Persbericht

                            Vrije sector vaak onbetaalbaar voor middeninkomens.

13 november 2017

Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeert in een vandaag verschenen rapport dat veel huurders met een middeninkomen in een corporatiewoning de vrije sector huurprijzen niet kunnen betalen. Zij kunnen geen huur opbrengen die hoger is dan sociale huur. Terwijl de inkomensafhankelijke huurverhoging is ingevoerd om deze huurders de sociale sector uit te jagen. Vanaf 2013 konden huurders vanaf een inkomen van €33.600,- een extra hoge huurverhoging krijgen. Komende woensdag wordt een uitspraak verwacht in de rechtszaak van de Woonbond tegen de Belastingdienst en verhuurkoepels over de inkomensafhankelijke huurverhoging.

Heel veel huurders blijken niet meer te kunnen betalen dan de sociale huurgrens van €710,68. Dat gaat om 59% van de lage middeninkomens (tot €38.690,-), 50% van de midden- middeninkomens (tot €44.360,-) en 19% van hoge middeninkomens (tot €52.500,-).

De Woonbond is tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging. De privacy van huurders wordt geschonden omdat elk jaar inkomensgegevens worden gedeeld met verhuurders, en bescheiden middeninkomens lopen tegen torenhoge huurprijzen aan. Woonbonddirecteur Ronald Paping: ‘Wat ons betreft moeten middeninkomens ook terecht kunnen in de sociale huursector. Dit uitrookbeleid moet echt van tafel.’

Om inkomensafhankelijke huurverhogingen te kunnen vragen wordt ook op grote schaal privacy van huurders geschonden. De Belastingdienst deelt hiervoor inkomensgegevens met verhuurders. Eerder oordeelde de Raad van State al dat dat niet mocht. De Woonbond heeft een rechtszaak lopen tegen belastingdienst en verhuurderskoepels over de ‘Gluurverhoging’. Op 15 november wordt er een uitspraak verwacht.

inkomensafhankelijke huurverhoging

B Woonbond
                     

                                                                           Persbericht 

Regeerakkoord leidt tot verslechtering koopkracht huurders en langere wachtlijsten
   
10 oktober 2017 

‘In plaats van de hoognodige huurverlaging zorgt dit regeerakkoord er voor dat de koopkracht van veel huurders achteruit gaat.’ reageert Woonbonddirecteur Ronald Paping op het regeerakkoord. ‘Door deze maatregelen wordt de betaalbaarheid van het huren slechter en holt de beschikbaarheid van betaalbare huurwoningen verder achteruit. Bovendien wordt veel te weinig gedaan aan verduurzaming en het aanpakken van de woningnood.’

Zo blijft de heffing die verhuurders betalen over hun sociale woningvoorraad (verhuurderheffing) in stand. Door het vorige kabinet was de heffing ingevoerd als een tijdelijke crisismaatregel.  Paping: ‘Nu al gaat twee maand huur direct naar de schatkist.  Daar gaat het nieuwe kabinet dus mee door. Ook wordt er bezuinigd op de huurtoeslag. De basishuur die huurtoeslagontvangers zelf moeten betalen gaat jaarlijks sneller stijgen. Een bezuiniging op de huurtoeslag van 138  miljoen euro, dat scheelt de huidige groep huurtoeslagontvangers bijna 100 euro per jaar.’ Daar staat een minieme verbetering van de huurtoeslag tegenover. Meer mensen krijgen recht op huurtoeslag doordat de harde maximale inkomensgrens wordt afgeschaft .

Beschikbaarheid
De wachttijden voor sociale huurwoningen zijn ellenlang. Helaas ontbreekt het dit kabinet aan ambitie om de woningnood aan te pakken. ‘In het regeerakkoord wordt deze verantwoordelijkheid makkelijk over de schutting gegooid naar gemeenten. Die lossen het maar op.’ Wel wil de coalitie in gesprek met gemeenten meer vrije sector huur bewerkstelligen, ook door verkoop en liberalisatie van sociale huurwoningen. Paping  ‘Het tekort aan betaalbare huurwoningen loopt zo dus alleen maar op.’ Ook doet het kabinet niets aan  huurbescherming in de vrije sector, waar de huurprijzen erg hoog zijn.

Verduurzaming
Ook op het gebied van verduurzaming zijn de voorstellen in het regeerakkoord teleurstellend. Er komt een korting op de verhuurderheffing van 100 miljoen euro voor investeringen in energiebesparing. Paping: ‘Dat is een schijntje gezien de enorme opgave die er ligt. Deze korting komt neer op 40 euro per woning.’
                   

                    

             Meer bouwen, sneller verduurzamen, betaalbare huren


19 september 2017

Er moeten in Nederland meer huizen worden bijgebouwd, woningen moeten energiezuiniger worden gemaakt en huren moeten betaalbaar blijven. Woningcorporaties, huurders en gemeenten staan voor deze maatschappelijke opgaven. Aedes heeft de ambities van woningcorporaties voor de komende kabinetsperiode vastgelegd in de Woonagenda. De Woonbond en VNG steunen de Woonagenda.

Uit de Rijksbegroting 2018 blijkt dat de verhuurderheffing, een belasting speciaal voor woningcorporaties en andere sociale verhuurders, ook komend jaar hoger wordt. Nu Nederland er weer goed voor staat is het tijd om dit belastinggeld – ooit ingevoerd om een gat in de Rijksbegroting te dichten – in te zetten voor de mensen waar het om gaat.

Aedes-voorzitter Marnix Norder heeft daarom de hoop gevestigd op een nieuw kabinet. “Woningcorporaties willen meer bouwen, sneller verduurzamen en huren betaalbaar houden. Hopelijk heeft het nieuwe kabinet meer oog voor huurders en mensen die een woning zoeken. Dus draai de huurbelasting terug, of maak in ieder geval een netto investeringsaftrek mogelijk. Dan kunnen wij echt samen aan de slag.”

Ook de Taskforce Bouwagenda onder leiding van Bernard Wientjes pleit voor het inzetten van de verhuurderheffing voor het sneller verduurzamen van sociale huurwoningen.

                                     Maak huren weer betaalbaar

Een groeiend aantal huurders heeft moeite om elke maand de huur en de meest basale kosten van levensonderhoud op te brengen. “Honderdduizenden huurders kunnen niet meer rond komen, mede door de gestegen huren. Schaf de verhuurderheffing af en verlaag de huren. Anders zullen de betaalbaarheidsproblemen alleen maar groter worden”, aldus Woonbond-directeur Ronald Paping.

                                                 Afspraken

“De omvang en impact van deze maatschappelijke opgaven is enorm. In plaats van een huurbelasting op te leggen, vragen we het nieuwe kabinet woningcorporaties, huurders en gemeenten juist te ondersteunen”, zeggen Norder en Paping. Aedes en de Woonbond nodigen het nieuwe kabinet uit om hierover in gesprek te gaan en afspraken te maken.

  

                                                  Persbericht

                               Huurprijzen moeten omlaag

7 september 2017

De huren van sociale huurwoningen bij de woningcorporaties stegen per 1 juli van dit jaar met gemiddeld 1,1 procent, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De beperkte stijging komt door het Sociaal Huurakkoord dat de Woonbond en corporatiekoepel Aedes sloten om de huurstijgingen te beperken en door de lage inflatie van 0,3%. De Woonbond vindt het goed dat de huren dit jaar minder hard stijgen, maar ziet dat de huren nog steeds veel harder stijgen dan de inflatie en vindt dat er meer moet gebeuren om huren weer betaalbaar te krijgen. Deze kabinetsperiode stegen de huren circa 10% boven de inflatie. Veel huurders kunnen de huur amper opbrengen.

'Huurders hebben de huren de afgelopen fors zien stijgen terwijl hun besteedbaar inkomen juist afnam. Een komend kabinet moet er echt voor zorgen dat huren weer betaalbaar wordt,' stelt Woonbonddirecteur Ronald Paping. 'Dat kan ook, door de belasting die verhuurders over sociale huurwoningen moeten betalen af te schaffen. Dit wordt weer doorgerekend aan de huurder en dat heeft geleid tot een huurexplosie.' De verhuurderheffing bedraagt in 2017 1,7 miljard euro.

De Woonbond pleit voor een huurverlaging van 10%. 'Een schone taak voor een nieuw kabinet,' aldus Paping.

Bij particuliere aanbieders stegen de huurprijzen dit jaar harder. Paping: 'Zij maken gebruik van de ruimte die voormalig minister Blok heeft gecreëerd voor hogere huurstijgingen, ten koste van de huurders.'

          

                                                     Persbericht

Kabinetsbeleid raakt hurende middeninkomens maar bevordert doorstroming huurmarkt amper

29 augustus 2017

Inkomensafhankelijke huurverhogingen hebben de afgelopen jaren amper effect gehad op doorstroming in de huursector, blijkt uit vandaag gepubliceerd onderzoek van ING. Ruim 80% van de huurders met een hoger inkomen geeft aan dat de huurverhogingen van de laatste jaren geen invloed hebben gehad op hun verhuisgedrag. Hiermee wijken ze nauwelijks af van sociale huurders met een lager inkomen. Huurders geven aan vaak geen betaalbaar alternatief te hebben. De huren in de vrije sector zijn onbetaalbaar en een koopwoning is vaak ook geen optie.

Huurders hebben door invoering van de inkomensafhankelijke huurverhoging wel flink minder te besteden. Ruim 40% van de sociale huurders moet bezuinigen door de huurverhogingen van afgelopen jaren. Sparen is voor veel huurders niet mogelijk omdat zij hun volledige inkomen nodig hebben om rond te komen. De helft van de huurders komt dan ook niet aan sparen toe.

Woonbonddirecteur Ronald Paping: ‘Het is krom dat de overheid probeert huurders met een bescheiden middeninkomen weg te pesten uit de sociale sector met enorme huurverhogingen, terwijl deze huurders vaak al forse huurprijzen betalen en nergens anders terechtkunnen.’

Er loopt nog een rechtszaak tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging. Om deze huurverhogingen te kunnen innen geeft de Belastingdienst op grote schaal inkomensgegevens door aan verhuurders en schendt daarmee de privacy van huurders. In oktober wordt de uitspraak van de rechtszaak van de Woonbond over de inkomensafhankelijke huurverhoging of ‘Gluurverhoging’ tegen de staat en verhuurderskoepels verwacht.


                                                       Persbericht

                        Tekort sociale huurwoningen loopt verder op

6 juni 2017

Tot 2025 verdwijnen er nog eens tussen de 65.000 en 315.000 sociale huurwoningen, blijkt uit een vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd rapport ‘De staat van de volkshuisvesting’. Dat terwijl de doelgroep voor sociale huur tussen 2009 en 2015 met maar liefst met 351.000 huishoudens toenam. Woonbonddirecteur Ronald Paping: ‘Het beleid van de afgelopen jaren heeft geleid tot ellenlange wachtlijsten en torenhoge prijzen, een komend kabinet moet het roer echt omgooien en inzetten op een grote, betaalbare sociale huursector.’

De huurprijzen stegen de afgelopen jaren fors; in de periode 2011-2016 zelfs met 21,9%. Alhoewel de huurstijging vanaf 2015 afnam, bleef de stijging hoger dan inflatie. De huurstijging bedroeg in 2016 gemiddeld nog 1,9%, nog steeds meer dan de inflatie en de inkomensontwikkeling van huurders. De gemiddelde kale huurprijs voor een sociale huurwoning lag in 2016 al op €524-. 'De staat van de volkshuisvesting' gaat helaas niet in op de toegenomen betaalbaarheidsproblemen van huurders. Het Planbureau voor de Leefomgeving becijferde dat in 2015 ruim een half miljoen hurende huishoudens een te hoge huur had voor hun inkomen, een stijging van 8% (2009) naar 18% (2015) van de huurders.

De Woonbond ziet de enorme huurstijging van de afgelopen jaren als een groot probleem. De huren zijn fors gestegen nadat in 2013 de inflatievolgende huurverhoging is losgelaten, terwijl het besteedbaar inkomen van huurders juist is gedaald. De Woonbond pleit bij de formerende partijen dan ook voor 10% huurverlaging. 

Gemeenten, die lokaal woonbeleid maken met corporaties en huurdersorganisaties, geven ook aan dat er meer sociale huurwoningen nodig zijn. Daarnaast geeft 49% van de gemeenten aan betaalbaarheid als prioriteit te zien in het woonbeleid. 


                                                                          Persbericht 9 Mei 2017

                                                        Meer nodig voor betaalbaarheid sociale huursector.
9 mei 2017 

De huren van de meeste huurders van woningcorporaties stijgen dit jaar met gemiddeld 0,6 procent. Dit blijkt uit een enquête van corporatiekoepel Aedes. De Woonbond vindt het goed dat de huren minder hard zijn gestegen dan voorgaande jaren, maar ziet dat er meer nodig is om sociale huurprijzen weer betaalbaar te krijgen voor huurders.

Woonbonddirecteur Ronald Paping: ‘Corporaties maken een goede beweging door de huren minder hard te laten stijgen, tegelijkertijd constateren we dat de huren nog steeds harder stijgen dan inflatie. Er is meer nodig om de sociale huursector weer betaalbaar te maken voor huurders.’

Een half miljoen hurende huishoudens heeft inmiddels een te hoge huur voor hun inkomen. De huren moeten volgens de huurdersvereniging de komende jaren 10% omlaag. Paping: ‘Veel huurders zitten financieel in de problemen. Om daar wat aan te doen moeten de huren echt omlaag.’

De Woonbond heeft een online check gepubliceerd waar huurders kunnen controleren of ze bezwaar kunnen maken tegen de huurverhoging. Zeker AOW’ers en huishoudens met minstens vier personen doen er goed aan hun huurverhogingsvoorstel te controleren. Zij zijn dit jaar voor het eerst uitgezonderd van de inkomensafhankelijke huurverhoging. Op checkhuurverhoging.nl
kunnen huurders kijken of ze succesvol bezwaar kunnen maken tegen de huurverhoging. Als dat zo is, levert de website een bezwaarschrift op maat.

                                                                                           

                                                                  Pers Bericht Domijn 25 april 2017


Domijn presenteert nieuwbouwplannen locatie Zuiderspoorflat
Karakteristiek appartementengebouw verwelkomt bezoekers binnenstad Enschede via Zuiderval

ENSCHEDE – Woningcorporatie Domijn presenteerde dinsdagmiddag 25 april haar nieuwbouwplannen voor de Zuiderspoorflat-locatie aan de Haaksbergerstraat in Enschede aan haar huurders. Het nieuwbouwcomplex bestaat uit 45 appartementen en 15 eengezinswoningen gelegen aan een groen hofje. Plegt-Vos tekende in samenwerking met LKSVDD architecten voor het ontwerp en de realisatie van het nieuwbouwproject. Na de zomer van 2018 start de bouw.

Alle bewoners van de Zuiderspoorflat konden dinsdagmiddag de bouwplannen uitgebreid bekijken tijdens een inloopbijeenkomst. Ook omwonenden waren uitgenodigd. De plannen zijn zeer positief ontvangen. Bewoners waren vol lof over het ruim opgezette plan met groen en een gezellig hofje.

Aan een van de belangrijkste invalswegen van Enschede, de Haaksbergerstraat, verrijst het Nieuwe Zuiderspoor. Dit wooncomplex aan de rand van het centrum zal het aanzien van Enschede veranderen. Rijd je nu de stad in vanaf de snelweg via de Zuiderval, dan stuit je op de tienverdiepingen hoge Zuiderspoorflat. Deze flat is aan vervanging toe en maakt plaats voor appartementen en eengezinswoningen. Het nieuwe appartementengebouw is een echte blikvanger en verwelkomt bezoekers van de binnenstad.

Mogelijkheid voor huidige bewoners om terug te keren
Bewoners van de huidige Zuiderspoorflat kunnen sinds juni 2016 met voorrang reageren op een andere huurwoning bij Domijn. Daarnaast biedt de corporatie ze de mogelijkheid om terug te keren naar de nieuwbouw.

Karakteristiek appartementengebouw
Het zes verdiepingen tellende appartementengebouw heeft een speelse verspringende voorgevel met een fraaie tijdloze baksteenarchitectuur. Met de 45 ruime appartementen voor de sociale huur richt Domijn zich op een- en tweepersoonshuishoudens. Wonen en koken doen de bewoners aan de voorkant, terwijl ze slapen in de twee slaapkamers die aan de rustige achterkant langs de galerij liggen. Een open en ruime centrale hal geeft bewoners aan de voor- en achterkant toegang tot het gebouw.

Stoere stadswoningen
De 15 eengezinswoningen liggen in een rij van negen en een rij van zes woningen. Door de ligging aan een groen hofje is het rustig wonen, terwijl je toch binnen vijf minuten in het centrum zit. Kenmerkend zijn de ´Delftse stoepjes´: op zo´n stoepje voor je huis zet je een bankje of mooie bloembakken neer. Daarnaast hebben alle woningen drie slaapkamers en een badkamer op de eerste verdieping.

Milieubewust én energiezuinig wonen
Domijn vindt het erg belangrijk dat wonen betaalbaar blijft voor haar huurders én dat we zuinig omgaan met het milieu. Daarom kiest de corporatie ervoor om de woningen zonder gasaansluiting te laten bouwen, waardoor er geen fossiele brandstoffen nodig zijn. Koken gebeurt elektrisch en bodemwarmte zorgt voor verwarming. Voor energieopwekking worden de daken voorzien van zonnepanelen. De woningen zijn bovendien erg goed geïsoleerd. Hierdoor wonen de huurders niet alleen comfortabeler, het scheelt ook nog eens in de energiekosten.

Samenwerkende partijen
Plegt-Vos uit Hengelo is in samenwerking met LKSVDD architecten uit Enschede verantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie van het nieuwbouwproject. Bijzonder is dat Plegt-Vos ook het onderhoud voor de komende 25 jaar voor haar rekening neemt. De gemeente Enschede bepaalde de ruimtelijke uitgangspunten en is nauw betrokken bij de plannen.
Planning
In het eerste helft van 2018 wordt de huidige Zuiderspoorflat gesloopt. Na de zomer starten de bouwwerkzaamheden. Naar verwachting krijgen de nieuwe bewoners van het appartementengebouw en de eengezinswoningen in het najaar van 2019 de sleutel. De appartementen en woningen worden ruim van tevoren via de website van Domijn te huur aangeboden.


                                                   

                                      Huurverlaging levert schatkist enorme meevaller op 6 april 2017Een komend kabinet kan ruim een half miljard euro besparen met huurverlaging, maakt de Woonbond vandaag bekend. Door de huurprijzen in de sociale sector gemiddeld tien procent te verlagen, dalen de uitgaven voor de huurtoeslag met circa 16 procent. In 2017 staat hier 3,6 miljard euro voor begroot. De huurdersorganisatie dringt er bij de formerende partijen op aan in te zetten op huurverlaging.

Huurders met een relatief laag inkomen krijgen de huur die ze boven de ‘basishuur’ van circa €220,- betalen deels vergoed via de huurtoeslag. Een lagere huurprijs betekent dus ook minder uitgaven voor de huurtoeslag terwijl de huurprijs voor de huurders betaalbaarder wordt. ‘Een win-win-situatie,’ stelt Woonbonddirecteur Ronald Paping. ‘Huurders gaan er al snel een paar tientjes in de maand op vooruit en de overheid is veel minder kwijt aan huurtoeslag.’
Huurverlaging noodzakelijk
Eerder gaf de Woonbond al een huurverlaging van tien procent noodzakelijk te vinden omdat de huren veel te hard zijn gestegen. Huurders zagen de afgelopen jaren hun besteedbaar inkomen dalen en de huur fors stijgen. Gemiddeld is de kale huurprijs van een sociale huurwoning € 525,-. Steeds meer huurders zitten financieel in de knel. Zo’n half miljoen hurende huishoudens heeft een te hoge huur voor hun inkomen. Paping: ‘Er moet echt iets gedaan worden aan armoede onder huurders.’

De Woonbond stuurde enkele formatiedossiers aan informateur Edith Schippers , waarin onder andere gepleit wordt voor tien procent huurverlaging. Daarnaast moet er meer geïnvesteerd worden in energiebesparende renovatie en in nieuwbouw om de wachtlijsten aan te pakken.


                                                                                  Persbericht

                                                           Meer huurders kampen met langdurige armoede
21 maart 2017 

Steeds meer huurders zitten jarenlang in de financiële problemen, blijkt uit een vandaag gepubliceerde rapportage van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). De Woonbond ziet in de cijfers een bevestiging van de noodzaak voor huurverlaging. ‘Steeds meer huurders kunnen de huur niet opbrengen en kampen jarenlang met armoede. Een komend kabinet mag dit niet negeren. Huurders zijn de afgelopen jaren keihard geraakt door het Haagse huurbeleid. Het roer moet echt om.’


Door stijgende woonlasten en achterblijvende inkomensontwikkeling zitten steeds meer huurders in de knel. Ruim een half miljoen hurende huishoudens had in 2015 een ‘betaalrisico’. Uit het PBL-onderzoek blijkt ook dat een groeiende groep huurders langdurig kampt met een betaalrisico. Van huurders die in 2009 een betaalrisico hadden had 37% dit vier jaar later nog steeds. Van de huurders die in 2012 een betaalrisico hadden, heeft maar liefst 55% dit vier jaar later nog steeds.


‘Probleem nog veel groter’
Het PBL kijkt alleen naar huurders met een zogenoemd ‘betaalrisico’. Huurders die na betalen van de huur onvoldoende inkomen overhouden om noodzakelijke uitgaven voor levensonderhoud  te kunnen doen. ‘Huurders die moeten bezuinigen op sociale participatie, zoals lidmaatschap van een sportclub, vallen hier buiten. De groep huurders die door stijgende huurlasten moet bezuinigen en al jaren in de problemen zitten is dus nog veel groter.’
De Woonbond pleit bij een komend kabinet voor 10% huurverlaging. Paping: ‘Huurders hebben de afgelopen jaren hun inkomens zien dalen en de huurprijs fors zien stijgen. Het wordt hoog tijd dat betaalbaarheid van het huren weer centraal komt te staan in Den Haag.’


                                                                                       Persbericht. 

                                                                          Woonbond wil 10% huurverlaging 

                                                              Huurders zagen inkomen dalen en huur fors stijgen

9 maart 2017 

Volgens de Woonbond moet een nieuw kabinet kiezen voor huurverlaging. Het besteedbaar inkomen van huurders is de afgelopen jaren gedaald, en de huurprijzen zijn juist fors gestegen.
Van 2012 tot 2015 is het gemiddelde netto besteedbaar inkomen van huurders op jaarbasis €900,- gedaald. Het huren van een sociale huurwoning is per jaar gemiddeld juist €816,- duurder geworden ten opzichte van 2012. ‘Huurders komen zo in de knel. Dit gaat niet langer,’ reageert Woonbonddirecteur Ronald Paping op de cijfers.

Koper beter af dan huurder.
Huren is in veel gevallen duurder geworden dan wonen in een koopwoning. Gemiddeld betalen huurders €72.- per vierkante meter, en kopers €68,-. De groep huurders die net geen huurtoeslag ontvangt is helemaal duurder uit. In een krappe woningmarkt betalen deze huurders €83,- per vierkante meter en kopers €60,- .

‘De huren moeten 10% omlaag om te zorgen voor betaalbare huurprijzen,’ stelt woonbonddirecteur Ronald Paping. ‘Een nieuw kabinet moet betaalbaarheid in de sociale huursector weer centraal stellen. Door de huurexplosie de afgelopen jaren zijn veel huurders financieel in de problemen gekomen.’

Uit berekeningen van de huurdersorganisatie blijkt ook dat de ruimte voor huurverlaging én noodzakelijke investeringen in nieuwbouw en energiebesparende woningverbeteringen er is. Paping: ‘Het is een kwestie van politieke wil.’ Door de afschaffing van de verhuurderheffing krijgt de corporatiesector de nodige financiële ruimte. Aangezien er in 2021 een begrotingsoverschot van 6,7 miljard is geraamd, is er ruimte om de heffing af te schaffen.

Gunstig effect huurtoeslag.
De uitgaven voor de huurtoeslag zullen met ruim 400 miljoen dalen wanneer de huurprijzen 10% worden verlaagd. Paping: ‘Zo pompen we niet onnodig geld rond.’                           


                                                                                         Persbericht
                                                                  Steeds meer verzet tegen verhuurderheffing


28 februari 2017
Een grote verzameling maatschappelijke organisaties spreekt zich vandaag uit tegen de verhuurderheffing, de heffing oplopend tot 2 miljard euro die sociale verhuurders moeten betalen aan het Rijk. De FNV, Milieudefensie, ouderenorganisatie KBO PCOB en tal van andere organisaties hebben zich bij deze oproep van de Woonbond aangesloten. In een gezamenlijk manifest roepen zij het volgende kabinet op deze belasting af te schaffen.
Volgens de organisaties bevordert de heffing armoede onder huurders en is zij slecht voor starters, ouderen en mensen met beperkingen op zoek naar een passende huurwoning, voor de werkgelegenheid en voor het klimaat. De verhuurdersheffing is een belasting die oploopt tot 2 miljard euro. In de praktijk veroorzaakt de heffing een scala aan maatschappelijke problemen.


Armoede
De heffing zorgt voor hogere huurprijzen en minder nieuwbouw en aanbod van betaalbare huurwoningen terwijl de vraag naar deze woningen juist is gegroeid. Door de stijgende huurprijzen is de heffing een grote veroorzaker van armoede.


Werkloosheid en klimaat
Door de afname in investeringen is bovendien de werkloosheid in de bouw gestegen. Er wordt ook onvoldoende geïnvesteerd in energiebesparing, terwijl die hard nodig is voor het klimaat.


Rampzalig
‘De verhuurderheffing heeft rampzalig uitgepakt voor huurders en woningzoekenden', zegt Woonbonddirecteur Ronald Paping. 'De maatschappelijke gevolgen zijn enorm. Dat zie je terug in de brede steun voor de oproep een eind te maken aan de heffing. De politiek kan deze oproep niet zo maar naast zich neerleggen.’


Ondertekenaars
Onder de oproep staan de Bond Precaire Woonvormen, Federatie Opvang, FNV, FNV senioren, Ieder(in) , the International Union of Tenants, KBO PCOB, Knooppunt Kerken en armoede, LOC, LSVb, LVGO, Milieudefensie, Natuur en Milieufederaties, RIBW Alliantie, de Sociale Alliantie, VACpuntwonen, Vluchtelingenwerk en de Woonbond.                                                                  


                                                                                          Persbericht
                                                                  Steeds meer verzet tegen verhuurderheffing


28 februari 2017
Een grote verzameling maatschappelijke organisaties spreekt zich vandaag uit tegen de verhuurderheffing, de heffing oplopend tot 2 miljard euro die sociale verhuurders moeten betalen aan het Rijk. De FNV, Milieudefensie, ouderenorganisatie KBO PCOB en tal van andere organisaties hebben zich bij deze oproep van de Woonbond aangesloten. In een gezamenlijk manifest roepen zij het volgende kabinet op deze belasting af te schaffen.
Volgens de organisaties bevordert de heffing armoede onder huurders en is zij slecht voor starters, ouderen en mensen met beperkingen op zoek naar een passende huurwoning, voor de werkgelegenheid en voor het klimaat. De verhuurdersheffing is een belasting die oploopt tot 2 miljard euro. In de praktijk veroorzaakt de heffing een scala aan maatschappelijke problemen.
Armoede
De heffing zorgt voor hogere huurprijzen en minder nieuwbouw en aanbod van betaalbare huurwoningen terwijl de vraag naar deze woningen juist is gegroeid. Door de stijgende huurprijzen is de heffing een grote veroorzaker van armoede.
Werkloosheid en klimaat
Door de afname in investeringen is bovendien de werkloosheid in de bouw gestegen. Er wordt ook onvoldoende geïnvesteerd in energiebesparing, terwijl die hard nodig is voor het klimaat.
Rampzalig
‘De verhuurderheffing heeft rampzalig uitgepakt voor huurders en woningzoekenden', zegt Woonbonddirecteur Ronald Paping. 'De maatschappelijke gevolgen zijn enorm. Dat zie je terug in de brede steun voor de oproep een eind te maken aan de heffing. De politiek kan deze oproep niet zo maar naast zich neerleggen.’
Ondertekenaars
Onder de oproep staan de Bond Precaire Woonvormen, Federatie Opvang, FNV, FNV senioren, Ieder(in) , the International Union of Tenants, KBO PCOB, Knooppunt Kerken en armoede, LOC, LSVb, LVGO, Milieudefensie, Natuur en Milieufederaties, RIBW Alliantie, de Sociale Alliantie, VACpuntwonen, Vluchtelingenwerk en de Woonbond.                                     

                                                                                          Persbericht
                                                          Sociale huurprijs enorm gestegen onder huidig kabinet

2 februari 2017

Het door Kabinet Rutte II gevoerde huurbeleid heeft tot enorme problemen geleid in de sociale huursector, blijkt uit een analyse die de Woonbond vandaag publiceert. Onder druk van de verhuurderheffing, een heffing oplopend tot ruim 2 miljard euro per jaar die sociale verhuurders aan het Rijk moeten afdragen, zijn de huurprijzen in de sociale sector enorm gestegen en is het aanbod van betaalbare huurwoningen gekelderd.

Om de verhuurderheffing te kunnen betalen hebben verhuurders vanaf 2013 veel hogere huurverhogingen kunnen doorvoeren. Voor het aantreden van Rutte II in 2012 lag de prijs voor een sociale huurwoning gemiddeld op €457,-. In 2016 ligt dit gemiddelde op €525,-, een gemiddelde stijging van €68,- per maand en 816,- per jaar. Het aantal huurders met een huurprijs die te hoog is voor hun inkomen is inmiddels toegenomen van 13,1% naar 18,3% (528.000 huishoudens).

Het aantal nieuw gebouwde woningen kelderde. Bouwden corporaties in 2010 nog bijna 30.000 woningen, in 2015 waren dit er nog maar 16.400. Tegelijkertijd zijn er wel veel sociale corporatiewoningen verdwenen door sloop, liberalisatie of verkoop. Tussen 2009 en 2015 zijn er 262.000 sociale corporatiewoningen verdwenen.

‘De verhuurderheffing is een ramp gebleken voor de sociale huursector, een nieuw kabinet moet een streep zetten door deze onrechtvaardige belasting voor sociale huurders,’ aldus Woonbonddirecteur Ronald Paping. ‘Huurders kunnen de huur vaak amper opbrengen. De huurprijzen moeten omlaag, en er moet gebouwd worden om woningzoekenden aan een onderdak te helpen. Er moet radicaal gebroken worden met het beid van de afgelopen jaren.’                                                                                     Prestatieafspraken 2017


Maandagavond 12 december zijn op het gemeentehuis in Enschede de prestatieafspraken getekend onder grote belangstelling van veel bestuurders uit Enschede.
Voor Domijn was algemeen directeur/bestuurder Jan Salverda aanwezig, voor de Woonplaats directeur/ bestuurder Frans Kooiker en voor Ons Huis directeur/ bestuurder Ben Meijer.
Voor de Huurders organisatie van de Woonplaats, Ons Huis en Domijn waren respectievelijk de voorzitters Trijnie Hollink, Wieger Roffel en Leen Huisman aanwezig om te tekenen.
Voor de Veste heeft de directeur /bestuurder Janine Godderij getekend en voor de VHBS de voorzitter Dolf Borgmeyer en voor de SJHT directeur Ruud Mittendorff en niet te vergeten voor de Gemeente Enschede Wethouder Jeroen Harteboer.
In zijn toespraak merkte Jan Salverda op dat het een grote prestatie was om met deze tien partijen gezamenlijk belangrijke afspraken te maken.
In 2017 gaan wij er op toe zien dat de afspraken beschikbaarheid en betaalbaarheid worden nageleefd, maar ook dat het in Enschede goed wonen is en blijft.
De drie directeuren van de woning corporaties hebben toegezegd dat de voorraad woningen nog ruim voldoende is en dat wachttijd op een nieuwe woning maximaal 12 maanden is.
De genoemde tien partijen hebben er alle vertrouwen in dat dit zal lukken.   

Mocht u belangstelling hebben voor onderstaande Poster, kunt u contact opnemen met Bewonersrijk.
Verslag info avond sloop Zuiderspoorflat 

Op woensdag 29 juni is aan de bewoners van het Zuiderspoorflat, door Domijn uitgelegd, dat het flat gesloopt gaat worden en zal worden vervangen door nieuwbouw. De sloop zal in 2018 en de nieuwbouw in 2019 plaats vinden.
Onder grote belangstelling van de bewoners, is door Domijn een duidelijke uitleg gegeven, over hoe alles in zijn werk zal gaan.
Ook het sociaal rapport opgesteld door de Huurderskoepel-Domijn kwam uitgebreid aan bod.
Na de uitleg van Domijn, konden de bewoners vragen stellen en hier werd goed gebruik van gemaakt. Na afloop kregen alle bewoners een informatie map mee, waarin alles nogmaals na gelezen kan worden.
Domijn begint op korte termijn met huisbezoeken, om de wensen van de bewoners te inventariseren en om vragen te kunnen beantwoorden.
Domijn was goed vertegenwoordigd met Mevr. I. Buursink (directeur )en Dhr. L. Fransen (manager wonen) en een groot aantal medewerkers.
Niet alle bewoners van het Zuiderspoorflat zijn het eens met het besluit om tot sloop over te gaan. De flat staat er nog maar 35 jaar, maar de 10 verdiepingen oude flat is sterk verouderd en heeft een enorme achterstand in onderhoud en ziet er verwaarloosd uit. Renovatie van het flat kwam duurder uit dan nieuwbouw en daarom heeft Domijn voor sloop gekozen.
Bewonersrijk heeft er alle vertrouwen in dat alles via de regels en de gemaakte afspraken, goed zal verlopen.

L.H.

Vanaf heden is het klachten spreekuur op de woensdagochtend en de klachten telefoon vervallen.Voor evt. klachten kunt u nu het algemene nummer bellen 06-33920323 of het formulier onder het kopje "klachten" invullen op deze site.Wilt u langs komen op ons kantoor, dan dient u eerst een afspraak te maken. Dit kan ook door ons algemene nummer te bellen of een email te sturen naar info@bewonersrijk.nl.

Op 18 augustus hebben 2 directie leden van Domijn, Mevr. I. Buursink en Dhr. L. Fransen, een bezoek gebracht aan het nieuwe kantoor van Bewonersrijk.
Het complete bestuur van Bewonersrijk was hierbij aanwezig en er is na de koffie nog een tijd informeel met elkaar gesproken. Domijn is zeer tevreden met wat het bestuur van Bewonersrijk de laatste jaren heeft opgebouwd en met name de samenwerking met de huurdersorganisaties van Ons Huis en de Woonplaats.
Ze hadden ook waardering voor het nieuwe kantoor, wat er geweldig uitziet en een prima uitstraling heeft. Hier wordt veel overleg gevoerd met o.a. Domijn, de Huurders Koepel, de R.v.C. en andere huurdersorganisaties. Ook hebben al diverse huurders van Domijn een bezoek gebracht aan het nieuwe kantoor, waar wij als bestuur zeer trots op zijn.

L.H.
                              
     
                                                      


                                      Per 1 Juli hebben we een nieuw Bestuurslid, Mevrouw Hennie Rinsema.
                                                                              Welkom Hennie!!
 

Senioren en Brandgevaar:


Senioren zijn vaker dan jongeren betrokken bij brand in de woonomgeving.Uit onderzoek is gebleken dat er bij mensen onder de 65 jaar, 2,5 keer minder doden vallen dan bij personen boven de 65 jaar.Met de vergrijzing en de toename van het aantal senioren dat zelfstandig thuis blijft wonen, zal het aantal slachtoffers de komende jaren sterk toenemen.
In 2030 zullen er waarschijnlijk 23 slachtoffers zijn van 65 jaar en ouder, tegen gemiddeld 14 in de periode tussen 2008-2015.Hoe komt het dat ouderen hier relatief vaker het slachtoffer van zijn dan jongeren?
Je kunt hierbij onderscheid maken tussen beïnvloedbare factoren als risicovol gedrag ( een kaars naast het gordijn ) en niet beïnvloedbare, zoals het hebben van een beperking.
Daarnaast zijn er factoren die de kans op ontvluchten bepalen.Hoe komt het dat ouderen minder snel de woning uitkomen bij brand?
Ouderdom komt met gebreken en deze gebreken brengen een verhoogd risico met zich mee.Verminderd gehoor, zicht of reukvermogen en afgenomen reactie tijd.
Al deze zaken zorgen voor meer kans op brand met een fatale afloop.Om nog maar te zwijgen over de ziekte van Alzheimer.

Gevaarlijke kooktoestellen:

Dit zijn allemaal niet beïnvloedbare factoren. Voor preventiemaatregelen moeten we juist kijken naar wel beïnvloedbare factoren.
Dat zijn bijvoorbeeld de aanwezigheid van verouderde bedrading of slecht onderhouden apparatuur, elektrische of gaskachels, of gevaarlijke kooktoestellen.
Daarnaast kan het gedrag van het oudere leiden tot brandrisico, denk daarbij aan roken en wat nog gevaarlijke is, in combinatie met alcoholgebruik, koken met losse mouwen van brandbare stof, of het ophopen van te veel spullen.

Aanbevelingen:

De aanbevelingen uit het onderzoek vallen uiteen in drie soorten. Voorlichting, regelgeving, engineering ( de inrichting van de omgeving ) en de vluchtroute moet in orde zijn.
Ook een goede rookmelder is van levensbelang.
Het beste wat je doen kunt om brandveiligheid te bevorderen, is het voorkomen dat er
Überhaupt brand ontstaat.

L.H.Bron:

Woonbond


Status houders:

Vorig jaar hebben in Nederland 28.110 vluchtelingen met een verblijfsvergunning een woning gekregen in ons land.
Gemeenten voldeden daarmee grotendeels aan hun taakstelling van 28.871.
Maar ook voor 2016 ligt er voor de gemeenten in Nederland een enorme opgave. De gemeenten moeten 43.000 vergunning houders huisvesten.
Vooral woningcorporaties moeten voor woonruimte zorgen.
Mensen met een verblijfsvergunning behoren tot onze doelgroep en ook wij zullen alles in het werk moeten stellen, om hieraan aan mee te werken.
Ook voor de Woonplaats, Ons Huis, en Domijn zal dat een hele klus worden.
Domijn heeft al aangeven dat het voor 2016 nog geen groot probleem zal geven, maar voor 2017 verwacht men wel grote problemen.
Ook in andere grote steden in ons land verwacht men grote problemen, vooral in steden met veel studenten, die zelf al moeilijk aan goedkope huisvesting kunnen komen.

Subsidie voor huisvesting asielzoekers

De overheid stelt 90 miljoen beschikbaar voor de huisvesting van 14.000 vergunninghouders.
Die nu nog in asielzoekerscentra op een woning wachten.
Dat staat in het akkoord dat het Rijk eind november 2015 met de provincies en de Gemeente heeft gesloten.
De overheid zet in op kleinschalige huisvesting, voor een zo goed mogelijke spreiding.
Het is de bedoeling dat de ( vaak alleenstaande ) vergunninghouders voor vijf jaar worden ondergebracht in kamers met gedeelde voorzieningen (onzelfstandige woonruimte ).
Daarna kunnen deze woningen weer worden ingezet als reguliere sociale huurwoningen.

L.H.

Bron: Woonbond


Huurtoeslag is goed middel tegen betaalrisico`s

Uit onderzoek door het planbureau voor de leefomgeving blijkt, dat de huurtoeslag een goed middel is om betaalrisico`s voor huurders met de laagste inkomens te voorkomen.

De huurtoeslag komt gerichter terecht bij de laagste inkomens en is daarom effectiever dan een lagere huurstijging.
Zonder huurtoeslag zouden maar liefst 550.000 huurders risico op betalings problemen hebben opgelopen in plaats van 253.000. Bij huurmatiging is het effect op het aantal huurders met
betaalrisico veel kleiner.
De Woonbond ondersteunt de conclusie dat de huurtoeslag een zeer effectief instrument is tegen armoede onder de huurders.
Maar huurmatiging en passend toewijzen zijn volgens de bond ook hard nodig om betaalbaarheids problemen niet verder te laten groeien.
De Woonbond heeft ook een paar belangrijke kanttekeningen bij het onderzoek.
Het onderzoek is gebaseerd op verouderd cijfermateriaal uit 2012, terwijl in de jaren daarna een ware huurexplosie heeft plaats gevonden.
Voor de financiële spankracht van de corporaties wordt dan ook uitgegaan van verouderd cijfermateriaal, gecombineerd met pessimistische verwachtingen voor de toekomst.
Het onlangs verschenen Sectorbeeld laat zien dat de corporaties er financieel warmpjes bij zitten, in tegenstelling tot huurders die vaak in de kou staan.Maar in de nieuwe Woningwet van 2015 hebben huurdersorganisaties een gelijkwaardige inbreng bij het maken van prestatieafspraken over de huur-voorraad en toewijzingsbeleid.
Ten slotte wordt er nauwelijks aandacht besteed aan het prijsopdrijvend effect van de huurtoeslag.
De woonbond vindt dat de huurtoeslag in stand moet blijven en zelfs verbeterd moet worden. Maar ook de noodzaak voor huurmatiging blijft bestaan, zo blijkt uit onderzoek in opdracht van de Woonbond en Aedes.

L.H.
Bron: Woonbond