Woonbond tegen uitbreiding tijdelijke contracten

16 december 2020

De Woonbond is tegen  het wetsvoorstel om het gebruik van tijdelijke huurovereenkomsten te verruimen. Het wordt hierbij mogelijk gemaakt om voor een periode van drie jaar in plaats van voor twee jaar een contract voor bepaalde tijd aan te bieden.  Ook kunnen tijdelijke contracten worden gestapeld.

Dat betekent een stapeling van woononzekerheid. In plaats van een vast contract, kunnen huurders binnen een termijn van drie jaar nogmaals een tijdelijk contract aangeboden krijgen. Zo lang beide contracten in totaal binnen een periode van drie jaar vallen. Een tijdelijk contract van maximaal twee jaar kan dan bijvoorbeeld met maximaal een jaar verlengd worden.  De kans op een vast contract in de commerciële huursector raakt voor huurders zo nog verder uit het zicht door deze stapeling van tijdelijke contracten. Het is juist nodig de inzet van tijdelijke contracten te beperken.

Kwetsbaarder door tijdelijk contract

De Woonbond constateert dat huurders met een tijdelijk overeenkomst kwetsbaarder zijn voor malafide verhuurders. Deze huurders komen vaker in aanraking met zaken als onredelijke prijzen/huurverhoging, intimidatie en achterstallig onderhoud. Door hun tijdelijke huurovereenkomst zijn deze huurders minder geneigd om naar de Huurcommissie te stappen of juridisch bijstand te vragen uit de vrees dat hun tijdelijke huurovereenkomst zal worden beëindigd. Grootschaliger gebruik van tijdelijke contracten is ook een middel geworden om vaker van huurder te wisselen. Bij wisseling van huurder kan door de verhuurder een sprong in de huur worden gemaakt. Zodoende is het vaker wisselen van huurder ook een verdienmodel voor verhuurders.

Evaluatie wet 

De wet (Wet Doorstroming Huurmarkt) die dit type tijdelijke contracten mogelijk maakte, wordt komend jaar geëvalueerd. Het is erg vreemd dat er nu al een wet ligt ter verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke contracten, terwijl de evaluatie nog volgt. Zeker nu uit recent onderzoek blijkt dat inzet van de tijdelijke contracten schering en inslag is in de particuliere sector. Ondanks de belofte dat het vaste huurcontract de norm zou blijven.

Minimale huurperiode

Vreemd genoeg wordt het met het wetsvoorstel ook mogelijk bij een tijdelijk huurcontract ook nog een minimale huurperiode af te spreken. Dat is voor de huurder het slechtste van twee werelden. Je zit een minimale periode vast aan de huur, maar aan het eind van de huurperiode moet je wel gewoon de woning uit als de verhuurder dat wil. 

Vast contract als norm

Wat de Woonbond betreft zijn er, zeker in de commerciële huurmarkt, al veel te mogelijkheden voor tijdelijke verhuur en moet dit juist terug worden gedrongen. Het moge duidelijk zijn dat een verdere verruiming van het gebruik van huurovereenkomsten voor bepaalde tijd voor de Woonbond niet acceptabel is. De Woonbond wil dat een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd de norm is. Een ‘vast’ contract geeft de huurder zekerheid.

Vreemde koppeling

In het wetsvoorstel is er een koppeling gemaakt met de zogenaamde ‘opkoopbescherming’. Hiermee krijgen gemeenten de kans om te zorgen dat koopwoningen naar woningzoekers voor eigen bewoning gaan in plaats van naar beleggers om vervolgens duur te verhuren. Het is goed dat gemeenten de kans krijgen om ervoor te zorgen dat starters niet aan het kortste eind trekken ten opzichte van beleggers. Maar het is erg vreemd dat deze twee maatregelen nu in één wet gekoppeld zijn. Het gaat immers om twee heel verschillende maatregelen. De Woonbond stelt dan ook voor de maatregelen los te koppelen zodat elke maatregel op eigen waarde door de Kamerleden beoordeeld kan worden.

Bron: Woonbond


Starters en middeninkomens de dupe van falend woonbeleid

4 november 2020

Vandaag houdt de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over starters en middeninkomens op de Woningmarkt. Aanleiding is onder meer het wetsvoorstel van Ollongren waarin de toegang tot sociale huur voor alleenstaanden wordt beperkt, maar ook breder het gebrek aan betaalbare huurwoningen voor starters en middeninkomens.

Zeno Winkels in de Tweede Kamer
Woonbonddirecteur Zeno Winkels aan het woord in de Tweede Kamer.

De Woonbond pleit in het rondetafelgesprek voor een grotere sociale huursector en het aan banden leggen van huurprijzen in de vrije sector. Ook pleiten we tegen de geplande verlaging van inkomensgrenzen waarmee alleenstaanden toegang hebben tot sociale huur. Op die manier vallen nog meer mensen tussen wal en schip. Ze kunnen niet kopen en zijn daarom veroordeeld tot de peperdure vrije markt. 

Middeninkomens

In een position paper zet de Woonbond uiteen dat de vrije sector voor veel middeninkomens niet te betalen is. Bovendien hanteren commerciële verhuurders vaak inkomenseisen waardoor ze helemaal geen woning kunnen krijgen in deze sector. Ze verdienen te weinig voor de vrije sector, kopen is vaak geen optie en de sociale huursector zit, door te lage inkomensgrenzen die toegang geven tot sociale huur, op slot voor deze groep. 

Weg met de wooncrisis

In een campagne (externe link) tegen de wooncrisis roept de Woonbond op tot een brede sociale huursector voor lage én middeninkomens, en het aan banden leggen van woekerprijzen in de vrije sector. In korte tijd tekenden 12.000 mensen een petitie met deze strekking en zijn er in zo’n 60 gemeenten lokale campagnes gestart voor beter landelijk woonbeleid.

Bron: Woonbond


Inwoner arme wijk sneller ziek

2 november 2020

Weten hoeveel kans je hebt op diabetes? Check dan je postcode! Volgens een studie van de Maastricht University veroorzaakt wonen in een armere wijk een grotere kans op diabetes type 2 (suikerziekte).

De wijk waar je woont, zegt iets over de kans dat je diabetes type 2 krijgt. Mensen met deze aandoening hebben onbehandeld een te hoog bloedsuikergehalte. Hierdoor ontstaat een verhoogde kans op hart- en vaatziekten, nierziekten en slechtziendheid. Volgens het onderzoek van Maastricht Unversity heeft een inwoner in een armere wijk 2,38 keer meer kans hierop.

Ongezond leven

Stress, weinig lichaamsbeweging, ongezond eten en roken vergroten volgens de onderzoekers de kans op suikerziekte. Volgens het onderzoek heeft ook de woonomgeving invloed hierop. De Limburgse onderzoekers bestudeerden Maastricht en omliggende gemeenten. Ze deelden het gebied op in 82 wijken. Hierbij keken ze naar de gemiddelde waarde van woningen (WOZ-waarde). In buurten met goedkopere woningen bleek diabetes type 2 vaker voor te komen. Een eerder gehouden gezondheidsonderzoek onder 3500 inwoners uit deze regio maakte het plaatje compleet. Behalve een test op diabetes type 2, beantwoordde deze groep ook vragen over hun gezinssituatie, werk en leefstijl. Na een statistische correctie die checkte op opleidingsniveau, gezinsinkomen en status van het beroep, bleek diabetes nog steeds vaker voor te komen in armere wijken.

Extra risicofactor

Een armere buurt vormt een extra risicofactor volgens Hans Bosma, hoogleraar sociale epidemiologie van Maastricht University. Hij wijst in het Algemeen Dagblad van 24 oktober er op dat in deze buurten minder groen is dat uitnodigt voor een wandeling, maar dat het ’s avonds ook onveiliger is op straat waardoor mensen binnen blijven. De wetenschapper wijst er op dat in armere wijken meer snackbars en fastfoodzaken zijn waardoor mensen eerder ongezond eten.

Stress door herrie

Wat volgens Bosma ook niet helpt is de slechte kwaliteit van goedkopere woningen. Vochtige en tochtige huizen met schimmelplekken dragen volgens hem niet bij aan een sterker gestel. Tevens zijn deze woningen vaker gehorig en ontstaat eerder geluidsoverlast met meer stress als gevolg. Bosma spreekt in het het Algemeen Dagblad het vermoeden uit dat bij ziekten zoals hartziekten en longkanker dezelfde relatie met leefstijl en de woonomgeving bestaat: “We konden dit bij diabetes type 2 goed bloot leggen omdat we gebruik konden maken van de vragenlijsten over hun inkomen en levensstijl. Van andere ziektes hebben we die data niet."

Bron: Woonbond


Huurders krijgen hulp bij energie besparen

22 oktober 2020

Energielasten stijgen en drukken steeds meer op de woonlasten van huurders. Daarom gaan de Woonbond en Aedes woningcorporaties en huurdersorganisaties extra stimuleren om hun huurders te helpen energie te besparen. 

Dame wijst naar display op tafel
Bewoner met energiedisplay

Met een energiedisplay dat in verbinding staat met de slimme meter kun je eenvoudig je energieverbruik en de kosten ‘live’ aflezen en aanpassen. Uit ervaringen blijkt dat de besparingen bij huurders oplopen van structureel €50 tot soms meer dan €100 per jaar.
“Het gebruik van een display levert je niet alleen geld op. Als je grip krijgt op energieverbruik, word je vaak ook enthousiast voor volgende stappen in woningverduurzaming,” zegt Ernestine Elkenbracht van Quintens, het adviesbureau dat de Woonbond en Aedes in dit project (externe link) ondersteunt.

Steeds meer woningen met een display

De bedoeling is dat corporaties die meedoen, beginnen met minimaal 100 huishoudens, om daarna jaarlijks 2 tot 10% van de huurders een display aan te bieden. De corporaties hebben samen 2,3 miljoen woningen. Dit project biedt een enorme kans om echt meters te maken met energiebesparing.

Ondersteuning van huurdersorganisaties

Huurdersorganisaties kunnen de corporatie ondersteunen, bijvoorbeeld door te helpen bij de installatie van het display en de uitleg aan bewoners. Er zijn verschillende momenten waarbij het installeren van een energiedisplay bij de huurders past. Denk aan een bezoek van een energiecoach, ondersteuning bij energie-armoede, bij wisseling van huurder of na woningrenovatie.

Het project wordt ondersteund door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK)

Bron: Woonbond


Afspraken tegen huisuitzettingen met oog op tweede Coronagolf

22 oktober 2020

Na aandringen van de Woonbond is er een nieuw statement gekomen tegen huisuitzettingen. Dat maakte het ministerie van  Binnenlandse Zaken bekend.

De afspraken zijn bedoeld om huisuitzettingen door huurachterstanden tegen te gaan.

Nieuwe afspraken

De afspraak is dat deze uitzettingen niet doorgaan, tenzij:

 • Verhuurders niet in contact kunnen komen met huurders, huurders medewerking aan een betalingsregeling en/of een aanbod van een goedkopere woning of voor schuldhulpverlening weigeren
 • Er sprake is van (extreme) woonoverlast en/of criminele activiteiten
 • Er sprake is van een huurachterstand die zo problematisch is dat er geen perspectief is, ondanks ingezet instrumentarium in de vorm van maatwerk van de verhuurder of van schuldhulpverlening.

De Woonbond maakt zich zorgen over de uitzonderingsclausule van huurders met een problematische huurachterstand.  Uitzetten van deze groep  leidt onder normale omstandigheden al tot probelemen maar nu helemaal.

Geen afspraken bij leegstandbeheer of bij sloop

De Woonbond vindt het goed dat er een nieuwe afspraak is gemaakt, maar vindt het een slechte zaak dat er geen afspraken zijn gemaakt met leegstandbeheerders, terwijl dat in maart wel het geval was. Juist hier hebben bewoners helemaal geen bescherming en kunnen makkelijk worden uitgezet. Ook het tegengaan van uitzetting in verband met sloop of renovatie wordt niet genoemd. Dat speelt wel, bijvoorbeeld in Enkhuizen, waar corporatie Welwonen bewoners uit wil zetten omdat er sloopplannen zijn. De bewoners krijgen geen vervangende woonruimte aangeboden. 

Woonbonddirecteur Zeno Winkels: ‘Wij willen dat ook gekeken wordt naar huurders die om andere redenen op straat komen te staan. Bijvoorbeeld door te kijken naar vervangende woonruimte als een sloopplan echt niet kan worden uitgesteld.’

Tijdelijke contracten

De minister maakt het daarnaast mogelijk om tijdelijke huurcontracten te verlengen voor een tijdelijke periode. Dit houdt in dat huurder en verhuurder samen overeen kunnen komen of een tijdelijke verlenging mogelijk en wenselijk is. Dit geeft huurders voor wie het lastig is om nu een nieuwe woning te vinden meer tijd en ruimte voor deze zoektocht. Het ministerie communiceert binnenkort over hoe ze de verlenging van tijdelijke contracten gaan regelen. In het voorjaar werd hier een spoedwet voor gehanteerd. 

Winkels: ‘Prima dat er gekeken wordt hoe te zorgen dat einde tijdelijk contract nu niet leidt tot uitzetting. Maar de Coronacrisis maakt pijnlijk duidelijk hoe belangrijk woonzekerheid is. Dit zou bij de politiek moeten leiden tot een heroverweging van de tijdelijke contracten die nu klakkeloos kunnen worden ingezet in de commerciële huursector. Wonen is een recht.’ 

In  de recent gestarte petitie ‘Weg met de Wooncrisis (externe link)’ roepen de Woonbond en DeGoedeZaak ook op om te stoppen met deze ‘draaideurcontracten’.

Bron: Woonbond

Weg met de wooncrisis

18 oktober 2020

De wooncrisis raakt jong en oud. Als er al een huurwoning te vinden is, is de huur vaak onbetaalbaar. Wie geen woning kan kopen heeft het nakijken en huisjesmelkers hebben vrij spel. Dat kan en moet anders. Wij willen een minister van Volkshuisvesting en woonbeleid waarbij goed en betaalbaar wonen centraal staat.

De Woonbond voert daarom samen met De Goede Zaak campagne voor echte oplossingen van de wooncrisis. Dat dat nodig is blijkt ook wel uit onze analyse van het huurbeleid van de afgelopen jaren. Onder drie kabinetten Rutte stegen de huurprijzen met 35%. Het aantal sociale huurwoningen nam in vijf jaar af met 108.000 woningen. De wachttijden voor een sociale huurwoning voor starters nam juist fors toe. Lees ook het artikel in het Algemeen Dagblad. 

Teken en deel de petitie

In een petitie gericht aan de ‘aankomende minister van Volkshuisvesting’ roepen de Woonbond en DeGoedeZaak op om paal en perk te stellen aan de gigantische huurprijzen in de vrije sector, om te zorgen voor meer betaalbare sociale huurwoningen door de verhuurderheffing (de in 2013 ingevoerde belasting op sociale huur) te schrappen, en om middeninkomens toegang te geven tot betaalbare woonruimte door de inkomensgrens voor toegang tot een sociale huurwoning te verhogen. Teken en deel de petitie op wegmetdewooncrisis.nl (externe link)

Kom lokaal in actie

Woonbeleid is een verantwoordelijkheid van de gemeente, maar wanbeleid op landelijk niveau staat het aanpakken van de wooncrisis in de weg. Het rijk belast sociale huurwoning zwaar en geeft gemeenten geen mogelijkheden om woekerprijzen op de vrije markt aan te pakken. Dat kan en moet anders. Weg met de wooncrisis een huis voor iedereen! Daarom kun je ook lokaal een actie steunen of starten en je gemeente aansporen zich ook uit te spreken voor een goed landelijk woonbeleid. 

Bron: Woonbond


‘Oost-Nederland heeft woningen nodig, en wel nu’

14 oktober 2020

De woningbouw in Oost-Nederland moet dringend worden versneld volgens Gelderland en Overijssel. Deze provincies vragen om wetgeving en geld die meer bouwen mogelijk maakt.

Zowel Gelderland als Overijssel verwachten dat komende vijf jaar zestigduizend huishoudens vanuit het westen naar het oosten zullen trekken op zoek naar betaalbare woningen. De verhuisstroom uit de Randstad zorgt voor een snelle verstedelijking in steden zoals Zwolle, Enschede, Arnhem en Nijmegen.

Gezinnen en ouderen zoeken woning

Beide provincies beamen dat er nog steeds een grote verhuisstroom naar de Randstad is, maar benadrukken dat dit vooral jonge mensen zijn die geen huis achter laten. Nieuwkomers vanuit de Randstad zijn vooral gezinnen en ouderen die een nieuwe woning zoeken.

Woonakkoord

Gelderland en Overijssel menen met de voorgenomen bouw van meer dan 150.000 nieuwe woningen een antwoord te hebben op deze toestroom. Deze plannen zijn vastgelegd in het Woonakkoord Oost-Nederland (externe link). In dit akkoord ligt de nadruk op het bouwen van betaalbare woningen voor starters, doorstromers en alleenwonenden. Het akkoord wil dat woningcorporaties voldoende investeringsruimte krijgen om te bouwen door een korting op de verhuurderheffing. 

Tijd dringt

De Gelderse gedeputeerde Peter Kerris benadrukt dat tijd dringt: ‘Oost-Nederland heeft woningen nodig, en wel nu.’ Het is volgens hem cruciaal dat het Rijk zorgt voor aangepaste wetgeving die bouwen mogelijk maakt.Hierbij wijst Kerris op de stikstofproblematiek die nu nog de bouw in zijn ogen onnodig vertraagd. Aangepaste regelgeving zou volgens hem meer ruimte bieden om vaart te maken met het Woonakkoord Oost. De Overijsselse gedeputeerde Monique van Haaf sluit zich daarbij aan: ‘Meer stikstofruimte voor de woningbouw is echt nodig. Niet minder belangrijk; ook financiële hulp helpt bij die versnelling.’

Bron: Woonbond

Steeds meer overstappers energieleverancier

21 september 2020

Steeds meer mensen stappen jaarlijks over naar een andere energieleverancier. Dat blijkt uit het onderzoek naar de energiemarkt (externe link) dat de Autoriteit Consument & Markt (AC&M) elk jaar laat uitvoeren. Afgelopen jaar stapten meer dan 1 op de 5 Nederlanders over: 1,7 miljoen van de 7,9 miljoen huishoudens.

Dame achter computer vergelijkt energiecontracten

De overgrote meerderheid (74%) stapt over vanwege de prijs. Daarnaast zijn groene energie of een duurzamere energieleverancier (21%) en een welkomstcadeau (17%) belangrijke redenen. Er valt ook heel wat te kiezen: in de afgelopen 10 jaar is het aantal energie-aanbieders meer dan verdubbeld: van 24 naar 59. Die aanbieders concurreren onder meer met elkaar op prijs. Contractprijzen bij een gemiddeld verbruik (2.970 kWh elektriciteit en 1.270 m3 gas) variëren van zo’n 1300 tot 1600 euro per jaar. Wie zoekt en vergelijkt, kan op jaarbasis honderden euro’s goedkoper uit zijn. Het loont dus zeker de moeite om elk jaar opnieuw te kijken of het financieel aantrekkelijk is om over te stappen.

Sociale huurders stappen minder over

Het onderzoek van AC&M maakt geen onderscheid in regio’s of doelgroepen. Maar uit eerder onderzoek (externe link) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat sociale huurders minder vaak overstappen dan huurders in de commerciële sector en kopers, en dat mensen in het noorden en oosten van het land vaker overstappen dan mensen in de Randstad. Wat de redenen zijn waarom veel sociale huurders niet overstappen is niet onderzocht.

Extra aandacht voor energielasten

Omdat de energielasten de komende jaren steeds verder gaan stijgen en die een substantieel deel van de woonlasten uitmaken, besteedt de Woonbond de komende maanden extra aandacht aan de energierekening en waar je op moet letten als je overstapt. Wil je op de hoogte blijven, meld je dan aan voor onze energie-nieuwsbrief en ontvang elke maand een update in je mailbox.

Bron: Woonbond


Meerderheid Nederlanders ontevreden over aanpak problemen woningmarkt

14 september 2020

De meeste Nederlanders, 97 procent, vinden dat er problemen op de woningmarkt zijn en er te weinig goede en betaalbare woningen voorhanden zijn. Dat blijkt uit onderzoek van I & O research in opdracht van de SP.

De problemen zijn dermate groot dat de woningmarkt als een van de grootste vraagstukken van deze tijd wordt gezien. Alleen de Coronacrisis wordt vaker als maatschappelijk probleem genoemd.

Meerderheid ontevreden over optreden Ollongren

Minister Ollongren legde tot drie keer toe een motie van de Eerste Kamer naast zich neer om de huren te bevriezen. Daarop volgde de hoogste huurverhoging in zes jaar tijd. De meerderheid, 59 procent, vindt het onacceptabel dat de minister de motie niet heeft uitgevoerd. Kiezers van bijna alle partijen (met uitzondering van VVD en D66) vinden het niet-uitvoeren van de motie in meerderheid onacceptabel. Dit geldt voor partijen van links tot rechts, maar het meest zijn de kiezers van de SP hier tegen (84%).

Hoge huur grote kostenpost

Voor veel huurders vormt de huur een grote maandelijkse kostenpost: de helft (53%) van de huurders besteedt tussen de 25 en 50 procent van het inkomen aan de huur, voor tien procent bedraagt de huur zelfs meer dan de helft van het maandinkomen. Met name Nederlanders met een laag inkomen besteden een groot deel van hun inkomen aan de huur.

Meerderheid achter maatregelen om problemen aan te pakken

Zeven op de tien Nederlanders (69%) zijn van mening dat het kabinet te weinig doet om problemen op de woningmarkt aan te pakken. Maatregelen als het onteigenen van verhuurders die stelselmatig de regels overtreden, een ministerie van voor Volkshuisvesting in het leven roepen en het afkondigen van een huurstop kunnen allemaal op een steun van de meerderheid van de respondenten rekenen.

De Woonbond pleit al langer voor een terugkeer van een ministerie van Volkshuisvesting. Daarnaast moet de verhuurderheffing worden afgeschaft zodat er voldoende sociale huurwoningen kunnen worden bijgebouwd en  corporaties meer kunnen doen aan de betaalbaarheid van de huren. Ook moeten de huurprijzen in de commerciële sector aan banden worden gelegd.

Bron: WoonbondPrinsjesdag, recht op huurverlaging corporatiehuurders hoge huur

15 september 2020

Huurders bij corporaties met een hoge huur en laag inkomen krijgen wettelijk recht op huurverlaging.

Dat blijkt uit de vandaag gepresenteerde stukken op Prinsjesdag.

Meer weten? Volg het webinar van de Woonbond

Op woensdag 16 september geeft de Woonbond in een gratis webinar uitleg over alle plannen voor huurders en woningzoekenden.


Heb je het live webinar van 16 september gemist? Meld je dan hier aan om dit webinar terug te kijken (externe link).

Huurverlaging

Corporatiehuurders met een hoge huur en laag inkomen krijgen recht op huurverlaging. Het gaat om huurders met een huur boven de aftoppingsgrens en een inkomen onder de norm voor passend toewijzen geldend voor hun huishouden. 

Die inkomensnormen voor passend toewijzen zijn in 2020:

 • € 23.225 voor eenpersoonshuishoudens onder de AOW-gerechtigde leeftijd;
 • € 31.550 voor meerpersoonshuishoudens onder de AOW-gerechtigde leeftijd;
 • € 23.175 voor eenpersoonshuishoudens boven de AOW-gerechtigde leeftijd; 
 • € 31.475 voor meerpersoonshuishoudens boven de AOW-gerechtigde leeftijd.

Corporaties krijgen hier zo’n 160 miljoen korting op de verhuurderheffing voor. Met de voorgestelde regeling krijgen naar verwachting ongeveer 260.000 huurders recht op huurverlaging.

Nieuwbouw

Woningcorporaties krijgen de opdracht om snel 150.000 nieuwe woningen te bouwen. Ook moet er meer middenhuur komen. Het gaat hier overigens over al eerder gemaakte afspraken, waarbij gemeenten en corporaties nu gaan kijken of ze dit versneld kunnen uitvoeren. Verder trekt het kabinet 75 miljoen euro uit om huizen te laten verduurzamen.

Door op doodlopende weg

In een reactie laat de Woonbond weten dat het kabinet met deze begroting doorgaat op de doodlopende weg van het belasten van sociale huur. Terwijl de sociale woningvoorraad juist moet groeien. Ook moet er meer worden geïnvesteerd in betaalbaar huren en wordt er nu niets gedaan aan de onbetaalbare huren in de commerciële huursector. De bond is wel positief over het recht op huurverlaging bij een te hoge huurprijs. Dat recht hadden huurders eerst niet. Wel gaat het hier om een eenmalige regeling.

Bron: Woonbond


Hoogste huurstijging in zes jaar

7 september 2020

In 2020 kregen huurders de hoogste huurstijging in zes jaar tijd voor de kiezen. Gemiddeld stegen de huren met 2,9%. De Woonbond vindt het de hoogste tijd dat het Kabinet betaalbaar wonen weer prioriteit maakt.

Huisjes op stapels euromunten

De huren bij sociale verhuurders (woningcorporaties) stegen dit jaar met gemiddeld 2,7 procent. Bij commerciële verhuurders (vastgoedbeleggers) steeg de huur van niet-geliberaliseerde woningen met gemiddeld 3,4 procent. In de vrije (geliberaliseerde) sector was de stijging gemiddeld 3 procent.  Dat blijkt uit nieuwe cijfers die het CBS vandaag bekend maakte (externe link).

Onzekerheid over inkomen

De huurstijgingen zijn extra wrang nu veel huurders onzeker zijn over de ontwikkeling van hun inkomen. Vanwege de Coronacrisis was er dit jaar veel politieke druk om de huurprijzen te matigen, maar tot drie keer toe legde Minister Ollongren een motie om de huurprijzen te bevriezen naast zich neer. Dat leverde haar in de Eerste Kamer zelfs een motie van afkeuring op. Ollongren deed alleen de toezegging om met Prinsjesdag te gaan kijken naar de koopkracht van huurders.  

Help huurders die zich blauw betalen

Volgens Woonbonddirecteur Zeno Winkels moet er veel gebeuren om huren weer betaalbaar te maken. Winkels: “Krom genoeg zit het systeem nu zo in elkaar dat huurders met een laag inkomens bij een te hoge huur géén toeslag krijgen. Wie een hoge huur heeft en een inkomensdaling meemaakt is dus helemaal de pineut. En dan verhuizen naar een beter betaalbare woning is ook makkelijker gezegd dan gedaan. Die mensen zitten klem. Die moeten worden geholpen.”

Schaf verhuurderheffing af

De Woonbond vindt verder dat het Kabinet de verhuurderheffing moet afschaffen. Winkels: “Er is een tekort aan betaalbare woningen, dat tekort wordt door de crisis alleen nog maar nijpender. Als mensen er in hun inkomen op achteruit gaan, zullen meer mensen een beroep moeten doen op een sociale huurwoning. Schrap die heffing zodat er meer gebouwd kan worden en er geïnvesteerd kan worden in voldoende betaalbare woningen.”

Veel media-aandacht

de Telegraaf (externe link), Het Parool (externe link), het NOS journaal (externe link), de 5uurshow (externe link), Hart van Nederland (externe link) en nog vele andere media hadden aandacht voor de hoge huren en onze oproep om met Prinsjesdag de koopkracht van huurders te verbeteren.

Bron: Woonbond


Huurpeil neemt discriminatie in de huursector onder de loep

28 augustus 2020

Discriminatie in de huursector komt steeds vaker aan het licht. ‘Rachid’ komt via een verhuurmakelaar minder makkelijk aan een woning dan ‘Jaap’. Maar institutionele discriminatie is ook herkenbaar in de sociale huursector en in woonbeleid. In een dossier in het derde nummer van Huurpeil, vakblad voor de huursector, inventariseren we de stand van zaken.


In het dossier over discriminatie in de huursector maken tal van deskundigen de balans op. Van de Rijksuniversiteit Nijmegen die hier onderzoek naar deed, het College voor de Rechten van de Mens en Stichting Meld Islamofobie. Tot de brancheverenigingen van makelaars VBO en NVM, van mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking of chronische ziekte Ieder(in) en kunstenaar Quinsy Gario die ooit begon met Zwarte Piet is racisme.

Vooroordelen beïnvloeden woningtoewijzing

'Mensen durven niet te geloven dat iemand met mijn achtergrond een goede huurder kan zijn. Dat was moeilijk voor mij en gaf veel stress'. Dat ervoer Nathaniel Aglah Oblie Quay, van origine uit Ghana, bij zijn pogingen om vanuit Amsterdam naar de Achterhoek te verhuizen, ook al zegt zijn huisbaas woningcorporatie de Woonplaats iedereen gelijk te behandelen.

Geschrokken van omvang dakloosheid

Verder in deze Huurpeil een interview met Esmé Wiegman, sinds begin dit jaar directeur van Valente, de branchevereniging voor participatie, begeleiding en opvang. Bij haar aantreden schrok zij van de omvang van dak- en thuisloosheid in Nederland.

Nul Op de Meter: betaalbaar?

Ook maken we de balans op van Nul Op de Meter (NOM). Begin 2014 werd in Nederland de eerste NOM-woning gebouwd, een woning die in haar eigen energiebehoefte voorziet. Klopt het dat er geen extra woonlasten voor huurders tegenover staan?

Presentatie sociaal woningaanbod

Wie op zoek is naar een sociale huurwoning, is in de meeste gevallen veroordeeld tot anonieme en fantasieloze presentaties op online verhuurportalen. Waarom doen corporaties zo weinig moeite om hun woningaanbod aantrekkelijk te presenteren?

Wooncoöperaties in opmars

Onlangs is een nieuw stimuleringsprogramma voor wooncoöperaties gestart. Zijn er ook voorbeelden van wooncoöperaties in de sociale huur? Een interview met initiatiefnemers in Zuiderveld, Nijmegen.

Faalkosten riothermie

In Goes mislukte een eerste poging om woningen te verwarmen met de restwarmte die in afvalwater zit (riothermie). Maar de huurders zullen niet opdraaien voor de ontwikkelkosten. En van het experiment is veel geleerd.

Complexe huurtoeslag vangt huurverhoging niet op

In de rubriek Feit of fabel dit keer aandacht voor de hardnekkig fabel dat huurverhogingen de kwetsbaarste huurders niet raken, want de huurtoeslag zou de verhoging voor toeslagontvangers vergoeden. Die fabel gaat echter voorbij aan de complexe opbouw van de huurtoeslag.

Huurderswerk

In de rubriek 'Huurderswerk' over het werk van de huurdersorganisaties een artikel over De VoorzieningenWijzer, een interventie die huishoudens in (dreigende) armoede, ondersteunt om optimaal gebruik te maken van financiële voorzieningen. Veel gemeenten en woningcorporaties maken al gebruik van deze tool.

Vaste rubrieken

‘In de peiling’ geeft een overzicht van het nieuws van het afgelopen kwartaal. ‘De Zeepkist’ biedt o.a. reacties op de stelling: ‘Zonder bouwen in het groen komen we de wooncrisis niet te boven'. De columnisten Jos van der Lans en Pieter Bregman zijn weer van de partij, net als de juridische rubriek ‘Recht of krom?’ met een analyse van een recente uitspraak over een verhuiskostenvergoeding voor een thuiswerkende huurder. 'Leesvoer’ biedt een selectie van interessante publicaties van de afgelopen maanden. Achterin Huurpeil zes pagina's met informatie over de Woonbond en zijn achterban.

Bron: Woonbond


Meer woonoverlast tijdens coronacrisis

27 augustus 2020

Sinds het begin van de coronacrisis in maart, krijgen woningcorporaties, gemeenten en politie veel meldingen van woonoverlast. Geluidsoverlast staat daarbij bovenaan, zo blijkt uit twee recente onderzoeken. Door Covid-19 staat buurtbemiddeling als oplossing onder druk.

Na geluidsoverlast (96 procent) waren de meeste meldingen over intimidatie, bedreigingen, pesten, geweld en/of vernieling (60 procent) en op nummer drie: vervuiling en/of verwaarlozing van de woning of tuin van de buren (41 procent). Dat blijkt uit een onderzoek van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) onder een netwerk van woningbouwcorporaties, gemeenten, politie, zorg- en hulpverlening.

Politiecijfers

Ook databedrijf LocalFocus haalde deze zomer boven water dat de politie sinds de uitbraak van de coronacrisis bedolven wordt onder klachten over geluidsoverlast. Dat bleek uit cijfers die LocalFocus voor heel Nederland bij de politie had opgevraagd.

Rotterdam kampioen geluidsoverlast

Rotterdam bleek 'Nederlands kampioen' geluidsklachten, zo schreef het AD (22 aug) naar aanleiding van die data. De Rotterdamse politie kreeg van maart tot augustus 4720 meldingen over geluidsoverlast te verwerken: 2173 klachten méér dan in dezelfde periode vorig jaar.

Buurtbemiddeling viel stil

De Rotterdamse stedelijk coördinator Fica Djohani van de Advieslijn woonoverlast en buurtbemiddeling wijst er in het AD op dat buurtbemiddeling door Covid-19 in de wielen is gereden: De standaard (t)huisbezoeken vielen immers stil. 'Negentig bemiddelingstrajecten belandden onder de wachtknop'. Sinds medio juli kunnen ze de achterstanden weer inlopen. In Rotterdam vond begin augustus ook een (niet-dodelijke) steekpartij plaats naar aanleiding van een burenruzie.

Verdere aanpak woonoverlast onder druk

De aanpak van de overlast is door de coronamaatregelen wel veranderd, schrijft ook het CCV. De grootste belemmeringen voor de aanpak van woonoverlast zijn dat er geen huisbezoeken meer kunnen plaatsvinden. Daarnaast is hulpverlening niet beschikbaar en handhaving niet mogelijk of lastig. Het CCV waarschuwde voor een verdere toename van de overlast tijdens de zomervakantieperiode.

Al vorig jaar (vóór corona) trok corporatiekoepel Aedes aan de bel over toenemende meldingen van woonoverlast, met name door verward gedrag bij buren.


Bron: Woonbond


Een derde huurders in de knel met huur

26 augustus 2020

Een derde van de huurders heeft onvoldoende inkomen om de huur (in de nabije toekomst) te betalen, blijkt uit een recente peiling van het NIBUD.

Bij kopers geeft 15% aan de hypotheeklasten (binnenkort) niet op te kunnen brengen.

Flexibel arbeidscontract

Veel mensen die door de coronacrisis in de problemen komen hebben een flexibel arbeidscontract. Veel werknemers met een flexcontract die meer dan twaalf uur in de week werken, wonen in de huursector. 48% van deze mensen woont in de huursector, terwijl dat bij werknemers met een vast contract slechts 38% is.

Maar liefst 41% van de mensen met een flexibel arbeidscontract geeft aan een inkomensdaling te hebben gehad in verband met de coronacrisis. Gemiddeld hebben werknemers met een flexibel dienstverband een inkomensterugval van € 930,-. 

Huurders vaak geen buffer

Eerder concludeerde de Autoriteit Financiële Markten (AFM) ook dat huurders extra kwetsbaar zijn bij een inkomensdaling, vanwege de relatief hoge woonlasten en doordat huurders weinig aan sparen toe komen waardoor ze vaak geen financiële buffer hebben.

Noodpakket huursector

De Woonbond heeft samen met tal van andere maatschappelijke organisaties een oproep aan het kabinet gedaan om de koopkracht van huurders te verbeteren. Bijvoorbeeld door geld in te zetten voor huurverlaging en voor ruimere huurtoeslag. Ook moet er geïnvesteerd worden in meer nieuwbouw van sociale huurwoningen. Er is al een tekort aan betaalbare woonruimte en de vraag naar betaalbare huur zal door de economische crisis alleen maar toenemen.

Bron: Woonbond


Huurtoeslag aanvragen over 2019? Het kan nog!

14 augustus 2020

Had je vorig jaar recht op huurtoeslag, maar heb je het toen niet aangevraagd? Je hebt nog tot 1 september 2020 om met terugwerkende kracht toeslag aan te vragen over 2019. Daarna ben je te laat.

Envelop Belastingdienst Toeslagen

Om te bepalen of je toeslag kunt krijgen kijkt de Belastingdienst naar je jaarinkomen, vermogen, huurprijs, de samenstelling van je huishouden en je leeftijd.

Inkomen en vermogen

Als je in 2019 alleen woonde mag je inkomen in dat jaar niet hoger zijn geweest dan € 22.700. Woonde je met meer dan geldt € 30.825 als het maximale (gezamenlijke) inkomen. Verder is een vermogensgrens van € 30.360 per persoon. Als je op 1 januari 2019 meer (spaar)geld had is je vermogen te hoog voor huurtoeslag.

Type woning en huurprijs

Voor huurtoeslag moet je in een zelfstandige huurwoning wonen, en dus niet op kamers. De kale maandhuur die je in 2019 voor je woning betaalde mag niet hoger mag zijn dan €710,68 (de huurtoeslaggrens van 2019). Voor jongeren tot 23 geldt dat de huurprijs niet hoger mag zijn dan € 424,44

Kom voor 1 september in actie

Kreeg je in 2019 géén huurtoeslag, maar had je daar gezien je jaarinkomen en overige voorwaarden wel recht op?  Kom dan vóór 1 september in actie. Na 1 september 2020 ben je te laat om nog toeslag aan te vragen over 2019.  Behalve als de Belastingdienst je uitstel gaf voor het indienen van je aangifte inkomstenbelasting over 2019. In dat geval kun je aanvragen tot de datum waarop het uitstel afloopt.

Proefberekening en aanvragen

De website van de Belastingdienst heeft een handige rekenhulp (externe link) waarmee je -anoniem- een proefberekening kunt maken. Na het kiezen van het jaar waarover je de berekening wilt maken en het invoeren van een aantal gegevens zie je of je huurtoeslag kunt krijgen en zo ja,  hoe veel dan. Daarna kun je met Mijn Toeslagen toeslag aanvragen.

Vanaf 2020 meer huurders recht op toeslag

De vaste inkomensgrenzen zijn in 2020 vervallen. Het kan dus best zijn dat je inkomen in 2019 nog te hoog was voor huurtoeslag, maar dat je daar in 2020 juist wél recht op hebt. Met de rekenhulp (externe link) kun je uiteraard ook uitvinden of je in 2020 recht hebt op toeslag.

Bron: Woonbond


Veel huurders in de knel na huurverhoging

6 augustus 2020

Veel huurders komen in de knel nu hun inkomsten gelijk blijven of gedeeltelijk wegvallen, terwijl voor velen per 1 juli wel een huurverhoging is ingegaan. Dat blijkt uit een onderzoek van AVROTROS RADAR.

12 procent van ruim 10.000 huurders gaf eerder aan dat zij hun huur bij een verhoging niet langer kunnen betalen. Na de huurverhoging ondervroeg Radar (externe link) deze groep opnieuw.

Grote groep moet bezuinigen

83 procent van de respondenten heeft een huurverhoging opgelegd gekregen. De meesten (68%) geven aan dat zij andere dingen nu moeten laten om de huur op te brengen: veel mensen noemen bezuinigen op de boodschappen, uitjes en stookkosten, al gaat dat laatste niet voor iedereen op: 'Mijn huur blijft stijgen, energielabel F dus ook veel kwijt aan energiekosten. Mijn inkomen gaat bijna helemaal op aan vaste lasten en er blijft weinig over', zo laat een huurder weten.

Ook zonder huurverhoging problemen

Wie geen huurverhoging heeft gekregen (überhaupt niet, of nadat zij bezwaar hebben gemaakt) is niet per se zonder problemen: van deze groep geeft bijna 1 op de 4 (23%) aan dat zij de huur ook zonder verhoging niet kunnen blijven betalen.

Weinig steun vanuit overheid

Vanuit de overheid komt tot nu toe weinig steun voor huurders. Minister Ollongren heeft de herhaaldelijke oproep om de huren te bevriezen naast zich neergelegd. Wel heeft de minister verhuurders opgeroepen om maatwerk te leveren aan huurders die zich melden omdat zij door de coronacrisis de huur niet langer kunnen opbrengen. Volgens Marcel Trip, woordvoerder van de Woonbond, zijn meldingen van mensen die de huur niet meer kunnen betalen het topje van de ijsberg: 'Al voor corona hadden veel huurders problemen. Voor het zover komt dat ze zich melden, hebben ze de sportclubs van de kinderen al opgezegd en op allerlei manieren geprobeerd om te bezuinigen op de boodschappen.' Dit is ook wat uit het onderzoek van Radar naar voren komt.

Bron: Woonbond


Senioren niet meer uitgezonderd van extra huurverhoging

30 juli 2020

Senioren met een middeninkomen moeten hogere huren gaan betalen. Dat staat in het wetsvoorstel ‘Huur en Inkomensgrenzen’, dat na het zomerreces door de Tweede Kamer wordt besproken. Huurders die de AOW-leeftijd al bereikt hebben zijn nu nog uitgezonderd van extra huurverhoging.

Financiële ruimte voor een (nog) hogere huur is er bij de meeste senioren niet. Een hypotheek krijgen voor een koopwoning of meer gaan werken om hogere woonlasten van te betalen lukt vanwege de leeftijd niet meer. Daarom werden senioren tot nu toe uitgezonderd van de inkomensafhankelijke huurverhoging. Toch mag -als het aan het kabinet ligt- ook de huur van senioren straks in grote sprongen omhoog.

Nu één inkomensgrens voor extra huurverhoging

Op dit moment is de jaarlijkse huurverhoging een percentage van de huidige huurprijs. In 2020 ging het om maximaal 5,1%. Daarnaast geldt er één inkomensgrens waarboven hurende huishoudens 1,5% extra huurverhoging kunnen krijgen. In 2020 lag die grens op € 43.574, ongeacht de grootte van het huishouden. Huishoudens waarin iemand de AOW-leeftijd al bereikt had waren uitgezonderd van die extra 1,5%.

Straks vier inkomensgrenzen

In het wetsvoorstel vervalt de uitzondering voor senioren. En gaat de manier waarop de jaarlijkse huurverhoging wordt berekend op de schop. Er gaan vier verschillende inkomensgrenzen gelden. Ligt het inkomen boven een van de grenzen? Dan volgt een jaarlijkse huurverhoging die -in de meeste gevallen- veel hoger uitpakt dan de huurverhoging voor lagere inkomens.

Alleenstaanden met middeninkomen

In het wetsvoorstel staat dat bij een jaarinkomen tussen €45.938 en €55.000 de huur met 50 euro per maand omhoog mag. Bij een jaarinkomen boven de €55.000 is dat zelfs 100 euro per maand.

Stellen en gezinnen met middeninkomen

Voor meerpersoonshuishoudens gelden andere inkomensgrenzen. Bij een gezamenlijk jaarinkomen tussen €53.126 en €74.000 mag de huur straks met 50 euro per maand omhoog. Boven de €74.000 is dat 100 euro per maand.

Plafond huurverhoging boven sociale huurgrens

De huurverhogingen kunnen één keer per jaar worden doorgevoerd, totdat de maximale huurprijs volgens het woningwaarderingsstelsel is bereikt. Deze maximale huurprijs ligt vaak ver boven de sociale huurgrens (€737,14 in 2020). Ook huurders die al een huurprijs boven de sociale huurgrens betalen krijgen dus met deze extra huurverhogingen te maken.

Lager inkomen? Dan blijft huurverhoging een percentage

De jaarlijkse, sprongsgewijze huurverhoging in euro’s geldt alléén voor huishoudens met een middeninkomen. Bij een lager inkomen geldt dat de jaarlijkse huurverhoging een percentage van de huidige huurprijs blijft. Wat de huurverhoging dan wordt hangt dus sterk van de huidige huurprijs én het percentage af.  In 2020 ging het om 5,1%. Voor 2021 is het percentage nog niet bekend.

Wetsvoorstel omstreden - Tweede Kamer aan zet

Het wetsvoorstel ‘Huur en inkomensgrenzen’ is op vele punten omstreden. Op de internetconsultatie die de overheid over dit wetsvoorstel hield is dan ook massaal gereageerd. Door de Woonbond en huurdersorganisaties, maar ook door veel individuele huurders. Woonbond, huurders en corporaties vinden de huurverhogingsstappen te hoog. Dat heeft het kabinet nog niet op andere gedachten kunnen brengen.  Na het zomerreces is de Tweede Kamer dus aan zet. 

Bron: Woonbond


Wetsvoorstel sluit alleenstaanden uit van sociale huur

7 juli 2020

Als het aan het kabinet ligt komen 140.000 woningzoekenden niet langer in aanmerking voor een betaalbaar huurhuis, terwijl ze met hun inkomen nauwelijks een alternatief hebben. Dat is volgens Aedes en de Woonbond het gevolg van het verlagen van de toewijzingsgrens voor alleenstaanden naar 35.938 euro. Minister Ollongren stuurde hierover gisteren een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer.

Aedes en de Woonbond maken zich ernstig zorgen over een grote groep woningzoekenden: ‘Er is woningnood, deze mensen staan vaak al jaren op de wachtlijst. Starters en senioren hebben met deze nieuwe regels geen enkele kans meer op een betaalbaar huis. Voor een sociale huurwoning komen alleenstaanden niet meer in aanmerking, middenhuur is er nauwelijks en voor dure vrijesectorhuur en koop verdienen ze te weinig. In een periode dat mensen al onzeker zijn over hun inkomen, zorgt het kabinet voor nog meer onzekerheid over een eigen thuis en ontneemt het nog eens 140.000 mensen het zicht daarop.’

Eerlijke inkomensgrenzen

In plaats van de twee inkomensgrenzen die minister Ollongren voorstelt, willen de vertegenwoordigers van woningcorporaties en huurders drie inkomensgrenzen voor woningzoekenden: voor alleenstaanden tot 39.000 euro, voor tweepersoonshuishoudens tot 43.000 euro en voor (grote) gezinnen tot 53.000 euro. Minister Ollongren verlaagt echter de inkomensgrens voor alleenstaanden van 39.000 naar 35.938 euro en houdt vast aan een grens van 43.126 euro voor gezinnen. Ook grote gezinnen komen daardoor in de problemen; verdienen ze net iets meer – een laag middeninkomen – dan vallen ze al buiten de boot. ‘Logisch dat het kabinet de inkomensgrenzen koppelt aan de grootte van het huishouden. Maar doe het dan op een eerlijke manier. Zodat zoveel mogelijk woningzoekenden aan een huis kunnen komen’, aldus Aedes en de Woonbond.

Bron: Woonbond


Persbericht

Alleenstaanden buitenspel voor een betaalbaar huurhuis

7 juli 2020

Als het aan het kabinet ligt komen 140.000 woningzoekenden niet langer in aanmerking voor een betaalbaar huurhuis, terwijl ze met hun inkomen nauwelijks een alternatief hebben. Dat is volgens Aedes en de Woonbond het gevolg van het verlagen van de toewijzingsgrens voor alleenstaanden naar 35.938 euro. Minister Ollongren stuurde hierover gisteren een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer.

Aedes en de Woonbond maken zich ernstig zorgen over een grote groep woningzoekenden: ‘Er is woningnood, deze mensen staan vaak al jaren op de wachtlijst. Starters en senioren hebben met deze nieuwe regels geen enkele kans meer op een betaalbaar huis. Voor een sociale huurwoning komen alleenstaanden niet meer in aanmerking, middenhuur is er nauwelijks en voor dure vrijesectorhuur en koop verdienen ze te weinig. In een periode dat mensen al onzeker zijn over hun inkomen, zorgt het kabinet voor nog meer onzekerheid over een eigen thuis en ontneemt het nog eens 140.000 mensen het zicht daarop.’

Eerlijke inkomensgrenzen

In plaats van de twee inkomensgrenzen die minister Ollongren voorstelt, willen de vertegenwoordigers van woningcorporaties en huurders drie inkomensgrenzen voor woningzoekenden: voor alleenstaanden tot 39.000 euro, voor tweepersoonshuishoudens tot 43.000 euro en voor (grote) gezinnen tot 53.000 euro.

Minister Ollongren verlaagt echter de inkomensgrens voor alleenstaanden van 39.000 naar 35.938 euro en houdt vast aan een grens van 43.126 euro voor gezinnen. Ook grote gezinnen komen daardoor in de problemen; verdienen ze net iets meer – een laag middeninkomen – dan vallen ze al buiten de boot.

‘Logisch dat het kabinet de inkomensgrenzen koppelt aan de grootte van het huishouden. Maar doe het dan op een eerlijke manier. Zodat zoveel mogelijk woningzoekenden aan een huis kunnen komen’, aldus Aedes en de Woonbond.

Bron: Woonbond


Ollongren, kom met noodpakket tegen de wooncrisis

1 juli 2020

Voor veel huurders gaat vandaag de huurverhoging in. Nadat minister Ollongren drie keer een oproep tot huurbevriezing van de Eerste kamer negeerde.  Dat heeft geleid tot een motie van afkeuring, waarna Ollongren beloofde in de begroting die op Prinsjesdag wordt gepresenteerd beter te kijken naar hoe ze huurders kan helpen. Vandaag doet een brede maatschappelijke alliantie een oproep aan de minister om met een noodpakket tegen de wooncrisis te komen.

De Woonbond, de Goede Zaak, de KBO-PCOB, de landelijke cliëntenraad, Ieder(in) en de LSVb vragen in een gezamenlijke brief aan minister Ollongren om met een noodpakket te komen voor de huursector. Ze vragen de minister onder andere om een investeringsfonds van 3 miljard voor huurverlaging, nieuwbouw en verduurzaming van sociale huurwoningen. Ook moet er geld naar een woningbouwimpuls om tijdens de komende crisis door te bouwen, gemeentelijke daklozenopvang en het verruimen van de huurtoeslag.

Teken de petitie

Woonbonddirecteur Zeno Winkels: 'Het tekort aan geschikte betaalbare huurwoningen en de te hoge huurprijzen raken huurders en woningzoekenden, van jong tot oud. De economische klap door de coronacrisis vergroot de problemen voor deze mensen. Lees de voorspellingen maar na. Vandaar dat we met deze brede coalitie een oproep doen voor een noodpakket.’ Ook huurders en woningzoekenden kunnen zich uitspreken voor het noodpakket via een online petitie (externe link)

Tien miljard aan heffing

Dit jaar kwam de teller aan verhuurderheffing, de heffing die verhuurders betalen over de waarde van hun sociale huurwoningen, op 10 miljard te staan. Winkels: ‘Dat is een enorme klap geweest voor de sociale huursector. Zonder die heffing had de huur een paar tientjes per maand lager gekund, of waren er bijvoorbeeld tienduizenden sociale huurwoningen extra gebouwd. We hebben een volgende crisis in het vooruitzicht, mensen gaan het moeilijker krijgen en de groep die een sociale huurwoning nodig heeft zal groeien. Het is het de hoogste tijd eindelijk te investeren in volkshuisvesting. Deze begroting is de laatste kans van dit kabinet om de wooncrisis aan te pakken.’

Bron: Woonbond


Huurders in Europa leggen eisen neer bij EU

1 juli 2020

De Internationale Huurdersbond (IUT), waar de Woonbond lid van is, heeft namens alle huurders in Europa 11 eisen voor economisch herstel na de coronapandemie neergelegd bij de Europese Unie in Brussel. De belangrijkste eis is dat de economische crisis waar we nu in zijn beland, wordt bestreden door te verduurzamen en dat de financiële ondersteuning terecht komt bij de mensen die het het hardst nodig hebben.

Wapperende vlaggen van EU-landen en EU-vlag
EU-vlag en landsvlaggen van de EU-lidstaten

Duurzame economie is ook rechtvaardig en inclusief

De landen van de Europese Unie hebben in december 2019 een Green Deal (externe link) gesloten. Hierin hebben ze met elkaar afgesproken hoe ze willen zorgen dat de Europese economie duurzaam wordt. Dat lukt niet door alleen klimaat- en milieuproblemen aan te pakken. Een duurzame economie moet ook voor iedereen zo rechtvaardig en inclusief mogelijk zijn. De IUT zet daarom in op een huurdersvriendelijke Green Deal (externe link).

Kansen om energiearmoede te bestrijden

Het wereldwijde klimaatakkoord vraagt om grote veranderingen. Onder andere door huizen en wijken te verduurzamen. Er is zoveel nodig, dat we een grote golf aan renovaties kunnen verwachten. Deze renovatiegolf is volgens de IUT dé kans om energiearmoede te bestrijden en gezonde en veilige huizen te creëren in groene wijken. Overal in Europa wonen de mensen met de laagste inkomens in de slechtst onderhouden en minst comfortabele huurhuizen. Vaak hebben deze huurders te weinig geld om hun slecht geïsoleerde woning warm te stoken en zitten ze een deel van het jaar letterlijk in de kou. De IUT en de Woonbond roepen op om deze mensen als eerste te helpen.

Verhuurders stimuleren en huurders beschermen

De IUT eist onder andere dat woonlastenneutraliteit het belangrijkste uitgangspunt wordt van de Green Deal. Met andere woorden, dat de huurverhogingen door duurzame renovatie helemaal gecompenseerd worden door de besparingen op de energierekening. Verder eist de IUT dat huurdersparticipatie verplicht wordt, en dat er belastingprikkels komen die verhuurders stimuleert om te verduurzamen en huurders met lage en middeninkomens beschermen tegen hogere kosten.

Bron: Woonbond


Meer huurders maken bezwaar tegen de huurverhoging

30 juni 2020

Woningcorporaties ontvangen gemiddeld 30 procent meer bezwaren dan afgelopen jaar, blijkt uit navraag van BNR bij negen grote woningcorporaties.

De stijging komt voor een groot deel doordat mensen de huur fors zien stijgen terwijl ze onzeker zijn over hun inkomsten. Ook de uitgebreide aandacht voor de verhoging in de politiek en media wordt als argument genoemd. Tot drie keer toe nam de Eerste Kamer een motie aan tot huurbevriezing, die minister Ollongren naast zich neerlegde. Dat leidde zelfs tot een aangenomen motie van afkeuring.

Nauwe blik betaalbaar wonen

Woonminister Kajsa Ollongren wil dat verhuurders alleen die huurders te hulp schieten, die de huur niet kunnen betalen. Dit noemt ze ‘maatwerk’. "Dat is een erg nauwe blik op wat betaalbaar wonen is", vindt Marcel Trip van de Woonbond bij BNR. "Er zijn tal van dingen waarop mensen bezuinigen voordat ze denken: ik kan de huur niet betalen. Ze bezuinigen op de dagelijkse boodschappen, sportclub of zetten in de winter de verwarming lager." De Woonbond pleitte ervoor om de huren te bevriezen en verhuurders te compenseren door de verhuurderheffing niet te heffen.  Nu dat niet gebeurt moet er voor Prinsjesdag gekeken worden hoe de koopkracht van huurders verbeterd kan worden.

Geen recht op maatwerk

Bovendien heeft een huurder geen recht op maatwerk. De minister heeft alleen een moreel appel gedaan aan verhuurders. Als een verhuurder niet mee wil werken aan een oplossing, kunnen huurders dit melden bij een registratiepunt (externe link) van de Huurcommissie.

Bron: Woonbond


Maak op tijd bezwaar tegen de huurverhoging

25 juni 2020

Ben je het niet eens met de huurverhoging die op 1 juli ingaat? Dan kun je de komende dagen nog bezwaar maken. Na 30 juni kan het niet meer. Je zit dan aan de huurverhoging vast.

Bezwaar maken tegen de huurverhoging kan op twee manieren. Stuur de verhuurder een brief met de reden(en) van je bezwaar en blijf de oude huurprijs betalen. Of stuur géén brief, maar maak uitsluitend bezwaar door de oude huurprijs te blijven betalen. 

Kom tijdig in actie

Schriftelijk bezwaar maken tegen een huurverhoging die op 1 juli ingaat kan tot en met 30 juni. Je bezwaarschrift moet vóór 1 juli bij de verhuurder zijn. De oude huurprijs blijven betalen kan tot het moment dat de huur van juli betaald moet zijn. Bij de meeste verhuurders is dat ook 1 juli. 

Controleer of voorstel aan wettelijke eisen voldoet

Voor je bezwaar maakt,  is het goed te controleren of je bezwaar kans op succes heeft. Op checkhuurverhoging.nl (externe link) kun je stap voor stap nagaan of het huurverhogingsvoorstel aan alle wettelijke vereisten voldoet. Is dat niet zo? Dan presenteert de check een bezwaarbrief die je kunt opsturen aan de verhuurder. Is dat wel zo? Dan vertelt de check wat dan nog je opties zijn.

Huur je gereguleerd of geliberaliseerd?

De check geldt voor zelfstandige woningen met een gereguleerd (niet-geliberaliseerd) huurcontract.  Weet je niet of je gereguleerd of geliberaliseerd huurt? Check dan hier hoe het zit.

Wat als de huurverhoging later ingaat? 

Tegen een huurverhoging die per 1 juli ingaat moet je vóór 1 juli bezwaar maken. Voor een huurverhoging met een latere ingangsdatum heb je uiteraard langer de tijd. Als je huurverhoging bijvoorbeeld per 1 augustus ingaat, heb je nog tot en met 31 juli de tijd om bezwaar te maken. Je moet dus bezwaar maken vóór de ingangsdatum.

Bron: Woonbond


Eerste Kamer neemt motie van afkeuring huurbeleid Ollongren aan

23 juni 2020

De Eerste Kamer nam vandaag een motie van afkeuring aan over het huurbeleid van Ollongren.  De Kamer vindt dat Ollongren te weinig doet om huurders die finacieel in de knel zitten te helpen. De minister legde tweemaal een motie om de huren te bevriezen naast zich neer.

De Woonbond vindt het teleurstellend dat minister Ollongren ondanks twee aangenomen moties en een motie van afkeuring, niets extra’s doet om de betaalbaarheid van het huren te verbeteren nu veel huurders onzeker zijn over hun inkomen. De minister blijft erbij dat ze alleen maatwerk wil voor huurders die de huur niet meer kunnen betalen.

Nauwe blik op geldzorgen huurders

Ollongren wil alleen maatwerk voor huurders die door de Coronacrisis de huur niet meer kunnen betalen. Woonbonddirecteur Zeno Winkels:  ‘Terwijl geldzorgen niet pas beginnen bij het niet kunnen betalen van de huur. Dit is een erg nauwe blik op de financiële problemen van huurders. Vaak wordt er bezuinigd op dagelijkse boodschappen, het verwarmen van de woning of zorg voordat de huur niet betaald wordt. Het is erg wrang dat er voor deze mensen niets gebeurt, en er vervolgens wel 1,7 miljard aan verhuurderheffing uit de sector wordt geperst. Dat is geld dat wordt opgebracht door die huurders met een kleine beurs.’

Geen recht op maatwerk

Bovendien hebben huurders geen recht op maatwerk. ‘Het komt er op neer dat je met de pet in de hand bij de verhuurder aan klopt, en hoopt op goede wil,’ vat Winkels het beleid samen.  Noodpakket huurders. De Woonbond roept minister Ollongren op om alsnog aan de motie tegemoet te komen. Door de huren te bevriezen of door met een noodpakket te komen om meer huurders te helpen.

Melden bij de Huurcommissie

De Woonbond roept huurders op die in de financiële problemen zitten zich te melden bij het registratiepunt van de Huurcommissie. De huurcommissie heeft een registratiepunt (externe link) in het leven geroepen voor huurders die door de Coronacrisis de huur niet meer kunnen betalen. Winkels: ‘Dan heb je het alleen nog maar over het topje van de ijsberg,voordat mensen de huur niet betalen bezuinigen ze op de dagelijkse boodschappen of zorg. Toch is het goed om deze problemen in kaart te brengen bij de minister.’ 

Actie huurbevriezing

In een week tijd mailden ruim 8.000 huurders minister Ollongren om de huur te bevriezen via een actie van de Woonbond en de Goede Zaak. (externe link) 

Bron: Woonbond


Waakvlam helpt kwetsbare bewoner

22 juni 2020

Signaleer eerder misstanden in woonwijken en maak hulp sneller bereikbaar met een centraal contactpersoon. Dat adviseert woningcorporatiekoepel Aedes om leefbaarheid van wijken te versterken. Aedes roept gemeenten op meer regie te nemen in de samenwerking tussen wonen en zorg.

Oudere man kijkt uit raam van zijn woning

Kwetsbare bewoners in corporatiewijken krijgen te laat of te weinig ondersteuning vanuit de 'Wet maatschappelijke ondersteuning' (Wmo). Een vroege signalering van problemen, de waakvlamfunctie, moet terugkomen in de wijken. Dat is de conclusie van het onderzoek dat Andersson Elffers Felix (AEF) op verzoek van Aedes uitvoerde.

Kwetsbare mensen wonen 'langer thuis'

Nu de rijksoverheid steeds verder bezuinigt op zorginstellingen, blijven veel kwetsbare mensen met psychische problemen thuiszitten. In geval van nood weten deze bewoners de weg naar hulp niet te vinden. Vaak zijn het buren die vanwege overlast een probleemgeval melden bij de woningcorporatie.

Als buren aan de bel trekken, is het eigenlijk al te laat

Het AEF onderzoek toont aan dat een vast contactpersoon eerder problemen ziet en grotere nood en overlast kan voorkomen. ‘Natuurlijk nemen we meldingen van onze huurders altijd serieus. Maar op het moment dat zij bij ons aan de bel trekken, is het eigenlijk al te laat. Je wil daar eerder bij zijn’, betoogt Hester van Buren, bestuurslid van Aedes. 

Waakvlamfunctie

De onderzoekers van AEF schrijven in hun rapport 'Waakvlamfunctie nodig voor kwetsbare bewoners' dat er steeds meer psychisch kwetsbare mensen in wijken wonen. Maar de zorg en ondersteuning voor deze bewoners is onvoldoende. Ook brachten ze verklaringen voor de huidige situatie in kaart en bedachten oplossingsrichtingen die de zorg en ondersteuning zouden kunnen verbeteren.

Vast contactpersoon

Een vaste, herkenbare en betrouwbare ondersteuner die contact houdt met deze doelgroep en tijdig problemen signaleert, kan erger voorkomen. Zo'n contactpersoon heeft een ‘waakvlamfunctie’. Volgens Aedes is zo’n ondersteuner in de wijk hard nodig nu de rijksoverheid steeds verder bezuinigt op de zorg. ‘Maar het kan niet zo zijn dat als er instellingen sluiten, er niets terugkomt voor de mensen die nu thuis blijven’, aldus Van Buren

Meer samenwerking 

Aedes wil ook meer samenwerking tussen zorginstellingen, corporaties en gemeenten. De woningkoepel vraagt ook van gemeenten om meer geld vrij te maken voor sociale wijkteams. ‘Als gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen, kunnen we samen ver komen. Helaas zien we dat kleinere gemeenten minder hierin investeren en daardoor worden kansen gemist’, stelt Van Buren. Woningcorporaties zijn geen zorginstellingen, maar nemen volgens de bestuurder wel hun verantwoordelijkheid: ‘Met dit rapport willen we niet zeurend met ons vingertje wijzen, maar juist gemeenten en zorg oproepen om meer samen te gaan werken. Dat komt de leefbaarheid in de wijk ten goede.’

Bron: Woonbond


Huurcommissie opent registratiepunt voor huurders die de huur niet kunnen betalen

18 juni 2020

De huurcommissie heeft op verzoek van minister Ollongren een registratiepunt opgezet waar huurders die door de Coronacrisis in de financiële problemen zijn geraakt  en de huur niet meer kunnen betalen een melding kunnen doen. Zo wil de minister meer zicht krijgen op hoe vaak verhuurders maatwerk weigeren voor huurders die in de knel zitten.

Het is een online registratiepunt (externe link), maar huurders die geen toegang hebben tot internet kunnen voor hun registratie contact opnemen met de helpdesk van de huurcommissie via 070-375 4300. De helpdesk is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur. 

‘Nauwe blik op betaalbaarheid'

Het meldpunt is dus alleen bedoeld voor mensen die de huur niet kunnen betalen, en waarbij de verhuurder geen maatwerk toepast nadat de huurder hier om heeft gevraagd. Hieruit blijkt opnieuw dat de minister een erg nauwe blik heeft als ze kijkt naar huurders die financieel in de knel komen. Huurders besparen vaak al op andere belangrijke zaken zoals lidmaatschap van een vereniging, dagelijkse boodschappen of het verwarmen van de woning. 

Doe een melding

Alhoewel de Woonbond vindt dat de minister meer moet doen om huurders tegemoet te komen in de crisis, roepen we huurders die nul op het rekest kregen van hun verhuurder wel op een melding te doen bij het registratiepunt (externe link). Woonbonddirecteur Zeno Winkels: ‘Het morele appel aan verhuurders is vooralsnog het enige dat de minister doet. Dat is te mager. Maar als zelfs dat nergens toe leidt omdat verhuurders niet reageren op het pleidooi van hun huurder, is het goed dat het ministerie hier signalen over ontvangt.’

De huurcommissie benadrukt dat het registratiepunt bedoeld is om gegevens te verzamelen. Er wordt geen procedure gestart, zoals gewoonlijk bij de huurcommissie wel kan. Voor het ‘maatwerk’ bestaan immers geen wettelijke garanties waar de huurcommissie op kan toetsen.

Bron: Woonbond


Grote zorgen stijgende woonlasten en dalende inkomens huurders

18 juni 2020

Meer dan de helft van de huurders uit ons ledenpanel maakt zich zorgen of ze in de toekomst de huur nog wel kunnen betalen. Ze zien de woonlasten stijgen terwijl ze verwachten dat hun inkomen hierbij achterblijft of zelfs daalt.

Geldzorgen

Dat bleek onder een peiling onder 351 respondenten over de tevredenheid van hun woning gedurende de lockdown, en over hun woonlasten en inkomensverwachting door de crisis. 51% gaf aan zich zorgen te maken de huur in de toekomst niet op te kunnen brengen.

Inkomensonzekerheid en stijgende woonlasten

12% van de huurders uit het ledenpanel heeft al een inkomensdaling gehad.  Aangezien een deel van de respondenten al met pensioen is, ligt de inkomensdaling alleen gekeken naar werkenden hoger. 3,4% van de respondenten kan de huur nu niet betalen. De helft daarvan heeft geen contact gehad met de verhuurder. De helft wel. Dat leidde in sommige gevallen wel, en soms niet tot actie bij de verhuurder in de vorm van een betaalregeling.

43% van de respondenten verwacht een inkomensdaling en 55% verwacht dat het inkomen gelijk blijft. Dat zien we ook terug in de redenen die mensen geven voor hun zorg over het in de toekomst nog kunnen betalen van de huur.

De top drie redenen voor deze zorgen zijn zijn: 

 1. De huur stijgt harder dan het inkomen 
 2. Omdat kosten naast huur omhoog gaan
 3. Omdat het inkomen van mijn huishouden daalt

Motie van afkeuring

Inmiddels is er in de Eerste Kamer een motie van afkeuring ingediend over. Indiener Tiny Kox vindt dat de minister de wil van de Kamer naast zich neerlegt. In de motie wordt de minister opgeroepen om ‘een tijdelijke huurstop, dan wel substantiële preventieve maatregelen van vergelijkbare aard, mogelijk te maken’. De motie volgde nadat minister Ollongren tot twee keer toe een motie tot huurbevriezing niet uitvoerde en ook niet met andere aanvullende maatregelen kwam.  

Eerder deze week startte de Woonbond samen met de Goede Zaak een actiepagina (externe link) waarbij huurders zelf een oproep tot huurbevriezing kunnen mailen aan de minister. 

De Woonbond heeft in een brief aan de minister en de Eerste Kamer opnieuw gepleit voor huurbevriezing. Of om op zijn minst met maatregelen te komen waar huurders recht op hebben en niet afhankelijk zijn van de goede wil van de verhuurder. 

Tevredenheid  woning loopt iets terug

Gevraagd naar de tevredenheid naar de woning zien we dat 65% van de mensen tevreden of zeer tevreden is met de woning. 14% is (zeer) ontevreden. Voor de lockdown was dat nog 8%  Gedurende de Lock down liep de onvrede over de woning dus licht op.

Respondenten zijn vooral tevreden over het formaat van de woning, een fijn balkon en/of tuin en de buurt waar ze wonen. Ze zijn het vaakst ontevreden over de huurprijs, de gehorigheid van hun woning en het slecht kunnen regelen van de temperatuur in de woning.

Bron: Woonbond


Mail de minister om huurbevriezing

16 juni 2020

Veel huurders maken zich zorgen om hun inkomen of hebben hun inkomen door de Coronacrisis al zien dalen. Terwijl de huur wel omhoog gaat. 

Wij willen samen met De Goede Zaak dat de minister zorgt voor het bevriezen van de huur. Jij ook? Via deze actiesite (externe link) kunnen huurders zelf een oproep sturen aan de minister.

Eerste Kamer

Tot twee keer toe is nu een motie in de Eerste Kamer aangenomen die minister Ollongren oproept de huurverhogingen te stoppen. In zowel de sociale als de vrije huursector. Tot twee keer toe zegt de minister hier niks mee te gaan doen. Behalve dat hiermee de Eerste Kamer wordt gepasseerd, laat het kabinet hiermee huurders in de kou staan die in juli een hogere rekening op de mat krijgen.

Minister, maak het mogelijk

In 2018 sloot de Woonbond een Sociaal Huurakkoord met corporatiekoepel Aedes om de huren minder hard te stijgen. Dat ging moeizaam, vanwege de enorme belastingdruk die het kabinet op corporaties legt. Maar met de economische nasleep van de Coronacrisis is het nodig meer te doen. Daar is politieke wil voor nodig.  We roepen de minister op de huurverhoging dit jaar te schrappen en verhuurders hiervoor te compenseren door de verhuurderheffing dit jaar niet te heffen zodat corporaties de huren kunnen bevriezen en blijven investeren in nieuwbouw en renovatie. 

Maatwerk

Vooralsnog wil de minister niet verder gaan dan maatwerk (waarbij huurders als ze de huur echt niet meer kunnen betalen kunnen aankloppen bij de verhuurder) en de mogelijkheid op een tijdelijke huurstop. Huurders hebben hier echter geen recht op, maar zijn afhankelijk van de goede wil van de verhuurder. Bovendien gaat de minister er vanuit dat er pas een probleem is als huurders de huur niet meer kunnen betalen, maar huurders bezuinigen ver daarvoor al op het lidmaatschap van de sportclub, het verwarmen van de woning en de dagelijkse boodschappen. 

 Via deze actiesite (externe link) kunnen huurders zelf een oproep sturen aan de minister.

Bron: Woonbond


Teleurstellende uitspraak over schadevergoeding Gluurverhoging

12 juni 2020

De Raad van State heeft de uitspraak van de bestuursrechter over schadevergoeding voor de Gluurverhoging vernietigd. De bestuursrechter oordeelde eerder dat de huurder door onrechtmatig handelen van de belastingdienst financieel schade had geleden en de Belastingdienst dit moest compenseren. De Belastingdienst ging in hoger beroep bij de Raad van State.

De Belastingdienst had in het tijdvak van 2013 tot en met april 2016 geen inkomensgegevens mogen verstrekken omdat hier geen wettelijke grondslag voor was. De bestuursrechter oordeelde daarom tot een schadevergoeding, maar de Raad van State is van mening dat de de bestuursrechter hier niet over gaat maar dat de civiele rechtbank zich hier over moet buigen. Op deze grond is het besluit vernietigd. De bestuursrechter was in dit geval niet bevoegd om een uitspraak te doen over de schadevergoeding.

Collectieve claim

Bij de civiele rechtbank loopt al een hoger beroep van de Woonbond in een collectieve claim tegen de staat. In een eerdere uitspraak bij de civiele rechtbank werd de Woonbond niet-ontvankelijk verklaard omdat huurders zélf in beroep zouden kunnen gaan via de bestuursrechter. De uitspraak van de raad van State laat juist zien dat dit niet het geval is. Nu het hoogste bestuursrechtelijke orgaan (de Raad van State) weer naar de civiele rechtbank verwijst, zal er in dit hoger beroep nu toch eindelijk een inhoudelijk oordeel moeten volgen.

De Woonbond vindt het teleurstellend dat huurders die erg lang op een uitspraak hebben moeten wachten, nu nog geen duidelijkheid hebben. Het hoger beroep bij de civiele rechtbank moet eindelijk uitsluitsel bieden over een schadevergoeding. Zo gauw hier een uitspraak over bekend is, publiceren wij hier over op onze website.

Bron:woonbond

Eerste Kamer roept opnieuw op tot huurbevriezing

9 juni 2020

De Eerste Kamer heeft vandaag opnieuw een motie aangenomen waarmee minister Ollongren wordt opgeroepen de huren te bevriezen. 

De Kamer nam eerder al een dergelijke motie aan, maar de minister gaf aan niets te zien in een algemene huurbevriezing. Zij wil dat huurders die in de financiële problemen komen bij hun verhuurder aankloppen voor ‘maatwerk’.  De SP in de senaat diende daarop de tweede motie in waarin een dwingend beroep op Ollongren wordt gedaan om de eerste motie alsnog uit te voeren. Die motie kreeg dinsdag steun van FVD, GroenLinks, PvdA, PVV, PvdD, 50PLUS en OSF.

Maatwerk

Het maatwerk komt in de praktijk vaak neer op betalingsregelingen wanneer een huurder de huur niet kan betalen. Terwijl veel huurders natuurlijk ook voordat ze de huur niet kunnen betalen wel al financieel in de knel zitten, maar zij eerder bezuinigen op andere zaken. Al voor de Coronacrisis gaf het NIBUD aan dat ongeveer 800.000 hurende huishoudens na het betalen van de huur te weinig overhouden voor andere noodzakelijke uitgaven.

Duidelijk signaal

De Woonbond is blij met het duidelijke signaal vanuit de Eerste Kamer. Veel huurders maken zich zorgen over de stijgende huur, terwijl ze verwachten dat hun inkomen daalt. Het probleem met het beloofde ‘maatwerk’ is dat huurders er geen recht op hebben en dus afhankelijk zijn van de goede wil van de verhuurder. De Woonbond heeft eerder al voorgesteld de jaarlijkse huurverhoging niet door te voeren en verhuurders hiervoor financieel te compenseren door de verhuurderheffing dit jaar te schrappen.

Bron: Woonbond


Veel huurders missen thuisgevoel

8 juni 2020

Wat betekent ‘thuis’ precies? Welke elementen bepalen dit en welke rol spelen woningcorporaties hierin? Het KWH deed grootschalig onderzoek onder huurders om hier een concreter beeld van te krijgen. Ter ere van haar 25-jarig jubileum bood zij de corporatiesector begin juni het rapport ‘Voelt hurend Nederland zich thuis?’ aan.

Thuisgevoel niet vanzelfsprekend

Overlast door buren of een wijk waar mensen zich niet met elkaar verbonden voelen. Dat heeft, net als de kwaliteit van de woning, invloed op het thuisgevoel. Mensen die blij zijn met hun buurt, zijn volgens de onderzoekers ook sneller tevreden met hun woning.

Veilige buurt? Dan eerder thuisgevoel

Van degenen die zich veilig voelen in hun buurt en blij zijn met hun woning, geeft 91 procent aan zich thuis te voelen. Is er sprake van een fijne woning maar wordt de omgeving als onveilig ervaren? Dan valt dit percentage terug naar 62 procent.

Corporaties verantwoordelijk voor leefbaarheid

Bijna de helft van de ondervraagden (44 procent) stelt dat corporaties een goed thuisgevoel kunnen realiseren door te blijven inzetten op betaalbare en goed onderhouden woningen. Meer dan een kwart (26 procent) vindt dat corporaties moeten zorgen voor een leefbare buurt.

Voldoende ruimte gewenst

Ruim de helft van de ondervraagden wil een woning waar je lekker buiten kunt zitten, op het balkon of in de tuin. Gezinnen willen ook binnenshuis voldoende ruimte hebben.

Niet passend bij levensfase

Opmerkelijk is volgens KWH dat een significant deel van de huurders aangeeft in een woning te wonen die niet past bij hun levensfase. Dit speelt met name bij gezinnen met thuiswonende kinderen.

Thuisgevoel bij jonge alleenstaande onder druk

Bij jonge alleenstaande ouders staat volgens KWH het thuisgevoel nog meer onder druk. Zij geven aan zich onveilig te voelen, vaak overlast te ervaren van buren en het gevoel te hebben niet goed voor hun kinderen te kunnen zorgen.

Betere doorstroming nodig

Deze groep geeft ook het vaakst aan dat hun huurwoning niet aansluit op hun levensfase. Van de alleenstaande ouders die een flat huren, vindt zelfs 69 procent dat de woning niet past bij hun levensfase. Woningcorporaties zouden daarom de doorstroming beter op gang moeten krijgen, stelt het KWH.

Nieuwe buren belangrijk

Ook in kleinere gemeenten voelen huurders zich soms niet thuis; dat is geen grootstedelijk fenomeen. Huurders zijn kritisch op nieuwe buren en vinden het belangrijk dat nieuwe bewoners passen bij de wijk. KWH concludeert dan ook dat woningcorporaties bij het toekennen van huurwoningen hierop moeten letten.

Bron: Woonbond


Verbeterde tabel huurverhoging na duurzame investeringen

4 juni 2020

De Woonbond en Aedes, de belangenvereniging van woningcorporaties, presenteren een verbeterde Vergoedingentabel voor duurzaamheidsinvesteringen. In de nieuwe tabel is te zien wat een faire huurverhoging (vergoeding) is als een woningcorporatie een woning verduurzaamt, bijvoorbeeld door het dak en de gevel te isoleren. De Woonbond geeft een positief advies aan huurders om in te stemmen met huurverhogingsvoorstellen van een corporatie die in lijn zijn met de tabel.

Bouwvakker op dak om isolatie aan te brengen
Aanbrengen van dakisolatie aan de buitenzijde.

Huurverhoging tegenover besparing
In de nieuwe tabel is te zien wat Aedes en de Woonbond een redelijke huurverhoging vinden bij verschillende labelstappen. Dit is gebaseerd op onderzoek. Onderzoeksbureau Companen heeft onderzoek gedaan naar wat huurders werkelijk besparen aan kosten voor gas nadat de woning is verduurzaamd. Om ervoor te zorgen dat huurders er niet op achteruit gaan in woonlasten, is de huurverhoging lager dan de gemiddelde besparing.

Effect woninggrootte op mogelijke besparing
Er wordt onderscheid gemaakt naar woninggrootte. Daarom is de Vergoedingentabel opgesplitst in drie tabellen: voor kleine, middelgrote en grote woningen. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat de woninggrootte een behoorlijke invloed heeft op de mogelijke besparing op de energierekening. De invloed van de grootte en samenstelling van het huishouden en het woningtype heeft Companen ook onderzocht. Het bureau constateert dat deze twee factoren wel effect hebben op de totale energierekening, maar een klein effect op de te behalen energiebesparing. Dat komt met name door het warmwatergebruik: dat wordt niet minder in een goed geïsoleerde woning.

Tabel is geen verplichting 
Aedes en Woonbond adviseren aan corporaties en huurders om de Vergoedingentabel te gebruiken bij verduurzamingsvoorstellen. Maar woningcorporaties en huurders zijn niet verplicht de tabel te gebruiken, bijvoorbeeld als er al lokaal afspraken zijn gemaakt. Aedes en Woonbond hebben een handleiding gemaakt voor het gebruik van de Vergoedingentabel

Bron: Woonbond


Eerste Kamer wil toch huurbevriezing

3 juni 2020

De Eerste Kamer heeft minister Ollongren opgeroepen om de eerder aangenomen motie Kox alsnog uit te voeren. In die motie vroeg de Eerste Kamer om dit jaar geen huurverhoging toe te passen omdat veel huurders door de Coronacrisis in financiële problemen zitten. Minister Ollongren houdt vast aan de maximale huurverhoging van 5,1%.

  Getty Images
Door de coronacrisis is het voor veel huurders nog moeilijker geworden om de huur te kunnen betalen.

Op 21 april nam de Eerste Kamer een motie aan van Senator Tiny Kox (SP), waarin de minister werd opgeroepen om via wet of overleg ervoor te zorgen dat er per 1 juli geen huurverhoging zou zijn. Om verhuurders te compenseren zou de verhuurderheffing in 2020 kunnen worden verlaagd. Op 2 juni riep Kox de minister naar de Eerste Kamer om uit te leggen waarom dat niet is uitgevoerd.

Noodzaak voor huurbevriezing

Senator Kox betoogde dat sinds zijn eerste motie de noodzaak voor huurbevriezing alleen nog maar duidelijker is geworden. Volgens onderzoek van het KWH zijn er 360.000 corporatiehuurders die zich zorgen maken of zij de huurverhoging wel kunnen betalen. Onderzoek van het Nibud laat zien dat 800.000 mensen al financieel klem zitten. Zij bezuinigen op allerlei andere zaken om de huur te kunnen betalen.

Signalen herkenbaar

De Woonbond herkent deze signalen. Al op 24 maart riepen wij minister Ollongren op om dit jaar geen maximale huurverhoging van 5,1% toe te staan. Wij krijgen heel veel noodkreten van huurders die woedend zijn dat zij in deze crisis een maximale huurverhoging op de mat vinden.

Verhuurders willen geen huurbevriezing

Minister Ollongren verdedigde zich in de Kamer door aan te geven dat ook de verhuurderkoepels Aedes en IVBN geen algemene huurbevriezing willen. Huurders kunnen zich bij hun verhuurder melden als ze in financiële problemen komen en vragen om een betalingsregeling. Ollongren gaf aan dat 0,5% tot 2% van de huurders dit heeft gedaan. Ook gaf ze aan in augustus te willen kijken naar de effecten van de huurverhoging op de betaalbaarheid.

Betalingsregelingen niet voldoende

De minister heeft vorige week ook overlegd met de Woonbond. Directeur Zeno Winkels heeft haar laten weten dat de betalingsregelingen niet voldoende zijn, omdat ze huurders geen zekerheid geven. Het is geen wettelijk recht, maar een gunst van de verhuurder. In een opiniestuk op Joop.nl (externe link) heeft Winkels het standpunt van de Woonbond uitgelegd. Minister Ollongren is wel gevoelig voor dit argument. Tegen de Eerste Kamer zei ze dat ze met de huurcommissie een meldpunt ontwikkelt waar huurders die zijn afgewezen voor een betalingsregeling zich kunnen melden. Het is niet duidelijk welke actie er vervolgens wordt ondernomen.

Nieuwe motie

De meerderheid van de Eerste Kamer was van mening dat minister Ollongren de motie van Kox niet goed had uitgevoerd. Alleen VVD en D66 verdedigden het beleid van de minister, maar moesten toegeven dat de regering een oproep van het parlement niet zomaar mag negeren. Er is een nieuwe motie ingediend waarin de regering wordt opgeroepen om de eerdere motie alsnog uit te voeren. Hier wordt volgende week over gestemd.

Bron: Woonbond


Honderdduizenden huurders onzeker over inkomen

20 mei 2020

Ruim 360.000 hurende huishoudens (16%) zien hun inkomsten onzeker worden nu de coronacrisis langere tijd voortduurt. 

Het betekent dat zij mogelijk op termijn problemen verwachten met het betalen van hun vaste lasten, waaronder de huur. Dat blijkt uit de maandelijkse huurdersonderzoeken van het KWH (externe link).

Kabinet geeft niet thuis

Met een dalend inkomen wordt de hoogte van de huur voor nog meer mensen problematisch. In de Eerste Kamer werd een motie aangenomen om de huur dit jaar te bevriezen. Ondanks de breed aangenomen motie geeft het Kabinet vooralsnog niet thuis.

Verhuurderheffing

De Woonbond heeft er eerder al op aangedrongen dit jaar de verhuurderheffing niet te innen zodat corporaties de ruimte hebben de huren te bevriezen én kunnen blijven bouwen en renoveren. Een korting op de verhuurderheffing, om meer betaalbare huurwoningen te kunnen bouwen, is zelfs stopgezet.

Bron: Woonbond


Kamer bezorgd over buitenspel zetten huurders energietransitie

19 mei 2020

De Tweede Kamer keert zich tegen het plan van minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) om de subsidiëring van zonnepanelen te versoberen. 

Plat dak vol zonnepanelen

Dat komt vooral doordat die panelen in het nieuwe voorstel, dat de huidige ‘salderingsregeling’ moet vervangen, niet meer lucratief zijn voor huurders van corporatiewoningen, aldus het NRC.

Afbouwen regeling

Minister Wiebes is al enige tijd bezig met plannen om de huidige salderingsregeling te versoberen. Het salderen, waarbij je aan het net geleverde stroom later weer van je eigen verbruik mag aftrekken, wordt vanaf 2023 geleidelijk afgebouwd. In 2031 moet de salderingsregeling helemaal verleden tijd zijn.

Niet rond te rekenen

Volgens Roland van der Klauw van de stichting Wocozon, die voor veel corporaties de financiële afhandeling en plaatsing van zonnepanelen verzorgt, verlaagt de huidige salderingsregeling de energierekening van de sociale huurder gemiddeld met 5 euro per maand per paneel, waarbij een paneel maandelijks ruim 2 euro kost. „Als die saldering geleidelijk wegvalt, is het voor corporaties niet meer rond te rekenen. Een huurder wil niet zoals een huiseigenaar zeven jaar wachten voordat er een voordeel is”, zegt hij in het NRC (externe link). „We zijn er nipt in geslaagd een constructie te vinden waarin de huurder nu een redelijk voordeel heeft en de corporatie in twintig jaar uit de kosten komt.”

Brede kritiek Tweede Kamer

De kritiek in de Kamer wordt breed gedeeld, van coalitiepartijen CDA, ChristenUnie en D66 tot aan de oppositie. Ze vinden dat huurders ook mee moeten kunnen profiteren van verduurzaming. Het buitenspel zetten van miljoenen huurders ingaat tegen de gedachte dat de energietransitie een zo breed mogelijk draagvlak moet hebben.

Houd een minimale saldering in stand

De Woonbond liet eerder al weten zich zorgen te maken om de afbouw van de salderingsregeling. Wij adviseren minimaal 1.500 KWh op jaarbasis in stand te houden ter saldering. Dat zorgt dat investeringen rendabel blijven en behoud draagvlak voor energietransitie onder alle huishoudens, ook bij hen met weinig vermogen.

Bron:Woonbond


Woonbond pleit voor woontoeslag

19 mei 2020

Het kabinet wil het toeslagenstelsel, waaronder de huurtoeslag versimpelen. De complexiteit van de huidige regeling leidt tot een hoog aantal terugvorderingen. Hiermee komen huishoudens die net buiten de regeling vallen in grote problemen. Een speciale werkgroep deed een onderzoek om verschillende opties in kaart te brengen. De uitvoering van de toeslagen door de Belastingdienst heeft de afgelopen jaren geleid tot enorme problemen, met name bij de kinderopvangtoeslag.

Envelop Belastingdienst Toeslagen

In een brief aan de Kamer en de minister reageert de Woonbond op de voorstellen. In het onderzoek wordt tal van opties voorgesteld voor de huurtoeslag. Een ervan is de verantwoordelijkheid voor betaalbaarheid helemaal onder te brengen bij corporaties. De huurtoeslag zou voor huurders van een corporatiewoning dan kunnen worden afgeschaft, als corporaties lagere huren rekenen voor deze huurders met een laag inkomen. De overheid financiert corporaties hier dan voor.

Ongelijke situatie

De Woonbond is hierop tegen. Het zorgt ervoor dat er twee verschillende huurtoeslagregelingen komen, één voor corporatiehuurders en één voor huurders in de commerciële sector. Dat werkt verwarring in de hand en kan voor ongelijkheid zorgen. Voor sociale huurders bij commerciële aanbieders, blijft namelijk een huurtoeslag via de overheid in stand.

Minder zekerheid voor hulp huurder

Het risico bestaat dat corporaties huurtoeslaggeld gaan aanwenden voor andere doeleinden. De kans bestaat dat huurtoeslaggeld hierdoor niet terechtkomen bij de huurder. Het grote pluspunt van de huidige toeslagenregeling is juist dat de toeslag direct terecht komt bij het huishouden dat het nodig heeft. 

Lokale impact

Tenslotte zien wij ook risico’s voor individuele corporaties. Als een hele grote regionale werkgever wegvalt (bijvoorbeeld: Tata Steel verplaatst zijn productie naar India), dan ontstaat er een enorme piek aan huurtoeslagaanvragen bij één of enkele corporaties. Wat gebeurt er als een corporatie die piek in aanvragen niet kan uitbetalen? 

Pleidooi voor woontoeslag

Als Woonbond pleiten we voor een eigendomsneutrale woontoeslag. Nu gaat er veel meer staatssteun naar de koopsector, dat zou met een woontoeslag waarbij kopers en huurders met een kleine beurs geholpen zijn, recht kunnen worden getrokken. Bovendien kunnen dan ook huurders in de vrije sector aanspraak maken op een toeslag. Nu wordt er bij huurders met een smalle beurs in dit prijssegment gezegd dat hun huur te hoog is om ondersteuning te ontvangen, terwijl de toeslag juist bedoeld moet zijn om bewoners met een laag inkomen en hoge woonlasten tegemoet te komen.

Bron: Woonbond


Druk op verhuurderheffing neemt toe

14 mei 2020

De korting op de verhuurderheffing levert in een paar jaar tijd 80.000 nieuwe woningen op, maakt het ministerie van Binnenlandse Zaken vandaag bekend. Dat onderstreept weer eens hoe de heffing nieuwbouw frustreert.

Actie tegen de huurdersbelasting. Huurders dienen bezwaar in bij ministerie van Financiën.

De Woonbond is blij dat corporaties de korting aanpakken om iets te doen tegen het enorme tekort aan betaalbare sociale huurwoningen. Het succes van de korting laat zien dat de verhuurderheffing een grote sta-in de weg is bij het oplossen van de wooncrisis. Woonbonddirecteur Zeno Winkels: 'We moeten de blokkade van de heffing juist nu weg meenemen om snel meer betaalbare huurwoningen te realiseren.'

Korting al overschreden

Afgelopen Prinsjesdag werd bekend gemaakt dat corporaties korting konden krijgen op de verhuurderheffing, de heffing op sociale huurwoningen die in 2013 is ingevoerd en de sociale huursector jaarlijks ongeveer 1,7 miljard euro kost. De regeling voor 1 miljard euro, die tien jaar zou lopen, is in het eerste half jaar al overschreden. Minister Ollongren laat in een brief aan de Kamer weten dat de regeling voorziet in een behoefte, maar ze geen andere mogelijkheid ziet dan de regeling te sluiten.

Kamerdebat over de heffingskorting

Komende dinsdag is er een debat over de korting. Nu er een meerderheid in de Tweede Kamer voor het afschaffen van de heffing is, gaat het interessant zijn of de Kamer genoegen neemt met het eindigen van de korting, zoals minister Ollongren wil. Naast de linkse oppositiepartijen, zijn zowel de ChristenUnie, het CDA en D66 niet blij met de heffing. De VVD wil echter van geen wijken weten. Dinsdag zal blijken of deze patstelling de nieuwbouw de komende tijd dwars blijft zitten.

G40: schrap verhuurderheffing

De druk op de verhuurderheffing loopt ondertussen op. Ook het Stedennetwerk (de G40) roept de landelijke politiek (externe link) op de heffing te schrappen. Gemeenten willen samen met corporaties goede afspraken maken over nieuwbouw om de woningnood aan te pakken, maar hebben daarbij veel last van de heffing. 'Wij willen onze verantwoordelijkheid nemen in de wederopbouwagenda van Nederland, maar daarvoor hebben we wel bestuurlijke en financiële ruimte nodig’, aldus G40-voorzitter Paul Depla.

Pak de wooncrisis aan

De Woonbond pleit ervoor de verhuurderheffing te schrappen of de kortingsmaatregel op zijn minst fors uit te breiden. Winkels: ‘Er is veel meer nodig om het tekort aan betaalbare huurwoningen op te lossen. Zo komt er geld vrij om de wooncrisis aan te pakken en houden we de bouwers aan het werk in een moeilijke economische periode.’ Afschaffing van de verhuurderheffing geeft corporaties de mogelijkheid om meer te bouwen, terwijl de huren gematigd worden.

Bron: Wooonbond


Veel meldingen huurstijgingen tijdens Coronacrisis

8 mei 2020

De Woonbond ontving alleen vandaag al tientallen meldingen van huurders die zich zorgen maken over de huurverhoging terwijl ze onzeker zijn over hun inkomen door de Coronacrisis.

Eurohuisjes en stapel euromunten

Zowel op ons Meldpunt Commerciële Verhuur als Meldpunt Huuralarm ontvingen we vandaag veel meldingen.

Onzekerheid inkomen

Een huurder uit Amsterdam was blij met zijn nieuwe baan, maar merkt dat nu hij net boven de grens voor de inkomensafhankelijke huurverhoging zit, de huur wel erg hard stijgt. Met 6,6%, terwijl er al ruim 800 euro wordt betaald. Bovendien vraagt hij zich af of zijn nieuwe werk nu wel stand gaat houden.  ‘Dat is toch niet normaal. Straks heb ik geen werk, in de ww en dan? ’ En meer huurders wijzen in de meldingen op onzekerheid over een (verwachte) daling van hun inkomen en de toch hard stijgende huur.

Verhuurderheffing

Met corporatiekoepel Aedes maakte de Woonbond al voor de Coronacrisis een afspraak over het beperken van de huurverhoging. De gemiddelde huurstijging van de huren van sociale huurwoningen van een corporatie bij elkaar stijgt niet harder dan inflatie (2,6%). Dat heeft ervoor gezorgd dat lang niet iedereen de 5,1% of 6,6% huurverhoging kreeg die anders zonder rem gevraagd hadden kunnen worden. Er kan meer als het Kabinet ook in beweging komt. Zet dit jaar een streep door de verhuurderheffing, zodat er geld genoeg is om de huren te bevriezen en te investeren in nieuwbouw en renovatie.

Motie eerste Kamer

Ollongren liet het vooralsnog bij een moreel appél op verhuurders. Een aangenomen motie in de Eerste kamer roept haar ook op om te zorgen voor overslaan van de jaarlijkse huurverhoging. Zowel in de vrije sector als de sociale huursector. Veel huurders vragen zich sindsdien af of het kabinet nog wat voor ze gaat betekenen. De Woonbond vindt dat de minister de breed gesteunde motie niet zomaar naast zich neer kan leggen.

Commerciële huursector

Ook in de commerciële huursector, waar veel woningen in de vrije huurmarkt vallen, zijn veel huurders met zorgen. Voor deze vrije huurmarkt woningen geldt geen wettelijk maximum. Bovendien zijn de huurprijzen er erg hoog, waardoor ook een laag percentage tot een hoge stijging in euro’s kan leiden.  Ook gelden de afspraken uit het Sociaal huurakkoord niet voor commerciële aanbieders van sociale huurwoningen. De zorgen voor dit segment zijn dus ook groot.

Bron: Woonbond


Onrust over jaarlijkse huurverhoging

7 mei 2020

De Woonbond krijgt veel vragen van huurders over de aangenomen motie in de Eerste Kamer voor het overslaan van de jaarlijkse huurverhoging. De meeste huurders hebben inmiddels een huurverhogingsbrief op de mat, en zijn benieuwd of het Kabinet nog met een tegemoetkoming komt. De huurverhoging gaat immers meestal per 1 juli in.

In april nam de Eerste Kamer de door SP-senator Tiny Kox ingediende motie aan. De motie betreft de sociale en de vrije sector. Veel huurders zijn benieuwd of dit nog wat gaat betekenen voor hun huurverhoging. Het ministerie is zich nog aan het beraden op de uitvoering van de motie. Veel huurders wachten gespannen af, blijkt ook aan de vele telefoontjes die de Woonbond hierover ontving. 

Geen huurverhoging, geen heffing

De woonquote (het deel van het inkomen dat iemand kwijt is aan wonen) van huurders lag in 2018 gemiddeld al op 38%. Bij een groot deel van de huurders staat het water dus nu al aan de lippen. Veel huurders zien een onzekere toekomst tegemoet en verwachten door de Coronacrisis een inkomensdaling waarvan het maar de vraag is in hoeverre dat gecompenseerd wordt. Het niet verhogen van de huur  geeft hun wat financiële ademruimte. De Woonbond heeft voorgesteld de jaarlijkse huurverhoging een jaar niet door te voeren, in ruil voor het schrappen van de verhuurderheffing voor dit jaar. Op die manier houden corporaties ruimte om te investeren in renovatie en nieuwbouw en zetten we een goede stap in het betaalbaar houden van huren. Dat is ook nog eens goed voor het aanjagen van de economie.

Spoedwet

Voor de commerciële partijen is een spoedwet de enige waterdichte aanpak voor het niet verhogen van de huur. Wel heeft Bouwinvest zelf, na overleg met de huurdersorganisatie, het goede voorbeeld gegeven en besloten dit jaar geen huurverhoging door te voeren. 

Wacht niet met bezwaar maken of aanvragen huurbevriezing of verlaging 

Klopt jouw huurverhoging niet? Wacht dan niet met bezwaar maken. Doe onze online check huurverhoging (externe link) om te kijken of dit voor jou het geval is.

Ook een aanvraag voor huurbevriezing of verlaging kun je het best nu al doen. Doe de check huurbevriezing of verlaging om te kijken of je hiervoor in aanmerking komt.

Bron: Woonbond


Controleer de huurverhoging

4 mei 2020

Veel huurders hebben de jaarlijkse huurverhoging inmiddels op de mat gehad. De jaarlijkse huurverhoging moet in de sociale huursector aan tal van regels voldoen. Als de huurverhoging niet voldoet aan de regels, kan het lonen bezwaar te maken.

Eurohuisjes en stapel euromunten

Bovendien kunnen huurders met een laag inkomen en hoge huurprijs kijken of ze in aanmerking komen voor huurverlaging of bevriezing

Check huurverhoging

Zo mag de huurprijs van een woning door de huurverhoging niet boven de maximale huurprijs volgens het puntenstelsel uitkomen, en mogen AOW'ers en gezinnen van vier of groter geen inkomensafhankelijke huurverhoging krijgen. Doe de online check huurverhoging (externe link) om te kijken of het loont bezwaar te maken tegen je huurverhoging.

Huurverlaging en bevriezing

Bovendien hebben Aedes en de Woonbond afspraken gemaakt over huurverlaging en huurbevriezing voor huurders met een laag inkomen en hoge huurprijs. Doe de online check huurbevriezing of huurverlaging om te kijken of je hiervoor in aanmerking komt.

Bron: Woonbond


Wisselend beeld huurverhoging

29 april 2020

Veel huurders kijken vanuit de onzekere situatie door de Coronacrisis met een schuin oog naar de aankomende huurverhoging. Die gaat bij de ene verhuurder onveranderd door, bij de andere maken ze pas op de plaats.

Bij corporaties ligt de gemiddelde huurverhoging dit jaar op 2,5%, blijkt uit cijfers van corporatiekoepel Aedes. Net onder inflatie. 

Uitstel huurverhoging

Diverse corporaties kiezen vanwege de Coronacrisis voor uitstel van de jaarlijkse huurverhoging. Zoals Wooncompagnie, Woonstichting Den Helder,  HW wonen, De Goede Woning, Woonmensen, Ons Huis, Woonbedrijf ieder1, Rentree, Veluwonen, IJsseldal Wone, De Marken en Deltawonen.

Huurakkoord dempt huurstijging bij woningcorporaties

Veel corporaties verhogen de huren wel. Eind 2018 sloten we een Sociaal Huurakkoord met corporaties, waardoor de ruimte om de huur te verhogen werd beperkt. Dit heeft geleid tot een huurverhoging die gemiddeld onder inflatie ligt. Aangezien verhuurders de prijzen van sociale huurwoningen wettelijk met 5,1% of 6,6% konden laten stijgen, heeft het huurakkoord hier een duidelijk dempende werking gehad. Toch blijven de betaalbaarheidszorgen voor veel huurders groot. Dat blijkt ook wel uit de de hoge bezoekcijfers van onze online check voor huurverlaging een huurbevriezing.

Huurverlaging en huurbevriezing

In het Sociaal Huurakkoord is ook afgesproken dat huurders met een laag inkomen en hoge huur huurbevriezing of verlaging kunnen krijgen. De online check die de Woonbond hiervoor opstelde is in korte tijd duizenden keren bezocht.

Commerciële huursector

Bij veel commerciële aanbieders gaat de huurverhoging door. Zo verhoogt Vesteda de huurprijzen voor hun sociale woningen met inflatie (2,6%). Hun vrije sector woningen verhogen ze 1% boven de inflatie van februari/maart komt daarmee op 2,6/2,4%. Naar verluidt stelt Bouwinvest de huurverhoging wel uit.

Bron: Woonbond


Spoedwet verlenging tijdelijk huurcontract gaat in

24 april 2020

In de wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten wordt geregeld dat tijdelijke huurcontracten tijdelijk kunnen worden verlengd gedurende de coronacrisis. Het gaat hierbij om contracten voor appartementen en huizen van maximaal 2 jaar en contracten van maximaal 5 jaar voor kamers. 

De wet treedt op 25 april in werking en geldt voor huurcontracten die eindigen in de periode tussen 1 april en 30 juni 2020. In de overgangsperiode (dus voor 25 april) kan ook al verlenging worden aangevraagd.

Vraag op tijd verlenging aan

Huurders hebben de mogelijkheid een tijdelijke verlenging van hun tijdelijke huurovereenkomst aan te vragen. Dat moeten ze uiterlijk doen binnen 1 week nadat de verhuurder ze heeft geïnformeerd over het einde van het huurcontract (de zogeheten aanzegging van de huurovereenkomst). De huurder en verhuurder kunnen, met oog op de einddatum, ook al eerder besluiten om de huurovereenkomst te verlengen.

Overgangsperiode

Voor de periode tot inwerkingtreding van de wet geldt een overgangsperiode. Huurders die al een aanzegging hebben ontvangen moeten hun verzoek tot verlenging voor 2 mei 2020 kenbaar maken. Verhuurders kennen in principe deze verlenging toe, tenzij deze voor 1 april al afspraken had om bijvoorbeeld de woning te verkopen, te slopen of te renoveren. Of als de huurder zich niet als een goed huurder gedraagt.

Velenging tot drie maanden

De tijdelijke wet is met terugwerkende kracht ingegaan van 1 april tot 1 september en geldt voor huurcontracten die eindigen tussen 1 april 2020 en 30 juni 2020. Huurcontracten kunnen verlengd worden met een maand, twee maanden of drie maanden tot uiterlijk 1 september 2020. Indien de Coronacrisis langer duurt, kan de wet eenmalig worden verlengd met een periode van maximaal 3 maanden. Om te kijken of je onder de regels valt, kun je ook de beslisboom van de overheid gebruiken.

Kritiek Woonbond

De Woonbond heeft aangedrongen op een spoedwet om te voorkomen dat mensen met een tijdelijk contract op straat komen te staan tijdens de Coronacrisis. Het is goed dat die spoedwet er ligt, maar de huidige opzet laat volgens de Woonbond te veel redenen voor het beëindigen van een contract open. Zo kunnen renovatie en sloopplannen vaak best worden uitgesteld als die betekenen dat iemand de woning uit moet  en is een huurachterstand onder de huidige regels ook een reden om een contract niet te verlengen. Terwijl huurders met een inkomensdaling door de Coronacrisis juist meer kans lopen de huur niet te kunnen betalen. Bovendien geldt de spoedwet niet voor alle vormen van tijdelijke verhuur, maar alleen voor die mogelijk zijn gemaakt in de wet doorstroming huurmarkt.

Bron: Woonbond


Huurders zien lokale lasten weer stijgen

16 april 2020

Huurders zijn in 2020 weer meer kwijt aan lokale lasten dan vorig jaar. Gemiddeld 21 euro meer voor gemeentelijke belastingen – afvalstoffenheffing en rioolrecht - en 8 euro meer voor het waterschap. Maar per gemeente zijn er grote verschillen.

Ondergrondse afvalcontainer in woonwijk
Ondergrondse afvalcontainer in woonwijk

Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) becijfert ieder jaar wat burgers betalen aan de gemeente, het waterschap en de provincie. In 2020 betalen huurders gemiddeld 656 euro aan de gemeente en het waterschap. Daarvan gaat 389 euro naar de gemeente en 267 euro naar het waterschap.

Afvalstoffenheffing fors hoger

Voor veel huurders bestaan de gemeentelijke heffingen uit de afvalstoffenheffing (gemiddeld 283 euro) en het rioolrecht (gemiddeld 106 euro). In 99 gemeenten betalen huurders alleen de afvalstoffenheffing. Die is dit jaar fors gestegen, gemiddeld met 7,8 procent. Dat komt omdat het Rijk de afvalstoffenbelasting met 139 procent heeft verhoogd en veel gemeenten dat doorberekenen. Het rioolrecht is met gemiddeld 1,1 procent gestegen en de waterschapslasten met 3,2 procent.

Grote verschillen per woonplaats

In de ene gemeente zijn huurders aanzienlijk duurder uit dan in de andere gemeente. Wat betreft de afvalstoffenheffing is Nijmegen veruit het goedkoopste met 36 euro en Maassluis het duurste met 428 euro. Wat rioolrecht betreft zijn huurders het duurste uit in Winterswijk (371 euro).

Lokale lasten per gemeente vergelijken

Met de Lokale Lasten Calculator van COELO (externe link) zijn de heffingen van twee gemeenten met elkaar te vergelijken. Handig voor mensen met verhuisplannen. En voor huurdersorganisaties die willen weten of huurders in hun gemeente meer of juist minder moeten betalen dan huurders in buurgemeenten.

Verschillen in lokaal beleid voor kwijtschelding

Met een inkomen op bijstandsniveau en nauwelijks spaargeld  is er vrijwel overal kwijtschelding mogelijk. Maar hoeveel er wordt kwijtgescholden, hoe je kwijtschelding moet aanvragen en voor welke heffingen je kwijtschelding kunt krijgen verschilt per gemeente.

De interactieve kaarten van COELO (externe link) geven inzicht in o.a. het kwijtscheldingsbeleid van gemeenten. Ook dat is voor huurdersorganisaties nuttige informatie.

Bron: Woonbond


Tienduizenden huurwoningen versneld van het gas

15 april 2020

De warmtevraag van zo’n vijftigduizend  huurwoningen wordt de komende paar jaar versneld verduurzaamd via warmtenetten, zonder dat de gemiddelde huurder meer gaat betalen dan voor de gasrekening. 

Dat hebben de vereniging van woningcorporaties Aedes, woningcorporaties en vijf warmtebedrijven afgesproken in een vandaag gepubliceerd akkoord. Het akkoord is een uitwerking van een afspraak uit het Klimaatakkoord. Het richt zich vooral op corporatiewoningen in stedelijk gebied, dichtbij bestaande warmtenetten. Het is daarom relatief eenvoudig en betaalbaar deze woningen aan te sluiten.

Vastrecht

De Woonbond is grotendeels positief over het akkoord. De Woonbond vind het belangrijk dat is afgesproken dat het vastrecht bij stadsverwarming niet hoger wordt dan bij gas. Ook is geregeld dat de afleverset in het huis (warmtewisselaar en meter) tot de gehuurde woning behoort. ‘Dan telt de waarde mee bij de huurtoeslag, wat bewoners zo een tientje per maand kan schelen,’ zegt Woonbonddirecteur Paulus Jansen hierover in het Algemeen Dagblad (externe link).

Lagere tarieven

De Woonbond is wel kritisch over het monopolie dat warmtebedrijven hebben. ‘Je kunt, anders dan bij gas, niet meer elk jaar van energiemaatschappij veranderen’, verklaart Jansen. Overstappers van energieleveranciers kunnen nu flinke besparingen op de energiekosten binnenhalen, dat kan niet meer bij een warmtenet. ‘Je bent gebonden aan één aanbieder. In onze ogen zouden de warmtetarieven daarom 10 procent lager moeten zijn dan die van gas. Landelijk kan dat niet worden vastgesteld, dus we adviseren onze leden om dat lokaal af te dwingen als er afspraken worden gemaakt met een warmtebedrijf.’

Bron: Woonbond
 


Huurbevriezing en verbod op huisuitzetting

14 april 2020

De linkse oppositiepartijen willen huurbevriezing en een verbod op huisuitzettingen tijdens de Coronacrisis. Ze willen dat de spoedwet waarmee voorkomen moet worden dat tijdelijke huurcontracten worden stopgezet, wordt aangepast. 

Morgen debatteert de Kamer over de spoedwet. De Woonbond wees er eerder al op dat onder de spoedwet huisuitzettingen door huurachterstand of sloopplannen nog steeds door kunnen gaan. 

Huisuitzettingen

De spoedwet die morgen besproken wordt door de Kamer moet er voor zorgen dat aflopende tijdelijke contracten worden verlengd. Toch kunnen tijdelijke contracten onder het huidige voorstel toch worden stopgezet, wanneer er al sloop- en of renovatieplannen waren, of bij een huurachterstand. In een brief aan de Kamer riep de Woonbond eerder al op meer te doen om uitzettingen te voorkomen.  

Huurbevriezing

De partijen stellen ook voor de huren dit jaar te bevriezen. De Woonbond gaf eerder al aan zich zorgen te maken om huurstijgingen terwijl veel mensen een inkomensdaling verwachten. Zeker in de commerciële huursector waar de huurverhogingen vaak erg hoog zijn, maar ook in de corporatiesector kan de huurverhoging in individuele gevallen hoog uitpakken. Een huurbevriezing zou een mooie stap zijn als het Kabinet dit jaar afziet van de verhuurderheffing. Dat zorgt ervoor dat corporaties de ruimte houden om te investeren in nieuwbouw en extra in kunnen zetten op betaalbaarheid van de huren.  

Afspraken huurbevriezing huurverlaging

Overigens maakten corporatiekoepel Aedes en de Woonbond voor de Coronacrisis al afspraken over huurverlaging en huurbevriezing voor huurders met een laag inkomen en hoge huurprijs. Doe de online check om te kijken of je in aanmerking komt. Als dat zo is, levert de check gelijk een modelbrief op maat. 

Autoriteit Woningcorporaties ligt tijdelijke huurverlaging in de weg

Corporaties die bovenop deze afspraken wat willen doen voor huurders die financieel in de knel zitten door hen een tijdelijke huurverlaging te geven, of door een huurachterstand kwijt te schelden, vinden de Autoriteit Woningcorporaties tegenover zich. In een bericht op de website laat de Autoriteit weten dat corporaties dit niet mogen. ‘Volstrekte onzin’, reageert Woonbonddirecteur Paulus Jansen. ‘Het ontzien van huurders die het moeilijk hebben valt onder de kerntaak van een corporatie. Daar moet de Autoriteit niet voor gaan liggen’.

Bron: Woonbond


De jaarlijkse huurverhoging in Huurwijzer 1

3 april 2020

De jaarlijkse huurverhoging staat weer centraal in de eerste Huurwijzer van dit jaar. Maar ook de opbrengsten van het Sociaal huurakkoord voor huurders, de coronacrisis en de energietransitie komen aan bod.

Wonen in een camper in Huurwijzer 1, 2020

In Huurwijzer 1 lees je alles over de regels voor de maximale huurverhoging in 2020. Huren van sociale huurwoningen mogen dit jaar omhoog met 5,1% (voor lagere inkomens) en met 6,6% voor huishoudens met een middeninkomen of hoger. Huren van onzelfstandige woningen (kamers, woonwagens en woonwagenstandplaatsen) mogen met maximaal 4,1% omhoog.

Wat hebben de Sociaal Huurakkoorden uit 2015 en 2018 huurders tot nu toe eigenlijk opgeleverd? In elk geval lagere huurverhogingen en minder maximale huurverhogingen voor veel huurders. Huurwijzer zet de opbrengsten op een rij. 

In het Sociaal Huurakkoord zijn ook afspraken gemaakt over huurbevriezing en huurverlaging voor woningcorporatie-huurders met een laag inkomen
en een hoge huur. Of je daar voor in aanmerking komt, kun je achterhalen met een rekenhulp van de Woonbond. Lees alvast de veelgestelde vragen over huurbevriezing en -verlaging in 2020. Daar is begin volgende week ook de rekenhulp te vinden.

Check je huurverhoging

In Huurwijzer kun je in een stroomschema checken of het huurverhogingsvoorstel klopt. Voor wie dat liever online wil doen, heeft de Woonbond zijn online huurverhogingscheck (externe link) aangepast op de regels voor 2020.

Bron: Woonbond


Onderhoud en renovatie tijdens de Coronacrisis

1 april 2020

De Woonbond heeft met diverse partijen overleg gehad over een protocol voor onderhoud en renovatie tijdens de Coronacr

De insteek is dat onderhoud en renovatie zo veel mogelijk door kan gaan, als het maar wel veilig kan. De Woonbond heeft zich vooral uitgesproken over de veiligheid van bewoners.

Bewoner besluit

Voor werkzaamheden in huis geldt dat bewoners zoveel mogelijk in een andere ruimte verblijven en dat er 1,5 meter afstand wordt gehouden. Er wordt niet gewerkt als werknemers of bewoners verkouden of ziek zijn. Bovendien is er voor werkzaamheden in huis altijd instemming nodig van de bewoner. Die heeft dus het laatste woord. Daar heeft de Woonbond ook op aangedrongen.

Bewoonde staat

Veel werkzaamheden kunnen op deze manier doorgang vinden. Maar langdurige  renovaties van woningen in bewoonde staat zijn, zeker in kleine woningen, een te groot risico. Het is goed dat bewoners hier het laatste woord over hebben.

Lees meer over beleid voor huurders tijdens de Coronacrisis in onze veelgestelde vragen.

Bron: Woonbond


Corporaties beloven maatwerk tijdens Coronacrisis

27 maart 2020

Gisteren kwamen verhuurders samen met het Kabinet met een statement. Tijdens de Coronacrisis geen huisuitzettingen, geen doorberekening van incassokosten bij een huurachterstand, en er komt  een spoedwet om aflopende tijdelijke contracten te verlengen.

Hiermee komen deze partijen voor een groot deel tegemoet aan de zorgen die we in een brief aan minister van Veldhoven kenbaar maakten. Al blijven er zorgen over de betaalbaarheid van huurprijzen voor huurders die met een inkomensdaling te maken krijgen. De Woonbond heeft de Tweede Kamer opgeroepen om de ruimte voor de jaarlijkse huurverhoging te beperken. 

Maatwerk bij inkomensdaling corporatiehuurders

Gelukkig zien we ook dat veel corporaties huurders met een inkomensdaling actief oproepen om contact op te nemen, om te kijken of er maatwerk mogelijk is. Zo communiceerden Domesta, Woonbedrijf en Wooncompagnie en veel andere corporaties een oproep aan hun huurders om contact op te nemen. Corporatiekoepel Aedes roept ook op tot het leveren van maatwerk. Als Woonbond roepen we huurders op tijdig contact op te nemen met de verhuurder bij een inkomensdaling.

Reparaties

De meeste corporaties communiceren actief over over hun beleid op het gebied van onderhoud en reparaties. Zo geeft woningcorporatie Mitros aan alleen spoedreparaties te doen. Veel corporaties hanteren dit beleid. Moet er bij u iemand langskomen voor een spoedreparatie? Houd dan in ieder geval de richtlijnen van het RIVM (externe link) aan.

Bron: Woonbond 


Kabinet: geen huisuitzettingen en verlenging tijdelijke contracten

26 maart 2020

De Woonbond waardeert het gezamenlijk statement van een viertal brancheorganisaties van sociale en commerciële verhuurders en de minister van Milieu en Wonen over een zeer terughoudend beleid met betrekking tot huisuitzettingen en het beëindigen van tijdelijke contracten tijdens de coronacrisis.

De Woonbond had hier in een eerdere brief aan de minister ook op aangedrongen.

Tijdelijke contracten

Het is ook positief dat de minister het van rechtswege voortzetten van tijdelijke contracten die aflopen ook wettelijk wil verankeren. Ook daarom had de Woonbond in zijn brief gevraagd. Dat is gewenst omdat minder dan de helft van de commerciële verhuurders is aangesloten bij een brancheorganisatie en overigens ook de leden van brancheorganisaties juridisch niet verplicht zijn om het advies van hun organisatie te volgen. Woonbonddirecteur Paulus Jansen: 'Het is goed dat er voor huurders met een tijdelijk contract dat binnenkort afloopt, duidelijkheid komt.'

Geen zaken in behandeling

De minister creëert (nog) geen wettelijke basis om huisuitzettingen en incassoprocedures gedurende de corona-epidemie te verbieden. Dat vinden wij onlogisch, omdat ook hiervoor geldt dat individuele verhuurders juridisch niet gehouden zijn aan het advies van de brancheorganisaties en de minister. Wij hebben wel begrepen dat de Raad van de Rechtspraak heeft bepaald dat rechtszaken over huisuitzettingen -behalve wanneer sprake is van criminaliteit- tijdens de coronacrisis niet in behandeling genomen worden.

Leegstandbeheer

Naast het statement van de verhuurders is er vandaag ook een aparte verklaring uitgegeven door de brancheorganisatie van leegstandsbeheerders. Ook deze organisatie geeft aan zich tot het uiterste te zullen inspannen om het onvrijwillig beëindigen van gebruikscontracten te voorkomen. Daarop hadden wij eerder aangedrongen. We zien dit dus ook als een goed signaal.

Huurverhoging

In de verklaring van de verhuurders wordt geen uitspraak gedaan over de huurverhoging. De Woonbond vindt dat verhuurders in de komende periode een uiterst terughoudend beleid moeten voeren op het gebied van huurverhoging. Wij hebben er bij de Tweede Kamer op aangedrongen om -in ieder geval tijdelijk- het plafond voor de jaarlijkse huurverhoging te verlagen. Dat plafond is nu inflatie + 2,5%, wat voor 2020 neerkomt op 5,1%. Dat plafond vinden we onder de huidige omstandigheden asociaal en dus onacceptabel. Jansen: 'Veel huurders zullen hun inkomen de komende tijd zien dalen. Een hoge stijging van de vaste lasten hakt er dan extra in.'

Bron: Woonbond


Zorgen om huurstijging tijdens Coronacrisis

24 maart 2020

Veel huurders maken zich zorgen over het niet kunnen betalen van de huur, omdat ze bang zijn door de Coronacrisis met een inkomensval te maken te krijgen.

We krijgen dan ook veel vragen over de jaarlijkse huurverhoging voor dit jaar.

Beperk de huurstijging

Als Woonbond dringen wij ook aan op sterke matiging van de huurverhogingen, in een periode waarin voor veel mensen de inkomsten kelderen. We deden vandaag een oproep aan de  Tweede Kamer om het wettelijk plafond van inflatie + 2,5% tijdelijk te verlagen. Alleen een lager wettelijk plafond garandeert dat er per 1 juli geen huurverhogingen van 5,1% gevraagd kunnen worden.

Stop uitzettingen en beindiging tijdelijke contracten

De Woonbond is de afgelopen weken in gesprek met verhuurkoepels van corporaties en commerciële verhuurders. We zien veel bereidheid om huisuitzettingen en incassotrajecten bij huurachterstand te staken. Woonbonddirecteur Paulus Jansen: 'Als Woonbond denken we toch dat het van belang is om voor deze twee maatregelen een wettelijk slot op de deur te hebben, aangezien meer dan de helft van de commerciële huurwoningen eigendom zijn van partijen die geen lid zijn van een brancheorganisatie. Daar stuurden we eerder al een brief over aan de minister.'

Veelgestelde vragen

Om huurders een overzicht te bieden van maatregelen in de huursector, hebben we een artikel met veelgestelde vragen gemaakt. Via dat artikel proberen we huurders zo goed mogelijk op de hoogte te houden van ontwikkelingen en maatregelen die van belang zijn voor huurders gedurende de Coronacrisis.

Bron: Woonbond


Maatregelen tegen huisuitzettingen

20 maart 2020

In een brief aan minister Van Veldhoven van Binnenlandse Zaken roept de Woonbond op tot een stop op huisuitzettingen, het zo snel mogelijk zorgen voor een financieel vangnet voor huurders die een inkomensval doormaken, en het op peil houden van voorzieningen voor de opvang van daklozen. 

Huurders met een inkomen op ZZP-basis, een nul-urencontract en uitzendkrachten moeten zo snel mogelijk een beroep kunnen doen op het aangekondigde vangnet om bij een inkomensval toch hun eerste levensbehoeften te kunnen betalen. 

Geen uitzettingen

Daarnaast is de Woonbond in gesprek met corporatiekoepel Aedes over het stopzetten van huisuitzettingen en incassoprocedures. Verschillende corporaties hebben al aangegeven geen uitzettingen te laten doorgaan de komende periode. De Woonbond is ook in gesprek met koepels van commerciële verhuurders, maar vraagt Van Veldhoven om hier met dwingende maatregelen te komen. Ook omdat een meerderheid van de commerciële huurders bij geen enkele brancheorganisatie is aangesloten. En juist in deze laatste categorie zijn er nogal wat verhuurders die zich weinig gelegen laten liggen aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Tijdelijke contracten

Daarnaast zetten commerciële verhuurders nogal vaak tijdelijke huurcontracten in. De Woonbond wil dat deze contracten van rechtswege worden verlengd. Omdat het ‘ondenkbaar’ is dat deze huurders nu, zonder alternatief, op straat komen te staan. 

Opvang daklozen op peil

Het is cruciaal dat gedurende de crisis de opvangvoorzieningen voor daklozen op peil blijven, of zo nodig nog uitgebreid worden. Dat is primair een verantwoordelijkheid van gemeenten, maar de Woonbond denkt dat de Rijksoverheid moet verzekeren dat enerzijds alle gemeenten hun verantwoordelijkheid in deze nemen, anderzijds reële financiële knelpunten die hierdoor ontstaan (mede) door het Rijk opgelost worden.

Bron: Woonbond


Huurcommissie stelt zittingen en onderzoeken per direct uit

18 maart 2020

De Huurcommissie stelt zittingen en onderzoeken in woningen uit. De Huurcommissie heeft dat besloten na de extra maatregelen die de regering zondag 15 maart heeft aangekondigd om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. 

Eén daarvan is gepaste afstand van elkaar te houden met 1,5 meter. Dat kan tijdens zittingen en onderzoeken in woningen lastig zijn.

In ieder geval tot zes april

Verder bestaat een kans dat de Huurcommissie de bezetting van de zittingen en de onderzoeken niet rond krijgt als gevolg van de extra maatregelen. Het stoppen met de zittingen en de onderzoeken geldt in ieder geval tot en met 6 april.

Toets aanvangshuurprijs

Huurders die binnen de eerste zes maanden van hun huurcontract willen toetsen of de huurprijs niet ten onrechte een hoge vrije sector prijs heeft, kunnen wel gewoon een procedure aanvangshuurprijs (externe link) starten. Dit moet immers binnen de eerste zes maanden van een contract (of binnen zes maanden na het aflopen van een tijdelijk huurcontract van maximaal twee jaar). Het starten van de procedure kan door het verzoekschrift (externe link) online in te vullen of te downloaden en via de post te versturen.

Bron: Woonbond


Oproep: Geen huisuitzettingen tijdens Coronacrisis

17 maart 2020

De Woonbond doet samen met tal van samenwerkende organisaties uit de 'Landelijke Armoedecoalitie' de oproep om geen mensen uit huis te zetten tijdens de Coronacrisis.

Bovendien roepen we op de financiële gevolgen juist voor financieel kwetsbare mensen te beperken.

Financiële problemen kwetsbare mensen

In de bestrijding van het Corona-virus zijn vele maatregelen nodig. Doordat veelal geautomatiseerde maatregelen zoals beslagleggingen, huisuitzettingen en afsluitingen gewoon doorgaan, en de hulpverlening vanwege beperking sociale contacten, minimaler wordt, kunnen kwetsbare mensen in grote financiële problemen terecht komen.

Maatregelen

Daarom roept de Landelijke Armoedecoalitie het kabinet, gemeenten, woningcorporaties, commerciële verhuurders en het professionele veld van schuldhulp en incasso op om een coulante houding aan te nemen en rekening te houden met de uitzonderlijke situatie waarin we ons als samenleving bevinden en kwetsbare mensen in het bijzonder. En tevens de volgende extra maatregelen in te stellen tot minimaal een maand na de Coronamaatregelen.

 • Stop met invorderingsmaatregelen zoals beslaglegging op inkomen, beslag op bankrekening, beslag op inboedel of auto en verrekening van toeslagen
 • Geen verhogingen, boetes en rente op achterstanden.
 • Geen woninguitzettingen, geen afsluiting van energie, water en geen afsluiting van internet.
 • Kwartaal of maandkredieten moeten blijven doorlopen ook als er geen vereist positief saldo is gedurende de gestelde periode.
 • Aanvragen van bijstand en werkloosheidsuitkering worden ruimhartig toegekend zonder teveel administratieve eisen.
 • De BBZ wordt ruimhartig opengesteld voor alle zelfstandigen, met minimale toetsing vooraf. Dit wordt duidelijk gemaakt op alle media zodat zelfstandigen op de hoogte zijn van deze mogelijkheid.
 • Veel mensen op en rond het sociaal minimum, hebben voor het maximale eigen risico gekozen, om het maandbedrag voor de zorgverzekering laag te houden. Voor hen is het betalen  van het eigen risico als zij zorg nodig hebben, erg lastig. Ons verzoek is om hen uit te zonderen van het eigen risico.

Bron: Woonbond

Wees op tijd met bezwaar tegen WOZ-waarde

6 maart 2020

Wilt u bezwaar maken tegen de WOZ-waarde van uw huurwoning? Dat moet binnen zes weken nadat u bericht kreeg over de WOZ-waarde.   

Huurt u een sociale huurwoning, of was uw huurprijs niet-geliberaliseerd op het moment dat u ging huren?  Dan wilt u misschien bezwaar maken tegen de nieuwe WOZ-waarde die uw gemeente voor uw woning heeft vastgesteld. Het is belangrijk om uw bezwaar op tijd in te sturen.

Tegen welke WOZ-waarde bezwaar maken?

In 2020 kunt u bezwaar maken tegen de WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2019. De gemeente stuurde u (papieren of digitale) post over de gemeentelijke heffingen die u in 2020 moet betalen, zoals afvalstofheffing. In dat bericht staat ook wat de laatst vastgestelde WOZ-waarde van uw woning is: de waarde met peildatum 1 januari 2019.

WOZ-waarde online opzoeken

De WOZ-waarde van uw woning valt ook online op te zoeken. Ga daarvoor naar wozwaardeloket.nl (externe link) en voer uw adres in. Vindt u dan een WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2019? Dan moet u inmiddels bericht hebben gekregen over die WOZ-waarde. Is dat niet zo? Neem dan contact op met uw gemeente als u bezwaar wilt maken.

Zes weken om bezwaar te maken

Voor het maken van bezwaar tegen de WOZ-waarde hebt u zes weken de tijd, gerekend vanaf het moment dat u bericht kreeg over de WOZ-waarde. 

Waarom en hoe bezwaar maken?

De Woonbond heeft op een rijtje gezet waarom het zinvol kan zijn om bezwaar te maken en waar u als huurder op moet letten. Ook hebben wij een gratis modelbrief voor het maken van bezwaar. Huurders die lid zijn van de Woonbond kunnen met vragen ook terecht bij de Huurderslijn.

Bron: Woonbond


Discussie over meting draagvlak bij renovaties

3 maart 2020

De afgelopen weken heeft de Tweede Kamer gedebatteerd over aanpassing van het instemmingsrecht voor huurders. De Woonbond wil dat dit recht voor huurders behouden blijft.

Portret minister Knops
Minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De partijen in de Tweede Kamer hebben in de afgelopen weken gesproken over de voortgang van het Klimaatakkoord. Eén van de onderwerpen waar de Kamer over discussieert, is of het instemmingsrecht voor huurders bij renovatievoorstellen van de verhuurder aangepast moet worden. De Woonbond vindt het belangrijk om dit recht voor huurders te behouden. De Woonbond heeft daarom op 6 februari een brief (zie download hiernaast) aan de woordvoerders van de partijen in de Kamer die over wonen gaan, gestuurd.

70% huurders moet instemmen met renovatievoorstel

Renovaties gooien veel overhoop en het is dus nodig om daar goede afspraken over te maken waar de verreweg meeste huurders achter kunnen staan. Daarvoor is het wettelijke instemmingsrecht voor huurders in het leven geroepen. Het instemmingsrecht bepaalt dat een renovatievoorstel van een verhuurder redelijk is als meer dan 70% van de huurders met het voorstel instemt. Tijdens het debat in de Tweede Kamer spraken met name de SP, D66 en de ChristenUnie uit dat zij - net als de Woonbond - hechten aan de huidige regeling. Minister Knops liet in zijn antwoorden doorklinken dat hij er nog niet uit was. 

Verbetering instemmingsrecht

De Woonbond vindt dat het 70% instemmingsrecht moet blijven bestaan. “De energietransitie en de renovaties die dat met zich meebrengt, moeten gebaseerd blijven op voldoende draagvlak,” zegt Bastiaan van Perlo, beleidsmedewerker bij de Woonbond. “Als je niet minstens 70% van de mensen mee krijgt, moet je er niet aan beginnen.” De Woonbond heeft wel voorstellen voor verbetering van het instemmingsrecht. De bond vindt bijvoorbeeld dat mensen die niet reageren op het renovatievoorstel, ook niet moeten meetellen bij de meting. Dat is nu nog niet zo. Verder stelt de Woonbond voor om deze draagvlakmeting ook verplicht te stellen bij renovatie met sloop en nieuwbouw.

Bond: Woonbond


Corporaties willen meer tijdelijke huurwoningen inzetten

19 februari 2020

Woningcorporaties verwachten de komende jaren meer tijdelijke flexibele woningen te bouwen. Dat blijkt uit een enquête onder 86 corporaties door corporatiekoepel Aedes. De Woonbond is kritisch op de voornemens meer flexwoningen te gaan bouwen.

Tijdelijke studentenhuisvesting in Utrecht (De Uithof).

Corporaties bouwden zowel in 2017 als 2018 rond de 1.500 tijdelijke woningen. De ambitie is om te groeien naar 10.000 tijdelijke flexibele woningen per jaar.

Noodgedwongen

In de afgelopen vijf jaar ontwikkelde één op de vijf corporaties tijdelijke woningen, de helft verwacht dat in de komende vijf jaar te doen. Die keuze is deels noodgedwongen: de druk op de woningmarkt in een aantal regio’s vraagt om snelle oplossingen voor spoedzoekers. Tijdelijke woningen worden ook gebruikt als wisselwoningen bij renovaties. Overigens kiest bijna drie van de tien corporaties bewust niet voor tijdelijke woningen; zij richten zich uitsluitend op permanente woningen. ‘Waarom tijdelijk bouwen terwijl de behoefte permanent is?’, hanteren zij als principieel argument.

Woonzekerheid

De Woonbond geeft de voorkeur aan vaste woningen. Mensen zijn immers op zoek naar een woning die zekerheid biedt, ook voor de lange termijn. Bovendien kun je een euro maar één keer uitgeven, en staan investeringen in tijdelijke woningen het vergroten van de structurele voorraad in de weg. Tijdelijke  woningen zijn in verhouding tot de korte tijd dat ze ingezet worden bovendien relatief duur. Voor spoedzoekers en doorstroming vanuit de maatschappelijke opvang kunnen tijdelijke woningen op de korte termijn soelaas bieden. Maar er moeten dan wel plannen gemaakt worden voor structurele oplossingen om de woningnood echt op te lossen.

Bron: Woonbond


Maak te hoge huurprijzen strafbaar

18 februari 2020

De Woonbond wil dat het vragen van een te hoge huur wettelijk als een economisch delict gaat gelden. Het wordt dan mogelijk foute verhuurders actief op te sporen en een boete te geven voor het rekenen van te hoge huurprijzen.

Via een puntensysteem wordt er op dit moment al een maximale huurprijs berekend voor sociale huurwoningen en voor kamerverhuur. Met een te hoge huurprijs kun je naar de Huurcommissie stappen. Die zal in dat geval een bindende uitspraak doen om de huur te verlagen.  

Boete voor foute verhuurders

‘Op dit moment verbinden we verder geen enkele consequentie aan het vragen van een te hoge huur. Verhuurders kunnen het dus gewoon elke keer weer proberen. Als de huurder in actie komt, is de enige sanctie dat ze de huur moet verlagen,’ zegt Woonbonddirecteur Paulus Jansen. ‘Dat moet anders. Met boetes kunnen we foute verhuurders juist een prikkel geven om zich wél aan de regels te houden.’

Commerciële huursector

Zeker in de commerciële huursector gebeurt het veel dat er te hoge huurprijzen worden gevraagd. Op ons Meldpunt commerciële verhuurders komen er veel meldingen binnen over hoge huurprijzen. Ook wordt er veel gesproken over intimidatie en dreigingen wanneer de huurder naar de Huurcommissie wil stappen. Geldt dit ook voor jou? Doe een melding op ons meldpunt.

Bron: Woobond

Persbericht

Woonbond: zet mes in belastingdruk corporaties en zorg voor meer betaalbare huurwoningen

19 februari 2020

In een brief aan de Kamer roept de Woonbond de politiek op om het mes te zetten in de oplopende belastingdruk bij corporaties. Door de stapeling van belastingen de afgelopen tien jaar, lekken er jaarlijks miljarden weg uit de sociale huursector. Hierdoor wordt er veel te weinig in volkshuisvesting geïnvesteerd. De Kamer debatteert vandaag over de woningnood met minister van Veldhoven.

De nieuwbouw is gekelderd sinds de invoering van de verhuurderheffing, een heffing die verhuurders betalen over de waarde van hun sociale huurwoningen. In 2013 werden er nog zo’n 30.000 woningen gebouwd door corporaties. In 2018 waren dat er nog geen 13.000. Inmiddels zitten we middenin een wooncrisis. Zonder ingrijpen van het Kabinet zal het tekort aan betaalbare huurwoningen alleen maar toenemen, waarschuwt de Woonbond.

Woonbonddirecteur Paulus Jansen; ‘Vanuit de landelijke politiek wordt er druk gepraat met gemeenten, maar de landelijke kaders zijn nu een blok aan het been van gemeenten en corporaties die voor meer betaalbare huurwoningen willen zorgen. Het roer moet echt om.’

Ook pleit de bond ervoor om de verkoop, sloop en liberalisatie van sociale huurwoningen aan banden te leggen. Een sociale huurwoning mag alleen worden verkocht als er minimaal één, maar liever twee voor in de plaats komen.

Bron: Woonbond
  

Let op bericht over WOZ-waarde

14 februari 2020

Huurders ontvangen binnenkort een nieuwe 'WOZ-beschikking' van de gemeente. Huurt u een sociale huurwoning? Bekijk het bericht dan goed. De 'maximaal toegestane huurprijs' van uw woning hangt mede af van de WOZ-waarde die wordt vermeld.

Gemeenten stellen de WOZ-waarde van woningen ieder jaar opnieuw vast. De meeste huurders ontvangen in de eerste maanden van 2020 bericht over de WOZ-waarde op peildatum 1 januari 2019. Tegen die waarde kunt u bezwaar maken. Dat kan tot zes weken na ontvangst van de beschikking. 

Wat is een WOZ-beschikking?

In de meeste gemeenten krijgen huurders geen brief die uitsluitend over de WOZ-waarde gaat. De gemeente stuurt u bericht over de gemeentelijke heffingen die u moet betalen, zoals afvalstoffenheffing. In dat bericht staat ook vermeld wat de WOZ-waarde van uw woning is. Dat is uw 'WOZ-beschikking'.  Hebt u ervoor gekozen om berichten van de overheid uitsluitend digitaal te ontvangen? Dan krijgt u geen papieren post over uw WOZ-waarde. Let in dat geval goed op uw Berichtenbox van MijnOverheid.

Sociale huurder? Bezwaar maken kan lonen

Voor huurders van sociale huurwoningen kan het lonen om bezwaar te maken tegen een hoge WOZ-waarde. Als het bezwaar succesvol is gaat de 'maximaal toegestane huurprijs' van de woning omlaag. Met de huurprijscheck van de Huurcommissie (externe link) kunt u berekenen hoeveel punten uw woning heeft en wat de maximaal toegestane huurprijs is die daarbij hoort. Hoe lager de WOZ-waarde, hoe minder punten. En hoe lager de maximaal toegestane huurprijs. Dit geldt dus ook voor huurders van sociale huurwoningen van particuliere aanbieders. Weet u niet zeker of u geliberaliseerd of sociaal huurt? Doe onze check 'huur ik geliberaliseerd'.

Huurverlaging kan gevolg zijn

Betaalt u op dit moment al een huurprijs die dicht in de buurt komt van wat maximaal is toegestaan? Dan loont bezwaar maken zeker de moeite.  Een lagere WOZ-waarde kan dan zorgen voor een ‘maximaal toegestane huurprijs’ die lager is dan de huur die u nu betaalt.  Uw verhuurder moet dan huurverlaging geven. Als uw verhuurder dit weigert kunt u via de Huurcommissie huurverlaging afdwingen.

Geen bericht ontvangen? Bekijk website gemeente

Niet iedere gemeente verstuurt de WOZ-beschikking op hetzelfde moment. Op de website van uw gemeente kunt u nakijken op welk moment uw gemeente dat gaat doen. Ook leest u daar wat u kunt doen als u de beschikking niet op tijd krijgt.

Hoe kunt u bezwaar maken?

De Woonbond heeft op een rijtje gezet waar u als huurder op moet letten om te kijken of u succesvol bezwaar kunt maken tegen een hoge WOZ-waarde. Ook hebben wij een gratis modelbrief voor het maken van bezwaar. Huurders die lid zijn van de Woonbond kunnen met vragen ook terecht bij de Huurderslijn.

Bron: Woonbond


Loden leidingen in huurwoningen

13 februari 2020

Veel huurders maken zich zorgen over de kwaliteit van het water in hun woningen. De Gezondheidsraad schat dat er nog zo'n honderd- tot tweehonderdduizend huizen met loden leidingen zijn.

In woningen die voor 1960 zijn gebouwd komen soms nog oude loden waterleidingen voor. In de meeste oude woningen zijn de loden leidingen al eens vervangen, maar niet altijd.

Controleer de leidingen

Of je wel of niet loden leidingen in je huis hebt, is dus niet een, twee, drie duidelijk. De Woonbond zet in dit artikel 'Lood in drinkwater'  uiteen hoe huurders kunnen controleren of ze loden leidingen hebben, en of er te veel lood in hun drinkwater zit. Te hoge concentraties lood zijn vooral schadelijk voor baby’ s, ongeborenen en jonge kinderen. 

Gebrek aan de woning

Als er te veel lood in het drinkwater zit, is er volgens de definities van de Huurcommissie sprake van een gebrek aan de woning. De verhuurder moet dit dus verhelpen. Doet de verhuurder dit niet nadat je dit hebt gevraagd? Dan kun je naar de Huurcommissie (externe link) stappen. Je moet de loodverontreiniging dan wel kunnen aantonen. De Huurcommissie kan voor woningen met gebreken een lagere huur opleggen, zolang de gebreken niet zijn verholpen. Een goede stok achter de deur om de leidingen toch te laten vervangen.

Bron: Woonbond


Vooral veel langdurige leegstand particuliere huurmarkt

7 februari 2020

Op 1 januari 2019 stonden 91,5 duizend woningen administratief leeg, waarvan 36 procent, ongeveer 33 duizend woningen, langdurig. Dat wil zeggen dat de woning langer dan een jaar leeg stond.

Het percentage leegstaande woningen was onevenredig groot bij huurwoningen in de particuliere huursector. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS, bekostigd door het Interprovinciaal Overleg en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Krimpregio’ s en grote gemeenten

Op 1 januari 2019 hadden 33 van de 40 gemeenten in krimpregio’s te maken met een langdurige leegstand van 1 procent of hoger. In de overige regio’s was dat het geval bij een kwart van de gemeenten. In twee vijfde van de gemeenten met minder dan 30 duizend inwoners stond 1 of meer procent van de woningen langdurig leeg. In de gemeenten met meer dan 100 duizend inwoners was dit minder vaak het geval: 1 op 5. Onder deze grote gemeenten met relatief veel langdurige leegstand vallen de drie grootste gemeenten; Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.

Onevenredig veel particuliere huurwoningen leeg

Meer dan een derde van de leegstaande woningen en 42 procent van de langdurig leegstaande woningen vielen binnen deze categorie, die bestaat uit alle huurwoningen die niet van woningcorporaties zijn. Dat is niet evenredig met het aandeel van overige huur in de gehele woningvoorraad, namelijk 13 procent op 1 januari 2019. In totaal gaat het om bijna 32 duizend leegstaande woningen in de overige huursector, waarvan 13,6 duizend een jaar eerder ook al leegstonden.

Bron: Woonbond


Pak kwetsbare wijken aan met brede sociale huursector

3 februari 2020

De leefbaarheid in buurten met veel corporatiewoningen gaat harder achteruit dan verwacht, blijkt uit vandaag verschenen onderzoek in opdracht van corporatiekoepel Aedes.

De instroom van mensen met een laag inkomen in wijken met corporatiewoningen blijft groeien. Daar komt bij dat huurders met een hoger inkomen steeds vaker de wijken verlaten. De concentratie van mensen die vaker hulp en ondersteuning nodig hebben is daardoor nóg groter dan verwacht. Het aantal mensen met een licht verstandelijke beperking en met psychiatrische problemen, neemt fors toe, schrijven de onderzoekers.

Brede sociale huursector

In een recent gepubliceerd 'plan voor de volkshuisvesting' pleit de Woonbond voor een brede sociale huursector. Woonbonddirecteur Paulus Jansen: 'Door de inkomensgrenzen voor sociale huurwoningen te verhogen, zodat middeninkomens hier ook terecht kunnen, kies je ook voor sterke gemengde wijken waar lage en middeninkomens kunnen wonen. Ook moet de inkomensafhankelijke huurverhoging, die bedoeld is om huurders die net een beetje meer zijn gaan verdienen uit hun huurwoning te jagen, van tafel.' 

Meer begeleiding en investeringen leefbaarheid

Ook pleit de bond voor betere zorg en begeleiding voor de groeiende groep kwetsbare mensen die in de sociale huursector woont en moeten corporaties weer meer ruimte krijgen om te investeren in leefbaarheid in de wijk.

Bron: Woonbond


Meer mensen recht op huurtoeslag

30 januari 2020

Kreeg u voorheen geen huurtoeslag omdat uw inkomen daar net iets te hoog voor was? In 2020 komt u mogelijk wel in aanmerking. Hoe vraagt u huurtoeslag aan en waar moet u dan om denken?

Foto: man gebruikt laptop
Gebruik online rekenhulp om te checken of u toeslag kunt krijgen.

De regels voor huurtoeslag zijn dit jaar anders dan vorig jaar. De harde inkomensgrens bestaat niet meer. Voor huurtoeslagontvangers die iets meer gaan verdienen is dat prettig. Wie net boven de grens raakt verliest niet meer meteen alle toeslag. Maar het is ook fijn voor huurders die tot nu toe geen toeslag konden krijgen omdat hun inkomen net boven de grens lag. Die komen in 2020 ook in aanmerking.

Online rekenhulp

Om te controleren of u in 2020 toeslag kunt krijgen kunt u een proefberekening maken (externe link) op de website van de Belastingdienst. Dat doet u met een rekenhulp die u anoniem kunt invullen. U hoeft niet in te loggen met DigiD. U vult uw jaarinkomen en overige gegevens in en de rekenhulp vertelt of u huurtoeslag kunt krijgen en zo ja, hoeveel. De rekenhulp heeft ook een link naar een scherm waarmee u een inschatting kunt maken van uw inkomen in 2020 (uw toetsingsinkomen).

Aanvragen bij Belastingdienst

Vraag uw huurtoeslag aan bij de Belastingdienst. En dus niet bij een dienstverlener of website die geld vraagt om dit voor u te doen. Om toeslag aan te vragen moet u uiteraard wél inloggen met DigiD, op Mijn Toeslagen van de Belastingdienst (externe link).

Huurtoeslag is een voorschot

Het toeslagbedrag dat huurders krijgen is lang niet altijd meteen het juiste. Dat komt omdat toeslagen voorschotten zijn, betalingen vooraf dus. Op hoeveel toeslag u daadwerkelijk recht hebt weet de Belastingdienst pas op het moment dat uw inkomen over 2020 definitief bekend is. Maar dan hebt u het voorschot al gekregen. Als dat te veel was moet u daarna weer terugbetalen.

Voorkomen dat je moet terugbetalen

Lijkt achteraf terugbetalen u niks? Maak dan meerdere proefberekeningen. Zo kunt u uitvinden welk toeslagbedrag er hoort bij een inkomen dat iets hoger is dan dat van u. Als u toeslag aanvraagt op basis van dat hogere inkomen krijgt u een lager voorschot. Blijkt achteraf dat u daardoor te weinig toeslag kreeg? Dan ontvangt u een nabetaling. Veel mensen vinden dat fijner dan achteraf terugbetalen.

Achteraf aanvragen kan ook

Wat u ook kunt doen is wachten met aanvragen tot uw inkomen over 2020 definitief bekend is. Het bedrag dat u dan krijgt is gelijk goed. Huurtoeslag voor 2020 kunt u nog aanvragen tot 1 september 2021. Maar soms zijn er goede redenen om juist niet te wachten. Bijvoorbeeld: u verwacht dat uw huurprijs -door de huurverhoging van 1 juli 2020- boven de huurtoeslaggrens van € 737,14 uit gaat komen. In dat geval kunt u beter nu al een aanvraag doen.

Bron: Woonbond


Onbetaalbaar wonen voor middeninkomens

29 januari 2020

Vandaag hield de Tweede Kamer een Rondetafel over de slechte positie van middeninkomens op de Woningmarkt.

Ook de Woonbond was aanwezig, en pleitte voor een grotere sociale huursector met hogere inkomensgrenzen, zodat ook middeninkomens in een sociale huurwoning kunnen wonen.

Onbetaalbare vrije sector

Voor veel middeninkomens is de een woning boven de sociale huurgrens van €737,- niet te betalen. De inkomensgrens moet daarom omhoog. In een voorstel van het huidige kabinet wordt de inkomensgrens juist verlaagd. Zo komen meer mensen in de problemen.

Meer huurprijsbescherming

Daarnaast moet de liberalisatiegrens omhoog, zodat meer woningen onder de huurprijsbescherming vallen. Nu is het zo dat een woning, zo gauw die boven de liberalisatiegrens van €737,- aangeboden kan worden, in de vrije sector valt en verhuurders kunnen vragen wat ze willen. Dat leidt tot woekerprijzen.

Meer betaalbare woningen

Omdat er veel meer sociale huurwoningen nodig zijn pleit de Woonbond ook voor het afschaffen van de verhuurderheffing. Zo kunnen corporaties veel meer betaalbare huurwoningen bouwen.

Bron: Woonbond


Eerste Kamer stemt in met lagere huurstijging corporaties

28 januari 2020

Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wijziging huursomstijging aangenomen. De wetswijzing gaat in voor de maximale huursomstijging van 2020 (en volgende jaren).

Hiermee is de lagere huursomstijging (de gemiddelde huurstijging van alle sociale huurwoningen van een corporatie) die de Woonbond en Aedes af hebben gesproken in het Sociaal Huurakkoord, verankerd in de wet. De gemiddelde huurverhoging bij sociale huurwoningen van een corporatie ligt maximaal op inflatie (in 2020 is dat 2,6%). Tenzij corporaties hier in samenspraak met lokale huurdersorganisaties van afwijken. De huursomstijging mag dan maximaal 1% boven inflatie liggen, om noodzakelijke investeringen in nieuwbouw of herstructurering te doen.

Huren stijgen minder hard

Minister van Veldhoven (Milieu en Wonen): “De huren voor veel zittende huurders van een sociale huurwoning gaan met deze wetswijziging minder snel omhoog. Zo dragen we bij aan betaalbare huren voor huurders met een laag inkomen.”

Particuliere huurmarkt buiten schot

“Het is goed dat de jaarlijkse huurstijging bij corporaties hiermee verder aan banden is gelegd. De betaalbaarheid van het huren in de sociale huursector staat al lange tijd onder druk,” stelt directeur Paulus Jansen van de Woonbond. “Jammer genoeg is een vergelijkbare beperking niet opgelegd voor particuliere aanbieders van sociale huurwoningen. Deze verhuurkoepels wilden niet met ons in gesprek, en hun weigering om betaalbaarheid serieus te nemen wordt nu beloond.” Naast beperking van huurstijging van sociale huurwoningen, zou de Woonbond ook graag paal en perk stellen aan de stijging in de vrije sector. Voor veel middeninkomens zijn deze woningen onbetaalbaar. Morgen houdt de Tweede Kamer een rondetafel over de positie van middeninkomens op de woningmarkt.

Naast deze wettelijke beperking maakten de Woonbond en corporatiekoepel Aedes ook afspraken over huurverlaging en bevriezing. Deze afspraken zijn niet verankerd in de wet, maar corporaties hebben wel beloofd zich hier aan te houden.

Bron: Woonbond


Corporaties krapper bij kas door forse belastingen

23 januari 2020

Corporaties zitten krapper bij kas nu ze proberen de huurprijzen betaalbaar te houden en de belastingdruk -onder andere door de verhuurderheffing- toeneemt. Dat blijkt uit onderzoek van Finance Ideas. 


De investeringscapaciteit van corporaties komt hierdoor onder druk te staan. In 2018 daalde de kasstroom van corporaties met 19%, ten opzichte van het voorgaande jaar.

Stijgende belastingdruk

Na een enorme huurexplosie in 2013 en 2014 maakten de Woonbond en corporatiekoepel Aedes in 2015 en 2018 afspraken over beperken van de huurstijgingen. De huuropbrengsten stegen hierdoor minder hard (in 2018 met gemiddeld 1,5%). Tegelijkertijd stegen de uitgaven aan de verhuurderheffing, in 2018 met gemiddeld 12%. De uitgaven aan de vennootschapsbelasting stegen met 68%.

Problemen lopen op

De gestegen bouwkosten in combinatie met de hoge belastingen zorgen ervoor dat corporaties minder kunnen investeren in nieuwbouw en verduurzaming. Volgens de onderzoekers wordt dit probleem alleen maar groter. ‘De exploitatiekosten, de verhuurderheffing en de vennootschapsbelasting zullen sterk blijven toenemen. Deze voortdurende daling van de operationele kasstroom zet de investeringen van woningcorporaties onder zware druk.’ 

Afschaffen verhuurderheffing

Woonbonddirecteur Paulus Jansen: ‘Dit toont opnieuw aan dat het volstrekt onverantwoord is de verhuurderheffing in stand te houden terwijl er een enorme woningnood is en duizenden huurwoningen verduurzaamd moeten worden. De politiek houdt de wooncrisis in stand door de belastingdruk voor corporaties te verhogen.’ De Woonbond wil dat de verhuurderheffing wordt afgeschaft zodat corporaties meer kunnen investeren in nieuwbouw en verduurzaming.

Bron: WoonbondLagere verbruikskosten, hogere vaste kosten voor warmte

21 januari 2020

Huurders met stadsverwarming of een WKO-installatie betalen in 2020 minder voor de warmte die zij verbruiken. Maar de vaste kosten gaan juist omhoog.

De Warmtewet werd onlangs gewijzigd. Dit brengt per 1 januari 2020 ook nieuwe ‘maximale tarieven’ met zich mee. Die tarieven worden vastgesteld door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Er zijn maximale tarieven voor zowel verbruikskosten als vaste kosten. Méér dan dit maximum mogen warmteleveranciers niet vragen.

Vaste kosten omhoog

Door de wijziging van de Warmtewet zijn de vaste kosten die warmteleveranciers maximaal mogen vragen gestegen. Als je ook de huur van de afleverset meerekent gaat het in 2020 om € 621,99 per jaar.

Verbruikskosten omlaag

De kosten voor gebruik van warmte gingen juist omlaag.  Het maximumtarief dat ACM voor 2020 heeft vastgesteld is € 26,06 per GigaJoule.  In 2019 was dat nog € 28,47.

Werkelijke tarieven

De Woonbond zette de werkelijke tarieven voor 2020 van vijf grote warmteleveranciers op een rij. Daarna berekenden we wat je betaalt als je 35 GJ per jaar verbruikt.  Want dat is het gemiddelde verbruik van een hurend huishouden.

Kosten voor warmte bij verbruik 35 GJ
 20192020dalingt.o.v. maximaal
ACM €  1.543,03€  1.534,09-0,6%100%
Vattenfall €  1.390,86€  1.382,11-0,6%90%
Eneco €  1.477,40€  1.405,52-4,9%92%
SVP €  1.514,76€  1.416,09-6,5%92%

Ennatuurlijk

 €  1.458,58€  1.339,14-8,2%87%
HVC €  1.470,83€  1.333,55-9,3%87%

Warmteleveranciers rekenen gemiddeld 10% minder dan het maximumtarief van ACM.  En de verschillen tussen warmteleveranciers werden kleiner. Mogelijk omdat consumentenorganisaties -zoals de Woonbond- veel druk uitoefenden op warmteleveranciers om hun tarieven te verlagen. Ook minister Wiebes deed daar zijn best voor.

Hogere vaste kosten nadelig voor veel huurders

Dat de verbruikskosten dalen is natuurlijk mooi, maar dat de vaste kosten stijgen is de Woonbond een doorn in het oog.  Zuinige warmtenetgebruikers zijn daardoor alsnog duurder uit dan mensen die zuinig zijn met gas.  

Bron: Woonbond


Onterecht stopzetten huurtoeslag zorgt opnieuw voor Kamervragen

20 januari 2020

Eind vorig jaar bleek uit een uitspraak van de Raad van State dat de Belastingdienst ten onrechte huurders met een hoge huur huurtoeslag weigerde of stopzette. De ministeries van Financiën en Binnenlandse zaken willen gedupeerde huurders niet compenseren. Het CDA vraagt in Kamervragen om dit toch te doen.


Het ging om huurders bij wie de huurprijs door huurverhogingen tot boven de huurtoeslaggrens steeg.

Verworven recht

Huurders met een huurprijs boven de huurtoeslaggrens (dit jaar €737,-) kunnen geen huurtoeslag krijgen. Er is een uitzondering voor huurders die al huurtoeslag ontvangen als de huurprijs door huurverhoging boven de grens uitkomt. Dit heet het ‘verworven recht’.  Bij huurders die tijdelijk een hoger inkomen hadden waarmee er geen recht was op huurtoeslag, maar die daarna weer een inkomen hadden waarmee ze wel weer recht hadden op huurtoeslag, oordeelde de Belastingdienst dat ze hun verworven recht kwijt waren geraakt. Onterecht, zo blijkt uit de uitspraak van de Raad van State.

Huurders in de knel

Honderden huurders liepen zo huurtoeslag mis, of moeten de huurtoeslag terugbetalen. Aan de huurderslijn van de Woonbond kwam een verhaal binnen van een huurster die zo’n 6.000 euro moet terugbetalen, terwijl uit de uitspraak van de Raad van State bleek dat ze wel degelijk recht had op huurtoeslag. Woonbonddirecteur Paulus Jansen: ‘Het is zo krom als een hoepel om huurders duizenden euro’s terug te laten betalen op basis van een foute interpretatie van de Belastingdienst.  Hier moet de politiek ingrijpen. Deze schulden moeten kwijtgescholden en huurders die huurtoeslag misliepen moeten worden gecompenseerd.’

Kamervragen

Dat wil het CDA ook. Op eerdere Kamervragen antwoordden de ministers van Binnenlandse zaken en van Financiën dat ze vinden dat er door de uitspraak van de Raad van State een ‘nieuwe interpretatie’ van de regeling is ontstaan, waardoor ze huurders niet met terugwerkende kracht tegemoet hoeven te komen. Dat is onzin, stelden belastingdeskundigen afgelopen zaterdag bij BNNVARA Kassa. De regel is altijd hetzelfde geweest maar werd verkeerd toegepast door de Belastingdienst. Reden voor het CDA om opnieuw vragen te stellen over het verworven recht. Zo willen ze onder andere weten of er geen aanleiding is om ‘het nieuwe beleid, dat helemaal niet nieuw blijkt te zijn, met terugwerkende kracht toe te passen? En hoe gaat u dit aanpakken?’

Bron: Woonbond


Energienota voor veel mensen lager

10 januari 2020

In 2020 valt de energierekening voor veel huishoudens lager uit.  Dat komt vooral omdat de heffingskorting op de energiebelasting omhoog gaat.

Veel mensen hadden in 2019 een fors hogere energierekening dan in het jaar ervoor. Een van de oorzaken: hogere belastingen op energie.

Heffingskorting omhoog

Voor particuliere aansluitingen geldt een 'heffingskorting' op de energiebelasting. Die korting -een teruggave- is voor ieder huishouden hetzelfde bedrag. In 2019 verlaagde de overheid die heffingskorting. Maar in 2020 gaat de korting juist flink omhoog. Ook zijn de basisenergieprijzen iets lager dan eind 2019.

Gemiddeld huishouden goedkoper uit

Wat je merkt van die hogere teruggave hangt van je energieverbruik af. Hoe lager je energieverbruik, hoe hoger het voordeel. Volgens de overheid gaat een ‘gemiddeld huishouden’ ongeveer € 100 minder energiebelasting betalen. Die gaat ervan uit dat een ‘gemiddeld huishouden’ jaarlijks 1.179 m3 gas verbruikt en 2.525 kWh stroom. Huurders verbruiken vaak minder dan het gemiddelde.

Check je energierekening

Met de rekentool van Milieu Centraal (externe link) kun je nagaan hoe de veranderde energiebelasting uitpakt voor je eigen huishouden. Ga je dit jaar meer of juist minder betalen als je verbruik gelijk zou blijven? Bij Milieu Centraal kun je ook terecht voor tips om energie te besparen.

Ook overstappen kan lonen

Loopt je energiecontract binnenkort af? Dan kun je nog op een andere manier besparen op je energierekening. Overstappen is bijna altijd goedkoper dan je huidige contract verlengen. Energieleveranciers bieden nieuwe klanten vaak kortingen die voor bestaande klanten niet gelden.


Ledenpanel Woonbond: zorgen over brandveiligheid

9 januari 2020

Bijna twee derde van de deelnemers aan het Woonbond ledenpanel heeft soms of vaak zorgen over de brandveiligheid van hun woning of complex. Ze maken zich vooral zorgen over de vluchtmogelijkheden bij brand.

Brandweer

In totaal deden 300 persoonlijke Woonbondleden mee aan een enquête over brandveiligheid. De deelnemers zijn bijna allemaal ouder dan vijftig en de helft is 70-plus. De resultaten zijn gepubliceerd in het winternummer van Huurwijzer.

Vooral ouderen maken zich zorgen

Veel panelleden, onder wie dus heel veel ouderen, maken zich zorgen over de brandveiligheid en de vluchtmogelijkheden in hun huis. Ruim driekwart moet één of meer trappen af om het huis te kunnen ontvluchten bij brand. Toch heeft slechts een derde wel eens geoefend hoe ze moeten vluchten. Andere zaken waar de panelleden zich zorgen over maken zijn de veiligheid van de elektra en  het gedrag van de buren. Opvallend is  dat ruim twee derde geen koolmonixidemelder of een brandblusser in huis heeft. Ruim driekwart neemt rond de jaarwisseling geen extra maatregelen om te voorkomen dat er brand uitbreekt.

Verhuurder zorgt meestal voor onderhoud cv-ketel

Twee derde van de paneldeelnemers huurt van een woningcorporatie en de rest van een particuliere of commerciële verhuurder. Ook twee derde woont in een flat of etagewoning. Driekwart heeft individuele verwarming en vijf procent stookt nog met een gaskachel. In 88 procent van de woningen met individuele verwarming zorgt de verhuurder voor het onderhoud. Dat gebeurt in 87 procent van de gevallen minimaal eenmaal in de twee jaar.

Bron:Woonbond


Meer mensen recht op huurtoeslag

6 januari 2020

Dit jaar hebben meer huurders recht op huurtoeslag. 115.000 extra huishoudens kunnen huurtoeslag aanvragen.

Eurobiljet in puzzelstukjes

Dat komt doordat de harde inkomensgrenzen vanaf 1 januari 2019 zijn vervallen.

Inkomensgrens

Tot 1 januari 2019 was het zo wanneer je een euro boven de inkomensgrens verdiende, je gehele recht op huurtoeslag verviel. Dat leidde tot een grote armoedeval, en tot het moeten terugbetalen van grote bedragen aan de Belastingdienst. In plaats van er door een iets hoger inkomen wat op vooruit te gaan, gingen deze huurders er dus op achteruit. Daar is met het vervallen van de inkomensgrenzen in de huurtoeslag een eind aan gekomen. Nu loopt de huurtoeslag bij een stijgend inkomen langzaam terug naar nul. De Woonbond heeft zich hier jaren voor ingezet, en is blij met deze verbetering van de huurtoeslag.

Controleer of u recht heeft op huurtoeslag

Meer weten over de verandering van de inkomensgrens? Lees meer in ons webartikel ‘normen en grenzen huurtoeslag’.  Wilt u weten of u nu in aanmerking komt voor huurtoeslag? Maak een proefberekening (externe link) op de website van de Belastingdienst.

Bron: Woonbond