Nieuwsbrief voorjaar 2020

Bron: Woonbond , Ministerie voor Milieu en Wonen


Het Huurprijsbeleid per 1 januari 2020

De maximale HUURSOMSTIJGING voor woningcorporaties is 2,6%

(is gemiddelde huurstijging over het woningbezit van corporaties voor 2020)

Hoger, maar maximaal  3,6 %, in gemeenten waarin de corporatie  in de prestatieafspraken met gemeente en huurdersorganisatie een hoger percentage heeft afgesproken.

 

Maximale huurstijging per 1 juli 2020 is 5,1%

(2,6 % inflatie+2,5 % procent punt)

Per zelfstandige woning (eengezinswoning, appartementen)

 

5,1 % voor huishoudens:

> Met meer dan 4 personen,

> Met een of meer AOW-gerechtigden of

> Met een inkomen onder of gelijk aan €43.574, (in 2018)

 

6,6 % voor huishoudens (minder dan 4 personen en zonder AOW gerechtigden) max 6,6% is inflatie 2,65 + 4 procentpunt.

Met een inkomen BOVEN € 43.574 in 2018.

 

Maximale huurstijging onzelfstandige woning

4,1% onzelfstandige woning (kamer) woonwagen en standplaatsen

 

Onder voorbehoud:

€ 25,00  voor woningen met een huurprijs onder de € 300.

 

Onder voorbehoud

Inhaal huurverhoging tot oude huurprijs plus de maximale huurverhogings- percentages tijdens de tijdelijke bevriezing/huurverlaging (max 3 jaar)

 

Onder voorbehoud wil zeggen dat de Tweede- en de Eerste kamer voor

1 april 2020 instemmen met het wetsvoorstel Huur- en inkomensgrenzen.

 

Liberalisatiegrens

Deze maximale huurverhogingen gelden niet voor geliberaliseerde woningen.

Liberalisatiegrens geïndexeerd is € 737,14.

 

 

Bezwaar maken tegen de huurverhoging

Artikel 7:252 BW

1.      Een voorstel tot wijziging van de huurprijs moet tenminste twee (2) maanden voor de voorgestelde dag van ingang van de wijziging schriftelijk worden gedaan.

2.      Het in lid 1 bedoelde voorstel dient te vermelden:

a.      De geldende huurprijs;

b.      Het percentage of het bedrag van de wijziging van de huurprijs;

c.       De voorgestelde huurprijs;

d.       De voorgestelde dag van ingang van de voorgestelde huurprijs;

e.       De wijze waarop en het tijdvak waarbinnen de huurder, wanneer hij bezwaar  heeft tegen het voorstel, daarvan kan doen blijken, en de gevolgen die deze

            onderafdeling verbindt aan het niet doen blijken van bezwaren.

3.      Voor het doen van een voorstel tot verhoging van de huurprijs en voor een voorstel tot huurverlaging van de huurprijs dient gebruik te worden gemaakt van een krachtens artikel 47 lid 1, onder c, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte vastgesteld formulier.

4.     Indien een overeenkomst tot wijziging van de huurprijs tot stand komt naar aanleiding van een voorstel daartoe,  dat niet voldoet aan lid 1 en lid 2 aanhef onder b, d, of e  danwel aan het in lid 3  bepaalde, blijft de voordien geldende huurprijs verschuldigd, tenzij blijkt dat degene tot wie het voorstel was gericht niet door het verzuim is benadeeld.

 

Kan ik op, een andere manier bezwaar maken tegen de huurverhoging dan met een bezwaarschrift aan de verhuurder.

Ja,  dat kan:

U kunt na de verhuurverhogingsdatum de “oude huur “ blijven betalen, dus zonder de voorgestelde huurverhoging, waarbij u geen bezwaarschrift naar de verhuurder stuurt.

De verhuurder zal u dan mogelijk een brief sturen over een betalingsachterstand die moet inlopen, Maar dat is niet juist.

 

U heeft het recht om op deze wijze bezwaar te maken. Als de verhuurder het hier niet mee eens is moet hij binnen 3 maanden na de voorgestelde ingangsdatum van de huurverhoging (dus voor 1 oktober) per  aangetekend (rappel)brief verzoeken alsnog met de voorgestelde huurverhoging in te stemmen.

 

Als u de aangetekende brief niet op tijd ontvangt hoeft u de huurverhoging niet te betalen.

Ontvangt u die wel op tijd, maar gaat u nog steeds niet akkoord met de huurverhoging, dan zult u binnen 4 maanden na de ingangsdatumdus vóór 1 november – zelf een bezwaarschrift bij de huurcommissie moeten indienen.

Laat u dit achterwege, dan zult u de huurverhoging moeten betalen.  

 

HUURTOESLAG

Bron: Woonbond en Ministerie van Milieu en Wonen

 

Per 1 januari 2020 vervallen de maximale inkomensgrenzen in de huurtoeslag.

Met deze wijziging verdwijnt de situatie waarbij een beperkte stijging van het inkomen ineens de volledige huurtoeslag vervalt. Met veelal (hoge) terugvorderingen tot gevolg.

Door het vervallen van de maximale inkomensgrenzen loopt de huurtoeslag door tot bij een hoger inkomen.

De AOW-leeftijd  heet nu de PENSIOENGERECHTIGDE  LEEFTIJD.

In 2020 gaat het dus om de leeftijd van 66 jaar en 4 maanden op 1 januari 2020.

Tevens geldt bij het bereiken van die leeftijd dat een percentage van de rekenhuur boven de aftoppingsgrens wordt vergoed. Bepalend voor dit vergoedingspercentage boven de aftoppingsgrens is het bereiken van die leeftijd in het kalender jaar.

 

Maximale huurgrenzen huurtoeslag, aftoppingsgrenzen en kwaliteits-kortingsgrens.

Het recht op huurtoeslag vervalt echter NIET bij overschrijding van de

maximale huurgrens als iemand in de maand voor overschrijding al voor de zelfde woning huurtoeslag heeft ontvangen.

Huurtoeslag wordt dan verstrekt tot aan de maximale huurgrens.

 

De maximale huurgrens huurtoeslag (liberalisatiegrens) is voor 2020, €737,14.

 

Minimum norm- en basishuur 2020

Huishoudens                         Min.Normhuur        Verhoging       Min. Basishuur

                                                    2020                           2020                2020

Eenpersoons                           215,71                         16,94             232,65      

Meerpersoons                        215,71                         16,94             232,65

Eenpersoonsouderen            213,89                         16,94             230,83       

Meerpersoonsouderen         212,08                         16,94             229,02     

 

Huishoudens met een inkomen onder of gelijk aan het minimum-inkomensijkpunt betalen een minimum eigenbijdrage en ontvangen het maximale bedrag aan huurtoeslag.

Minimum-inkomensijkpunten 2020

Huishouden                        2019                        2020

Eenpersoons                      16.300                   16.650

Meerpersoons                   21.100                   21.575

Eenpersoonsouderen       17.875                   18.350              

Meerpersoonsouderen    23.900                   24.475

 

Het referentie-inkomen is nodig om de hoogte van de eigenbijdrage voor huishoudens met een bovenminimaal inkomen vast te stellen.

 

 

Referentie-inkomensijkpunt 2020

Huishoudens                           2019                    2020             

Eenpersoons                           23.850                 24.400

Meerpersoons                        31.000                 31.700

Eenpersoonsouderen            24.275                 25.000

Meerpersoonsouderen         32.100                 32.925

      

In onderstaande tabel zijn de maximale inkomens opgenomen waarbij bij verschillende huurniveaus nog huurtoeslag kan worden ontvangen.

Meerpersoonshuishoudens krijgen voor de huur boven de aftoppingsgrens geen huurtoeslag, dus is het maximale inkomen bij de aftoppingsgrens gelijk aan de maximale huurgrens gelijk.

 

Maximale inkomen bij verschillende huurniveaus

Maximale inkomen                              EPHH    MPHH(2p))    MPHH(3p)  EPOHH       MPOHH

Kwaliteistkortingsgrens (432,51)     23.762     30.931         30.931          24.467        32.322

Aftoppingsgrens laag (619,01)         28.950     37.761         37.761          28.892        37.951

Aftoppingsgrens hoog (663,40)       30.061     37.761         39.223          29.840        39.157

Maximale huurgrens (737,14)          31.826     37.761         39.223          31.346        41.075 

 

EPHH = Eenpersoonshuishouden

MPHH = Meerpersoonshuishouden 2 personen

MPHH = Meerpersoonshuishouden 3 personen

EPOHH = Een persoonshuishouden

MEPOHH = Meerpersoonsouderen huishouding

 

Hoeveel vermogen mag u op 1 januari 2020 bezitten

Om huurtoeslag te krijgen mag het vermogen per persoon in uw huishouden niet hoger zijn dan € 30.846.   samen € 61.692

Een medebewoner mag ook niet meer dan € 30.846 vermogen hebben.

 

Huurtoeslag voor sommige servicekosten

Voor bepaalde servicekosten kunt u huurtoeslag krijgen. Het gaat om de volgende vier posten, ieder voor maximaal € 12,= per maand

·         Schoonmaakkosten van de gemeenschappelijke ruimten.

·         Energiekosten van gemeenschappelijke ruimten.

·         Huismeesterkosten

·         Kosten voor diensten en recreatieruimten.

Deze servicekosten vormen samen met de “kale huur” de zogeheten rekenhuur, die medebepalend is voor de hoogte van de huurtoeslag.

Bron: Woonbond en Ministerie van Milieu en Wonen

 

In 2018 sloten de Woonbond en Aedes een Sociaal Huurakkoord,  daar in werden afspraken gemaakt over een gematigde jaarlijkse huurstijging en over huurbevriezing/huurverlaging.

 

WIE KAN HUURBEVRIEZING VRAGEN

 

GROEP 1

Huishoudens met een kale huur boven de “aftoppingsgrens” en een laag inkomen.

De aftoppingsgrens in 2020 is:

Ø  € 619,01 voor een- en twee persoonshuishoudens

Ø  € 663,40 voor huishoudens van drie of meer personen.

 

Met “laag inkomen” wordt bedoeld:

·         Lager dan € 15.500 als je alleen woont.

·         Lager dan € 36.500 als je met 2 personen woont.

·        Lager dan € 33.500 als je met 3 of meer personen woont.

 

GROEP 2

Huishoudens met een kale huur boven de €737,14 en een iets hoger inkomen.

Met iets hoger inkomen wordt bedoeld:

·         Tussen € 15.500 en € 27.000 als je alleen woont.

·         Tussen € 26.500 en € 37.000 als je met 2 personen woont.

·         Tussen € 33.500 en € 43.500 als je met 3 of meer personen woont

 

Wie kan huurverlaging vragen?

Huishoudens met een kale huur boven de €737,14 en een laag inkomen

Met “laag inkomen” wordt bedoeld:

·         Lager dan € 15,500 als je alleen woont

·         Lager dan € 26.500 als je met 2 personen woont

·         Lager dan € 33.500 als je met 3 of meer personen woont.

 

Wat is rekenhuur?

De kale huur plus maximaal € 48 aan servicekosten waarvoor huurtoeslag mogelijk is.

(Zie huurtoeslag sommige servicekosten)

 

Vanaf wanneer kan ik aanvragen?

De nieuwe afspraken gelden van 1 januari 2020.

·         Huurverlaging kan het hele jaar door worden aangevraagd.

·         Huurbevriezing betekent dat de huurverhoging niet doorgaat. Dat moet je aanvragen vóórdat de jaarlijkse huurverhoging ingaat.

 

Woont u al minstens 6 maanden relatief duur? Dan kunt u huurbevriezing of huurverlaging vragen.   Bij Wie? 

 

Bij uw woningcorporatie

Stuur met uw aanvraag documenten mee waaruit blijkt:

Ø  Wie er op het adres zijn ingeschreven (bijvoorbeeld  via uittreksel uit de Basisregistratie Personen BRP;

Ø  Wat het inkomen is van alle volwassenen die op het adres zijn ingeschreven

            (formulier inkomensverklaring via de belastingdienst)

Ø  Recente salarisstroken of uitkeringsspecificaties.

  

Ook afgesproken in het sociaal huurakkoord dat lokaal de mogelijkheid blijft bestaan met huurderorganisaties andere regelingen af te spreken.


komt in aanmerking voor specifiek maatwerk?

Of een huishouden in aanmerking komt voor specifiek maatwerk hangt af van:

Het aantal personen

Het inkomen

De (netto) huurprijs van de woning waarin zij woont.

 

Onzekere toekomst tarieven warmtenetten

Volgens minister Wiebes (economische Zaken en Klimaat) is hetwettelijk niet mogelijk om bevriezing van warmtetarieven op te leggen aan warmte bedrijven. Daarmee wordt het voor huishoudens met blok- en stadsverwarming onzeker wat zij in de toekomst gaan betalen.

 

Kabinet wil alleenstaanden uitsluiten van sociale huur.

Alleenstaanden met een middeninkomen boven de 35.000 euro  bruto komen niet meer in aanmerking voor een sociale huurwoning als het aan het kabinet ligt. Dit is een groot probleem voor vele huurders en woningzoekenden. Starters met een bescheiden middeninkomen tot alleenstaande senioren die graag willen doorstromen naar een kleine woning  gaat de huursector op slot.


Geen maximale huurverhoging voor geliberaliseerde huurovereenkomsten.

Deze maximale huurverhoging gelden niet voor geliberaliseerde huurovereenkomsten.

 

Inkomenstoetsjaar.

Er wordt bij de hogere huurverhoging (meer dan 4,1%, maar maximaal 5,6%) voor hogere inkomens uitgegaan van het huishoudinkomen van het tweede kalenderjaar dat voorafgaat aan het kalenderjaar, waarin de huishoudverklaring (t-2) wordt verstrekt. Voor huishoudverklaringen die in 2019 worden verstrekt is dus het huishoudinkomen over 2017 bepalend.

Verhoging AOW - leeftijd.

In de Wet op de huur Toeslag (WhT) is de leeftijd van < 65 jaar > gewijzigd in

PENSIOENGERECHTIGDE LEEFTIJD.

Bepalend voor de ouderenhuishouding is de pensioengerechtigde leeftijd op 1 januari van het berekeningsjaar. Dat is als u op 1 januari 2019,  66 jaar en 4 maanden.

 

Voorwaarden voor huurtoeslag 2018

Om huurtoeslag te krijgen, moeten u, uw eventuele (toeslag)partner en medebewoners voldoen aan de volgende voorwaarden.

·        U bent 18 jaar of ouder;

·        U huurt een zelfstandige woonruimte;

·        U en de verhuurder hebben een huurcontract getekend;

            (bij tijdelijke woonruimte, bij opvang daklozen of in een blijf van lijfhuis

            woont, krijgt u geen huurtoeslag)

·        U, uw (toeslag)partner of medebewoners staan bij de Gemeente ingeschreven op uw woonadres;

·        U, uw (toeslag)partner of mede bewoners hebben de Nederlandse Nationaliteit, of een geldige verblijfsvergunning;

·        Uw huur (gezamenlijk) inkomen en vermogen zijn niet te hoog.

 

Maximum inkomens grenzen huurtoeslag. (Referentie-inkomensijkpunt)

       Huishoudens                                   2017                   2018           2019

Een persoons                                        22.200             22.400         22.700 

Meer persoons                                     30.150             30.400         30.825

Een persoons ouderen                        22.200             22.375         22.675

Meer persoons ouderen                     30.175             30.400         30.800

 

In het regeerakkoord is aangekondigd dat de maximum-inkomensgrenzen per 2020 komen te vervallen, waardoor de huurtoeslag over een langer inkomenstraject wordt afgebouwd. Inmiddels is dit door de Tweede Kamer aangenomen.

 

Hoeveel vermogen mag ik hebben

Om huurtoeslag te krijgen mag het vermogen per persoon in uw huishouden niet hoger zijn dan € 30.000 .

Mijn situatie                              Maximaal vermogen op 1 januari 2018

Ik heb GEEN toeslagpartner                  € 30.000

Ik heb een toeslagpartner                     € 60.000

 

Hebt u een medebewoner voor de huurtoeslag?

Een medebewoner mag ook niet meer dan € 30.000 vermogen hebben.

 

Minimum-inkomensijkpunten

       Huishouden                           2018               2019

Een persoons                              15.925            22.400

Meer persoons                           20.600            21.100

Eens persoons ouderen            17.325            17.875

Meer persoons ouderen           23.200            23.900       

 

Huishoudens met een inkomen onder of gelijk aan het minimum-inkomensijkpunt betalen een minimum-eigenbijdrage en ontvangen een maximale bijdrage aan huurtoeslag. Vanaf dit inkomen loopt de eigen bijdrage op en de huurtoeslagbijdrage af.

 

Normen en grenzen huurtoeslag 

Basishuur:

alleenstaand € 228,62, meer persoons  € 228,62

een persoonsouderen € 226,80 , meerpersoonsouderen € 224,99

Kwaliteitskortingsgrens:   < € 424,44 >

Lage aftoppingsgrens:  <  €607,46 >

Hoge aftoppingsgrens   < € 651,03 >

Huurtoeslaggrens: < 720,42 >

 

Huurtoeslag servicekosten

Voor bepaalde servicekosten kunt u huurtoeslag krijgen. Het gaat om de volgende 4 posten, ieder voor maximaal € 12,00 per maand.

* Schoonmaak kosten voor gemeenschappelijke ruimten.

* Energiekosten voor gemeenschappelijke ruimten.

* Huismeesterkosten.

* Kosten voor diensten en recreatie ruimtes.         

Deze servicekosten vormen samen met de “kale huur” de zogeheten – rekenhuur – die mede bepalend is voor de hoogte van de huurtoeslag.

 

Waaraan moet een huurverhoging voldoen

Artikel 7:252 BW

5.     Een voorstel tot wijziging van de huurprijs moet tenminste twee (2) maanden voor de voorgestelde dag van ingang van de wijziging schriftelijk worden gedaan.

6.     Het in lid 1 bedoeld voorstel dient te vermelden:

f.       De geldende huurprijs;

g.     Het percentage of het bedrag van de wijziging van de huurprijs;

h.     De voorgestelde huurprijs;

i.        De voorgestelde dag van ingang van de voorgestelde huurprijs;

j.        De wijze waarop en het tijdvak waarbinnen de huurder, wanneer hij  bezwaar  heeft tegen het voorstel, daarvan kan doen blijken, en de gevolgen die deze

         onderafdeling verbindt aan het niet doen blijken van bezwaren.

7.     De wijze waarop en het tijdvak waarbinnen de huurder, wanneer hij bezwaren heeft tegen het voorstel, daarvan kan doen blijken, en de gevolgen die deze Voor het doen van een voorstel tot verhoging van de huurprijs en voor een voorstel tot huurverlaging van de huurprijs dient gebruik te worden gemaakt van een krachtens artikel 47 lid 1, onder c, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte vastgesteld formulier.

8.     Indien een overeenkomst tot wijziging van de huurprijs tot stand komt naar aanleiding van een voorstel daartoe,  die niet voldoet aan lid 1 en lid 2 aanhef onder b, d, of e  danwel aan het in lid 3  bepaalde, blijft de voordien geldende huurprijs verschuldigd, tenzij blijkt dat degene tot wie het voorstel was gericht niet door het verzuim is benadeeld.

 

Kan ik op, een andere manier bezwaar maken tegen de huurverhoging dan met een bezwaarschrift aan de verhuurder.

Ja,  dat kan:

U kunt na de huurverhogingsdatum de “oude huur “ blijven betalen, dus zonder de voorgestelde huurverhoging, waarbij u geen bezwaarschrift naar de verhuurder stuurt.

De verhuurder zal u dan mogelijk een brief sturen over een betalingsachterstand die U moet inlopen, Maar dat is niet juist.

U heeft het recht om op deze wijze bezwaar te maken.

 

Als de verhuurder het hier niet mee eens is moet hij binnen 3 maanden na de voorgestelde ingangsdatum van de huurverhoging (dus voor 1 oktober) per aangetekend (rappel)brief verzoeken alsnog met de voorgestelde huurverhoging in te stemmen.

Als u de aangetekende brief niet op tijd ontvangt hoeft u de huurverhoging niet te betalen.

Ontvangt u die wel op tijd, maar gaat u nog steeds niet akkoord met de huurverhoging, dan zult u binnen 4 maanden na de ingangsdatumdus vóór 1 november – zelf een bezwaarschrift bij de huurcommissie moeten indienen.

Laat u dit achterwege, dan zult u de huurverhoging moeten betalen.  

 

Hoe kom ik achter de WOZ-waarde

Dit heet een WOZ-beschikking.

Het kan zijn dat de gemeente de WOZ-waarde van uw woning heeft vermeld op het aanslagbiljet dat u toch krijgt vanwege de gemeentelijke belastingen (zoals  de afvalstoffenheffing en het rioolrecht) en de waterschaplasten (zuiverings- verontreinigings- en watersysteemheffing) die u als huurder jaarlijks moet betalen.

Dan geldt dit biljet (mede) als WOZ beschikking.

 

Huurders willen betaalbare verduurzaming.

Huurders werken graag mee aan verduurzaming van hun woning maar willen er niet extra voor betalen. Dat blijkt uit onderzoek onder 10.000 huurders dat het Kwaliteitscentrum Wooncorporaties Huursector (KWH) uitvoerde.

De bereidheid onder de huurders is heel duidelijk 80% geeft aan dat het ze vooral niets meer mag kosten een kwart (27%)  is alleen bereid mee te werken als het daadwerkelijk een besparing oplevert.

Slechts 1% van de huurders wil helemaal niet meewerken aan verduurzaming van de woning.

Vertrouwen in Corporatie.

Wat meespeelt om huurders mee te krijgen is het vertrouwen in de Corporatie. Huurders hebben erg weinig vertrouwen omdat zij veel vaker negatieve gevolgen van het verduurzamen zien en geven daarom iets vaker aan niet mee willen te werken.

Als ze wel willen mee werken is dat hoofdzakelijk als er daadwerkelijk een besparing oplevert.

Bronvermelding: Ned woonbond, Mijn Overheid, Belastingdienst, BZK-wonen.

Dit bulletin is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het bestuur, alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

worden verveelvoudigd of op enige andere wijze worden openbaar gemaakt, zonder toestemming van het bestuur.

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                 


   
                                                                    Nieuwsbrief 2019  

                                                     Stichting Bewonersrijk

 

Het afgelopen jaar 2018 was het eerste jaar dat wij zijn gaan werken als Stichting. Dit bracht uiteraard de nodige veranderingen met zich mee, vooral de statuten en het huishoudelijk reglement moest worden aangepast bij de notaris.

Ook is per 1-1-2018 de Huurderskoepel-Domijn opgeheven. Enschede, Haaksbergen en Losser zijn als zelfstandige huurders belangen organisaties verder gegaan.

Financieel heeft dat gevolgen met zich mee gebracht, zodat ook wij moesten bezuinigen. Dit bracht met zich mee dat het bestuur is gekrompen van vijf naar drie bestuursleden, met alle drukke werkzaamheden van dien.

Eind 2018 hebben wij dan ook intern afscheid genomen van mevr. H. Rinsema en van dhr. H. Hemmelder. Zij blijven wel als vrijwilliger actief binnen Bewonersrijk. Ook binnen het bestuur heeft een mutatie plaatsgevonden. Begin 2019 kreeg het bestuur een zware klap te verwerken. Plotseling en onverwacht gaf Gea Voogsgeerd te kennen per 1 mei 2019 te zullen stoppen met haar werkzaamheden.

Gea was jaren lang het boegbeeld en aanspreekpunt van Bewonersrijk en om haar te kunnen vervangen is voor het bestuur een hele klus geweest.

Inmiddels zijn we erin geslaagd de vacature op te vullen en zal zij worden opgevolgd door mevr. C. op de Weegh.

 

Ook dit jaar zullen wij een huurders vergadering houden en u wordt dan weer in de gelegenheid gesteld uw klachten en/of wensen kenbaar te maken aan de bestuurders van Domijn.

Van de afgelopen huurdersvergadering zijn de meeste wensen en klachten door Domijn opgelost, wat door de huurders en Bewonersrijk zeer op prijs is gesteld.

De huurders vergadering zal dit jaar plaats vinden op 3 juni a.s. We zullen dit ook weer bekend maken in de Huis aan Huis, op onze website en facebook pagina.

Wij hopen  dit jaar weer veel huurders te mogen begroeten. Op de achter zijde vindt u weer de agenda.

 

Afgelopen december heeft Bewonersrijk de Prestatie afspraken ondertekend. Hierin staan de gezamenlijke punten die belangrijk zijn voor het wonen in Enschede. Dit is een samenwerkingsverband waarin 10 partijen, waaronder de woningcorporaties, gemeente Enschede en de huurdersorganisaties samenwerken en om de tafel zitten om belangrijke punten zoals beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen te bespreken.

De wachttijden op beschikbaarheid worden steeds langer, wachten op een geschikte woning

kan soms jaren duren.

 

Wat betaalbaarheid betreft is het voorstel van Domijn de huurverhoging per 1 juli 2019 te verhogen met 1,6 % inflatie volgend. Domijn zal ook dit jaar geen gebruik maken van de door de minister geboden mogelijkheid voor de doelgroep te verhogen met maximaal 4,1 %.

Bewonersrijk is dan ook dankbaar akkoord gegaan met dit voorstel, op achterzijde vind u alle informatie.

 

Agenda voor de huurders vergadering Bewonersrijk van 3 juni 2019.

De vergadering zal weer worden gehouden op de bekende locatie in het pand van de S.E.O.,

aan de Tiemeister 7.

Aanvang  19.30 uur en de zaal is open vanaf 19.00 uur.

 

1. Opening door de Voorzitter Leen Huisman

2. Vaststelt Agenda

3. Post ingekomen stukken

4. Laatst nieuws

5. Notulen vergadering maandag 4 juni 2018

6. Verslag Secretaris

7. Verslag Penningmeester

8. Verloting

9. Pauze

10. Vragen uurtje Domijn.

11. Rondvraag

12. Sluiting

 

Voor het vragenuurtje aan Domijn hebben wij weer uitgenodigd Dhr. L. Fransen (manager wonen), dhr. H. Lammers (beleidsmedewerker) en dhr. P. Eggink (klachten coördinator).

Voor meer informatie belt u met 06-33920323 of kijk op onze website www.stichtingbewonersrijk.nl

Ook dit jaar stellen wij weer vier cadeaubonnen beschikbaar van € 25, - . Deze worden verloot onder de aanwezigen.

Bij binnenkomst ontvangt U de benodigde stukken.

 

Om een en ander weer vlot te laten verlopen, is het voor u en ons makkelijker uw vragen of wensen van te voren op papier te zetten.

 

DEZE VERGADERING ZAL WORDEN GEHOUDEN VOOR ALLE HUURDERS VAN DOMIJN.

WIJ HOPEN OOK DIT JAAR WEER OP EEN GROTE OPKOMST.

 

                                                                  

                                                            Nieuwsbrief Stichting Bewonersrijk 2018

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de huurdersvergadering van Stichting Bewonersrijk.
Deze zal worden gehouden op maandag 4 juni 2018 op onze vaste locatie, het gebouw van de S.E.O. aan de Tiemeister 7 (naast sport uitleen gem. Enschede)
Aanvang van de vergadering is om 19.30 uur, de zaal is vanaf 19.00 geopend. h
De notulen van de laatste algemene ledenvergadering , verslag secretaris en verslag penningmeester ontvangt u bij binnenkomst. Onder de aanwezigen zullen een aantal cadeaubonnen verloot worden!

Agenda
1. Opening door de voorzitter
2. Ingekomen stukken
3. Vaststellen agenda
4. Notulen vorige vergadering
5. Verslag secretaris ( Gea Voogsgeerd )
6. Verslag penningmeester ( Leen Huisman )
7. Pauze
8. Vragen uurtje aan Domijn (Lucas Fransen, Henri Lammers, Paul Eggink)
9. Rondvraag
10.Sluiting

Deze uitnodiging wordt, alleen op verzoek, per post verstuurd. U kunt deze ook lezen in de Huis aan Huis (laatste week van mei), op onze website www.stichtingbewonersrijk.nl, op onze facebook pagina en op de website van Domijn www.domijn.nl


HUURVERHOGING 2018
Het huurbeleid van de Rijksoverheid is een kopie van het vorige jaar.
• Inflatie 1,4 %
• Maximale huursomstijging voor corporaties van 2,4 % ( inflatie + 1 % )
• Maximale individuele huurverhoging corporaties bedraagt 3,9 % (inflatie + 2,5 %)
• Maximale huurverhoging gereguleerde particuliere huursector 3,9 % (inflatie + 2,5%)
• De maximale inkomensafhankelijke huurverhoging bedraagt 5,4 % (inflatie + 4 %)

Inkomensafhankelijke huurverhoging
Er is nog maar één inkomensafhankelijke huurverhoging.
In 2018 is een inkomensafhankelijke (hogere) huurverhoging toegestaan indien het gezamenlijke inkomen in 2016 van alle huidige bewoners hoger is dan € 41.056.

Huishoudens van 4 of meer personen en huishoudens waarvan minstens één lid de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt ZIJN UITGEZONDERD van de inkomensafhankelijke huurverhoging.


De inkomensgrens van €41.056 is gelijk aan de (hoogste) inkomensgrens bij toewijzing van een sociale huurwoning door woningcorporaties aan de doelgroep.

Verhoging AOW - leeftijd.
In de Wet op de huur Toeslag (WhT) is de leeftijd van <65 jaar> gewijzigd in
PENSIOENGERECHTIGDE LEEFTIJD.
De pensioengerechtigdeleeftijd is voor 2018 – 66 jaar. Bepalend voor het ouderenhuishouding is de pensioengerechtigde leeftijd op 1 januari van het berekeningsjaar.
In 2018 gaat het dus om de leeftijd van 66 jaar op 1 januari 2018.

Maximum inkomens grenzen huurtoeslag.
Huishoudens 2016 2017 2018
Een persoons 22.100 22.200 22.400
Meer persoons 30.000 30.150 30.400
Een persoons ouderen 22.100 22.200 22.375
Meer persoons ouderen 30.050 30.175 30.400

In het regeerakkoord is aangekondigd dat de maximum-inkomensgrenzen komen te vervallen. De beoogde invoering hiervan is 2020.

Hoeveel vermogen mag ik hebben
Om huurtoeslag te krijgen mag het vermogen per persoon in uw huishouden niet hoger zijn dan € 30.000 .

Mijn situatie Maximaal vermogen op 1 januari 2018
Ik heb GEEN toeslagpartner € 30.000
Ik heb een toeslagpartner € 60.000

Hebt u een medebewoner voor de huurtoeslag?
Een medebewoner mag ook niet meer dan € 30.000 vermogen hebben.

Huurtoeslag servicekosten
Voor bepaalde servicekosten kunt u huurtoeslag krijgen. Het gaat om de volgende 4 posten, ieder voor maximaal € 12,00 per maand.
* Schoonmaak kosten voor gemeenschappelijke ruimten.
* Energiekosten voor gemeenschappelijke ruimten.
* Huismeesterkosten.
* Kosten voor diensten en recreatie ruimtes.
Deze servicekosten vormen samen met de “kale huur” de zogeheten – rekenhuur – die mede bepalend is voor de hoogte van de huurtoeslag.                                                                                        Nieuwsbrief Bewonersrijk 2017

 

Bijna weer een jaar voorbij met positieve- en minder positieve ontwikkelingen.

Het positieve was, dat de huren in de sociale huursector niet zijn verhoogt en ook dit jaar zullen wij ons weer voor u inspannen om een zo laag mogelijke huurverhoging te bewerkstelligen. Het minder positieve nieuws is, dat de Huurderskoepel-Domijn per 1 januari 2018 wordt opgeheven. Een intern meningsverschil lag hieraan ten grondslag. De drie huurdersverenigingen zullen ieder zelfstandig verder gaan en een nieuwe samenwerkingsovereenkomst sluiten met Domijn. Net zoals dit vroeger het geval was. 

Stichting Bewonersrijk

Het ledental is de laatste jaren sterk afgenomen, omdat Domijn problemen heeft met het bijhouden van de ledenadministratie, wat veel tijd kost, evenals door sloop en renovatie. Na overleg en mede op verzoek van Domijn hebben wij gekozen om er een stichting van te maken. Dit zal ingaan op 1 januari 2018 en gaan wij Stichting Bewonersrijk heten. Voor oud leden huurders verandert er niets, alleen de contributie komt te vervallen. Dit betekent dat Bewonersrijk vanaf 2018 de belangen zal behartigen van alle huurders van Domijn. Domijn zal u hier nader over informeren. We zullen dan ook volgend jaar geen A.L.V. meer houden maar een Huurdersvergadering, waar alle huurders van Domijn van harte welkom zijn. Inhoudelijk zal de vergadering niet veranderen. Ook het succesvolle klachtenuurtje blijft bestaan.

De uitnodiging voor de komende huurdersvergadering kunt u dan lezen in de Huis aan Huis of op onze website; www.stbewonersrijk.nl, maar ook op onze facebook pagina.

Wat ook gaat veranderen is onze nieuwsbrief. Deze zal tweemaal per jaar gaan verschijnen en zal volgend jaar alleen te lezen zijn via onze website. Huurders die hier problemen mee hebben kunnen dit kenbaar maken middels het sturen van een briefje naar ons kantoor Bruggemorsweg 10, 7521 ZV Enschede, per email kan ook. Zij ontvangen de nieuwsbrief dan per post thuis.

Prestatieafspraken

Een positieve ontwikkeling is de samenwerking van de 3HO. Dit is de samenwerking die wij hebben met de huurdersorganisaties van de Woonplaats en Ons Huis.

Door deze samenwerking staan we sterker in o.a. de onderhandelingen voor de prestatie afspraken. Het eerste jaar (2016) waren de hoofd onderwerpen van deze afspraken betaalbaarheid en beschikbaarheid en dit jaar is dat duurzaamheid. Wij verwachten ook deze prestatieafspraken weer in december te zullen ondertekenen bij de Gemeente Enschede.

Directeur/bestuurder Dhr. J. Salverda van Domijn roemde deze samenwerking tussen de 3HO en noemde dit uniek in Nederland. Dit is iets waar wij als bestuur van Bewonersrijk best trots op zijn.

 

Basiskwaliteit huurwoningen bij mutatie

Domijn heeft een brainstorm sessie georganiseerd, waar de huurdersorganisaties bij betrokken waren, over de basiskwaliteit van een woning bij mutatie.

De onderwerpen waren:  1.  Wat mogen (nieuwe) huurders van Domijn verwachten.

                                              2.  Wat mag Domijn van een (vertrekkende) huurder verwachten.

                                              3.  Wat is een nette woning.

Ons advies hierin is om niet te snel de nieuwe huurovereenkomst te tekenen, dat alles na overleg is uitgevoerd en afgewerkt en dat u tevreden bent alvorens de woning te accepteren.

 

Nieuw sociaal statuut

Er is een nieuw sociaal statuut bij wijkvernieuwing  voor sloop, renovatie en groot onderhoud. Dit statuut is op 1 maart 2017 in werking getreden en geldt tot 1 januari 2019. Indien nodig dan wordt het statuut in gezamenlijk overleg bijgesteld.

Enkele belangrijke punten zijn:
-Een vergoeding voor verhuis- en herinrichtingskosten van € 5910,00 per woning bij één maal
verhuizen. Dit bedrag is vastgesteld door het ministerie van B.Z.K.
-De verhuizing vanuit de te renoveren woning naar een wisselwoning en terug naar de
oorspronkelijke woning geldt als één verhuizing.
-De vergoeding bij sloop wordt uitbetaald door storting van 75% op het IBAN-nummer van de
huurder, na inlevering van de door u ondertekende schriftelijke huuropzegging en 25% na inlevering
van de sleutels van de door u ontruimde woning.
-De vergoeding bij renovatie wordt uitbetaald door storting van 75% op het IBAN nummer van de
huurder, bij de start van de werkzaamheden in of aan de woning en 25% binnen 4 weken na de 2e
oplevering van de werkzaamheden in of aan de woning.
-ZAV-beleid: Vergoedingen voor zelf aangebrachte veranderingen
Een huurder die de huur opzegt heeft het recht op een vergoeding voor zelf aangebrachte
veranderingen die in overeenstemming zijn met het door Domijn vastgestelde ZAV-beleid en deze
veranderingen een toevoeging van meerwaarde van de woning inhouden. Deze veranderingen
dienen te zijn aangebracht voor de peildatum. Dit houdt in de dag van de huuropzegging.
-Bewonerscommissies:
Domijn stelt een budget ter beschikking voor bewoners die zich organiseren in een
bewonerscommissie met planvorming voor het betreffende complex. De organisatorische gang van
zaken rondom het tijdelijk verlaten van de woning en de leefbaarheid in het complex tijdens deze
uitplaatsing of ingrijpende renovatie.
Het hele Sociaal statuut ligt voor de huurders van Domijn ter inzage op ons kantoor. Mocht u meer willen weten, kom gerust langs (alleen op afspraak).

De volgende huurdersvergadering (het vroegere A.L.V.) wordt gehouden in mei 2018.

Namens het bestuur van Bewonersrijk wensen wij U fijne feestdagen en een voorspoedig en gezond 2018.
                  


                                               
                                                                                         Nieuwsbrief Bewonersrijk mei 2017

Uitnodiging A.L.V. op 15 mei 2017
Door verschillende omstandigheden was de A.L.V. van 2016 afgelast. De reden hiervan was dat Domijn, in het kader van huurdersparticipatie, kwam met het voorstel om de huurdersverenigingen Haakbergen, Losser en Enschede op te heffen. Dit onder groot protest van uw huurdersvereniging Bewonersrijk. Onze grootste zorg was, wie er dan nog op zou komen voor de huurders van Domijn. Bewonersrijk heeft hierin goede resultaten geboekt en zal dan ook blijven bestaan. Wij zullen hierover op de aanstaande A.L.V. uitgebreider op in gaan.

Huurbeleid 2017
Door de invoering van de huursombenadering in de corporatie sector is er in die sector een ander huurbeleid dan in de commerciële sector. Bovendien zijn de criteria voor de inkomensafhankelijke huurverhoging veranderd. De inflatie is berekend op 0,3%.

Huurverhoging per 1 juli 2017
In de commerciële sector is een huurverhoging toegestaan van 2,8 %. Als het gezamenlijk huishoud inkomen in 2015 hoger is dan €40.349,--, dan is een inkomensafhankelijke huurverhoging toegestaan. De maximale huurverhoging is dan 4,3%
Onder huishoud inkomen wordt verstaan; alle inkomens van de huurder en de overige bewoners van de woonruimte. Dit noemt men ook wel het verzamel inkomen of gezamenlijk inkomen.
Na goed overleg met Domijn is er voor de laagste inkomens dit jaar geen huurverhoging en is dit dus voor dit jaar vastgesteld op 0%.
De liberalisatie grens is voor 3 jaar bevroren, deze blijft tot 2018 staan op €710,68. Dit is de grens waarboven geen wettelijke huurprijsbescherming geldt.
In de corporatie sector is de huursombenadering voor het eerst volledig van kracht. De totale huursomstijging mag niet hoger zijn dan 1,3%. De maximale huurstijging in een individuele woning mag niet meer zijn dan 2,8%, tenzij het huishoud inkomen hoger is dan €40.349,--. De maximale huurverhoging is dan 4,3%

Maximale inkomensgrenzen huurtoeslag
Huishoudens 2016 2017
Eén persoons € 22.100 € 22.200
Meer persoons € 30.000 € 30.150
Eén persoons ouderen € 22.100 € 22.200
Meer persoons ouderen €30.050 € 30.175

Heeft u vragen over de huren of huurverhoging, neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.

Verhuiskostenvergoeding
De minimale verhuiskostenvergoeding is met ingang van 1 maart 2016 verhoogd naar € 5892,--. (in 2015 was dit € 5857,--) Huurders krijgen deze vergoeding als ze moeten verhuizen vanwege sloop of renovatie.

Algemene leden vergadering
De A.L.V. zal worden gehouden op maandag 15 mei a.s. op de bekende locatie, Tiemeister 7, gebouw van de S.E.O. (naast de sport uitleen). Aanvang 19:30 uur.
De agenda, notulen A.L.V. 2015, verslagen van de secretaris en penningmeester, ontvangt u bij binnenkomst.


Agenda
1. Opening door de voorzitter (Leen Huisman)
2. Vaststellen agenda
3. Notulen vorige A.L.V.
4. Ingekomen stukken
5. Verslag secretaris (Gea Voogsgeerd)
6. Verslag penningmeester (Hans Hemmelder)
7. Verkiezing nieuwe bestuursleden, Cor verbeten en Bert Nijland
8. Vragen uurtje aan Domijn
9. Pauze
10. Rondvraag
11. Sluiting

Omdat Hans Hemmelder vanwege ziekte niet meer in staat is zijn functie als penningmeester volledig uit te voeren, hebben we Cor Verbeten bereidt gevonden zijn taak over te nemen. Hans blijft wel verbonden aan het bestuur. Verder wil het bestuur van Bewonersrijk Bert Nijland aan het bestuur toevoegen. Tegen kandidaten kunnen zich tot een half uur voor de aanvang van de vergadering nog melden bij de secretaris.
Tijdens het vragen uurtje kunt u uw klachten of wensen kenbaar maken aan Domijn. Voor de notulist zou het prettig zijn deze op papier te zetten, met uw naam erbij en in te leveren bij de secretaris bij binnenkomst. Mocht het niet mogelijk zijn dat Domijn uw vraag of wens direct kan beantwoorden, dan worden deze achteraf schriftelijk of telefonisch beantwoord.

Vragen voor Bewonersrijk
Mocht u speciale vragen hebben voor Bewonersrijk, dan bent u altijd van harte welkom bij ons op kantoor. Maakt u hiervoor wel even een afspraak met onze secretaris, tel. 06-33920323

Wij hopen dit jaar op een grote opkomst; wij zijn er ook voor uw belangen!


    


                                                         
                                                 Nieuwsbrief  Bewonersrijk  Oktober 2016

Prestatie afspraken:
Wat het afgelopen jaar betreft mogen we spreken van een zeer druk jaar, met o.a. het afronden van de prestatie afspraken met de Gemeente Enschede en de corporaties Ons Huis, de Woonplaats en Domijn. Hierin hebben wij als huurders organisaties voor het eerst een deel in gehad. De belangrijkste speerpunten voor 2017 zijn beschikbaarheid, betaalbaarheid en statushouders. Het is voor Bewonersrijk van groot belang betrokken te zijn bij alle grote vraagstukken voor de komende jaren in de Gemeente Enschede. Dat Bewonersrijk veel waarde hecht aan deze samenwerking moge duidelijk zijn. De problemen voor huisvesting worden ook in Enschede steeds groter, mede door de toestroom van de statushouders, die ook gehuisvest moeten worden. Wij hopen dan ook in 2017 sterk op te komen voor uw belangen.

Senioren label:
Een ander belangrijk onderwerp dit jaar was het opheffen van een groot aantal senioren labels. Domijn had nog 47 complexen waar het senioren label van toepassing was. Hiervan blijven er nog 10 over die nog als senioren complex worden aangemerkt. Tevens wordt de leeftijd om in aanmerking te komen voor deze woningen verhoogd, van 50 jaar naar 65 jaar. Alle bewoners van de 47 complexen zijn per brief door Domijn op de hoogte gesteld van deze ingrijpende aanpassing. Ze zijn uitgenodigd voor een informatie gesprek, waarin nog eens alle standpunten duidelijk zijn uitgelegd. De nieuwe regel senioren label zal per 1 januari 2017 worden ingevoerd.

Zuiderspoorflat:
Op 29 juni 2016 zijn de bewoners van het Zuiderspoorflat ingelicht over de sloop van dit complex. Het complex, dat er nog maar 35 jaar staat, heeft een slecht aanzien en heeft een jaren lange achterstand in onderhoud. Na onderzoek heeft Domijn besloten om te slopen, omdat dit goedkoper is dan renoveren. De sloop zal het eerste half jaar van 2018 plaats vinden en de nieuwbouw zal dan eind 2019 klaar zijn. Van de 97 woningen nu, komen er circa 60 terug; 45 appartementen en 15 eengezinswoningen. Allemaal met een sociale huurprijs van € 620,-- tot € 710,--.
Verder ligt er een goed sociaal plan klaar, opgesteld door de Huurderskoepel-Domijn. Voor verhuis- en herinrichtings kosten is een vergoeding beschikbaar van € 5.892,-- per huishouding.

Klachtendienst:
Vanaf 01-10-2016 is de klachtendienst aangepast. Dhr. Sjon Naafs heeft na een financieel meningsverschil het bestuur verlaten. Zijn vervanger, Dhr. Hans Hemmelder is kortgeleden helaas getroffen door een hersenbloeding en zal vele maanden uitgeschakeld zijn. Wij wensen Hans en zijn familie veel sterkte toe en hopen op een spoedig herstel. Het klachten spreekuur op de woensdagochtend en de klachtentelefoon is komen te vervallen. Natuurlijk kunt u, als u er zelf met Domijn niet uitkomt, altijd bij ons terecht met een klacht.
Dit kan door ons klachtenformulier in te vullen op onze website of ons een email te sturen. Verder blijven we bereikbaar op ons centrale telefoon nummer. Mocht u liever op ons kantoor komen, dan bent u, na het maken van een afspraak, van harte welkom.

Veranderingen:
Er zijn bij Domijn veranderingen op komst m.b.t. huurders participatie. Domijn wil dit een geheel nieuwe vorm geven. Dit houdt in dat groepen huurders gevraagd zal worden mee te denken over allerlei actuele zaken. Denk hierbij aan b.v. renovatie, leefbaarheid, openbare ruimte ect. Dit kan gedaan worden middels een enquête, wijkbijeenkomsten of thema bijeenkomsten. Hierin zal waarschijnlijk geen plaats meer zijn voor de Huurders- Koepel als zodanig en de huurdersverenigingen Enschede, Losser en Haaksbergen.
Dat Bewonersrijk hier niet blij mee is, dat moge duidelijk zijn en we zullen dan ook eerst op een speciale vergadering met de leden in gesprek gaan, alvorens met ontbinding akkoord te gaan. Ook hebben wij ons intern en extern laten voorlichten. Bewonersrijk heeft nog erg veel vragen en het is voor als nog onduidelijk wie er dan b.v. gaat op komen voor de huurders bij geschillen, als men er met Domijn niet uitkomt. Door deze ontwikkelingen en doordat er veel nog niet duidelijk is hebben wij besloten de Algemene leden vergadering te verplaatsen naar het voorjaar van 2017.
U krijgt hierover te zijner tijd bericht.

Namens het bestuur van Bewonersrijk,
Gea Voogsgeerd
Secretaris
                                               
                                                                Nieuwsbrief Bewonersrijk 2016

                                                                 Voor U ligt alweer nieuwsbrief 13

Terugkomend op de laatste A.L.V. van 2015, kwamen daar nogal veel klachten over en voor Domijn op tafel. Bewonersrijk heeft samen met Domijn alle klachten op papier gezet en is daarmee aan het werk gegaan. Alle leden die een klacht of een probleem hadden ingediend, hebben op korte termijn een brief of een telefoongesprek gekregen met Domijn.
Wij zijn dan ook zeer tevreden, dat de eerste klachten op zeer korte termijn waren opgelost. Het bestuur van Bewonersrijk raadt dan ook alle leden, die met problemen of vragen zitten aan, om naar onze A.L.V. 2016 te komen. Domijn is hier weer aanwezig om U een antwoord te geven op al Uw vragen en een oplossing te zoeken voor de problemen.
Dit “vragenuurtje met Domijn” staat al op de agenda van de komende A.L.V., die gehouden wordt op 28 november 2016. Alle leden krijgen hiervoor weer op tijd de uitnodiging en de agenda.
Een smetje op de vergadering was het niet komen opdagen van een nieuw bestuurslid. Het bestuur ging er van uit dat dit wegens ziekte was, maar later bleek dat hij het totaal vergeten was. Deze persoon is daarom direct geroyeerd als aspirant bestuurslid.
Hierdoor is Bewonersrijk nog steeds op zoek naar een nieuw bestuurslid. Wij zoeken een man of vrouw van ongeveer 40 jaar, goed geschoold en die bereid is, om op kosten van Bewonersrijk cursussen te volgen en zich voor 100% in wil zetten voor de leden van Bewonersrijk. Hij of zij die interesse heeft, kan hiervoor contact opnemen voor het maken van een kennismakings afspraak, met onze secretaris Mv. G. Voogsgeerd op telefoonnummer 06-33920323.

Prestatie afspraken
Bewonersrijk is, samen met de huurdersverenigingen van de Woonplaats en Ons Huis, in onderhandeling met de corporaties en de gemeente, om tot overeenstemming te komen wat betreft de prestatie afspraken. De belangen van de huurders worden hierdoor sterk verbeterd, mede door de nieuwe Woningwet.

Huurverhoging
Bewonersrijk is na veel overleg met de Huurderskoepel en Domijn tot overeenstemming gekomen dat Domijn de huren ook in 2016 minimaal zal gaan verhogen. Dit tot grote tevredenheid van alle partijen.

Website
Vanaf 1 mei zal Bewonersrijk starten met een eigen website. Nu kunt U alleen nog informatie vinden over Bewonersrijk via de website van de Huurderskoepel, link Enschede, maar vanaf 1 mei kunt U onze eigen site vinden onder www.hvbewonersrijk.nl. Hier zullen wij zoveel mogelijk informatie plaatsen, die voor U van belang is en waar U terecht kunt voor vragen, ideeën en klachten.