sinds 2013 af. In dat jaar werden nog ruim 6.000 huurders op straat gezet wegens huurschuld. Voor het grootste deel gaat het om alleenstaanden. Toch werden vorig jaar nog ruim 350 gezinnen met kinderen uit hun woning gezet.

Meteen schuldhulpverlening

De reden voor de daling van het aantal huisuitzettingen is dat steeds meer corporaties bij een huurachterstand meteen actie ondernemen: 86% van de corporaties schakelt in een vroeg stadium professionele schuldhulpverlening in. Ze proberen samen met schuldhulpverlening en gemeenten oplossingen te vinden. In de prestatieafspraken tussen gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties is het voorkómen van huisuitzettingen een belangrijk onderwerp.

Driekwart  vonnissen niet uitgevoerd

Voor een ontruiming is altijd een uitspraak van de rechter nodig. In 2018 gebeurde dat 12.000 keer, 1.500 minder dan het jaar ervoor. Driekwart van de vonnissen wordt dus niet uitgevoerd. 

Medewerking van Rijk

Aedes wil de medewerking van het Rijk om het aantal huisuitzettingen nog verder te laten dalen. Op dit moment krijgen de Belastingdienst, het CJIB (Centraal Justitieel Incasso Bureau) en ziektekostenverzekeraars voorrang bij het innen van schulden, inclusief vaak gigantische incassokosten. ‘Op deze manier komen huurders met schulden nooit uit de problemen; overheid schrap die voorrang’, aldus Aedes-voorzitter Marnix Norder.

CDA wil verbod

In een reactie op de jongste cijfers pleit het CDA voor een verbod op huisuitzettingen als gevolg van huurschuld. Zeker als er kinderen bij betrokken zijn. Tegenover RTL zei CDA-Tweede Kamerlid René Peters: ‘Dan gaan ze naar de maatschappelijke opvang met die kinderen. Dat geeft ontzettend veel menselijk leed, maar ook hoge kosten en daarna gaan mensen weer naar een soortgelijk huis waar ze net zijn uitgezet. Ik vind dat erg onverstandig, duur en ook schadelijk.’ De stichting Eropaf!, die zich het kritisch geweten van de sociale sector noemt, pleit al langere tijd voor een verbod op ontruimingen als gevolg van huurschuld.

'Hardwerkende NLers'

Het CDA-standpunt is tegen het zere been van VVD-Kamerlid Daniël Koerhuis. ‘CDA vindt dat we wanbetalers niet moeten aanpakken. Leg dat maar een uit aan die hardwerkende NLers die wél elke maand hun huur of hypotheek moeten betalen’, twitterde hij. Het Kamerlid verwees daarbij naar een artikel op de website van RTL Nieuws (externe link) waarin de vijftienjarige Floris aangaf hoe zwaar een huisuitzettingen voor een gezin is. "Wij willen een normaal leven. Een huis en een moeder of vader die zich aan het eind van de maand geen zorgen hoeft te maken over of we nog warm kunnen eten".


Bron: Woonbond

Afdwingbare maatregelen nodig tegen hoge warmtetarieven

18 oktober 2019

De grote warmteleveranciers hebben het afgelopen jaar meer winst gemaakt dan wat toezichthouder ACM redelijk vindt. In 2018 lag het rendement met 7,1% van de grote warmteleveranciers ruim boven het maximum van 6,6%, zo blijkt uit de ACM rendementsmonitor. De Woonbond verwacht dat die winst alleen maar verder is gestegen en vindt daarom dat de minister nu steviger moet optreden.

verdeelunit stadsverwarming
verdeelunit stadsverwarming

Oproep over tarieven

Dit voorjaar stuurde de Woonbond samen met Aedes, de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis hierover een brief naar de minister. Daarin deden zij de oproep dat tarieven van warmtenetten de komende jaren niet meer mogen stijgen. De recente cijfers van ACM bevestigen dat de warmtetarieven al ruim hoog genoeg zijn.

Minister moet steviger optreden

Warmteleveranciers krijgen de extra winsten in de schoot geworpen. Hun tarieven zijn namelijk gekoppeld aan die van aardgas. Gas is door de stijging van de energiebelasting flink duurder geworden, in 2019 gemiddeld maar liefst € 160 per huishouden. Omdat restwarmteleveranciers geen energiebelasting betalen, hebben zij door de toegestane tariefsverhogingen hun rendementen flink kunnen opschroeven.

Meer bevoegdheid

De Woonbond en Vereniging Eigen Huis vinden dat de minister op korte termijn de bevoegdheid moet krijgen om de warmtetarieven te matigen als de rendementen van de warmtebedrijven te hoog oplopen. Het bevriezen van de maximumtarieven kan zo’n maatregel zijn. Dan kunnen onbedoelde effecten van de koppeling aan de gasbelasting teniet worden gedaan en is de consument niet langer afhankelijk van de welwillendheid van zijn warmteleverancier.

Beter rapporteren over rendementen

Een andere optie is dat toezichthouder ACM jaarlijks in plaats van tweejaarlijks moeten rapporteren over de rendementen van warmtebedrijven. Rendementen worden dan eerder zichtbaar en kan er op tijd worden bijgestuurd. Ten slotte vinden De Woonbond en Vereniging Eigen Huis dat de tarieven voor volgend jaar eerder bekend moeten worden gemaakt. Nu worden consumenten eind december overvallen door de hoge tarieven en speelt de tariefontwikkeling geen rol in het politieke debat.


Bron: Woonbond

Een derde kinderen leeft in ‘ongezond’ huis

15 oktober 2019

Een op de drie Nederlandse kinderen onder de 15 jaar leeft in een huis dat kampt met vocht, schimmel, geluidsoverlast, te weinig daglicht of slechte verwarming. Dat leidt tot een grotere kans op gezondheidsklachten.

420.000 kinderen wonen in een huis dat last heeft van lekkage, vocht of schimmel. Die problemen doen zich vooral in oudere huurhuizen voor.

 

Dit blijkt uit cijfers van RAND, een groot internationaal onderzoeksbureau. RAND deed onderzoek naar de gezondheid van kinderen in alle landen van de EU. Nederland blijkt op het EU-gemiddelde te zitten. Ook in de EU woont 33 procent van alle kinderen in een min of meer ongezond huis.

950.000 kinderen

In Nederland wonen ruim 2,8 kinderen onder de 15 jaar. Van hen hebben er ruim 950.000 last van minimaal een van de bovenstaande problemen. Zo’n 420.000 wonen in een huis dat last heeft van lekkage, vocht of schimmel. Ruim 650.000 kinderen wonen in een huis met geluidsoverlast van buren of verkeer, 65.000 in een te donkere woning en 50.000 in een slecht verwarmd huis. Doen al deze problemen zich voor dan hebben kinderen een ruim vier keer zo grote kans op gezondheidsklachten als astma en eczeem.

Ook fijnstof grote vervuiler

‘Het is helaas geen nieuwe informatie’, zegt Atze Boerstra van adviesbureau BBA Binnenmilieu in een reactie in het AD van 11 oktober. ‘Ik mis zelfs een aantal zaken in het onderzoek, want een grote vervuiler is fijnstof binnenshuis, veroorzaakt door slechte kookafzuiging, rook in huis of een snelweg in de buurt.’ Boerstra wil meer aandacht voor de leefsituatie in huis.

Bouwkundige aspecten

Volgens Atto Harsta van Aldus Bouwinnovatie hebben ook de bouwsector en architecten te weinig aandacht voor de bouwkundige aspecten. ‘Ik heb bouwkunde gestudeerd in Delft, maar niks geleerd over hoe je een huis gezond maakt voor bewoners’, laat hij het AD weten.

Beter ventileren

Maar ook bewoners kunnen volgens Harsta het nodige doen om hun huis gezonder te maken, vooral door meer en beter te ventileren. ‘Gooi elke dag ten minste  één keer alle ramen wagenwijd open om nieuwe lucht binnen te laten.’ Voor de overheid heeft hij de volgende boodschap. ‘Die zou ik willen oproepen om serieus naar de bouwbesluiten te kijken. Ik zie in de steden dat onder financiële druk bij nieuwbouwhuizen de buitenruimte soms wordt geschrapt. Dat is bijna misdadig’, aldus Harsta in het AD.

Vocht en schimmel in 40% oude huurhuizen

Uit het WoonOnderzoek 2018 van het ministerie van BZK blijkt dat vocht- en schimmelproblemen zich met name voordoen in oude huurwoningen. Veertig procent van de huurhuizen van voor 1960 kampt met vocht en schimmel. Bij oudere koopwoningen is dat slechts 20 procent.


Bron: Woonbond

Draai bezuiniging huurtoeslag terug

4 oktober 2019

Een brede coalitie van maatschappelijke organisaties –waaronder de Woonbond– stuurde de Tweede Kamer deze week een oproep met voorstellen om armoede en schulden aan te pakken. Eén van de voorstellen: draai een bezuiniging op de huurtoeslag terug.

Veel minima moeten iedere cent omdraaien om de huur nog te kunnen betalen.

Aanleiding voor de oproep is het Algemeen Overleg dat de Tweede Kamer op 10 oktober voert over de aanpak van armoede en schulden. De organisaties wijzen erop dat het besteedbaar inkomen van minima de afgelopen jaren nauwelijks steeg, terwijl de vaste lasten (huur, energie, verzekering) en voedsel wél veel duurder werden. 

Pamflet met 13 voorstellen

In dit pamflet doen ze 13 voorstellen om daar verandering in te brengen. Dat moet ervoor zorgen dat minima weer genoeg overhouden om van te leven, dat schulden niet onnodig hoog oplopen, en dat de overheid actief meewerkt aan het oplossen van problematische schulden.

Terugdraaien bezuiniging uit 2012

Eén van de voorstellen:  draai de bezuiniging op de huurtoeslag terug die in 2012 werd ingevoerd. Die bezuiniging hield in dat huurders in woningen met een huurprijs boven de € 366 gekort werden op hun huurtoeslag. Volgens het kabinet van destijds zou dat voor huurders een ‘prikkel’ zijn om een goedkopere woning te zoeken.

Geen goedkope woningen meer

De bezuiniging was destijds zeer omstreden, ook omdat goedkope woningen toen al schaars waren.  Sindsdien zijn ze nog schaarser geworden. Het kabinet zorgde ervoor dat de huren van minima ieder jaar ver boven de inflatie konden stijgen. De kwaliteitskortingsgrens steeg mee, maar niet in hetzelfde tempo.  De grens waarboven op huurtoeslag gekort wordt ligt inmiddels op € 425. De korting zelf bestaat nog steeds.

Iedere cent omdraaien

Minima met een hogere huur dan € 425 moeten iedere cent omdraaien om nog rond te kunnen  komen. “Het minste dat de overheid kan doen is de eerdere bezuiniging op de huurtoeslag terugdraaien”,  zegt Frederique Westenberg, beleidsmedewerker van de Woonbond.  “Het is wooncrisis. Er zijn veel te weinig betaalbare huurhuizen. Dan is het bijzonder wreed om minima te straffen voor het niet kunnen vinden van een betaalbaar huis.”

Ondertekenaars oproep

In de oproep aan de Tweede Kamer staan nog 12 andere voorstellen om armoede en schulden aan te pakken. Het pamflet is ondertekend door 12 organisaties. Naast de Woonbond zijn dat Armoedecoalitie Utrecht, ATD Vierde Wereld, Federatie Opvang/RIBW Alliantie, FNV – minimumlooncampagne Voor 14, Gemeente Utrecht, Ieder(in), Landelijke Cliëntenraad Werk en Inkomen, NVVK, Sociaal Werk Nederland, Sociale Alliantie en SUNN.


Bron: Woonbond

Schaf heffing af en pak de wooncrisis aan

3 oktober 2019

Ruim 180 woningcorporaties maken massaal bezwaar tegen de zogenoemde verhuurderheffing. In een gezamenlijke oproep pleiten ze ervoor “de 1,7 miljard euro aan huuropbrengsten die nu worden afgedragen aan de Staat, in te zetten voor de volkshuisvesting.” Meer dan de helft van de woningcorporaties doet mee aan de actie.

Voor veel huurders en woningzoekenden zit een betaalbare huurwoning er niet meer in.

De Woonbond ondersteunt het bezwaar van harte. Woonbonddirecteur Paulus Jansen: “Het is volstrekt onverantwoord om deze heffing in stand te houden terwijl we midden in een wooncrisis zitten. Huurders en woningzoekenden zijn uiteindelijk de dupe. Er is een tekort aan betaalbare huurwoningen, en de verhuurderheffing houdt dit in stand. Het is mooi dat zo veel corporaties hiertegen in actie komen en een bezwaar indienen.”

Boete op sociale huur

Het gaat hier om een heffing die alleen sociale huurwoningen treft. Verhuurders van duurdere woningen betalen geen heffing. De heffing is in 2013 ingevoerd en loopt jaarlijks verder op. De heffing werd ingevoerd als tijdelijke extra belasting om de staatsschuld terug te dringen. Volgens de corporaties is de verhuurderheffing in strijd met de woningwet. Die schrijft voor dat woningcorporaties al hun middelen moeten inzetten voor onderhoud, nieuwbouw, betaalbare huren en verduurzaming van de woningen." Ze vinden het in deze tijd van woningnood onverantwoord om dit geld niet in te zetten voor meer betaalbare woningen.

Tijdelijke crisismaatregel

Volgens Hester van Buren, bestuurder van Rochdale en een van de initiatiefnemers van het bezwaar, is de verhuurderheffing. “Het was ook een crisismaatregel, om in tijden van economische tegenslag de oploop van de staatsschuld af te remmen. Nu de crisis achter de rug is en de staatsschuld historisch laag, is de grond onder de verhuurderheffing weggevallen.” \

Bron: Woonbond

Kamerdebat over woonlasten huurders

26 september 2019

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over woonlasten van huurders. De Woonbond roept Kamerleden om de verhuurderheffing te schrappen en de huurstijgingen in de commerciële sector aan banden te leggen.

Huren bij vastgoedbeleggers ("overige sociale verhuurders") stegen de afgelopen jaren nog veel harder dan huren bij woningcorporaties. Bron: CBS

Door jarenlange huurverhogingen boven inflatie zijn de huren van sociale woningen veel harder gestegen dan de inkomens. In 2012 was een huishouden gemiddeld 23% van het inkomen kwijt aan huur, in 2018 was dit al gestegen tot 25,3%. Om sociale huurwoningen van woningcorporaties weer betaalbaar te krijgen moet de verhuurderheffing van tafel, vindt de Woonbond.

Extra huurverhoging voor woningen van beleggers

De Woonbond roept ook op de huurstijgingen in de commerciële sector aan banden te leggen. Sinds 2016 mogen beleggers die sociale huurwoningen verhuren een hogere jaarlijkse huurverhoging vragen dan woningcorporaties die sociaal verhuren. Ook aan huurders met een laag inkomen. Beleggers maken massaal van die mogelijkheid gebruik.

Scheefwoonboete ook voor dure ‘sociale woning’

Daarnaast mogen zowel woningcorporaties als beleggers een ‘scheefwoonboete’ opleggen aan huurders met een bescheiden middeninkomen of hoger. Zelfs als de gehuurde woning een huurprijs heeft die al niet sociaal meer is. Mede daardoor zagen veel huurders die een sociale woning van een belegger huren hun huurprijs exploderen.

Meldpunt Commerciële verhuurders 

Recente meldingen van AOW-ers met klein pensioen die al wat langer een gereguleerde ("sociale") woning huren, op het Meldpunt Commerciële Verhuurders van de Woonbond. Deze melders huren van verschillende vastgoedbeleggers en wonen binnen en buiten de Randstad. 
“Ieder jaar de maximaal toegestane huurverhoging. Voor een sociale huurwoning betalen wij nu al ruim € 900,-”
 “Ik betaal een huur van 881 euro. Dat is meer dan de helft van ons inkomen. Ik houd 100 euro per week over om van te leven. Lang leve de politiek.”
“Sinds bij pensionering eind 2010 is de huur met ca. 40% gestegen naar ruim € 908 (kaal) en is mijn pensioen met ca. € 125 netto gedaald. Ik betaal, op € 0,01 (!!) na, de maximaal toegestane huur. Verhuurder doet, op het eens in de 10 jaar kwasten van wat houtwerk na, principieel niets aan woningverbetering of preventief onderhoud.”
“Toen wij 10 jaar geleden in deze flat kwamen wonen was de huur € 635 excl. servicekosten. Wij waren toen al met pensioen.  Nu is de huur € 810 excl servicekosten. Inmiddels is mijn man overleden en moet ik rondkomen van AOW + klein pensioen. De laatste jaren ben ik er financieel alleen maar op achteruit gegaan en ik weet niet of ik de huur nog in de toekomst kan blijven betalen. Verhuizen is geen optie, omdat er gewoon geen huizen zijn.”

Bron: Woonbond

Onzekere toekomst tarieven warmtenetten

24 september 2019

Volgens minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) is het wettelijk niet mogelijk om een bevriezing van warmtetarieven op te leggen aan warmtebedrijven. Daarmee wordt het voor huishoudens met blok- of stadsverwarming onzeker wat zij in de toekomst gaan betalen.

verdeelunit stadsverwarming
verdeelunit stadsverwarming

Dit voorjaar stuurde de Woonbond samen met  Aedes, de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis een brief naar de minister. Daarin deden zij de oproep dat tarieven van warmtenetten de komende jaren niet meer mogen stijgen. Huishoudens met blok- en stadsverwarming betalen namelijk in 2019 gemiddeld 164 euro meer dan in 2018. Oorzaak is de gestegen gasprijs, waaraan warmtetarieven zijn gekoppeld. Deze prijsstijging wordt voor een groot deel veroorzaakt door de stijging van de energiebelasting op gas.

Afspraken over bescherming huurders noodzakelijk

Minister Wiebes stelt dat het wettelijk niet mogelijk is om de maximumtarieven voor warmte te bevriezen. Zonder (lokale) afspraken die huurders beschermen tegen snel stijgende warmteprijzen, is de Woonbond geen voorstander van de verdere uitrol van warmtenetten. Terwijl de uitrol van warmtenetten juist een van de belangrijke plannen uit het Klimaatakkoord is.

Woonlastenneutraal niet haalbaar

Een van de andere uitgangspunten uit het Klimaatakkoord is dat de uitvoering van de plannen woonlastenneutraal moeten uitpakken voor huurders. Dat is zonder het bevriezen van de warmtetarieven echter niet haalbaar, is de verwachting van de Woonbond.

Huurders mogen niet de dupe zijn

De Woonbond en de andere belangenorganisaties willen dat de prijzen van gas en warmte worden losgekoppeld. De belasting op aardgas gaat namelijk stelselmatig omhoog. Daar mogen huurders die al helemaal geen aardgas meer gebruiken niet de dupe van zijn, vindt de Woonbond.


Bron: Woonbond

Opnieuw uitstel uitspraak schadevergoeding Gluurverhoging

23 september 2019

De Raad van State heeft de uitspraak in het Hoger beroep over de schadevergoeding die een huurder van de belastingdienst moest ontvangen, opnieuw uitgesteld. De Raad van State heeft meer tijd nodig voor deze juridisch complexe zaak.

De uitspraak wordt niet voor 4 november verwacht. De uitspraak is al enkele keren uitgesteld. De rechtbank kan dat doen als ze vinden meer tijd nodig te hebben voor een zorgvuldige afweging. Zo gauw we meer weten, publiceren we dat op onze website.

Schadevergoeding

De bestuursrechter in Den Haag oordeelde eerder dat de Belastingdienst de schade van een huurder moet vergoeden.  In 2013, 2014 en 2015 kreeg deze huurder een extra, inkomensafhankelijke huurverhoging. Dat kon omdat de Belastingdienst de inkomensgegevens van deze huurder aan de verhuurder verstrekte. Maar in de jaren 2013, 2014 en 2015 mocht deze gegevensverstrekking wettelijk niet. Dat had de Raad van State in 2016 al vastgesteld.  Met verwijzing naar de uitspraak van de Raad van State oordeelde de Haagse bestuursrechter dat de Belastingdienst de schade moet vergoeden. 

Hoger beroep

Op 26 april 2018 bepaalde de rechter in Den Haag dat de Belastingdienst een schadevergoeding moet betalen aan een huurder die een inkomensafhankelijke huurverhoging kreeg. Tegen die uitspraak ging de Belastingdienst in beroep. Dat beroep werd op 8 april 2019 behandeld. Ook de huurder ging in hoger beroep, onder meer omdat de berekening van de schadevergoeding niet klopt. De huurder wordt in deze zaak ondersteund door het juridisch fonds van de Woonbond.

Tijdens hoger beroep geen schadevergoeding

Na het vonnis van de Haagse bestuursrechter ging de Belastingdienst  in hoger beroep bij de Raad van State. De behandeling van dit hoger beroep kan lang duren. In de tussentijd betaalt de Belastingdienst geen schadevergoeding.  Het is wel handig om als huurder die in deze periode een inkomensafhankelijke huurverhoging heeft gehad, alvast een claim naar de Belastingdienst te sturen.


Bron: Woonbond

Staking voor een ambitieuze aanpak van de klimaatcrisis

27 september 2019

Vandaag staken wereldwijd miljoenen mensen om een einde te eisen aan het tijdperk van fossiele brandstoffen en vervuiling. Het antwoord op de klimaatcrisis moet gericht zijn op mensenrechten, gelijkheid en rechtvaardigheid, zeggen de organisatoren van de Klimaatstaking in Den Haag.

De aarde is het huis van iedereen, zeggen deze kinderen. Klimaatstaking, vrijdag 27 september 2019 in Den Haag 

Scholieren op kop

De Klimaatstaking wordt geleid door de scholieren die het afgelopen jaar al meermaals de straat op gingen. De jongeren vinden dat overheden en bedrijven niet genoeg doen om de opwarming van de aarde onder de 1,5 graden te houden.

Volwassenen solidair

Zij riepen volwassenen, vakbonden en bedrijven op zich aan te sluiten. Die hebben daar massaal gehoor aan gegeven. Internationaal ondersteunen honderden organisaties en bedrijven de staking en leggen vandaag tienduizenden (groot)ouders en mensen van vakbonden, (non) gouvernementele organisaties, politieke partijen en bedrijven het werk neer.

Inzet Woonbond

Ook de Woonbond vindt dat het hoog tijd is voor een ambitieuze aanpak van de klimaatcrisis. De bond zet zich met raad en daad in om bij te dragen aan de landelijke doelstelling om in 2030 1,5 miljoen woningen van het gas af te hebben. Dat dat op een eerlijke manier moet gebeuren, staat daarbij voorop.

Laagste inkomens mogen er niet op achteruit gaan

Doorrekeningen van het Klimaatakkoord laten echter zien dat juist de laagste inkomens de grootste achteruitgang van de koopkracht kunnen verwachten als gevolg van het klimaat- en energiebeleid van dit kabinet.

Compensatie voor huurders in slechte woningen

De Woonbond pleit daarom onder andere voor een speciale compensatie voor huurders met een hoge energierekening en een laag inkomen. Een voorstel is om de huren van woningen met een F of G-label te bevriezen.

Zet verhuurderheffing om in investeringsregeling

De verhuurderheffing staat de landelijke ambities voor het klimaatneutraal maken van huurwoningen ernstig in de weg. De Woonbond pleit er al jaren voor om de verhuurderheffing om te zetten in een investeringsregeling om de verduurzaming van de woningvoorraad versnellen.

Ondersteuning voor huurders bij verduurzaming

Praktisch ondersteunt de Woonbond huurdersorganisaties en bewonerscommissies die hun verhuurder willen overtuigen om te investeren in verduurzaming van hun woningen. Kijk voor meer informatie hierover bij het thema Energie besparen.


Bron: Woonbond


Mensen delen verhalen over ‘wooncrisis’ op speciale actiesite

20 september 2019

Huurders en woningzoekenden delen hun verhalen op wooncrisis.nl. Met deze door de Woonbond en woningcorporaties in het leven geroepen actiesite willen we door het delen van deze verhalen de problemen van het huidige woonbeleid aan het licht brengen.

Voor veel huurders en woningzoekenden zit een betaalbare huurwoning er niet meer in.

Ook worden er op sociale media met de #wooncrisis en #ikwileenhuis schrijnende verhalen gedeeld van mensen die niet aan een betaalbare woning kunnen komen. Op ons Meldpunt Huuralarm komen er ook veel meldingen binnen.

Wooncrisis

Paulus Jansen van de Woonbond: ‘Op deze manier willen we de wooncrisis een gezicht geven. Het huidige beleid, waarbij woningcorporaties miljarden aan verhuurderheffing betalen aan het Rijk, houdt het tekort aan betaalbare huurwoningen in stand. Dat leidt tot serieuze problemen voor mensen. Het is hoog tijd dat de politiek de wooncrisis serieus gaat nemen.’

Verhuurderheffing

Woningcorporaties betalen dit jaar 1,7 miljard euro aan verhuurderheffing, een soort huurdersbelasting voor sociale huur. Geld dat nu niet gebruikt kan worden voor nieuwbouw om de woningnood aan te pakken, onderhoud en verduurzaming. ‘Uiteindelijk zijn het huurders en woningzoekenden die de rekening betalen van deze maatregel.’

Deel je verhaal

Ook geraakt door de #Wooncrisis? Deel je verhaal via wooncrisis.nl (externe link), op sociale media met #wooncrisis en #ikwileenhuis of doe een melding op ons Meldpunt.


Bron:Woonbond

Aanpak wooncrisis door Rijk onvoldoende

17 september 2019

De overheid heeft de sociale huursector systematisch uitgekleed en blijft daar na Prinsjesdag stug mee doorgaan. De aangekondigde maatregelen zijn volstrekt onvoldoende om de wooncrisis aan te pakken, zegt de Woonbond.

Voor veel huurders en woningzoekenden zit een betaalbare huurwoning er niet meer in.

Prinsjesdag brengt niet uitsluitend slecht nieuws, ook plannen die de bouw van nieuwe woningen moeten aanjagen. Volgens de Woonbond is het bij lange na niet genoeg om woningzoekenden en huurders uit de brand te helpen.

Korting op heffing, onder voorwaarden

Woningcorporaties krijgen belastingkorting als ze snel meer gaan bouwen. Daar is 1 miljard voor gereserveerd, dat in porties van 100 tot 250 miljoen per jaar in mindering wordt gebracht op de omstreden verhuurdersheffing. Aan de korting  zijn strenge voorwaarden verbonden. Een deel van het geld is bijvoorbeeld expliciet voor de bouw van tijdelijke (nood)woningen bestemd. 

Extra geld voor bouwplannen gemeente

Verder gaat er een miljard extra naar gemeenten, die daarmee bouwplannen kunnen realiseren die anders in de ijskast zouden belanden. De Woonbond ziet dat als positief, maar wijst er ook op dat stikstofregels deze bouwplannen ernstig  kunnen doorkruisen. Woonbonddirecteur Paulus Jansen: “Als het kabinet daar niets aan doet blijft het extra geld voor deze bouwplannen straks gewoon op de plank liggen.”

Sociale huursector blijft melkkoe

De Woonbond signaleert dat de sociale huursector voor het Rijk een melkkoe blijft, ondanks korting op de heffing. Zodra woningen op papier meer waard worden, stijgt de verhuurdersheffing mee. Andere belastingen (zoals de ATAD) dalen evenmin. Ook zouden nieuwe Prinsjesdagplannen tot gevolg kunnen hebben dat woningcorporaties straks méér overdrachtsbelasting gaan betalen als ze woningen kopen van andere woningcorporaties. De optelsom van al die belastingen zorgt ervoor dat sociale verhuurders te krap bij kas zitten om huurprijzen te verlagen. “Terwijl dat juist is wat huurders hard nodig hebben na alle huurstijgingen van afgelopen jaren” zegt Jansen.

WOZ-waarde minder belangrijk in puntenstelsel

Voor sociale huurders van beleggers in grote steden bevatten de kabinetsplannen een klein lichtpuntje. De WOZ-waarde van woningen gaat minder zwaar wegen in het puntenstelsel. Dit stelsel – ooit in het leven geroepen om tegen woekerhuren te beschermen– is de laatste 10 jaar enorm uitgekleed. Dat wordt deels teruggedraaid. Het kabinet komt met regels die ervoor zorgen dat de WOZ-waarde nooit méér dan 33% van de maximale huurprijs mag bepalen. Een stapje in de goede richting, al is het volgens de Woonbond niet genoeg. Jansen: “Als je ook iets wilt doen voor huurders in bijvoorbeeld Nijmegen of Groningen, zorg dan dat de WOZ-waarde voor niet meer dan 25% mee mag tellen in de maximale huur.”

Huurders met middeninkomen verder uitgekleed

Ronduit negatief is de Woonbond over de huurstijgingen die het kabinet voor huurders met een middeninkomen in petto heeft.  Wie net iets meer verdient dan de nieuwe inkomensgrenzen die de overheid bedacht heeft kan straks extra gepeperde huurstijgingen tegemoet zien. Paulus Jansen: “Het kabinet heeft de mond vol over het ontzien van de middenklasse, maar voor sociale huurders die tot de middenklasse behoren geldt dat kennelijk niet.” 


Bron: Woonbond

Huur onbetaalbaar voor kwart van de huurders

13 september 2019

Voor ruim 800.000 hurende huishoudens – een kwart van de huurders in Nederland – is huren onbetaalbaar. Door de te hoge huur houden zij te weinig geld over om van te leven. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Nibud.

Het Nibud publiceerde twee onderzoeken over woonlasten van huurders en kopers. De uitkomsten zijn zo alarmerend dat het Nibud de politiek oproept om voor meer betaalbare huurwoningen te zorgen. Zowel de sociale als de vrije sector hebben lagere huren nodig.

Sociale huurders financieel klem

Onder huurders van een sociale huurwoning zijn de problemen het grootst. Alleenstaanden, mensen met een uitkering en 25-45 jarigen springen er uit als de groepen die het vaakst een onbetaalbare huur hebben. “We hadden niet verwacht dat zo’n groot deel van de huurders in de sociale sector dusdanig hoge woonkosten heeft dat ze in feite financieel gezien klem zitten” zegt Nibud-directeur Arjen Vliegenthart over de uitkomsten.

Jarenlang afbraakbeleid

“De overheid heeft enorm zijn best gedaan om de sociale sector af te breken”, reageert Woonbonddirecteur Paulus Jansen. “Jarenlange huurverhogingen ver boven inflatie. Extra huurverhogingen voor middeninkomens. Een heffing die sociale verhuurders het mes op de keel zet. Bezuinigingen op de huurtoeslag. WOZ-waarde meetellen in de maximale huur.  De stapeling van dat overheidsbeleid heeft ervoor gezorgd dat betaalbare woningen schaars zijn geworden. Een grof schandaal, en voor de betrokken huurders bijzonder wrang.”

Vrijesectorhuren ook te duur

Volgens Nibud heeft ook de vrije sector een probleem met betaalbaarheid. Veel vrijesectorhuurders betalen een huur die te hoog is voor hun inkomen. Verhuurders in de vrije sector hanteren allemaal eigen regels om te bepalen of een huurprijs bij het inkomen van een aspirant-huurder past. Nibud keek naar de normen van 10 verhuurders. Volgens de strengste normen woont de helft van de huidige vrijesectorhuurders te duur, volgens de meest soepele normen gaat het om 28 procent.

Herkenbare uitkomsten

Voor veel huurders zullen de uitkomsten van het onderzoek helaas herkenbaar zijn. Dit is wat huurders gisteren zelf vertelden op het Meldpunt Huuralarm van de Woonbond:


“Ik heb veel te hoge vaste lasten, leefgeld tekort, gedwongen in te teren op spaargeld, maar ook dat is binnenkort op...wellicht voedselbank.” 

(Huurder sociale corporatiewoning)


“Ieder jaar de maximaal toegestane huurverhoging. Voor onze sociale huurwoning betalen wij nu al ruim € 900.”

(Huurder sociale huurwoning belegger)


“Inkrimping budget, daar pensioenfondsen ook al met verminderingen komen! Het wordt met de dag moeilijker als oudere (80 jaar) met huurverhogingen van € 100,- per maand over de laatste drie jaar, rond te kunnen komen. Heb auto moeten verkopen en kom door invaliditeit nauwelijks meer het huis uit! Triest maar waar. Al 10 jaar niet meer met vakantie gekund!”

Bron: Woonbond