PRIVACY VERKLARING STICHTING BEWONERSRIJK

Stichting Bewonersrijk, gevestigd te Enschede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens
Bruggenmorsweg 10
7521 ZV Enschede
06-33920323
https://www.stichtingbewonersrijk.nl
info@bewonersrijk.nl

Persoonsgegevens die wij kunnen verwerken

Stichting Bewonersrijk verwerkt uw gegevens omdat u huurder bent van Domijn en omdat U deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt U een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-Voor –en achternaam
-Geslacht
-Adres
-Telefoonnummer
-E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Bewonersrijk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-Het verzenden van onze nieuwsbrief
-U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
-U te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten
-Het verzenden van de uitnodiging voor de Huurders vergadering, thema avonden
-Het verzenden van enquêtes/vragenlijsten/polls

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Bewonersrijk neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens ( bijv. een medewerker van Stichting Bewonersrijk) tussen zit. Stichting Bewonersrijk gebruikt de volgende computerprogramma’s of –systemen:
 -MS-Office – Word - Excel, t.b.v. databases, nieuwsbrieven, teksten, e.d.
-Firefox & Edge t.b.v. de website
-Albiweb – CSS - HMTL – Javascript, t.b.v. de website

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Bewonersrijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens.

-Voor –en achternaam: Tot wederopzegging
-Geslacht : Idem
-Adres : Idem
-Telefoonnummer : Idem
-E-mailadres : Idem

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Bewonersrijk verstrekt persoonsgegevens aan derden, alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Stichting Bewonersrijk gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Bewonersrijk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek in kunt dienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie , verwijdering, gegevens overdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bewonersrijk.nl of naar Stichting Bewonersrijk , Bruggenmorsweg 10, 7521 ZV te Enschede.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservice nummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk maar binnen vier weken op uw verzoek.


Stichting Bewonersrijk wil u er tevens op wijzen, dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via onderstaande e-mail adres:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tips-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Bewonersrijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze secretaris via info@bewonersrijk.nl of ons telefoonnummer 06-33920323