Huurders en corporaties achter Sociaal Huurakkoord

21 december 2018

De Verenigingsraad van de Woonbond stemt in met het Sociaal Huurakkoord. In dat akkoord spreken corporaties en de Woonbond af dat de huurprijzen bij corporaties gemiddeld maximaal met inflatie kunnen stijgen.

De afgelopen week heeft de Verenigingsraad van de Woonbond via een digitale raadpleging kunnen stemmen over het Sociaal Huurakkoord. Een grote meerderheid stemde voor, al zijn er in stemverklaringen ook veel punten van zorg geuit over de al onder druk staande betaalbaarheid van de  huursector. De corporaties stemden afgelopen woensdag in op het congres van corporatiekoepel Aedes.

Huurbevriezing en huurverlaging

Naast het beperken van de huurverhoging, is afgesproken dat huurders met een laag inkomen en hoge huur huurbevriezing of huurverlaging krijgen. Bij verduurzamende renovaties spreken Woonbond en Aedes af dat de gemiddelde reële besparing op de energierekening hoger is dan de stijging in huur of servicekosten bij renovatie. Zo verwachten we dat huurders er bij verduurzaming op vooruit gaan, doordat de woonlasten dalen.

Trendbreuk

‘Onder het huidige kabinetsbeleid, waarbij de belastingdruk voor corporaties oploopt, was het moeilijk om tot afspraken te komen,’ kijkt Woonbonddirecteur Paulus Jansen terug op de onderhandelingen. ‘Toch hebben we hiermee een rem kunnen zetten op de huurstijging, en keren we eindelijk de trend dat de huren harder stijgen dan de inkomens van de meeste huurders We zijn dan ook blij dat het Sociaal Huurakkoord kan rekenen op steun van onze vereniging.’


Bron: Woonbond

Wat verandert er voor huurders in 2019?

19 december 2018

Het komende jaar verandert er weer veel voor huurders en woningzoekenden.

Zo stijgen de inkomensgrenzen en de huurprijs tot waar huurders aanspraak kunnen maken op huurtoeslag.   

Huurverhoging

De huurprijzen in de sociale sector mogen maximaal stijgen met 4,1% of 5,6% (vanaf een huishoudinkomen van €42.436,-) . Voor corporaties geldt dat het gemiddelde aan huurstijgingen volgend jaar niet hoger mag zijn dan 2,6 procent (1,6% inflatie + 1 procentpunt). Het optrekken van de huur na een verhuizing telt hierin mee. 

Sociaal Huurakkoord

Wel sloten de Woonbond en corporatiekoepel Aedes begin deze week een Sociaal Huurakkoord om de huurstijging aan banden te leggen en om voor huurders met een laag inkomen en hoge huur huurbevriezing of huurverlaging mogelijk te maken. Corporaties stemden vandaag in met het Sociaal Huurakkoord. De uitslag van de stemming van de achterban van de Woonbond wordt komende vrijdag bekend. Het ministerie geeft aan dat de nodige wetswijzigingen voor 2019 uit het huurakkoord niet op tijd gemaakt konden worden, waardoor de maximale percentages voor 2019 hoger liggen dan in het Huurakkoord. Ze geeft aan dat corporaties zelf wel kunnen kiezen voor een lagere gemiddelde huurstijging. Aangezien corporaties instemden met het Huurakkoord, verwachten wij ook dat ze dit zullen doen.

Lees voor een compleet overzicht van de veranderingen voor huurders en woningzoekenden ons overzichtsartikel: ‘Wat kost huren in 2019’.


Bron: Woonbond

Sociaal Huurakkoord legt huurstijging verder aan banden

18 december 2018

Het bestuur van de Woonbond en dat van corporatiekoepel Aedes zijn het eens geworden over een Sociaal Huurakkoord. De huurprijzen voor sociale huurders bij corporaties zullen daardoor de komende jaren minder hard stijgen, en lagere inkomens kunnen huurbevriezing of huurverlaging krijgen.

Dat maken de Woonbond en Aedes vandaag bekend. Het was moeilijk tot een akkoord te komen, omdat het huidige kabinet de belastingdruk voor corporaties op laat lopen en er veel woningen bijgebouwd moeten worden én veel bestaande woningen verduurzaamd moeten worden. Betaalbare huren hebben zowel voor de Woonbond als Aedes prioriteit, en de partijen zijn daarom blij dat ze er uit gekomen zijn.

Trend keren

Paulus Jansen: ‘Er zijn nog steeds te veel huurders die maandelijks moeite hebben de huur te betalen. De trend dat de huren harder stijgen dan de inflatie en de inkomensontwikkeling van het grootste deel van de huurders moet worden gekeerd. Dat doen we door de huurstijgingen te beperken en in te zetten op het verlagen van woonlasten bij verduurzaming van huurwoningen én door de huurprijzen voor sommige huurders met een laag inkomen te bevriezen of te verlagen’.

Huren stijgen maximaal met inflatie

De huurprijzen van sociale huurwoningen van een corporatie kunnen gemiddeld maximaal met inflatie stijgen.  Dat is een procent lager dan nu het geval is. De huurstijgingen worden hierdoor verder afgeremd. Het gaat hier om de stijging van de huurprijzen van een corporatie bij elkaar (de huursom). Corporaties hebben ook de mogelijkheid bij sommige huizen de huur iets meer of minder te verhogen, bijvoorbeeld als die huur relatief laag of hoog is voor de kwaliteit van het huis.

Huurbevriezing of huurverlaging

Huurders met een relatief hoge huur voor hun inkomen, kunnen huurbevriezing aanvragen. Het gaat om huurders die qua inkomen in de huurtoeslagdoelgroep vallen, en een huurprijs hebben boven de voor hun geldende aftoppingsgrens (afhankelijk van huishoudgrootte net onder of net boven de €600,-). Huurders met een huurprijs boven de liberalisatiegrens die een inkomensdaling hebben gehad, waardoor ze in de huurtoeslagdoelgroep vallen, kunnen huurverlaging krijgen. Niet alleen betalen ze dan minder huur, ze komen met een huur onder de liberalisatiegrens ook in aanmerking voor huurtoeslag.

Woonlasten omlaag door verduurzaming

De komende jaren moeten er miljoenen huurwoningen worden verduurzaamd. Bij verduurzamende renovaties spreken Woonbond en Aedes af dat de gemiddelde reële besparing op de energierekening hoger is dan de stijging in huur of servicekosten bij renovatie. Zo verwachten we dat huurders er bij verduurzaming op vooruit gaan, doordat de woonlasten dalen.

Achterban

Zowel Aedes als Woonbond leggen het Huurakkoord op korte termijn voor aan de achterban.


Bron: Woonbond

Woonbond en woningcorporaties dicht bij nieuw Sociaal Huurakkoord

18 december 2018

De Woonbond en Aedes hebben op bestuursniveau een onderhandelingsakkoord bereikt over een nieuw Sociaal Akkoord. Het akkoord beoogt een gematigde huurontwikkeling, waardoor huurders de komende jaren zekerheid hebben over de betaalbaarheid van hun woning. De huurprijs van sociale huurwoningen van woningcorporaties wordt de komende jaren gemiddeld met niet meer verhoogd dan het inflatiepercentage. Binnenkort besluiten de leden van de Woonbond (huurdersorganisaties) en Aedes (corporaties) over deze voorstellen.

Het Sociaal Huurakkoord kwam niet makkelijk tot stand, in een periode waar de aandacht uitgaat naar betaalbare huren, naar de druk op de woningmarkt en naar duurzaamheid. De toenemende belastingen voor corporaties betekenen dat zij financieel minder ruimte hebben. Er moet dus nog scherper gekozen worden om geld in te zetten om huren laag te kunnen houden, voor nieuwbouw en renovatie en ook voor verduurzaming. Betaalbare huren hebben zowel voor de Woonbond als Aedes prioriteit, daarom kiezen ze er samen voor om de huren de komende jaren alleen met inflatie te verhogen.

Paulus Jansen: ‘Er zijn nog steeds te veel huurders die maandelijks moeite hebben de huur te betalen. De trend dat de huren harder stijgen dan de inflatie en de inkomensontwikkeling van het grootste deel van de huurders moet worden gekeerd. Dat doen we door de huurstijgingen te beperken en in te zetten op het verlagen van woonlasten bij verduurzaming van huurwoningen én door de huurprijzen voor sommige huurders met een laag inkomen te bevriezen of te verlagen’.

Marnix Norder: ‘De huurder mag niet langer de melkkoe zijn van de fiscus. Veel huurders hebben het al moeilijk genoeg om de eindjes aan elkaar te knopen. Daarom nemen we onze verantwoordelijkheid en matigen we de huurprijzen nog verder. Maar er is natuurlijk ook geld nodig om huizen bij te bouwen en sneller te verduurzamen. We doen een beroep op het kabinet om die investeringen mogelijk te maken.’

Landelijk kader met ruimte voor lokale afspraken

De Woonbond en Aedes hebben gekozen voor een landelijk kader voor het huurbeleid, waarbinnen enige ruimte is om lokaal te variëren. Dat kan alleen als lokale partijen (huurders, corporaties en gemeenten) daar in overleg voor kiezen op basis van de situatie van de woningmarkt in de regio. De afspraken uit het Sociaal Huurakkoord zijn als volgt:

  • De huurprijzen van sociale huurwoningen van een corporatie kunnen gemiddeld maximaal met inflatie stijgen.  Dat is een procent lager dan nu het geval is. De huurstijgingen worden hierdoor verder afgeremd. Het gaat hier om de stijging van de huurprijzen van een corporatie bij elkaar (de huursom). Corporaties hebben ook de mogelijkheid bij sommige huizen de huur iets meer of minder te verhogen, bijvoorbeeld als die huur relatief laag of hoog is voor de kwaliteit van het huis.
  • De huur wordt niet verhoogd (‘bevroren’) bij huurders die een huur hebben die relatief te hoog is in relatie tot hun inkomen.
  • Huurders die een huurprijs boven de sociale huurgrens (€710,68 in 2018) betalen en een inkomensdaling hebben gehad, krijgen huurverlaging.
  • De komende jaren moeten er miljoenen huurwoningen worden verduurzaamd. Bij verduurzamende renovaties spreken Woonbond en Aedes af dat de gemiddelde reële besparing op de energierekening hoger is dan de stijging in huur of servicekosten bij renovatie. Zo verwachten we dat huurders er bij verduurzaming op vooruit gaan, doordat de woonlasten dalen.
  • Corporaties, huurdersorganisatie en gemeente kunnen afspreken dat er extra ruimte nodig is om de huur te verhogen. Dat kan met maximaal 1 procent. Bijvoorbeeld als er geld nodig is om in de regio nieuwe huizen te bouwen, maar de corporatie onvoldoende investeringscapaciteit heeft.
  • Als er een nieuwe huurder in een huis komt, kunnen corporaties de huur opnieuw vaststellen, passend bij het huis en het inkomen van de nieuwe huurders.

Bron: Woonbond

Energie wordt fors duurder in 2019

14 december 2018

De energierekening stijgt volgend jaar voor veel huishoudens met ruim 300 euro. Ongeveer de helft van de Nederlandse huishoudens heeft een variabel energietarief en krijgt met deze forse verhoging te maken.

Op basis van de nieuwe tarieven van de drie grootste energieleveranciers, Nuon, Essent en Eneco, wordt duidelijk dat de totale energierekening voor een meerpersoonshuishouden per 1 januari 2019 stijgt met gemiddeld € 327,-. Dit is een stijging van in totaal 17 procent ten opzichte van het afgelopen half jaar. Dat maakte de consumentenvergelijkingswebsite Pricewise deze week bekend.

Hogere tarieven en belastingen

De stijging wordt vooral veroorzaakt door een forse stijging van de leveringstarieven voor gas en stroom en de stijgende energiebelastingen op gas. Sinds 2014 zijn de kosten in de vorm van energiebelastingen en de Opslag Duurzame Energie (ODE) al met 68 procent gestegen

Helft heeft variabel tarief

Ongeveer de helft van de Nederlanders heeft een variabel tarief en krijgt dus per 1 januari 2019 te maken met de stijging. Consumenten die nog nooit zijn overgestapt of al enkele jaren geleden zijn overgestapt en sindsdien hun contract niet meer hebben aangepast, hebben meestal een contract met variabele tarieven.

Verschillen tussen leveranciers

Bij Eneco gaat een driepersoonshuishouden volgens de berekeningen van Pricewise € 206,- meer betalen, bij Nuon € 173,- en bij Essent € 141,-. De meeste huishoudens hebben de afgelopen dagen al bericht gekregen van hun leverancier over de impact van prijsstijgingen op hun maandelijkse energiebedrag.

In twee jaar 40 procent meer belasting

De totale energierekening is na een daling tussen 2014 en 2017 weer flink gaan stijgen. Tussen 2017 en 2019 is de totale energierekening met 30 procent gestegen en de belastingen erop met maar liefst 40 procent.


Bron:Woonbond

Kabinet moet snijden in verhuurderheffing voor klimaatakkoord

13 december 2018

De Woonbond steunt geen klimaatakkoord als het kabinet niet bereid is het mes te zetten in de verhuurderheffing, de belasting die verhuurders betalen over hun sociale woningen. 

Dat schrijft Woonbonddirecteur Paulus Jansen vandaag in een opiniestuk in dagblad Trouw. 'Huurders zien de bui al hangen,' schrijft Jansen. 'De energierekening stijgt fors, terwijl huurders zelf niet gaan over het verduurzamen van de woningen waar ze in wonen. En aan die woningen moet nog veel gebeuren.'

Investeren in duurzame huurwoningen

Dat blijkt ook uit ons Meldpunt Energiealarm, waar veertig procent van de melders aangeeft nog enkel glas in de woning te hebben. Maar om al die woningen aan te pakken, is veel geld nodig. Toch laat dit kabinet de belastingdruk voor corporaties oplopen tot 3 miljard euro in 2021. Terwijl corporaties tegelijkertijd veel nieuwe woningen moeten bouwen om de woningnood aan te pakken, zo’n 2,5 miljoen woningen moeten verduurzamen, en als startmotor moeten functioneren door voorop te lopen en op korte termijn 100.000 woningen van het gas te halen. Zo betalen de armste huishoudens voor de innovatie die hiervoor nodig is.

Norm

Daarnaast dreigt er een erg ongelijke behandeling van kopers en huurders te ontstaan. Er wordt gesproken over een ‘duurzaamheidsnorm’ waar huurwoningen aan moeten voldoen. Voor koopwoningen komt er géén norm, maar kopers moeten met subsidies verleid worden hun woning te isoleren. Terwijl huurders steeds meer belasting gaan betalen.

Verhuurderheffing

Wat de Woonbond betreft, moet de verhuurderheffing geschrapt worden. Aan de klimaattafel over de ‘gebouwde omgeving’ werd uiteindelijk een halvering van die heffing op tafel gelegd. Dat scheelt miljarden in investeringskracht, omdat de financiële positie van corporaties zo verbetert, waardoor ze ook meer kunnen lenen. Zo kan er worden geïnvesteerd zonder dat huurders de dupe zijn. Het kabinet moet kiezen voor een ambitieuze maar voor huurders betaalbare verduurzaming van de huursector.


Bron:Woonbond

Meer dan de helft van de huurders komt met moeite rond

12 december 2018

Huurders hebben bovengemiddeld veel moeite om rond te komen. Dat blijkt uit recent onderzoek van het NIBUD.

Vergeleken met voorgaande jaren komen  minder mensen met moeite rond. In 2015 was dit 45% van de mensen, nu nog 38% van de mensen. Huurders springen daar bovenuit. Maar liefst 53% van de huurders heeft moeite rond te komen. Bij huiseigenaren ligt dit percentage beduidend lager, op 26%. De Woonbond pleit dan ook al enige tijd voor het verlagen van woonlasten van huurders.

Stijgende lasten

Als reden voor de financiële problemen geven de meeste mensen (40%) aan dat het inkomen gelijk is gebleven terwijl de uitgaven zijn gestegen. Ook wijzen veel mensen (37%) op te hoge vaste lasten. 

Rekeningen niet op tijd kunnen betalen

Van de respondenten kan 32% rekeningen niet altijd op tijd betalen. De groep huishoudens die de huur of hypotheek wel eens te laat betaalt groeide van 12 procent in 2012 naar 19 procent in 2018. Het deel dat wel eens te laat is met het betalen van de energierekening steeg in dezelfde periode van 17% naar 19%.

Blokhuis: Geen huisuitzetting meer door schulden

11 december 2018

Er moet een eind komen aan huisuitzettingen door schuldenproblematiek. Dat zei staatssecretaris van Volksgezondheid Paul Blokhuis gisteren bij de uitreiking van de eerste ‘mensenrechtenmens award’.

De prijs stond dit jaar in het teken van dak en thuisloosheid. Blokhuis riep op tot afspraken tussen gemeenten en corporaties om te zorgen dat een huurachterstand niet meer tot uitzetting leidt.

Onzichtbare dakloosheid

WKA-directeur Guity Mohebbi nam namens de Woonbond deel aan het panelgesprek. Zij vroeg specifiek aandacht voor de ‘onzichtbare’ dakloosheid door problemen op de woningmarkt. Mensen die geen woning kunnen vinden en noodgedwongen bij familie of een ex-partner moeten wonen, of op een vakantiepark belanden. Op ons Meldpunt Huuralarm ontvangen wij veel meldingen over dit soort problemen.

Winnaar 2018

De 70-jarige ervaringsdeskundige Edo Paardekooper Overman, die zich al jaren inzet voor dak- en thuisloze mensen, verslaafden en GGz-cliënten, wint de titel Mensenrechtenmens 2018. De twee andere genomineerden waren Beau van Erven Dorens en de Nederlandse Straatdokters Groep. Edo Paardekooper Overman maakt zich al jaren hard voor dak- en thuisloze mensen, zowel op nationaal als internationaal niveau. Hij betrekt deze doelgroep als ervaringsdeskundigen bij het veranderen van beleid en gaat hierover in gesprek met bewindspersonen en beleidsmakers. Hij geeft zo een stem aan dak- en thuisloze mensen. “Dakloosheid is de meest extreme vorm van uitsluiting. Jij hoort dat je niet meer mee mag doen.", aldus Paardekooper Overman. 


Bron:Woonbond

Woningnetregio’s en corporaties schenden privacywet

1 december 2018

Verschillende woningnetregio’s en corporaties houden zich niet aan Europese Privacy wetgeving die dit jaar is in gegaan. Ze vragen inkomensverklaringen van woningzoekenden ver voordat ze een woning toegewezen krijgen.

Volgens de AVG, de Europese Privacywet, mogen er geen persoonsgegevens gevraagd worden zonder dat daar een duidelijke reden voor is. Maar veel woonruimteverdeelsites doen dit dus wel. Er moeten inkomensverklaringen van de Belastingdienst worden verstrekt.

Uploaden inkomensverklaring

Om te reageren op woningen moeten woningzoekers hun inkomensgegevens uploaden, terwijl die gegevens pas nodig zijn op het moment dat er een woning wordt toegewezen. Woonbonddirecteur Paulus Jansen: ‘Mensen staan jaren ingeschreven voordat ze een woning toegewezen krijgen. Dat betekent dat je jaar in jaar uit je in inkomensgegevens moet delen. Terwijl pas op het moment dat je een woning toegewezen krijgt relevant is wat je verdient. Er is geen enkele reden om je inkomensgegevens in 2018 te delen voor  een woning die je vijf jaar later krijgt toegewezen.’

Kassa

Het consumentenprogramma BNNVARA KASSA(externe link) dook in de zaak. Jurist Mathieu Paapst van ICTRecht wijst in de uitzending ook op een serieus veiligheidsrisico “Alle informatie kan online in de verkeerde handen vallen”. Hij doelt daarmee op de gegevens op de inkomensverklaring: naam, BSN-nummer en inkomen zijn interessant voor criminelen die identiteitsfraude willen plegen. Paapst raadt daarom de corporaties aan hun beleid te veranderen. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens geeft aan Kassa aan dat het niet is toegestaan om inkomensverklaringen te vragen wanneer dit pas op een veel later tijdstip nodig is. 

Brief van de Woonbond

De Woonbond schreef een brief naar woningnetregio’s naar aanleiding van klachten die binnenkwamen op ons Meldpunt Huuralarm. Inmiddels hebben Woningnet Utrecht, Drechtsteden en Kennemerland laten weten het uploaden van inkomensgegevens niet meer te verplichten.


Bron: Woonbond

Tevredenheid huurders over woningcorporaties stagneert

29 november 2018

Het oordeel van huurders over de dienstverlening van hun woningcorporatie is voor het eerst in vijf jaar gestagneerd. Het oordeel van huurders over de kwaliteit van hun woning daalde zelfs licht, van 7 naar 6,9. Dit blijkt uit de Aedes benchmark 2018.

Het oordeel van huurders is een van de vijf onderdelen van de Aedes benchmark, die de prestaties van woningcorporaties met elkaar vergelijkt. Aan de benchmark, die inmiddels vijf jaar bestaat, doet 90 procent van de corporaties mee.

Belangrijk instrument

De benchmark is voor huurdersorganisaties een belangrijk instrument om te zien hoe hun corporatie presteert. De andere vier onderdelen naast huurdersoordeel zijn: bedrijfslasten, duurzaamheid, onderhoud & verbetering en beschikbaarheid & betaalbaarheid. Huurdersorganisaties kunnen de prestaties van hun corporatie vinden op https://dkvwg750av2j6.cloudfront.net/m/0a0aae4755221e54/original/Aedes-benchmark-2018_Individuele-resultaten-woningcorporaties.xlsx(externe link)

Meer ontevredenheid over kwaliteit

Het huurdersoordeel over de dienstverlening bleef gelijk ten opzichte van vorig jaar. Opvallend is dat huurders van kleine corporaties tevredener zijn over de dienstverlening dan die van grote(re). Het gemiddelde oordeel ligt nog wel ruim boven de 7. Dat ligt anders met het huurdersoordeel over de kwaliteit van de woning. Dat rapportcijfer daalde van 7 naar 6,9.

Meer achterstallig onderhoud

De oorzaak van deze daling is de groeiende groep huurders (32 procent) die ontevreden is (rapportcijfer 6 of minder) over de kwaliteit. Het aandeel huurders dat vindt dat er sprake is van achterstallig onderhoud nam toe van 35 naar 37 procent. Volgens Aedes ‘laten deze resultaten zien hoe belangrijk het is om de mening van de huurder mee te nemen in de beslissing waar onderhoudswerkzaamheden en woningverbeteringen worden gepland’.

Beschikbaarheid & betaalbaarheid

Het aantal sociale huurwoningen daalde, zowel in de categorie met een huur tot de (hoge) aftoppingsgrens (€ 635,05) als in de categorie erboven (met huur tot € 710,68). In de eerste categorie daalde het aantal met 17.000 woningen en in de tweede met 55.000 woningen. Volgens Aedes gaat het om een eenmalige overheveling van woningen uit de sociale voorraad naar de duurdere voorraad. Deze woningen kunnen in de toekomst worden geliberaliseerd en daarmee worden onttrokken aan de sociale voorraad. De Woonbond is tegen verkoop van deze woningen.
De huren stegen gemiddeld met 0,9 procent.

Bedrijfslasten omhoog

De totale bedrijfslasten stegen het afgelopen jaar met € 35,- naar € 1.699,- per woning. Dit komt door de gestegen belastingen: de verhuurderheffing en onroerendezaakbelasting. Deze stijging was groter dan de daling van de kosten die corporaties zelf kunnen beïnvloeden. Die daalden de afgelopen vijf jaar met 25 procent, terwijl de belastingen met 75 procent omhoog gingen.

Gestaag energiezuiniger

Corporatiewoningen worden gestaag energiezuiniger. De zogeheten Energie-Index (EI) daalde van 1,73 naar 1,65. Gaat de EI de komende jaren in hetzelfde tempo omlaag, dan wordt in 2021 1,4 bereikt. Dit sluit aan op de ambitie van gemiddeld energielabel B in 2021, die Aedes heeft vastgesteld in haar Woonagenda.

Meer geld naar onderhoud

De kosten voor onderhoud & verbetering stegen met 16 procent naar € 2.495,- per woning. Dit komt vooral door de toename aan investeringen in woningverbetering in combinatie met meer planmatig onderhoud. Desondanks daalde de (gemiddelde) tevredenheid van huurders over de kwaliteit van hun woning.


Bron: Woonbond

Verhuiskans sociale huurder blijft achter

28 november 2018

Slechts een derde van de huurders die binnen de sociale sector wil verhuizen slaagt daar daadwerkelijk in. Dat blijkt uit een overheidsrapport over ontwikkelingen op de woningmarkt.

De ‘Staat van de Woningmarkt’. Zo heet het lijvige rapport dat het ministerie van BZK jaarlijks laat maken over ontwikkelingen op de koop- en huurmarkt.  Het rapport gaat dit jaar vooral over bouwproductie, maar ook slaagkansen van huurders die willen verhuizen komen aan bod.

246 duizend woningen te weinig

Het huidige woningtekort (koop en huur samen) bedraagt op dit moment 246 duizend woningen, zo meldt het rapport. Daarbij zijn grote regionale verschillen.  In Friesland valt het tekort wel mee, in en rond Amsterdam en Utrecht is het tekort alarmerend. Kijkend naar bouwplannen die er nu liggen verwachten de rapportschrijvers dat het tekort in 2030 is teruggelopen naar 221 duizend woningen.

Beperkte slaagkans

Slechts 33% van de sociale huurders die wil verhuizen naar een andere sociale huurwoning slaagt daar daadwerkelijk in.  Wie de middelen heeft om naar geliberaliseerde huur of koop over te stappen slaagt veel vaker: in respectievelijk  48% en 50% van de gevallen lukt verhuizen dan wél. Dit is de afgelopen jaren uit elkaar gegroeid, meldt het rapport. De slaagkans voor verhuizing naar koop en dure huur nam duidelijk toe, terwijl de slaagkans binnen de sociale sector gelijk bleef.

Lage bouwproductie

Een van de redenen voor de lage slaagkans: de bouwproductie van betaalbare huurwoningen blijft achter. Voor de bouwsector als geheel was 2014 een historisch dieptepunt in aantallen opgeleverde woningen, voor woningcorporaties was dat 2015. Het overheidsbeleid (verhuurdersheffing, inkomensgrens sociale huur) werkt belemmerend op de nieuwbouw door corporaties.

Van huurdersmarkt naar kopersmarkt

Het rapport signaleert verder dat de woningmarkt een markt voor kopers is geworden. Ooit had de overheid een sturende rol in de bouwproductie van (huur)woningen. Maar vanaf de jaren 90 kreeg de koopsector een dominante positie. Wel wordt een steeds groter deel van de aangeboden koopwoningen tegenwoordig opgekocht door particuliere verhuurders, die de woningen ‘terugbrengen’ op de huurmarkt, tegen veel hogere huurprijzen dan in de sociale sector gebruikelijk is.

Dringend betaalbare huurwoningen nodig

De Woonbond vindt het van groot belang dat er de komende jaren vooral betaalbare huurwoningen bij komen, en dat de slaagkans voor huurders die binnen de sociale sector willen verhuizen  fors  gaat groeien. Woningzoekenden met minder financiële middelen, die vaak al jaren op een wachtlijst staan, moeten ook weer fatsoenlijk en betaalbaar kunnen wonen.


Bron: Woonbond

Huurcommissie kan klachtenstroom niet belopen

22 november 2018

De Huurcommissie krijgt meer klachten binnen dan ze aan kunnen en haalt daarom de wettelijke termijn van vier maanden voor het doen van een uitspraak in een procedure niet. Dat blijkt uit berichtgeving van actualiteitenprogramma EenVandaag.

De Huurcommissie heeft in september  het aantal verwachte zaken van dit jaar (6.615) al binnengekregen. Ze verwachten dat de teller op 10.000 binnengekomen zaken komt te staan. De afgelopen jaren nam het aantal uitspraken dat de Huurcommissie deed af. Daar lijkt nu een eind aan te komen. Terwijl de inzet van werkuren de afgelopen jaren sterk is gedaald, blijkt uit de jaarverslagen van de Huurcommissie. Omgerekend naar voltijdbanen (fte) daalde de inzet van 109 voltijdbanen in 2011 naar 88 in 2017.
Ontwikkeling voltijd medewerkers (vast en inhuur) en aantal uitspraken Huurcommissie
jaaruitsprakenfte
20119.373109
20128.61890
201314.20491
201413.666Niet bekend
201511.16491
20168.29088
20176.650

88

Huurders moeten hun recht kunnen halen

Woonbonddirecteur Paulus Jansen: ‘Huurders moeten hun recht kunnen halen, ook nu er een toename is in het aantal klachten. Het zou goed kunnen dat die toename doorzet, omdat de commerciële huursector groeit als kool en er onevenredig veel geschillen bij de Huurcommissie bij een commerciële huisbaas vandaan komen. Ook de hoge huurprjzen zorgen ervoor dat huurders eerder naar de Huurcomissie stappen. ’ De Woonbond vindt dat de politiek moet zorgen voor voldoende middelen voor de Huurcommissie om zaken tijdig te kunnen afhandelen.

Afgewezen zaken

Daarnaast klagen huurteams over het niet in behandeling nemen van zaken door de Huurcommissie. Huurders krijgen dan te snel te horen dat een zaak niet kansrijk is of niet kan worden behandeld. Ook aan de Huurderslijn, de juridische hulplijn van de Woonbond, komen signalen binnen over het onterecht afwijzen van een zaak door de Huurcommissie.


Bron: Woonbond

Huurders besteden groter deel inkomen aan wonen

21 november 2018

Huurders zijn veel meer van hun netto inkomen kwijt aan wonen dan huiseigenaren, en zijn minder tevreden over hun woning. 

Dat meldt het Algemeen Dagblad  naar aanleiding van onderzoek van Nationale Nederlanden. Meer dan de helft (55%) van de huurders besteedt meer dan 30% van hun inkomen aan wonen. Voor kopers geldt dit voor slechts 24%.ne link)

Betaalbaarheidsproblemen

‘Dit onderzoek van is de zoveelste bevestiging van de enorme betaalbaarheidsproblemen in de huursector', reageert Paulus Jansen, directeur van de Woonbond in de krant. Hij wijst op recente cijfers van het CBS, waaruit blijkt dat de huren de afgelopen zes jaar met gemiddeld 18 procent zijn gestegen. 'Dat is bijna tien procent boven inflatie. Uit een eerder onderzoek van het Nibud bleek ook al dat kopers na woonlasten meer te besteden hebben dan huurders. En dat gat wordt onder het huidige beleid alleen maar groter.’

Minder tevreden met woning

Huurders zijn ook een stuk minder tevreden over hun woning. Zo zegt 44 procent ‘zeer tevreden te zijn’ met zijn woonomstandigheden, tegenover 69 procent van de woningeigenaren.


Bron: Woonbond

Aanpak woekerpijzen huursector vraagt meer dan noodverband

16 november 2018

Minister Ollongren wil het voor gemeenten met een krappe woningmarkt mogelijk maken tijdelijk grenzen te stellen aan de woekerprijzen in de vrije sector.

De prijzen in de vrije sector lopen de spuigaten uit. Met een zogenoemde ‘noodknop’ moeten gemeenten hier een rem op kunnen zetten, volgens de minister. De meest voor de hand liggende manier om woekerhuren te bergenzen, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer, is een maximum stellen aan de huurprijs aan de hand van een percentage van de WOZ-waarde van de woning.)

WOZ-waarde

De Woonbond is blij dat er eindelijk een stapje wordt gezet richting de aanpak van woekerhuren in de vrije sector. Daar pleiten wij al erg lang voor. Maar de koppeling aan de WOZ-aarde ligt niet voor de hand. Dat zegt hoogleraar Hugo Priemus ook in dagblad Trouw.xterne link)Ook de sociale huursector kent een maximum huurprijs die deels afhankelijk is van de WOZ-waarde en daar zorgt de hoge WOZ-waarde juist voor veel ruimte voor huurstijgingen. Priemus: “Dus ook in de vrije sector kunnen beleggers met een aan de WOZ-waarde gekoppeld maximum nog flink verdienen. In de praktijk verandert er niet veel.”

Huurprijsbescherming moet beter

De Woonbond wil dat de huurprijsbescherming voor de sociale én de vrije sector wordt verbeterd. Dat kan door het woningwaarderingsstelsel, waarmee de maximale huurprijs voor sociale huurwoningen wordt berekend, te verbeteren door de WOZ-waarde juist uit dit systeem te halen. Tegelijkertijd moet de bescherming van dit puntenstelsel worden uitgebreid. Nu is het zo dat woningen die volgens het puntenstelsel boven de sociale huurgrens van €710,68 aangeboden kunnen worden, helemaal geen huurprijsbescherming meer hebben. Die grens moet omhoog zodat meer huurders worden beschermd tegen woekerprijzen. “Er moet veel meer gebeuren dan het leggen van een noodverbandje”, aldus Paulus Jansen, directeur van de Woonbond in Trouw.


Bron:Woonbond


Lange wachtlijsten door tekort sociale huurwoningen

15 november 2018

Mensen staan gemiddeld bijna negen jaar op een wachtlijst  voor een sociale huurwoning voor ze aan de beurt zijn. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws.

De Woonbond herkent dit uit signalen die we ontvangen uit ons Meldpunt Huuralarm.

Tekort sociale huurwoningen

'Er is een schreeuwend tekort aan sociale huurwoningen. Dat komt door het Haagse Woonbeleid. De afgelopen jaren zijn er onder de druk van de verhuurderheffing, een heffing die verhuurders betalen over hun sociale huurwoningen, enorm veel woningen verkocht of overgeheveld naar de vrije sector. Er is veel te weinig gebouwd. Dit kabinet laat de belastingdruk voor corporaties oplopen tot 3 miljard in 2021. In plaats van de woningnood oplossen, maken ze het zo moeilijker voor corporaties om de nodige woningen te bouwen,' reageert Woonbonddirecteur Paulus Jansen op het onderzoek. 'Het kabinet moet stoppen met het belasten van sociale huur, zodat het tekort aan betaalbare huurwoningen kan worden aangepakt.'


Bron: Woonbond

Nog steeds onduidelijkheid huurverhogingsplannen middeninkomens

12 november 2018

De coalitiepartijen dienden eind vorige week een motie in voor hogere huurverhogingen voor middeninkomens. Zij willen dat minister Ollongren met huurders en corporaties in gesprek gaat over de ruimte voor huurverhogingen voor middeninkomens.

Het gaat in de corporatiesector vaak om bescheiden middeninkomens die al een forse huur betalen. De Woonbond is er dan ook fel op tegen deze groep huurders op kosten te jagen. Over de groep huurders boven de twee keer modaal is de motie helder. Daarvan willen de coalitiepartijen de mogelijkheid onderzoeken om de huurprijs in één keer te verhogen naar de sociale huurgrens (die dit jaar op €710.68 ligt). Inkomens van twee keer modaal zijn een grote uitzondering in de sociale huursector. Uit cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) uit 2017, blijkt dat van de inkomensgroep boven de 70.000 euro zo’n 2 procent in een sociale huurwoning woont. Het overgrote deel van deze inkomens woont in de zwaar gesubsidieerde koopsector. 

Bescheiden middeninkomens

Veruit de meeste middeninkomens in de sociale huursector hebben een inkomen net boven de €41.000,- bruto per jaar. Zij kunnen vaak helemaal geen huurprijs boven de sociale huurgrens opbrengen, blijkt ook uit het onderzoek van het PBL. Over deze grotere groep middeninkomens is de motie een stuk vager. De partijen vragen de minister om (mogelijkheden te verkennen om) 'de huidige systematiek van de inkomensafhankelijke huuraanpassingen voor huishoudens met een inkomen vanaf de toewijzingsgrens te verbeteren, waarbij voor de zittende huurders de ruimte voor huurverhoging beter wordt afgestemd op het huishoudinkomen.’ Voor deze groep bestaat er nu al ruimte voor hogere huurverhogingen. Wat de Woonbond betreft horen deze huurders thuis in een brede sociale huursector en moet het uitrookbeleid van deze groep juist stoppen. De ruimte voor huurverhoging beter afstemmen op het inkomen, zou wat ons betreft betekenen dat de inkomensafhankelijke huurverhoging voor deze groep wordt opgeheven.

Ook lage inkomens de sigaar

Voor corporaties geldt een huursombeperking. Dat houdt in dat alle huurprijzen van een corporatie bij elkaar, niet meer mogen stijgen dan inflatie plus een door de minister bepaald percentage. Door de huurverhogingen voor middeninkomens hier buiten te laten vallen, is er meer ruimte om de huurprijzen voor lagere inkomens te laten stijgen. Zo zijn zij ook de dupe van dit beleid dat de coalitiepartijen willen onderzoeken. Daar komt bij dat de motie niet expliciet vraagt om het onderzoeken voor mogelijkheden tot verlagen van de huurprijs bij huurders die de huur amper op kunnen brengen. Op ons Meldpunt Huuralarm komen veel meldingen binnen van lage en middeninkomens voor wie de huur veel te hoog is geworden.

In september kwamen de coalitiepartijen al met dit plan naar buiten. Ook toen was er veel onduidelijkheid over wat de verschillende partijen willen met de groep middeninkomens die net iets meer verdient dan de toewijzingsgrens voor sociale huur. Die onduidelijkheid is met deze motie nog niet opgehelderd. De Woonbond ontving naar aanleiding van het plan veel telefoontjes van bezorgde huurders.


Bron: Woonbond


Ruim veertig procent nog enkel glas

31 oktober 2018

Het Meldpunt Energiealarm is inmiddels een maand geopend en al ruim zeshonderd huurders deden een melding over hun slecht geïsoleerde huurwoning of hoge energierekening. Veel huurders zijn een te groot deel van hun inkomen kwijt aan wonen en huurders melden de stookkosten te drukken door met warme truien aan onder een kleed te kruipen.

De huurwoningen van de melders verkeren vaak in slechte staat. Zo geeft maar liefst 42,5% van de melders aan nog enkel glas te hebben. 78% van de huurders op het meldpunt geeft aan dat hun huurwoning slecht is geïsoleerd.

Kamerdebat Klimaatakkoord

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de kabinetsreactie op het Klimaatakkoord. De Woonbond wil dat lage inkomens gecompenseerd worden voor de hogere belasting op gas. Daarnaast moet de verhuurderheffing worden gehalveerd zodat woningcorporaties kunnen investeren in verduurzaming waarbij dit niet tot enorme huurstijgingen leidt. De woonlasten van huurders moeten omlaag.  En huurders moeten ook meer rechten krijgen om verbetering van hun woning af te dwingen. Er is hier wel een initiatiefrecht voor, maar dat is sterk verouderd.

Recht op dubbelglas

Onder het oude initiatiefrecht moeten verhuurders wel werk maken van het vervangen van enkel glas voor dubbelglas als een huurder daarom vraagt. De huurder moet dan wel bereid zijn hier een redelijke huurverhoging voor te betalen. Als huurder kun je het best een brief sturen naar de verhuurder, de Woonbond heeft hier een 'Modelbrief energiebesparing' voor beschikbaar. Hetzelfde geldt voor spouwmuurisolatie, dakisolatie, vloerisolatie of het vervangen van een verwarmingsketel. Gaat de verhuurder niet akkoord? Dan kan dit bij de rechter worden afgedwongen. Huurders die hier vragen over hebben kunnen terecht bij de Huurderslijn, de juridische ledendienst van de Woonbond.

Woonbond voor sterker initiatiefrecht

De Woonbond pleit al langer voor een beter en ruimer initiatiefrecht waarmee huurders verhuurders kunnen aanzetten tot verduurzaming. De huurder betaalt immers wel de steeds hoger wordende gasrekening, maar de verhuurder moet in actie komen om de woning te verduurzamen. De huidige juridische basis waarop huurders verduurzaming van hun woning kunnen afdwingen is sterk verouderd. Zo kan een huurder een vervangende ketel eisen met een rendement op het niveau van ketels uit de jaren ’80 in plaats van het niveau van een huidige hoogrendementsketel en zijn maatregelen als zonnepanelen of warmtepompen uitgesloten in de huidige regeling.


Bron: Woonbond

Kabinet geeft niet thuis bij verduurzamen huursector

18 oktober 2018

Het kabinet is met een reactie gekomen op de plannen vanuit de onderhandelende partijen over het Klimaatakkoord. Helaas geeft het kabinet niet thuis als het gaat om de nodige inzet die zij zelf moeten leveren voor een succesvolle en betaalbare aanpak van het verduurzamen van de huursector.

Aan woningcorporaties wordt gevraagd het voortouw te nemen in het verduurzamen van woningen. Dat betekent dat woningcorporaties tegen de aanloopkosten van de innovatie aanlopen.

Rekening verduurzaming

Om de verduurzamingsslag te kunnen betalen, zonder dat hier forse huurverhogingen tegenover staan, moet de belastingdruk bij corporaties omlaag. Die loopt onder de huidige kabinetsplannen op tot 3 miljard euro in 2021. In het Klimaatakkoord op hoofdlijnen dat afgelopen zomer werd gepresenteerd stond dan ook dat de verhuurderheffing die verhuurders betalen over de waarde van hun sociale huurwoningen, gehalveerd moet worden. Het kabinet is hier in hun reactie niet op in gegaan. Zonder deze tegemoetkoming wordt de verduurzaming een onmogelijke opgave, blijkt uit berekeningen van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

Hoge gasprijs

In de plannen van het Klimaatakkoord gaat elektriciteit goedkoper, en gas duurder worden. Een logische stap, maar de Woonbond vindt dat er wel rekening gehouden moet worden met huurders met een laag inkomen. Zij gaan zelf niet over het verduurzamen van de woning, maar zien de gasrekening wel stijgen, terwijl ze vaak al een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan huur en energie. Het kabinet wil dat in kaart wordt gebracht wat het effect is voor huishoudens met een laag inkomen. De Woonbond wil dat lage inkomens volledig gecompenseerd worden voor hun stijgende energierekening.

Commerciële huursector

Ook worden er geen duidelijke eisen gesteld aan de verduurzaming van de commerciële huursector. Terwijl ook hier huurders de gasprijs zien stijgen, kunnen zij geen energiebesparende maatregelen verwachten.  Over de koopsector zegt het kabinet geen eisen te willen stellen, maar huiseigenaren met subsidies te willen verleiden. Dat staat in schril contrast met de corporatiesector, die gevraagd wordt het voortouw te nemen terwijl de belastingdruk stijgt.

Slecht geïsoleerde huurwoning? Doe een melding!

De Woonbond verzamelt meldingen om de problemen van huurders in slecht geïsoleerde huurwoningen duidelijk te maken bij de politiek. Woont u ook in een slecht geïsoleerde huurwoning? Loopt u tegen torenhoge stookkosten aan? Ligt u met een gebreide trui in bed om de stookkosten te drukken? Doe een melding op het Meldpunt Energiealarm.

Bron: Woonbond

Meldpunt Energiealarm loopt storm

18 oktober 2018

Op het onlangs geopende Meldpunt Energiealarm hebben in korte tijd al ruim 500 huurders uit het hele land een melding gedaan. Maar liefst 76 % geeft aan in een slecht geïsoleerde woning te wonen. Bijna 40 % heeft zelfs nog enkel glas in de kozijnen. Driekwart van de melders geeft aan last te hebben van kou en tocht. 

Door het stijgende gastarief komen steeds meer huurders in slecht geïsoleerde woningen ook financieel in de knel. Ongeveer de helft van de melders heeft al een of meerdere malen aan de verhuurder gevraagd de woning te verbeteren, zonder resultaat. Om de rekening betaalbaar te houden kunnen zij nu vaak niet veel meer doen dan een warme trui aantrekken. 

Vooral lage inkomens in de problemen

In de uitzending van EenVandaag(externe link) gisteren liet Woonbonddirecteur Paulus Jansen weten geschrokken te zijn van de uitslagen uit het meldpunt tot nu toe. Vooral voor huurders met lage inkomens zijn de hoge energierekeningen een groot probleem. “We hebben bijvoorbeeld een reactie gekregen van een vrouw die 87 euro energielasten per maand heeft.  Als je een huishouden hebt met twee modale inkomens, dan lach je daar om, maar op het moment dat je een inkomen hebt van 850 euro, dan kan ik je verzekeren dat je niet veel meer overhoudt…” 

Ziek van schimmel, vocht en tocht

Op het Meldpunt Energiealarm zijn veel reacties van huurders met vergelijkbare situaties binnengekomen. Maar ook van huurders met hoge rekeningen van rond de 200 euro per maand die tegelijkertijd in erbarmelijke omstandigheden leven. Zo geeft een huurder op het meldpunt aan: “Na jarenlang klagen bij mijn woningcorporatie vanwege schimmel op mijn plafond, wilden ze het oplossen door gewoon latex eroverheen te smeren en later een nieuw plafond te zetten zonder het oude te verwijderen. Ik ben letterlijk ziek geworden van alle schimmel, vocht en tocht. Bij kou en wind kun je hier een aansteker voor het glas bij de voeg zetten en de tocht blaast de vlam uit.” 

Slecht geïsoleerde huurwoning? Doe een melding!

De Woonbond verzamelt meldingen om de problemen van huurders in slecht geïsoleerde huurwoningen duidelijk te maken bij de politiek. Daarnaast spoort de Woonbond verhuurders aan meer haast maken met het opknappen van woningen. En pleit er bij de politiek voor dat huurders met een laag inkomen die in een slecht geïsoleerde woning wonen, financieel gecompenseerd worden voor de nieuwe extra belasting op gas. Woont u ook in een slecht geïsoleerde huurwoning? Loopt u tegen torenhoge stookkosten aan? Ligt u met een trui aan in bed om de stookkosten te drukken? Doe ook een melding op het Meldpunt Energiealarm.

Bron: Woonbond

Wie draait op voor het kappen van een dode boom?

9 oktober 2018

Wie moet er opdraaien voor de kosten van het verwijderen van een metershoge dode conifeer uit de tuin. De huurder of de verhuurder?

Met dat dilemma klopt Ingrid, de dochter van de 8o-jarige huurder, aan bij Radar. Zij was van mening dat de verhuurder moest betalen voor het verwijderen van de boom. De betreffende corporatie vond dat de huurder hier zelf voor moest opdraaien.

Hoge boom bij aanvang huur

Radar legt de casus voor aan Marcel Trip van de Woonbond. 'Ik heb de foto's gezien en het is best een grote boom. Nu ben ik geen bomenexpert, maar dit lijkt me niet een formaat waarbij je van een huurder kunt zeggen dat hij met een keukentrapje de boel een beetje bij had kunnen houden. Dan ligt de verantwoordelijkheid bij de verhuurder.' Het is daarbij van belang dat de boom al bij de start van de huurperiode erg groot was. Juridisch gezien is een huurder verantwoordelijk voor het snoeien van ‘opschietende bomen.’ Als een boom al heel hoog is bij het accepteren van de woning, is daar geen sprake van.

Corporatie betaalt kappen boom

Ingrid ging daarom op zoek naar oude foto’s van de tuin en zij heeft uiteindelijk een foto gevonden die in 1986 is genomen. Daarop is niet alleen te zien hoe groot de boom toen al was. De woningcorporatie heeft op basis daarvan besloten het kappen te betalen.

Vragen over onderhoud

Huurders lopen vaak tegen vragen aan over het onderhoud. Waarvoor is de verhuurder verantwoordelijk, en wat moet je zelf doen? Wat als de verhuurder geen onderhoud pleegt? Lees het antwoord op deze en andere vragen in ons webdossier ‘Onderhoud’. Leden van de Woonbond kunnen met vragen over onderhoud of andere juridische vragen terecht bij de Huurderslijn.


Bron: Woonbond

Meldpunt Energiealarm loopt storm

18 oktober 2018

Op het onlangs geopende Meldpunt Energiealarm hebben in korte tijd al ruim 500 huurders uit het hele land een melding gedaan. Maar liefst 76 % geeft aan in een slecht geïsoleerde woning te wonen. Bijna 40 % heeft zelfs nog enkel glas in de kozijnen. Driekwart van de melders geeft aan last te hebben van kou en tocht. 

Door het stijgende gastarief komen steeds meer huurders in slecht geïsoleerde woningen ook financieel in de knel. Ongeveer de helft van de melders heeft al een of meerdere malen aan de verhuurder gevraagd de woning te verbeteren, zonder resultaat. Om de rekening betaalbaar te houden kunnen zij nu vaak niet veel meer doen dan een warme trui aantrekken. 

Vooral lage inkomens in de problemen

In de uitzending van EenVandaag(externe link) gisteren liet Woonbonddirecteur Paulus Jansen weten geschrokken te zijn van de uitslagen uit het meldpunt tot nu toe. Vooral voor huurders met lage inkomens zijn de hoge energierekeningen een groot probleem. “We hebben bijvoorbeeld een reactie gekregen van een vrouw die 87 euro energielasten per maand heeft.  Als je een huishouden hebt met twee modale inkomens, dan lach je daar om, maar op het moment dat je een inkomen hebt van 850 euro, dan kan ik je verzekeren dat je niet veel meer overhoudt…” 

Ziek van schimmel, vocht en tocht

Op het Meldpunt Energiealarm zijn veel reacties van huurders met vergelijkbare situaties binnengekomen. Maar ook van huurders met hoge rekeningen van rond de 200 euro per maand die tegelijkertijd in erbarmelijke omstandigheden leven. Zo geeft een huurder op het meldpunt aan: “Na jarenlang klagen bij mijn woningcorporatie vanwege schimmel op mijn plafond, wilden ze het oplossen door gewoon latex eroverheen te smeren en later een nieuw plafond te zetten zonder het oude te verwijderen. Ik ben letterlijk ziek geworden van alle schimmel, vocht en tocht. Bij kou en wind kun je hier een aansteker voor het glas bij de voeg zetten en de tocht blaast de vlam uit.” 

Slecht geïsoleerde huurwoning? Doe een melding!

De Woonbond verzamelt meldingen om de problemen van huurders in slecht geïsoleerde huurwoningen duidelijk te maken bij de politiek. Daarnaast spoort de Woonbond verhuurders aan meer haast maken met het opknappen van woningen. En pleit er bij de politiek voor dat huurders met een laag inkomen die in een slecht geïsoleerde woning wonen, financieel gecompenseerd worden voor de nieuwe extra belasting op gas. Woont u ook in een slecht geïsoleerde huurwoning? Loopt u tegen torenhoge stookkosten aan? Ligt u met een trui aan in bed om de stookkosten te drukken? Doe ook een melding op het Meldpunt Energiealarm.

Bron:Woonbond

Nieuwe regels huurtoeslag

De tweede kamer heeft half september ingestemd met een aanpassing van de regels voor de huurtoeslag.

 

Door de verandering gaat het deel van de huur dat huurtoeslagontvangers zelf moeten betalen

(de basishuur) vanaf 2019 sneller stijgen.

Tot nu toe was die stijging gekoppeld aan de stijging van het bijstandsinkomen of aan de gemiddelde huurstijging.

De basishuur werd dan verhoogd met het laatste percentage van die twee.

Deze  zogenoemde  KAN  bepaling verdwijnt nu.

Voortaan stijgt de basishuur mee met de gemiddelde huurverhoging.

In de praktijk betekend dit dat huurders een steeds groter deel van de huur zelf moeten betalen.

De tweede aanpassing is wel positief; het loslaten van de harde inkomensgrenzen voor huurtoeslag.

Nu verliest een huurder die een euro meer gaat verdienen dan de grens direct alle huurtoeslag.

In de toekomst komt er een geleidelijke afbouw van de huurtoeslag bij een stijgend inkomen.

Bron Woonbond

 

 

Huurtoeslag

Als je voldoet aan de voorwaarden met betrekking tot leeftijd, inkomen en vermogen, kom je in je nieuwe huurwoning mogelijk in aanmerking voor huurtoeslag.

Daarvoor kun je een proefberekening doen op het web site van de belastingdienst.

 

 

Huurexplosie

De afgelopen zes jaar zijn de huurprijzen met gemiddeld 18,5 procent gestegen, dat is veel meer dan de stijging van de consumentenprijzen van 8,5 procent in die periode.

 

In 2013 werd het beleid dat de huurprijzen van de sociale huurwoningen maximaal met de inflatie stegen losgelaten, met deze huurexplosie als gevolg.

In 2018 zijn de huren meer gestegen dan in 2017, gemiddeld met 2,3 procent tegenover

1,6 procent vorig jaar. De grootste stijging kregen de sociale huurders in de particuliere sector voor hun kiezen, 3,3 procent.  Bij de corporatiehuurders was dat met 1,7 procent bijna de helft.

De corporaties kunnen door de huursombenadering maar beperkt huurverhogingen doorvoeren

Hun totale huurinkomsten mogen in 2018 niet meer dan 2,4 procent stijgen.

De huren van woningen in de vrije sector ( boven €710,68 huur ) stegen met gemiddeld 3,0 procent.

Opvallend is verder de grote huurstijging bij nieuwe huurders, wanneer er geen wettelijke limiet staat op de verhoging. Bij wisseling gaan de huren met gemiddeld 9,1 procent omhoog.

Bron woonbond.

Ruim veertig procent nog enkel glas

31 oktober 2018

Het Meldpunt Energiealarm is inmiddels een maand geopend en al ruim zeshonderd huurders deden een melding over hun slecht geïsoleerde huurwoning of hoge energierekening. Veel huurders zijn een te groot deel van hun inkomen kwijt aan wonen en huurders melden de stookkosten te drukken door met warme truien aan onder een kleed te kruipen.

De huurwoningen van de melders verkeren vaak in slechte staat. Zo geeft maar liefst 42,5% van de melders aan nog enkel glas te hebben. 78% van de huurders op het meldpunt geeft aan dat hun huurwoning slecht is geïsoleerd.

Kamerdebat Klimaatakkoord

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de kabinetsreactie op het Klimaatakkoord. De Woonbond wil dat lage inkomens gecompenseerd worden voor de hogere belasting op gas. Daarnaast moet de verhuurderheffing worden gehalveerd zodat woningcorporaties kunnen investeren in verduurzaming waarbij dit niet tot enorme huurstijgingen leidt. De woonlasten van huurders moeten omlaag.  En huurders moeten ook meer rechten krijgen om verbetering van hun woning af te dwingen. Er is hier wel een initiatiefrecht voor, maar dat is sterk verouderd.

Recht op dubbelglas

Onder het oude initiatiefrecht moeten verhuurders wel werk maken van het vervangen van enkel glas voor dubbelglas als een huurder daarom vraagt. De huurder moet dan wel bereid zijn hier een redelijke huurverhoging voor te betalen. Als huurder kun je het best een brief sturen naar de verhuurder, de Woonbond heeft hier een 'Modelbrief energiebesparing' voor beschikbaar. Hetzelfde geldt voor spouwmuurisolatie, dakisolatie, vloerisolatie of het vervangen van een verwarmingsketel. Gaat de verhuurder niet akkoord? Dan kan dit bij de rechter worden afgedwongen. Huurders die hier vragen over hebben kunnen terecht bij de Huurderslijn, de juridische ledendienst van de Woonbond.

Woonbond voor sterker initiatiefrecht

De Woonbond pleit al langer voor een beter en ruimer initiatiefrecht waarmee huurders verhuurders kunnen aanzetten tot verduurzaming. De huurder betaalt immers wel de steeds hoger wordende gasrekening, maar de verhuurder moet in actie komen om de woning te verduurzamen. De huidige juridische basis waarop huurders verduurzaming van hun woning kunnen afdwingen is sterk verouderd. Zo kan een huurder een vervangende ketel eisen met een rendement op het niveau van ketels uit de jaren ’80 in plaats van het niveau van een huidige hoogrendementsketel en zijn maatregelen als zonnepanelen of warmtepompen uitgesloten in de huidige regeling.


Bron: Woonbond

Kabinet geeft niet thuis bij verduurzamen huursector

18 oktober 2018

Het kabinet is met een reactie gekomen op de plannen vanuit de onderhandelende partijen over het Klimaatakkoord. Helaas geeft het kabinet niet thuis als het gaat om de nodige inzet die zij zelf moeten leveren voor een succesvolle en betaalbare aanpak van het verduurzamen van de huursector.

Aan woningcorporaties wordt gevraagd het voortouw te nemen in het verduurzamen van woningen. Dat betekent dat woningcorporaties tegen de aanloopkosten van de innovatie aanlopen.

Rekening verduurzaming

Om de verduurzamingsslag te kunnen betalen, zonder dat hier forse huurverhogingen tegenover staan, moet de belastingdruk bij corporaties omlaag. Die loopt onder de huidige kabinetsplannen op tot 3 miljard euro in 2021. In het Klimaatakkoord op hoofdlijnen dat afgelopen zomer werd gepresenteerd stond dan ook dat de verhuurderheffing die verhuurders betalen over de waarde van hun sociale huurwoningen, gehalveerd moet worden. Het kabinet is hier in hun reactie niet op in gegaan. Zonder deze tegemoetkoming wordt de verduurzaming een onmogelijke opgave, blijkt uit berekeningen van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

Hoge gasprijs

In de plannen van het Klimaatakkoord gaat elektriciteit goedkoper, en gas duurder worden. Een logische stap, maar de Woonbond vindt dat er wel rekening gehouden moet worden met huurders met een laag inkomen. Zij gaan zelf niet over het verduurzamen van de woning, maar zien de gasrekening wel stijgen, terwijl ze vaak al een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan huur en energie. Het kabinet wil dat in kaart wordt gebracht wat het effect is voor huishoudens met een laag inkomen. De Woonbond wil dat lage inkomens volledig gecompenseerd worden voor hun stijgende energierekening.

Commerciële huursector

Ook worden er geen duidelijke eisen gesteld aan de verduurzaming van de commerciële huursector. Terwijl ook hier huurders de gasprijs zien stijgen, kunnen zij geen energiebesparende maatregelen verwachten.  Over de koopsector zegt het kabinet geen eisen te willen stellen, maar huiseigenaren met subsidies te willen verleiden. Dat staat in schril contrast met de corporatiesector, die gevraagd wordt het voortouw te nemen terwijl de belastingdruk stijgt.

Slecht geïsoleerde huurwoning? Doe een melding!

De Woonbond verzamelt meldingen om de problemen van huurders in slecht geïsoleerde huurwoningen duidelijk te maken bij de politiek. Woont u ook in een slecht geïsoleerde huurwoning? Loopt u tegen torenhoge stookkosten aan? Ligt u met een gebreide trui in bed om de stookkosten te drukken? Doe een melding op het Meldpunt Energiealarm.

Bron: Woonbond

Meldpunt Energiealarm loopt storm

18 oktober 2018

Op het onlangs geopende Meldpunt Energiealarm hebben in korte tijd al ruim 500 huurders uit het hele land een melding gedaan. Maar liefst 76 % geeft aan in een slecht geïsoleerde woning te wonen. Bijna 40 % heeft zelfs nog enkel glas in de kozijnen. Driekwart van de melders geeft aan last te hebben van kou en tocht. 

Door het stijgende gastarief komen steeds meer huurders in slecht geïsoleerde woningen ook financieel in de knel. Ongeveer de helft van de melders heeft al een of meerdere malen aan de verhuurder gevraagd de woning te verbeteren, zonder resultaat. Om de rekening betaalbaar te houden kunnen zij nu vaak niet veel meer doen dan een warme trui aantrekken. 

Vooral lage inkomens in de problemen

In de uitzending van EenVandaag(externe link) gisteren liet Woonbonddirecteur Paulus Jansen weten geschrokken te zijn van de uitslagen uit het meldpunt tot nu toe. Vooral voor huurders met lage inkomens zijn de hoge energierekeningen een groot probleem. “We hebben bijvoorbeeld een reactie gekregen van een vrouw die 87 euro energielasten per maand heeft.  Als je een huishouden hebt met twee modale inkomens, dan lach je daar om, maar op het moment dat je een inkomen hebt van 850 euro, dan kan ik je verzekeren dat je niet veel meer overhoudt…” 

Ziek van schimmel, vocht en tocht

Op het Meldpunt Energiealarm zijn veel reacties van huurders met vergelijkbare situaties binnengekomen. Maar ook van huurders met hoge rekeningen van rond de 200 euro per maand die tegelijkertijd in erbarmelijke omstandigheden leven. Zo geeft een huurder op het meldpunt aan: “Na jarenlang klagen bij mijn woningcorporatie vanwege schimmel op mijn plafond, wilden ze het oplossen door gewoon latex eroverheen te smeren en later een nieuw plafond te zetten zonder het oude te verwijderen. Ik ben letterlijk ziek geworden van alle schimmel, vocht en tocht. Bij kou en wind kun je hier een aansteker voor het glas bij de voeg zetten en de tocht blaast de vlam uit.” 

Slecht geïsoleerde huurwoning? Doe een melding!

De Woonbond verzamelt meldingen om de problemen van huurders in slecht geïsoleerde huurwoningen duidelijk te maken bij de politiek. Daarnaast spoort de Woonbond verhuurders aan meer haast maken met het opknappen van woningen. En pleit er bij de politiek voor dat huurders met een laag inkomen die in een slecht geïsoleerde woning wonen, financieel gecompenseerd worden voor de nieuwe extra belasting op gas. Woont u ook in een slecht geïsoleerde huurwoning? Loopt u tegen torenhoge stookkosten aan? Ligt u met een trui aan in bed om de stookkosten te drukken? Doe ook een melding op het Meldpunt Energiealarm.

Bron: Woonbond

Wie draait op voor het kappen van een dode boom?

9 oktober 2018

Wie moet er opdraaien voor de kosten van het verwijderen van een metershoge dode conifeer uit de tuin. De huurder of de verhuurder?

Met dat dilemma klopt Ingrid, de dochter van de 8o-jarige huurder, aan bij Radar. Zij was van mening dat de verhuurder moest betalen voor het verwijderen van de boom. De betreffende corporatie vond dat de huurder hier zelf voor moest opdraaien.

Hoge boom bij aanvang huur

Radar legt de casus voor aan Marcel Trip van de Woonbond. 'Ik heb de foto's gezien en het is best een grote boom. Nu ben ik geen bomenexpert, maar dit lijkt me niet een formaat waarbij je van een huurder kunt zeggen dat hij met een keukentrapje de boel een beetje bij had kunnen houden. Dan ligt de verantwoordelijkheid bij de verhuurder.' Het is daarbij van belang dat de boom al bij de start van de huurperiode erg groot was. Juridisch gezien is een huurder verantwoordelijk voor het snoeien van ‘opschietende bomen.’ Als een boom al heel hoog is bij het accepteren van de woning, is daar geen sprake van.

Corporatie betaalt kappen boom

Ingrid ging daarom op zoek naar oude foto’s van de tuin en zij heeft uiteindelijk een foto gevonden die in 1986 is genomen. Daarop is niet alleen te zien hoe groot de boom toen al was. De woningcorporatie heeft op basis daarvan besloten het kappen te betalen.

Vragen over onderhoud

Huurders lopen vaak tegen vragen aan over het onderhoud. Waarvoor is de verhuurder verantwoordelijk, en wat moet je zelf doen? Wat als de verhuurder geen onderhoud pleegt? Lees het antwoord op deze en andere vragen in ons webdossier ‘Onderhoud’. Leden van de Woonbond kunnen met vragen over onderhoud of andere juridische vragen terecht bij de Huurderslijn.


Bron: Woonbond

Meldpunt Energiealarm loopt storm

18 oktober 2018

Op het onlangs geopende Meldpunt Energiealarm hebben in korte tijd al ruim 500 huurders uit het hele land een melding gedaan. Maar liefst 76 % geeft aan in een slecht geïsoleerde woning te wonen. Bijna 40 % heeft zelfs nog enkel glas in de kozijnen. Driekwart van de melders geeft aan last te hebben van kou en tocht. 

Door het stijgende gastarief komen steeds meer huurders in slecht geïsoleerde woningen ook financieel in de knel. Ongeveer de helft van de melders heeft al een of meerdere malen aan de verhuurder gevraagd de woning te verbeteren, zonder resultaat. Om de rekening betaalbaar te houden kunnen zij nu vaak niet veel meer doen dan een warme trui aantrekken. 

Vooral lage inkomens in de problemen

In de uitzending van EenVandaag(externe link) gisteren liet Woonbonddirecteur Paulus Jansen weten geschrokken te zijn van de uitslagen uit het meldpunt tot nu toe. Vooral voor huurders met lage inkomens zijn de hoge energierekeningen een groot probleem. “We hebben bijvoorbeeld een reactie gekregen van een vrouw die 87 euro energielasten per maand heeft.  Als je een huishouden hebt met twee modale inkomens, dan lach je daar om, maar op het moment dat je een inkomen hebt van 850 euro, dan kan ik je verzekeren dat je niet veel meer overhoudt…” 

Ziek van schimmel, vocht en tocht

Op het Meldpunt Energiealarm zijn veel reacties van huurders met vergelijkbare situaties binnengekomen. Maar ook van huurders met hoge rekeningen van rond de 200 euro per maand die tegelijkertijd in erbarmelijke omstandigheden leven. Zo geeft een huurder op het meldpunt aan: “Na jarenlang klagen bij mijn woningcorporatie vanwege schimmel op mijn plafond, wilden ze het oplossen door gewoon latex eroverheen te smeren en later een nieuw plafond te zetten zonder het oude te verwijderen. Ik ben letterlijk ziek geworden van alle schimmel, vocht en tocht. Bij kou en wind kun je hier een aansteker voor het glas bij de voeg zetten en de tocht blaast de vlam uit.” 

Slecht geïsoleerde huurwoning? Doe een melding!

De Woonbond verzamelt meldingen om de problemen van huurders in slecht geïsoleerde huurwoningen duidelijk te maken bij de politiek. Daarnaast spoort de Woonbond verhuurders aan meer haast maken met het opknappen van woningen. En pleit er bij de politiek voor dat huurders met een laag inkomen die in een slecht geïsoleerde woning wonen, financieel gecompenseerd worden voor de nieuwe extra belasting op gas. Woont u ook in een slecht geïsoleerde huurwoning? Loopt u tegen torenhoge stookkosten aan? Ligt u met een trui aan in bed om de stookkosten te drukken? Doe ook een melding op het Meldpunt Energiealarm.

Bron:Woonbond