Nieuwsbrief 2019  

                                                     Stichting Bewonersrijk

 

Het afgelopen jaar 2018 was het eerste jaar dat wij zijn gaan werken als Stichting. Dit bracht uiteraard de nodige veranderingen met zich mee, vooral de statuten en het huishoudelijk reglement moest worden aangepast bij de notaris.

Ook is per 1-1-2018 de Huurderskoepel-Domijn opgeheven. Enschede, Haaksbergen en Losser zijn als zelfstandige huurders belangen organisaties verder gegaan.

Financieel heeft dat gevolgen met zich mee gebracht, zodat ook wij moesten bezuinigen. Dit bracht met zich mee dat het bestuur is gekrompen van vijf naar drie bestuursleden, met alle drukke werkzaamheden van dien.

Eind 2018 hebben wij dan ook intern afscheid genomen van mevr. H. Rinsema en van dhr. H. Hemmelder. Zij blijven wel als vrijwilliger actief binnen Bewonersrijk. Ook binnen het bestuur heeft een mutatie plaatsgevonden. Begin 2019 kreeg het bestuur een zware klap te verwerken. Plotseling en onverwacht gaf Gea Voogsgeerd te kennen per 1 mei 2019 te zullen stoppen met haar werkzaamheden.

Gea was jaren lang het boegbeeld en aanspreekpunt van Bewonersrijk en om haar te kunnen vervangen is voor het bestuur een hele klus geweest.

Inmiddels zijn we erin geslaagd de vacature op te vullen en zal zij worden opgevolgd door mevr. C. op de Weegh.

 

Ook dit jaar zullen wij een huurders vergadering houden en u wordt dan weer in de gelegenheid gesteld uw klachten en/of wensen kenbaar te maken aan de bestuurders van Domijn.

Van de afgelopen huurdersvergadering zijn de meeste wensen en klachten door Domijn opgelost, wat door de huurders en Bewonersrijk zeer op prijs is gesteld.

De huurders vergadering zal dit jaar plaats vinden op 3 juni a.s. We zullen dit ook weer bekend maken in de Huis aan Huis, op onze website en facebook pagina.

Wij hopen  dit jaar weer veel huurders te mogen begroeten. Op de achter zijde vindt u weer de agenda.

 

Afgelopen december heeft Bewonersrijk de Prestatie afspraken ondertekend. Hierin staan de gezamenlijke punten die belangrijk zijn voor het wonen in Enschede. Dit is een samenwerkingsverband waarin 10 partijen, waaronder de woningcorporaties, gemeente Enschede en de huurdersorganisaties samenwerken en om de tafel zitten om belangrijke punten zoals beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen te bespreken.

De wachttijden op beschikbaarheid worden steeds langer, wachten op een geschikte woning

kan soms jaren duren.

 

Wat betaalbaarheid betreft is het voorstel van Domijn de huurverhoging per 1 juli 2019 te verhogen met 1,6 % inflatie volgend. Domijn zal ook dit jaar geen gebruik maken van de door de minister geboden mogelijkheid voor de doelgroep te verhogen met maximaal 4,1 %.

Bewonersrijk is dan ook dankbaar akkoord gegaan met dit voorstel, op achterzijde vind u alle informatie.

 

Agenda voor de huurders vergadering Bewonersrijk van 3 juni 2019.

De vergadering zal weer worden gehouden op de bekende locatie in het pand van de S.E.O.,

aan de Tiemeister 7.

Aanvang  19.30 uur en de zaal is open vanaf 19.00 uur.

 

1. Opening door de Voorzitter Leen Huisman

2. Vaststelt Agenda

3. Post ingekomen stukken

4. Laatst nieuws

5. Notulen vergadering maandag 4 juni 2018

6. Verslag Secretaris

7. Verslag Penningmeester

8. Verloting

9. Pauze

10. Vragen uurtje Domijn.

11. Rondvraag

12. Sluiting

 

Voor het vragenuurtje aan Domijn hebben wij weer uitgenodigd Dhr. L. Fransen (manager wonen), dhr. H. Lammers (beleidsmedewerker) en dhr. P. Eggink (klachten coördinator).

Voor meer informatie belt u met 06-33920323 of kijk op onze website www.stichtingbewonersrijk.nl

Ook dit jaar stellen wij weer vier cadeaubonnen beschikbaar van € 25, - . Deze worden verloot onder de aanwezigen.

Bij binnenkomst ontvangt U de benodigde stukken.

 

Om een en ander weer vlot te laten verlopen, is het voor u en ons makkelijker uw vragen of wensen van te voren op papier te zetten.

 

DEZE VERGADERING ZAL WORDEN GEHOUDEN VOOR ALLE HUURDERS VAN DOMIJN.

WIJ HOPEN OOK DIT JAAR WEER OP EEN GROTE OPKOMST.

 

                                                                  

                                                            Nieuwsbrief Stichting Bewonersrijk 2018

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de huurdersvergadering van Stichting Bewonersrijk.
Deze zal worden gehouden op maandag 4 juni 2018 op onze vaste locatie, het gebouw van de S.E.O. aan de Tiemeister 7 (naast sport uitleen gem. Enschede)
Aanvang van de vergadering is om 19.30 uur, de zaal is vanaf 19.00 geopend. h
De notulen van de laatste algemene ledenvergadering , verslag secretaris en verslag penningmeester ontvangt u bij binnenkomst. Onder de aanwezigen zullen een aantal cadeaubonnen verloot worden!

Agenda
1. Opening door de voorzitter
2. Ingekomen stukken
3. Vaststellen agenda
4. Notulen vorige vergadering
5. Verslag secretaris ( Gea Voogsgeerd )
6. Verslag penningmeester ( Leen Huisman )
7. Pauze
8. Vragen uurtje aan Domijn (Lucas Fransen, Henri Lammers, Paul Eggink)
9. Rondvraag
10.Sluiting

Deze uitnodiging wordt, alleen op verzoek, per post verstuurd. U kunt deze ook lezen in de Huis aan Huis (laatste week van mei), op onze website www.stichtingbewonersrijk.nl, op onze facebook pagina en op de website van Domijn www.domijn.nl


HUURVERHOGING 2018
Het huurbeleid van de Rijksoverheid is een kopie van het vorige jaar.
• Inflatie 1,4 %
• Maximale huursomstijging voor corporaties van 2,4 % ( inflatie + 1 % )
• Maximale individuele huurverhoging corporaties bedraagt 3,9 % (inflatie + 2,5 %)
• Maximale huurverhoging gereguleerde particuliere huursector 3,9 % (inflatie + 2,5%)
• De maximale inkomensafhankelijke huurverhoging bedraagt 5,4 % (inflatie + 4 %)

Inkomensafhankelijke huurverhoging
Er is nog maar één inkomensafhankelijke huurverhoging.
In 2018 is een inkomensafhankelijke (hogere) huurverhoging toegestaan indien het gezamenlijke inkomen in 2016 van alle huidige bewoners hoger is dan € 41.056.

Huishoudens van 4 of meer personen en huishoudens waarvan minstens één lid de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt ZIJN UITGEZONDERD van de inkomensafhankelijke huurverhoging.


De inkomensgrens van €41.056 is gelijk aan de (hoogste) inkomensgrens bij toewijzing van een sociale huurwoning door woningcorporaties aan de doelgroep.

Verhoging AOW - leeftijd.
In de Wet op de huur Toeslag (WhT) is de leeftijd van <65 jaar> gewijzigd in
PENSIOENGERECHTIGDE LEEFTIJD.
De pensioengerechtigdeleeftijd is voor 2018 – 66 jaar. Bepalend voor het ouderenhuishouding is de pensioengerechtigde leeftijd op 1 januari van het berekeningsjaar.
In 2018 gaat het dus om de leeftijd van 66 jaar op 1 januari 2018.

Maximum inkomens grenzen huurtoeslag.
Huishoudens 2016 2017 2018
Een persoons 22.100 22.200 22.400
Meer persoons 30.000 30.150 30.400
Een persoons ouderen 22.100 22.200 22.375
Meer persoons ouderen 30.050 30.175 30.400

In het regeerakkoord is aangekondigd dat de maximum-inkomensgrenzen komen te vervallen. De beoogde invoering hiervan is 2020.

Hoeveel vermogen mag ik hebben
Om huurtoeslag te krijgen mag het vermogen per persoon in uw huishouden niet hoger zijn dan € 30.000 .

Mijn situatie Maximaal vermogen op 1 januari 2018
Ik heb GEEN toeslagpartner € 30.000
Ik heb een toeslagpartner € 60.000

Hebt u een medebewoner voor de huurtoeslag?
Een medebewoner mag ook niet meer dan € 30.000 vermogen hebben.

Huurtoeslag servicekosten
Voor bepaalde servicekosten kunt u huurtoeslag krijgen. Het gaat om de volgende 4 posten, ieder voor maximaal € 12,00 per maand.
* Schoonmaak kosten voor gemeenschappelijke ruimten.
* Energiekosten voor gemeenschappelijke ruimten.
* Huismeesterkosten.
* Kosten voor diensten en recreatie ruimtes.
Deze servicekosten vormen samen met de “kale huur” de zogeheten – rekenhuur – die mede bepalend is voor de hoogte van de huurtoeslag.                                                                                        Nieuwsbrief Bewonersrijk 2017

 

Bijna weer een jaar voorbij met positieve- en minder positieve ontwikkelingen.

Het positieve was, dat de huren in de sociale huursector niet zijn verhoogt en ook dit jaar zullen wij ons weer voor u inspannen om een zo laag mogelijke huurverhoging te bewerkstelligen. Het minder positieve nieuws is, dat de Huurderskoepel-Domijn per 1 januari 2018 wordt opgeheven. Een intern meningsverschil lag hieraan ten grondslag. De drie huurdersverenigingen zullen ieder zelfstandig verder gaan en een nieuwe samenwerkingsovereenkomst sluiten met Domijn. Net zoals dit vroeger het geval was. 

Stichting Bewonersrijk

Het ledental is de laatste jaren sterk afgenomen, omdat Domijn problemen heeft met het bijhouden van de ledenadministratie, wat veel tijd kost, evenals door sloop en renovatie. Na overleg en mede op verzoek van Domijn hebben wij gekozen om er een stichting van te maken. Dit zal ingaan op 1 januari 2018 en gaan wij Stichting Bewonersrijk heten. Voor oud leden huurders verandert er niets, alleen de contributie komt te vervallen. Dit betekent dat Bewonersrijk vanaf 2018 de belangen zal behartigen van alle huurders van Domijn. Domijn zal u hier nader over informeren. We zullen dan ook volgend jaar geen A.L.V. meer houden maar een Huurdersvergadering, waar alle huurders van Domijn van harte welkom zijn. Inhoudelijk zal de vergadering niet veranderen. Ook het succesvolle klachtenuurtje blijft bestaan.

De uitnodiging voor de komende huurdersvergadering kunt u dan lezen in de Huis aan Huis of op onze website; www.stbewonersrijk.nl, maar ook op onze facebook pagina.

Wat ook gaat veranderen is onze nieuwsbrief. Deze zal tweemaal per jaar gaan verschijnen en zal volgend jaar alleen te lezen zijn via onze website. Huurders die hier problemen mee hebben kunnen dit kenbaar maken middels het sturen van een briefje naar ons kantoor Bruggemorsweg 10, 7521 ZV Enschede, per email kan ook. Zij ontvangen de nieuwsbrief dan per post thuis.

Prestatieafspraken

Een positieve ontwikkeling is de samenwerking van de 3HO. Dit is de samenwerking die wij hebben met de huurdersorganisaties van de Woonplaats en Ons Huis.

Door deze samenwerking staan we sterker in o.a. de onderhandelingen voor de prestatie afspraken. Het eerste jaar (2016) waren de hoofd onderwerpen van deze afspraken betaalbaarheid en beschikbaarheid en dit jaar is dat duurzaamheid. Wij verwachten ook deze prestatieafspraken weer in december te zullen ondertekenen bij de Gemeente Enschede.

Directeur/bestuurder Dhr. J. Salverda van Domijn roemde deze samenwerking tussen de 3HO en noemde dit uniek in Nederland. Dit is iets waar wij als bestuur van Bewonersrijk best trots op zijn.

 

Basiskwaliteit huurwoningen bij mutatie

Domijn heeft een brainstorm sessie georganiseerd, waar de huurdersorganisaties bij betrokken waren, over de basiskwaliteit van een woning bij mutatie.

De onderwerpen waren:  1.  Wat mogen (nieuwe) huurders van Domijn verwachten.

                                              2.  Wat mag Domijn van een (vertrekkende) huurder verwachten.

                                              3.  Wat is een nette woning.

Ons advies hierin is om niet te snel de nieuwe huurovereenkomst te tekenen, dat alles na overleg is uitgevoerd en afgewerkt en dat u tevreden bent alvorens de woning te accepteren.

 

Nieuw sociaal statuut

Er is een nieuw sociaal statuut bij wijkvernieuwing  voor sloop, renovatie en groot onderhoud. Dit statuut is op 1 maart 2017 in werking getreden en geldt tot 1 januari 2019. Indien nodig dan wordt het statuut in gezamenlijk overleg bijgesteld.

Enkele belangrijke punten zijn:
-Een vergoeding voor verhuis- en herinrichtingskosten van € 5910,00 per woning bij één maal
verhuizen. Dit bedrag is vastgesteld door het ministerie van B.Z.K.
-De verhuizing vanuit de te renoveren woning naar een wisselwoning en terug naar de
oorspronkelijke woning geldt als één verhuizing.
-De vergoeding bij sloop wordt uitbetaald door storting van 75% op het IBAN-nummer van de
huurder, na inlevering van de door u ondertekende schriftelijke huuropzegging en 25% na inlevering
van de sleutels van de door u ontruimde woning.
-De vergoeding bij renovatie wordt uitbetaald door storting van 75% op het IBAN nummer van de
huurder, bij de start van de werkzaamheden in of aan de woning en 25% binnen 4 weken na de 2e
oplevering van de werkzaamheden in of aan de woning.
-ZAV-beleid: Vergoedingen voor zelf aangebrachte veranderingen
Een huurder die de huur opzegt heeft het recht op een vergoeding voor zelf aangebrachte
veranderingen die in overeenstemming zijn met het door Domijn vastgestelde ZAV-beleid en deze
veranderingen een toevoeging van meerwaarde van de woning inhouden. Deze veranderingen
dienen te zijn aangebracht voor de peildatum. Dit houdt in de dag van de huuropzegging.
-Bewonerscommissies:
Domijn stelt een budget ter beschikking voor bewoners die zich organiseren in een
bewonerscommissie met planvorming voor het betreffende complex. De organisatorische gang van
zaken rondom het tijdelijk verlaten van de woning en de leefbaarheid in het complex tijdens deze
uitplaatsing of ingrijpende renovatie.
Het hele Sociaal statuut ligt voor de huurders van Domijn ter inzage op ons kantoor. Mocht u meer willen weten, kom gerust langs (alleen op afspraak).

De volgende huurdersvergadering (het vroegere A.L.V.) wordt gehouden in mei 2018.

Namens het bestuur van Bewonersrijk wensen wij U fijne feestdagen en een voorspoedig en gezond 2018.
                  


                                               
                                                                                         Nieuwsbrief Bewonersrijk mei 2017

Uitnodiging A.L.V. op 15 mei 2017
Door verschillende omstandigheden was de A.L.V. van 2016 afgelast. De reden hiervan was dat Domijn, in het kader van huurdersparticipatie, kwam met het voorstel om de huurdersverenigingen Haakbergen, Losser en Enschede op te heffen. Dit onder groot protest van uw huurdersvereniging Bewonersrijk. Onze grootste zorg was, wie er dan nog op zou komen voor de huurders van Domijn. Bewonersrijk heeft hierin goede resultaten geboekt en zal dan ook blijven bestaan. Wij zullen hierover op de aanstaande A.L.V. uitgebreider op in gaan.

Huurbeleid 2017
Door de invoering van de huursombenadering in de corporatie sector is er in die sector een ander huurbeleid dan in de commerciële sector. Bovendien zijn de criteria voor de inkomensafhankelijke huurverhoging veranderd. De inflatie is berekend op 0,3%.

Huurverhoging per 1 juli 2017
In de commerciële sector is een huurverhoging toegestaan van 2,8 %. Als het gezamenlijk huishoud inkomen in 2015 hoger is dan €40.349,--, dan is een inkomensafhankelijke huurverhoging toegestaan. De maximale huurverhoging is dan 4,3%
Onder huishoud inkomen wordt verstaan; alle inkomens van de huurder en de overige bewoners van de woonruimte. Dit noemt men ook wel het verzamel inkomen of gezamenlijk inkomen.
Na goed overleg met Domijn is er voor de laagste inkomens dit jaar geen huurverhoging en is dit dus voor dit jaar vastgesteld op 0%.
De liberalisatie grens is voor 3 jaar bevroren, deze blijft tot 2018 staan op €710,68. Dit is de grens waarboven geen wettelijke huurprijsbescherming geldt.
In de corporatie sector is de huursombenadering voor het eerst volledig van kracht. De totale huursomstijging mag niet hoger zijn dan 1,3%. De maximale huurstijging in een individuele woning mag niet meer zijn dan 2,8%, tenzij het huishoud inkomen hoger is dan €40.349,--. De maximale huurverhoging is dan 4,3%

Maximale inkomensgrenzen huurtoeslag
Huishoudens 2016 2017
Eén persoons € 22.100 € 22.200
Meer persoons € 30.000 € 30.150
Eén persoons ouderen € 22.100 € 22.200
Meer persoons ouderen €30.050 € 30.175

Heeft u vragen over de huren of huurverhoging, neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.

Verhuiskostenvergoeding
De minimale verhuiskostenvergoeding is met ingang van 1 maart 2016 verhoogd naar € 5892,--. (in 2015 was dit € 5857,--) Huurders krijgen deze vergoeding als ze moeten verhuizen vanwege sloop of renovatie.

Algemene leden vergadering
De A.L.V. zal worden gehouden op maandag 15 mei a.s. op de bekende locatie, Tiemeister 7, gebouw van de S.E.O. (naast de sport uitleen). Aanvang 19:30 uur.
De agenda, notulen A.L.V. 2015, verslagen van de secretaris en penningmeester, ontvangt u bij binnenkomst.


Agenda
1. Opening door de voorzitter (Leen Huisman)
2. Vaststellen agenda
3. Notulen vorige A.L.V.
4. Ingekomen stukken
5. Verslag secretaris (Gea Voogsgeerd)
6. Verslag penningmeester (Hans Hemmelder)
7. Verkiezing nieuwe bestuursleden, Cor verbeten en Bert Nijland
8. Vragen uurtje aan Domijn
9. Pauze
10. Rondvraag
11. Sluiting

Omdat Hans Hemmelder vanwege ziekte niet meer in staat is zijn functie als penningmeester volledig uit te voeren, hebben we Cor Verbeten bereidt gevonden zijn taak over te nemen. Hans blijft wel verbonden aan het bestuur. Verder wil het bestuur van Bewonersrijk Bert Nijland aan het bestuur toevoegen. Tegen kandidaten kunnen zich tot een half uur voor de aanvang van de vergadering nog melden bij de secretaris.
Tijdens het vragen uurtje kunt u uw klachten of wensen kenbaar maken aan Domijn. Voor de notulist zou het prettig zijn deze op papier te zetten, met uw naam erbij en in te leveren bij de secretaris bij binnenkomst. Mocht het niet mogelijk zijn dat Domijn uw vraag of wens direct kan beantwoorden, dan worden deze achteraf schriftelijk of telefonisch beantwoord.

Vragen voor Bewonersrijk
Mocht u speciale vragen hebben voor Bewonersrijk, dan bent u altijd van harte welkom bij ons op kantoor. Maakt u hiervoor wel even een afspraak met onze secretaris, tel. 06-33920323

Wij hopen dit jaar op een grote opkomst; wij zijn er ook voor uw belangen!


    


                                                         
                                                 Nieuwsbrief  Bewonersrijk  Oktober 2016

Prestatie afspraken:
Wat het afgelopen jaar betreft mogen we spreken van een zeer druk jaar, met o.a. het afronden van de prestatie afspraken met de Gemeente Enschede en de corporaties Ons Huis, de Woonplaats en Domijn. Hierin hebben wij als huurders organisaties voor het eerst een deel in gehad. De belangrijkste speerpunten voor 2017 zijn beschikbaarheid, betaalbaarheid en statushouders. Het is voor Bewonersrijk van groot belang betrokken te zijn bij alle grote vraagstukken voor de komende jaren in de Gemeente Enschede. Dat Bewonersrijk veel waarde hecht aan deze samenwerking moge duidelijk zijn. De problemen voor huisvesting worden ook in Enschede steeds groter, mede door de toestroom van de statushouders, die ook gehuisvest moeten worden. Wij hopen dan ook in 2017 sterk op te komen voor uw belangen.

Senioren label:
Een ander belangrijk onderwerp dit jaar was het opheffen van een groot aantal senioren labels. Domijn had nog 47 complexen waar het senioren label van toepassing was. Hiervan blijven er nog 10 over die nog als senioren complex worden aangemerkt. Tevens wordt de leeftijd om in aanmerking te komen voor deze woningen verhoogd, van 50 jaar naar 65 jaar. Alle bewoners van de 47 complexen zijn per brief door Domijn op de hoogte gesteld van deze ingrijpende aanpassing. Ze zijn uitgenodigd voor een informatie gesprek, waarin nog eens alle standpunten duidelijk zijn uitgelegd. De nieuwe regel senioren label zal per 1 januari 2017 worden ingevoerd.

Zuiderspoorflat:
Op 29 juni 2016 zijn de bewoners van het Zuiderspoorflat ingelicht over de sloop van dit complex. Het complex, dat er nog maar 35 jaar staat, heeft een slecht aanzien en heeft een jaren lange achterstand in onderhoud. Na onderzoek heeft Domijn besloten om te slopen, omdat dit goedkoper is dan renoveren. De sloop zal het eerste half jaar van 2018 plaats vinden en de nieuwbouw zal dan eind 2019 klaar zijn. Van de 97 woningen nu, komen er circa 60 terug; 45 appartementen en 15 eengezinswoningen. Allemaal met een sociale huurprijs van € 620,-- tot € 710,--.
Verder ligt er een goed sociaal plan klaar, opgesteld door de Huurderskoepel-Domijn. Voor verhuis- en herinrichtings kosten is een vergoeding beschikbaar van € 5.892,-- per huishouding.

Klachtendienst:
Vanaf 01-10-2016 is de klachtendienst aangepast. Dhr. Sjon Naafs heeft na een financieel meningsverschil het bestuur verlaten. Zijn vervanger, Dhr. Hans Hemmelder is kortgeleden helaas getroffen door een hersenbloeding en zal vele maanden uitgeschakeld zijn. Wij wensen Hans en zijn familie veel sterkte toe en hopen op een spoedig herstel. Het klachten spreekuur op de woensdagochtend en de klachtentelefoon is komen te vervallen. Natuurlijk kunt u, als u er zelf met Domijn niet uitkomt, altijd bij ons terecht met een klacht.
Dit kan door ons klachtenformulier in te vullen op onze website of ons een email te sturen. Verder blijven we bereikbaar op ons centrale telefoon nummer. Mocht u liever op ons kantoor komen, dan bent u, na het maken van een afspraak, van harte welkom.

Veranderingen:
Er zijn bij Domijn veranderingen op komst m.b.t. huurders participatie. Domijn wil dit een geheel nieuwe vorm geven. Dit houdt in dat groepen huurders gevraagd zal worden mee te denken over allerlei actuele zaken. Denk hierbij aan b.v. renovatie, leefbaarheid, openbare ruimte ect. Dit kan gedaan worden middels een enquête, wijkbijeenkomsten of thema bijeenkomsten. Hierin zal waarschijnlijk geen plaats meer zijn voor de Huurders- Koepel als zodanig en de huurdersverenigingen Enschede, Losser en Haaksbergen.
Dat Bewonersrijk hier niet blij mee is, dat moge duidelijk zijn en we zullen dan ook eerst op een speciale vergadering met de leden in gesprek gaan, alvorens met ontbinding akkoord te gaan. Ook hebben wij ons intern en extern laten voorlichten. Bewonersrijk heeft nog erg veel vragen en het is voor als nog onduidelijk wie er dan b.v. gaat op komen voor de huurders bij geschillen, als men er met Domijn niet uitkomt. Door deze ontwikkelingen en doordat er veel nog niet duidelijk is hebben wij besloten de Algemene leden vergadering te verplaatsen naar het voorjaar van 2017.
U krijgt hierover te zijner tijd bericht.

Namens het bestuur van Bewonersrijk,
Gea Voogsgeerd
Secretaris
                                               
                                                                Nieuwsbrief Bewonersrijk 2016

                                                                 Voor U ligt alweer nieuwsbrief 13

Terugkomend op de laatste A.L.V. van 2015, kwamen daar nogal veel klachten over en voor Domijn op tafel. Bewonersrijk heeft samen met Domijn alle klachten op papier gezet en is daarmee aan het werk gegaan. Alle leden die een klacht of een probleem hadden ingediend, hebben op korte termijn een brief of een telefoongesprek gekregen met Domijn.
Wij zijn dan ook zeer tevreden, dat de eerste klachten op zeer korte termijn waren opgelost. Het bestuur van Bewonersrijk raadt dan ook alle leden, die met problemen of vragen zitten aan, om naar onze A.L.V. 2016 te komen. Domijn is hier weer aanwezig om U een antwoord te geven op al Uw vragen en een oplossing te zoeken voor de problemen.
Dit “vragenuurtje met Domijn” staat al op de agenda van de komende A.L.V., die gehouden wordt op 28 november 2016. Alle leden krijgen hiervoor weer op tijd de uitnodiging en de agenda.
Een smetje op de vergadering was het niet komen opdagen van een nieuw bestuurslid. Het bestuur ging er van uit dat dit wegens ziekte was, maar later bleek dat hij het totaal vergeten was. Deze persoon is daarom direct geroyeerd als aspirant bestuurslid.
Hierdoor is Bewonersrijk nog steeds op zoek naar een nieuw bestuurslid. Wij zoeken een man of vrouw van ongeveer 40 jaar, goed geschoold en die bereid is, om op kosten van Bewonersrijk cursussen te volgen en zich voor 100% in wil zetten voor de leden van Bewonersrijk. Hij of zij die interesse heeft, kan hiervoor contact opnemen voor het maken van een kennismakings afspraak, met onze secretaris Mv. G. Voogsgeerd op telefoonnummer 06-33920323.

Prestatie afspraken
Bewonersrijk is, samen met de huurdersverenigingen van de Woonplaats en Ons Huis, in onderhandeling met de corporaties en de gemeente, om tot overeenstemming te komen wat betreft de prestatie afspraken. De belangen van de huurders worden hierdoor sterk verbeterd, mede door de nieuwe Woningwet.

Huurverhoging
Bewonersrijk is na veel overleg met de Huurderskoepel en Domijn tot overeenstemming gekomen dat Domijn de huren ook in 2016 minimaal zal gaan verhogen. Dit tot grote tevredenheid van alle partijen.

Website
Vanaf 1 mei zal Bewonersrijk starten met een eigen website. Nu kunt U alleen nog informatie vinden over Bewonersrijk via de website van de Huurderskoepel, link Enschede, maar vanaf 1 mei kunt U onze eigen site vinden onder www.hvbewonersrijk.nl. Hier zullen wij zoveel mogelijk informatie plaatsen, die voor U van belang is en waar U terecht kunt voor vragen, ideeën en klachten.